Предложение за резолюция - B9-0250/2020Предложение за резолюция
B9-0250/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно културното възстановяване на Европа

9.9.2020 - (2020/2708(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Лоранс Фаренг, Стефан Сежурне, Влад Мариус Ботош, Илана Сикюрел, Радка Максова, Моника Семедо, Мортен Льокегор, Петрас Аущревичюс, Рамона Стругариу, Клаудия Гамон, Ирен Толре, Никола Данти, Клемен Грошел, Силви Брюне, Фредерик Рийс, Исаскун Билбао Барандика, Мари Пиер Ведрен, Андрус Ансип, Оливие Шастел, Хрисула Захаропулу, Клотилд Арман, Николае Щефънуца, Фабиен Келер, Каталин Чех, Самира Рафаела, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова, Стефани Йон Куртен, Майте Пагасауртундуа Руис
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0246/2020

Процедура : 2020/2708(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0250/2020
Внесени текстове :
B9-0250/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0250/2020

Резолюция на Европейския парламент относно културното възстановяване на Европа

(2020/2708(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 6 и 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 22 от нея,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Нова европейска програма за култура“ (COM(2018)0267),

 като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии[1],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[2],

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно транспорта и туризма през 2020 г. и след това[3],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО („Регламента“)[4],

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 17, 18, 19, 20 и 21 юли 2020 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че културата е стратегически сектор за Европейския съюз и че тя представлява важна част от нашата икономика, като същевременно отразява нашите европейски ценности, история и начин на живот;

Б. като има предвид, че европейските културни деятели и творците опазват и стимулират културното и езиковото многообразие в Европа и допринасят за укрепването на европейската идентичност на всички равнища; като има предвид, че всички граждани на ЕС следва да имат право на достъп до култура на собствения си език, като се обръща специално внимание на малките езици и езиковите малцинства;

В. като има предвид, че европейските културни деятели и творците представляват безценен фактор за устойчивия икономически растеж в Европейския съюз и неговите държави членки и са важен източник на конкурентоспособност в световен мащаб;

Г. като има предвид, че европейските културни и творчески индустрии генерират около 4% от европейския брутен вътрешен продукт, като този дял е съпоставим с дела на ИКТ и на хотелиерството и ресторантьорството; като има предвид, че през 2019 г. в ЕС-27 заетите лица в сферата на културата наброяваха 7,4 милиона, което представлява 3,7% от общата заетост в ЕС-27; като има предвид, че през 2019 г. делът на самостоятелно заетите лица в сферата на културата в ЕС-27 беше повече от два пъти по-висок от средния за икономиката като цяло[5];

Д. като има предвид, че европейските оператори в сферата на културата и творчеството са сред най-тежко засегнатите от пандемията от COVID-19; като има предвид, че временното преустановяване на дейността в този икономически сектор имаше отражение върху други сектори като транспорта и туризма;

Е. като има предвид, че културните и творческите индустрии са нетипичен сектор със специфични потребности, който се състои от различни по големина участници, но преди всичко се характеризира с преобладаващ брой на малките структури (МСП или самостоятелно заети лица) и с нередовни доходи;

Ж. като има предвид, че кризата, свързана с COVID-19, вече оказа и ще продължи да оказва трайно отрицателно въздействие върху създаването на културни и творчески продукти и произтичащите от тях доходи и съответно върху европейското културно многообразие;

З. като има предвид, че театрите, кината, фестивалите, концертните зали, музеите и обектите на културното наследство бяха сред първите, които затвориха своите врати вследствие на мерките за ограничаване на епидемията, и сред последните, които след това отвориха отново; като има предвид, че мерките за сигурност, наложени с цел предотвратяване на появата на нови огнища, не им позволяват да работят с пълен капацитет, което води до допълнителна загуба на доходи;

И. като има предвид, че вследствие на това, че много европейци се озоваха в положение на изолация по време на пандемията, възможностите за достъп до култура онлайн се увеличиха, което я прави по-достъпна, като в много случаи достъпът е безплатен;

Й. като има предвид, че поредицата от бюджетни предложения за програмата „Творческа Европа“ в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) очевидно не отговарят на очакванията нито на сектора, нито на Парламента, който призова за удвояване на средствата в сравнение с МФР за периода 2014 – 2020 г.;

К. като има предвид, че културните и творческите индустрии ще трябва да продължат да бъдат добре финансирани и да бъдат готови за прехода към неутрален по отношение на въглеродните емисии континент, както е посочено в Европейския зелен пакт;

1. изразява искрената си солидарност с хората на изкуството, творците, издателите, техните сдружения и другите работници и участници в европейските културни и творчески индустрии, които бяха тежко засегнати от пандемията от COVID-19, и отдава почит на техните усилия по време на тези толкова трудни за милиони европейци времена;

2. счита, че е от първостепенно значение историческите икономически мерки, предприети от европейските институции, да се съчетаят с широкообхватни действия в полза на културните и творческите сили н Европа;

3. посреща със задоволство усилията на Комисията и Европейския съвет да изготвят план за възстановяване („Next Generation EU“), и по-специално създаването на REACT-EU, с който се цели да се осигури допълнително финансиране на силно засегнатите сектори на икономиката, като например културата; изразява обаче безпокойството си от факта, че няма изрично определена конкретна сума за оказване на пряка подкрепа на културните и творческите индустрии; в този контекст настоява, че операторите в сферата на културата и творчеството следва да бъдат обект на целенасочени действия от страна на държавите членки и следва да се възползват широко от фондовете и инструментите, предоставени от Европейския план за икономическо възстановяване;

4. настоятелно призовава държавите членки да разглеждат културните и творческите индустрии като стратегически индустрии и да предвидят ясен бюджет, придружен от бързи и конкретни действия, за възстановяването на този сектор в полза на всички заинтересовани лица в неговите рамки;

5. посреща със задоволство създаването на инструмента на ЕС за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), чиято цел е да подкрепи мерките за подпомагане на режима на работа при непълно работно време, въведени от държавите членки, по-специално мерките по отношение на МСП и самостоятелно заетите лица; счита, че този инструмент може да предостави възможност на участниците в културните и творческите индустрии да не напускат своята сфера на дейност, като същевременно компенсира тяхната загуба на доходи; във връзка с това призовава държавите членки да предоставят подходящи гаранции, така че SURE да може да започне да функционира възможно най-бързо;

6. подчертава ключовата роля на програмата „Творческа Европа“ и на нейното хоризонтално направление и направленията „Медиа“ и „Култура“ за осигуряването на разумна степен на стабилност в сектора чрез достъп до европейско финансиране, докато пазарът в областта на културата се възстановява; припомня, че Парламентът подчерта, че е наложително да се удвои бюджетът за тази програма в рамките на следващата МФР; съответно решително потвърждава отново своята позиция по отношение на бюджета за тази и други европейски програми в подкрепа на културните и творческите индустрии и на работещите в сферата на културата; счита, че е от изключително значение програмите да бъдат финализирани и одобрени възможно най-скоро, така че да можем да гарантираме плавен преход към следващата програма;

7. призовава Комисията да работи съвместно с Европейските столици на културата, за да им помогне да ограничат, доколкото е възможно, прекъсването на дейностите, причинено от пандемията, и по-специално с градовете, носители на званието през 2020 г. и 2021 г., чрез задълбочен диалог с организаторите; заявява готовността си да предприеме бързи действия с оглед на формулирането на нова балансирана и адаптирана програма;

8. призовава Комисията да намери широк набор от източници на финансиране, които да могат да бъдат от полза за европейските културни и творчески индустрии; счита, че бъдещата общност на знание и иновации, посветена на културните и творческите индустрии, в рамките на Европейския институт за иновации и технологии следва да играе водеща роля в този контекст;

9. посреща със задоволство новите мерки за подкрепа в рамките на Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството, който има за цел да подобри достъпа до дългово финансиране на достъпни цени за МСП в секторите на културата и творчеството;

10. призовава Комисията да предприеме действия за смекчаване на все по-тежкото въздействие на кризата върху културните и творческите индустрии в период, когато големи фестивали и културни прояви продължават да бъдат анулирани, като това има катастрофални финансови последици, особено за сектора на сценичните изкуства;

11. посочва, че туризмът генерира 10,3% от БВП на Европейския съюз, като 40% от този дял е свързан с предлагането в сферата на културата; счита, че постепенното възстановяване на туризма е възможност за активно насърчаване на европейската култура и европейското културно наследство, като същевременно се полагат основите за устойчивия европейски туризъм; във връзка с това призовава за стартиране на годишна програма за оползотворяване на европейското наследство, която да отразява европейското културно многообразие, като използва структурните фондове за включване на наследството в европейските културни вериги;

12. счита, че следва да се възползваме от тази възможност, за да популяризираме европейското културно съдържание в цял свят, като насърчаваме европейското производство и развитието на европейски мрежи за радио- и телевизионно разпръскване; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки, за да се гарантира възможно най-гладко транспониране на съответното законодателство, като например преработената Директива за аудио-визуалните медийни услуги и Директивата за авторското право в цифровия единен пазар;

13. застъпва становището, че мерките, предприети от държавите членки и Комисията за подпомагане на операторите в сферата на културата и творчеството в Европа, следва да подкрепят участниците и инициативите, които отразяват културното и езиковото многообразие на Европа, включително малцинствените езици;

14. призовава Комисията да предложи амбициозна и приобщаваща политика за комуникация и популяризиране на културата в Европа, която ще даде възможност европейското културно съдържание и европейските културни събития и обекти да придобият истинско европейско и световно измерение; призовава Комисията да се възползва от положителните резултати от Европейската година на културното наследство, за да разработи подобна инициатива, посветена на културата и нейната роля в Европа;

15. счита, че културното измерение трябва да бъде част от диалога с гражданите, по-специално по време на предстоящата конференция за бъдещето на Европа;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 11 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност