Propunere de rezoluţie - B9-0249/2020Propunere de rezoluţie
B9-0249/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la redresarea culturală a Europei

9.9.2020 - (2020/2708(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Tomasz Frankowski
în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0246/2020

Procedură : 2020/2708(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0249/2020
Texte depuse :
B9-0249/2020
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B9-0249/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la redresarea culturală a Europei

(2020/2708(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolele 6 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 22,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „O nouă agendă europeană pentru cultură” (COM(2018)0267),

 având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la transport și turism în 2020 și ulterior[3],

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE[4],

 având în vedere concluziile Consiliului European din 17, 18, 19, 20 și 21 iulie 2020,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cultura este un sector strategic pentru Uniunea Europeană, este o parte importantă a economiei noastre, reflectă valorile noastre europene comune și își are rădăcinile în tradițiile, istoria și modul nostru de viață iudeo-creștine;

B. întrucât actorii culturali și creativi europeni păstrează și promovează diversitatea culturală și lingvistică în Europa și contribuie la întărirea unei identități europene la toate nivelurile; întrucât acești actori reprezintă un valoros vector de creștere economică sustenabilă în Uniunea Europeană și în statele sale membre și o sursă importantă de competitivitate la nivel global;

C. întrucât, potrivit Eurostat, sectoarele culturale și creative europene reprezintă aproximativ 4 % din produsul intern brut (PIB) european și furnizează 8,7 milioane de locuri de muncă în Europa;

D. întrucât cultura joacă un rol major în promovarea turismului în Europa; întrucât, potrivit Eurostat, două treimi dintre europeni consideră că prezența patrimoniului cultural influențează alegerea destinațiilor lor vacanță; întrucât Europa rămâne cea mai căutată și importantă destinație turistică culturală din lume;

E. întrucât actorii culturali și creativi europeni au fost printre cei mai afectați de pandemia de COVID-19; întrucât închiderea acestui sector a avut un efect de propagare asupra altor sectoare, cum ar fi transportul și turismul;

F. întrucât sectoarele creative și culturale funcționează pe baza unor modele economice specifice, care includ actori de diferite dimensiuni, dar sunt compuse în principal din structuri mici, cum ar fi întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și persoanele ce desfășoară activități independente, și au adesea venituri neregulate și mixte, care provin din subvenții publice și sponsorizări private, depind de public și sunt bazate pe drepturile de autor; întrucât aceste sectoare angajează în medie tineri într-un procent mai mare decât majoritatea celorlalte sectoare, fapt care le face să fie deosebit de vulnerabile în perioade de criză;

G. întrucât criza de COVID-19 are deja și va avea în continuare un efect negativ de durată asupra producției de conținut cultural și creativ și deci asupra veniturilor și va afecta, prin urmare, diversitatea culturală europeană;

H. întrucât teatrele, cinematografele, festivalurile, sălile de concerte, muzeele și siturile de patrimoniu au fost printre primele care și-au închis porțile din cauza măsurilor de limitare a răspândirii virusului și au fost printre ultimele care s-au redeschis; întrucât numeroase evenimente culturale și artistice, cum ar fi târgurile, festivalurile, concertele și spectacolele au fost anulate sau amânate până la o dată mult ulterioară; întrucât măsurile de sănătate și securitate luate pentru a preveni apariția de noi focare nu vor permite spațiilor de desfășurare a evenimentelor să funcționeze la capacitate maximă în viitorul apropiat și vor împiedica procesul creativ pentru multe evenimente, ceea ce va duce la alte pierderi de venituri;

I. întrucât în perioada pandemiei mulți europeni au trebuit să stea izolați, ceea ce a făcut ca posibilitățile de acces la oferta culturală online să se înmulțească, cultura devenind mai accesibilă și de multe ori gratuită; întrucât contribuția esențială a culturii la sănătatea și calitatea vieții oamenilor este cu atât mai importantă în vremuri tulburi;

J. întrucât propunerile bugetare succesive pentru programul „Europa creativă” în următorul cadru financiar multianual (CFM) nu se ridică, în mod evident, la înălțimea așteptărilor sectorului și nici ale Parlamentului, iar acesta a cerut dublarea finanțării în raport cu nivelul alocat în CFM 2014-2020;

K. întrucât va fi necesar ca industriile culturale și creative să fie în continuare suficient finanțate, să fie considerate investiții sigure și să fie pregătite pentru tranziția către un continent neutru din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, așa cum se prevede în Pactul verde european,

1. își exprimă solidaritatea sinceră cu artiștii, creatorii, autorii, editorii, cu societățile lor și cu ceilalți lucrători și actori din industriile culturale și creative europene, care au fost grav afectați de pandemia de COVID-19 și își exprimă aprecierea pentru activitatea lor în această perioadă dificilă prin care trec milioane de europeni;

2. consideră că este esențial să se combine măsurile economice istorice luate de instituțiile europene cu acțiuni ample și rapide pentru sprijinirea forțelor culturale și creative europene;

3. salută eforturile depuse de Comisie și de Consiliul European pentru elaborarea planului de redresare „Next Generation EU”, în special pentru crearea REACT-EU, care prevede o finanțare suplimentară pentru sectoarele economice foarte afectate, inclusiv cultura; cu toate acestea, este alarmat de faptul că nu a fost alocată clar nicio sumă concretă direct sectoarelor culturale și creative; insistă, în acest context, că operatorii din sectoarele culturale și creative ar trebui să se afle clar în centrul atenției acțiunilor specifice ale statelor membre și să beneficieze pe scară largă și rapid de fondurile și instrumentele puse la dispoziție prin planul european de redresare economică;

4. îndeamnă statele membre să considere sectoarele creative și culturale sectoare strategice, prioritare în cadrul planului european de redresare economică, și să identifice un buget clar pentru acțiuni rapide și concrete consacrate redresării acestui sector, care ar trebui să fie în beneficiul tuturor părților interesate; solicită statelor membre să se asigure că normele interne sociale, fiscale și economice specifice care se aplică în mod obișnuit actorilor din aceste sectoare pot fi extinse în timpul crizei și după aceasta; cere ca statele membre să includă IMM-urile din sectoarele culturale și creative în planurile lor naționale de redresare a IMM-urilor pe care le-au pus deja în aplicare; solicită ca statele membre să ia în calcul acordarea de sprijin financiar pentru spațiile de desfășurare a evenimentelor culturale și pentru aceste evenimente, cum acestea aplică noi măsuri de sănătate și de siguranță;

5. invită Comisia să susțină în continuare statele membre în sprijinul acordat acestor sectoare; salută eforturile Comisiei de a promova sectoarele culturale și creative, de exemplu prin campanii precum #creativeEuropeAtHome;

6. salută crearea Instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), destinat sprijinirii măsurilor de șomaj tehnic luate de statele membre, în special cele privind IMM-urile și persoanele care desfășoară o activitate independentă; consideră că acest instrument poate permite actorilor din industriile culturale și creative să se mențină în domeniul lor de activitate și, în același timp, să compenseze pierderea veniturilor acestora; invită, în acest context, statele membre să ofere garanții adecvate, astfel încât SURE să poată fi operațional cât mai curând posibil;

7. subliniază rolul esențial al programului „Europa creativă”, al subprogramului său MEDIA și al componentelor sale Cultură și transsectoriale pentru a asigura un grad rezonabil de stabilitate în acest sector prin asigurarea accesului la finanțarea europeană până la redresarea pieței culturale; reamintește că Parlamentul a solicitat ca necesară o dublare a bugetului alocat acestui program pentru următorul CFM; invită Comisia să integreze industria culturală și creativă în întregul CFM; își reafirmă, de aceea, poziția fermă cu privire la alocarea de fonduri din CFM în acest scop și pentru alte programe europene care sprijină sectoarele culturale și creative și lucrătorii culturali; consideră că este extrem de important ca programele să fie finalizate și adoptate cât mai curând posibil, astfel încât să putem asigura o tranziție lină de la programele anterioare;

8. invită Comisia să colaboreze cu capitalele europene ale culturii pentru a le ajuta să limiteze, pe cât posibil, perturbările cauzate de pandemie, în special în cazul orașelor care dețin titlul în 2020 și 2021, printr-un dialog aprofundat cu organizatorii; își declară disponibilitatea de a avansa rapid pentru a stabili o nouă agendă, echilibrată și adaptată;

9. invită Comisia să identifice o gamă largă de surse de finanțare mixtă care pot aduce beneficii acestor sectoare; consideră că viitoarea comunitate de cunoaștere și inovare din cadrul Institutului European de Inovare și Tehnologie, dedicată industriilor culturale și creative, ar trebui să joace un rol principal în acest context; invită Comisia să prevadă finanțare în cadrul programului Orizont Europa pentru sectoarele culturale și creative care își desfășoară activitatea în domeniul experimentării culturale, al inovării și al cercetării artistice;

10. salută noile măsuri de sprijin din cadrul Mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative, care își propune să îmbunătățească accesul IMM-urilor din aceste sectoare la finanțarea prin credite la prețuri accesibile; solicită aplicarea consolidată a acestui mecanism în cadrul InvestEU, pentru a oferi mai multă flexibilitate industriilor culturale și creative;

11. invită Comisia să se asigure că IMM-urile din domeniul cultural și creativ vor beneficia de un sprijin crescut în ceea ce privește finanțarea prin îndatorare prin intermediul mecanismelor de garantare viitoare din cadrul Programului InvestEU pentru perioada 2021-2027;

12. invită Comisia să ia măsuri pentru a atenua impactul tot mai puternic al crizei asupra sectoarelor culturale și creative, într-un moment în care anularea în continuu a principalelor festivaluri și evenimente culturale are consecințe financiare dezastruoase, în special pentru sectorul artelor spectacolului; consideră că ar trebui create platforme digitale europene dedicate artelor spectacolului, pentru a distribui cât mai mult conținut cultural european și cât mai multe produse creative europene; cere ca aceste platforme să fie proiectate având în vedere remunerarea echitabilă a artiștilor, a creatorilor și a întreprinderilor;

13. le reamintește statelor membre că pot fi luate și alte măsuri pentru a ajuta aceste sectoare să se redreseze în urma crizei, cum ar fi cotele reduse de TVA pentru toate bunurile și serviciile culturale, o mai bună evaluare a activelor necorporale și creditele fiscale pentru producția culturală;

14. subliniază că turismul reprezintă 10,3 % din PIB-ul Uniunii Europene, din care 40 % este legat de oferta culturală; consideră că redresarea treptată a turismului reprezintă o ocazie de a promova activ cultura și patrimoniul european, punând totodată bazele turismului european sustenabil; solicită, în acest sens, lansarea unui program anual de valorificare a patrimoniului european, care să reflecte diversitatea culturală europeană; solicită ca fondurile structurale să includă, pe cât posibil, conservarea patrimoniului cultural și creația artistică în proiectele pe care le sprijină;

15. consideră că ar trebui să profităm de această ocazie pentru a promova conținutul cultural european la nivel mondial prin încurajarea producției europene și dezvoltarea rețelelor europene de radiodifuziune; invită Comisia să coopereze cu statele membre, astfel încât legislația relevantă să poată fi transpusă cât mai armonios posibil, de exemplu Directiva serviciilor mass-media audiovizuale revizuită[5], Directiva UE privind drepturile de autor pe piața unică digitală[6] și Directiva privind transmisiile prin satelit și cablu[7];

16. invită Comisia să mențină și să promoveze mecanisme colective pentru a asigura protecția adecvată a creatorilor individuali atunci când sunt puse în aplicare legislația anterioară și propunerile legislative viitoare;

17. invită Comisia să propună o politică de comunicare și de promovare ambițioasă și incluzivă pentru cultură în Europa, care ar permite conținutului cultural european, evenimentelor culturale europene și locurilor de desfășurare a acestora să capete o dimensiune atât europeană, cât și globală; invită Comisia să valorifice rezultatele pozitive ale Anului European al Patrimoniului Cultural și să conceapă o inițiativă similară dedicată culturii și rolului său în Europa;

18. consideră că trebuie să se țină seama de dimensiunea culturală în dialogul cu cetățenii, în special în cadrul viitoarei conferințe privind viitorul Europei;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 11 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate