Forslag til beslutning - B9-0249/2020Forslag til beslutning
B9-0249/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om kulturel genopbygning af Europa

9.9.2020 - (2020/2708(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Tomasz Frankowski
for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0246/2020

Procedure : 2020/2708(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0249/2020
Indgivne tekster :
B9-0249/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0249/2020

Europa-Parlamentets beslutning om kulturel genopbygning af Europa

(2020/2708(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 6 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 22,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "En ny europæisk kulturdagsorden" (COM(2018)0267),

 der henviser til sin beslutning af 13. december 2016 om en sammenhængende europæisk politik for kulturelle og kreative industrier[1],

 der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid‑19‑pandemien og dens konsekvenser[2],

 der henviser til sin beslutning af 19. juni 2020 om transport og turisme i 2020 og derefter[3],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF[4],

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 17., 18., 19., 20. og 21. juli 2020,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at kultur er en strategisk sektor for EU, der udgør en vigtig del af vores økonomi, afspejler vores europæiske værdier og har rod i jødisk-kristne traditioner og jødisk-kristen historie og levevis;

B. der henviser til, at de europæiske kulturelle og kreative aktører bevarer og fremmer kulturel og sproglig mangfoldighed i Europa og bidrager til styrkelsen af en europæisk identitet på alle niveauer; der henviser til, at disse aktører udgør en uvurderlig drivkraft for bæredygtig økonomisk vækst i EU og dets medlemsstater og er en vigtig kilde til global konkurrenceevne;

C. der henviser til, at de europæiske kulturelle og kreative sektorer ifølge Eurostat tegner sig for omkring 4 % af EU's bruttonationalprodukt (BNP) og for 8,7 millioner job i Europa;

D. der henviser til, at kultur spiller en vigtig rolle for fremme af turisme i Europa; der henviser til, at to tredjedele af europæerne ifølge Eurostat mener, at tilstedeværelsen af kulturarv har indflydelse på deres valg af feriedestination; der henviser til, at Europa fortsat er verdens mest populære og vigtige rejsemål for kulturturisme;

E. der henviser til, at de europæiske kulturelle og kreative aktører er blandt dem, der er blevet hårdest ramt af covid-19-pandemien; der henviser til, at nedlukningen af de kulturelle og kreative sektorer har haft afsmittende virkninger på andre sektorer såsom transport og turisme;

F. der henviser til, at de kulturelle og kreative sektorer opererer på grundlag af særlige økonomiske modeller, der omfatter aktører af forskellig størrelse, men hovedsagelig består af små strukturer – såsom små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selvstændige erhvervsdrivende – og ofte har uregelmæssige og blandede indtægter, der stammer fra offentlige tilskud, private sponsorater, publikumsbaserede indtægter og ophavsret, og at de har en højere gennemsnitlig andel af unge beskæftiget end de fleste andre industrier, hvilket gør dem særlig sårbare i krisetider;

G. der henviser til, at covid-19-krisen allerede har og vil fortsætte med at have en varig negativ indvirkning på den kulturelle og kreative indholdsproduktion og de deraf følgende indtægter og dermed vil have en negativ indvirkning på den europæiske kulturelle mangfoldighed;

H. der henviser til, at teatre, biografer, festivaler, koncertsale, museer og kulturarvssteder var blandt de første til at lukke dørene som følge af foranstaltninger til at inddæmme virusset, og at de her været blandt de sidste til at genåbne; der henviser til, at mange kulturelle og kunstneriske begivenheder såsom messer, festivaler, koncerter og forestillinger er blevet aflyst eller udsat til en meget senere dato; der henviser til, at de sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der iværksættes for at forhindre et nyt udbrud, ikke vil gøre det muligt for dem at operere med fuld kapacitet i en overskuelig fremtid og vil hindre den kreative proces i forbindelse med mange begivenheder, hvilket vil føre til yderligere tab af indtægter;

I. der henviser til, at mange europæere har levet isoleret under pandemien, hvilket har medført, at mulighederne for at få adgang til kulturtilbud online er mangedoblet, og at kulturen er blevet gjort mere tilgængelig og ofte gratis; der henviser til, at kulturens væsentlige bidrag til menneskers sundhed og trivsel er så meget desto mere relevant i vanskelige tider;

J. der henviser til, at de successive budgetforslag for programmet Et Kreativt Europa under den næste flerårige finansielle ramme (FFR) klart ikke lever op til forventningerne i hverken sektoren eller Parlamentet, og at sidstnævnte har krævet en fordobling af midlerne til dets finansiering i forhold til FFR for 2014-2020;

K. der henviser til, at de kulturelle og kreative industrier fortsat vil skulle finansieres ordentligt, skal udpeges som sikre investeringer og skal være klar til omstillingen til et kulstofneutralt kontinent som skitseret i den europæiske grønne pagt;

1. udtrykker sin oprigtige solidaritet med kunstnerne, forfatterne, forlæggerne, deres selskaber og de øvrige arbejdstagere og aktører inden for de europæiske kulturelle og kreative sektorer, som er blevet hårdt ramt af covid-19-pandemien, og hylder dem for deres indsats i de vanskelige tider, som millioner af europæere oplever;

2. mener, at det er af afgørende betydning at kombinere de historiske økonomiske foranstaltninger, som EU-institutionerne har truffet, med vidtrækkende og hurtige tiltag til fordel for Europas kulturelle og kreative kræfter;

3. glæder sig over Kommissionens og Det Europæiske Råds bestræbelser i forbindelse med udarbejdelsen af genopretningsplanen "Next Generation EU", navnlig oprettelsen af REACT-EU, som har til formål at yde yderligere finansiering til hårdt ramte økonomiske sektorer såsom kultur; er imidlertid foruroliget over, at der ikke klart er øremærket noget specifikt beløb direkte til de kulturelle og kreative sektorer; insisterer i denne forbindelse på, at de kulturelle og kreative aktører bør være klart i fokus for medlemsstaternes målrettede foranstaltninger og i vidt omfang og hurtigt bør nyde godt af de midler og instrumenter, der stilles til rådighed ved den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP);

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at betragte de kulturelle og kreative sektorer som strategiske sektorer, der er en prioritet under EERP, og til at fastlægge et klart budget, der er forbundet med hurtige og konkrete tiltag til genopretning af denne sektor, hvilket bør gavne alle berørte parter; anmoder medlemsstaterne om at sikre, at de særlige nationale sociale, skattemæssige og økonomiske regler, der normalt anvendes på aktører fra de kulturelle og kreative sektorer, kan udvides under og efter krisen; anmoder om, at medlemsstaterne medtager SMV'er fra de kulturelle og kreative sektorer i deres nationale genopretningsplaner for SMV'er, som de allerede har implementeret; anmoder medlemsstaterne om at overveje at tilbyde finansiel støtte til kulturlokaliteter og -arrangementer, når de gennemfører nye sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger;

5. opfordrer Kommissionen til fortsat at bakke op om medlemsstaterne i deres støtte til de kulturelle og kreative sektorer; glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at fremme de kulturelle og kreative sektorer, f.eks. gennem kampagner som #CreativeEuropeAtHome;

6. glæder sig over oprettelsen af EU's instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE), som har til formål at støtte de ordninger med nedsat arbejdstid, der er indført af medlemsstaterne, navnlig dem, der vedrører SMV'er og selvstændige; mener, at dette instrument kan gøre det muligt for aktørerne i de kulturelle og kreative sektorer at opretholde deres aktiviteter og samtidig kompensere for deres tab af indtægter; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at levere de fornødne garantier, så SURE kan blive operationelt så hurtigt som muligt;

7. understreger den afgørende rolle, som programmet Et Kreativt Europa, dets delprogram Media og dets kultur- og tværfaglige elementer spiller med hensyn til at sikre en rimelig grad af stabilitet i sektoren ved at give adgang til EU-finansiering, indtil kulturmarkedet kommer sig igen; minder om, at Parlamentet har krævet en nødvendig fordobling af det budget, der er afsat til dette program inden for den næste FFR; opfordrer Kommissionen til at integrere den kulturelle og kreative industri i hele den flerårige finansielle ramme; bekræfter derfor eftertrykkeligt sin holdning angående tildelingen i FFR til dette formål og til andre europæiske programmer til støtte for kulturelle og kreative sektorer og kulturarbejdere; mener, at det er yderst vigtigt, at programmerne færdiggøres og godkendes så hurtigt som muligt, med henblik på at sikre en gnidningsløs overgang fra deres forgængere;

8. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med de europæiske kulturhovedstæder for at hjælpe dem med at begrænse forstyrrelserne som følge af pandemien mest muligt, navnlig med de byer, der har titlen i 2020 og 2021, gennem en indgående dialog med arrangørerne; erklærer sig parat til at gå hurtigt frem med henblik på at finde en ny, afbalanceret og tilpasset dagsorden;

9. opfordrer Kommissionen til at identificere en bred vifte af blandede finansieringskilder, som de kulturelle og kreative sektorer kan drage fordel af; mener, at det fremtidige viden- og innovationsfællesskab for de kulturelle og kreative sektorer inden for rammerne af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi bør spille en ledende rolle i denne forbindelse; opfordrer Kommissionen til at medtage finansiering under Horisont Europa til de kulturelle og kreative sektorer, der er aktive inden for kulturelle eksperimenter, innovation og kunstnerisk forskning;

10. glæder sig over de nye støtteforanstaltninger under garantifaciliteten for kulturelle og kreative sektorer, som har til formål at forbedre adgangen til økonomisk overkommelig lånefinansiering for SMV'er inden for de kulturelle og kreative sektorer; opfordrer til, at der gøres øget brug af garantifaciliteten for kulturelle og kreative sektorer inden for rammerne af InvestEU og for at skabe større fleksibilitet for de kulturelle og kreative industrier;

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at kulturelle og kreative SMV'er nyder godt af øget støtte i form af lånefinansiering via de fremtidige garantifacilitetsinstrumenter under InvestEU-programmet for 2021-2027;

12. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens stadigt forværrede indvirkning på de kulturelle og kreative sektorer i en tid, hvor den fortsatte aflysning af store festivaler og kulturelle begivenheder har katastrofale økonomiske konsekvenser, navnlig for sektoren for udøvende kunst; mener, at der bør oprettes europæiske digitale platforme særligt for scenekunst med henblik på at dele så meget europæisk kulturelt indhold og så mange europæiske kreative produkter som muligt; anmoder om, at sådanne platforme udformes med tanke på et rimeligt vederlag til kunstnere, ophavsmænd og virksomheder;

13. minder medlemsstaterne om, at der kan anvendes andre foranstaltninger til at hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at komme på fode igen efter krisen, f.eks. nedsatte momssatser for alle kulturelle varer og tjenesteydelser, en bedre værdiansættelse af immaterielle aktiver og skattefradrag for kulturel produktion;

14. gør opmærksom på, at turismen tegner sig for 10,3 % af EU's BNP, hvoraf 40 % er forbundet med kulturudbuddet; mener, at den gradvise genopretning af turismen er en mulighed for aktivt at fremme europæisk kultur og kulturarv og samtidig lægge fundamentet til en bæredygtig europæisk turisme; opfordrer i denne forbindelse til iværksættelse af et årligt europæisk værdiskabelsesprogram for kulturarv, der afspejler den kulturelle mangfoldighed i Europa; anmoder om, at strukturfondene så vidt muligt inddrager kulturel bevarelse og kunstneriske frembringelser i de projekter, de støtter;

15. mener, at vi bør gribe denne lejlighed til at fremme europæisk kulturelt indhold i hele verden ved at tilskynde til europæisk produktion og udvikling af europæiske sendernet; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne, således at den relevante lovgivning kan gennemføres så gnidningsløst som muligt, f.eks. via revisionen af direktivet om audiovisuelle medietjenester[5], direktivet om ophavsret på det digitale indre marked[6] og satellit- og kabeldirektivet[7];

16. opfordrer Kommissionen til at bevare og fremme kollektive mekanismer til at sikre en passende beskyttelse af de enkelte ophavsmænd i forbindelse med gennemførelsen af tidligere lovgivning og kommende lovgivningsforslag;

17. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ambitiøs og inklusiv kommunikations- og markedsføringspolitik for kultur i Europa, som vil betyde, at europæisk kulturindhold og europæiske kulturarrangementer og -lokaliteter kan få både europæisk og global udbredelse; opfordrer Kommissionen til at bygge videre på de positive resultater af det europæiske år for kulturarv og udvikle et lignende initiativ for kulturen og dens rolle i Europa;

18. mener, at der skal tages hensyn til den kulturelle dimension, når man indgår i dialog med borgerne, navnlig i forbindelse med den kommende konference om Europas fremtid;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 11. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik