Postup : 2020/2708(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0250/2020

Předložené texty :

B9-0250/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0239

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0250/2020</NoDocSe>
PDF 158kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o kulturní obnově Evropy</Titre>

<DocRef>(2020/2708(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin, Maite Pagazaurtundúa</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0246/2020

B9-0250/2020

Usnesení Evropského parlamentu o kulturní obnově Evropy

(2020/2708(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na články 6 a 167 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 3 SFEU,

 s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na článek 22 této listiny,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. května 2018 nazvané „Nová evropská agenda pro kulturu“ (COM(2018)0267),

 s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2016 o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o dopravě a cestovním ruchu v roce 2020 a v dalších letech[3],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (dále jen „nařízení“)[4],

 s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo ve dnech 17., 18., 19., 20. a 21. července 2020,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že kultura je pro Evropskou unii strategickým odvětvím a důležitou součástí její ekonomiky, která odráží evropské hodnoty, historii a způsob života;

B. vzhledem k tomu, že evropští aktéři  na poli kultury a kreativity zachovávají a podporují kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě a přispívají k posilování evropské identity na všech úrovních; vzhledem k tomu, že všichni občané EU by měli mít právo na přístup ke kultuře ve svém vlastním jazyce, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována malým jazykům a jazykovým menšinám;

C. vzhledem k tomu, že tito aktéři jsou neocenitelnou silou udržitelného hospodářského růstu v Evropské unii a jejích členských státech a hlavním zdrojem celosvětové konkurenceschopnosti;

D. vzhledem k tomu, že evropská kulturní a kreativní odvětví představují přibližně 4 % evropského hrubého domácího produktu, což je podobné jako ve sféře IKT a v oblasti ubytovacích a gastronomických služeb; vzhledem k tomu, že v roce 2019 bylo v celé EU-27 zaměstnáno v kultuře 7,4 milionu lidí, což představuje 3,7 % z celkové zaměstnanosti EU-27; vzhledem k tomu, že podíl osob samostatně výdělečně činných v oblasti kultury v roce 2019 byl v EU-27 více než dvojnásobný oproti průměru v hospodářství jako celku[5];

E. vzhledem k tomu, že subjekty evropského kulturního a kreativního odvětví  patří k nejvíce postiženým pandemií COVID-19; vzhledem k tomu, že přerušení činnosti v tomto hospodářském odvětví ovlivnilo i další odvětví, jako je doprava a cestovní ruch;

F. vzhledem k tomu, že kulturní a kreativní odvětví je atypickým sektorem se zvláštními potřebami, v němž působí různě velcí aktéři, ovšem vyznačuje se především převahou malých subjektů (malých a středních podniků nebo osob samostatně výdělečně činných) a tím, že příjmy jsou zde nepravidelné;

G. vzhledem k tomu, že koronavirová krize má a bude mít trvalý negativní dopad na kulturní a kreativní produkci a související příjmy, a tím i na kulturní rozmanitost Evropy;

H. vzhledem k tomu, že divadla, kina, festivaly, koncertní sály, muzea a historické památky byly mezi prvními, které kvůli opatřením k potlačení šíření viru zastavily svou činnost a obnovily ji až jako poslední; vzhledem k tomu, že bezpečnostní opatření zavedená s cílem zabránit dalšímu šíření nákazy jim znemožňují přejít na plný provoz, což vede k dalším ztrátám příjmů;

I. vzhledem k tomu, že s tím, jak se mnoho Evropanů během pandemie ocitlo v izolaci, se znásobily příležitosti přístupu ke kultuře online, která se tak stala přístupnější, ale tento přístup byl často bezplatný;

J. vzhledem k tomu, že jednotlivé návrhy rozpočtu programu Kreativní Evropa v rámci příštího víceletého finančního rámce (VFR) zjevně nesplňují očekávání ani tohoto odvětví, ani Parlamentu, který vyzval k tomu, aby se objem finančních prostředků ve srovnání s víceletým finančním rámcem na období 2014-2020 zdvojnásobil;

K. vzhledem k tomu, že je nutné, aby kulturní a kreativní odvětví zůstala řádně financována a připravila se na přechod na uhlíkovou neutralitu, jak je uvedeno v Zelené dohodě pro Evropu;

1. vyjadřuje upřímnou solidaritu s umělci, tvůrci, autory, vydavateli, jejich společnostmi a ostatními pracovníky a aktéry v evropských kulturních a kreativních odvětvích, kteří byli pandemií COVID-19 těžce postiženi, a vzdává hold jejich činnosti v časech, které jsou těžké pro miliony Evropanů;

2. domnívá se, že je zásadně důležité spojit historická ekonomická opatření evropských institucí s rozsáhlými opatřeními ve prospěch evropských pracovníků v kulturních a kreativních odvětvích;

3. vítá úsilí Komise a Evropské rady o vypracování plánu na podporu oživení „Next Generation EU“, zejména vytvoření programu REACT-EU, jehož cílem je poskytnout dodatečné finanční prostředky mnoha postiženým hospodářským odvětvím, jako je kultura; je však znepokojen skutečností, že nebyla jednoznačně vyčleněna žádná konkrétní částka, která by šla přímo ve prospěch kulturních a kreativních odvětví; v této souvislosti trvá na tom, že by se měla na subjekty kulturních a kreativních odvětví zaměřit cílená opatření členských států a že by tyto subjekty měly čerpat rozsáhlou podporu z fondů a nástrojů v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby kulturní a kreativní odvětví považovaly za strategická a aby určily jasný rozpočet související s rychlými a konkrétními opatřeními na jejich oživení, která by měla pomoci všem zainteresovaným subjektům v této oblasti;

5. vítá vytvoření nástroje EU pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE), který má podpořit opatření zavedená členskými státy ohledně zkrácené pracovní doby, zejména opatření týkající se malých a středních podniků a osob samostatně výdělečně činných; domnívá se, že tento nástroj může subjektům v kulturních a kreativních odvětvích umožnit, aby zůstaly činné ve stejné oblasti, a zároveň jim kompenzovat ztrátu příjmů; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby poskytly dostatečné záruky, které umožní spustit nástroj SURE v co nejkratší době;

6. zdůrazňuje klíčovou úlohu programu Kreativní Evropa a jeho podprogramu MEDIA, Kultura a meziodvětvových složek při zajišťování spravedlivého stupně stability v tomto odvětví prostřednictvím přístupu k evropskému financování, dokud se kulturní trh nezotaví; připomíná, že Parlament vyzval k nezbytnému zdvojnásobení rozpočtu přiděleného na tento program v příštím VFR; důrazně proto opakuje svůj postoj k rozpočtu tohoto a dalších evropských programů na podporu kulturních a kreativních odvětví a pracovníků v kultuře; domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby byly tyto programy dokončeny a schváleny co nejdříve, abychom mohli zajistit hladký přechod k dalšímu programu;

7. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím zevrubného dialogu s organizátory spolupracovala s evropskými hlavními městy kultury, zejména s městy, která jsou držiteli titulu v letech 2020 a 2021, a snažila se jim tak pomoci omezit na minimum komplikace způsobené pandemií; deklaruje svou připravenost rychle pokročit v úsilí o nalezení nového, vyváženého a přizpůsobeného programu;

8. vyzývá Komisi, aby určila širokou škálu zdrojů financování, z nichž mohou kulturní a kreativní odvětví čerpat podporu; domnívá se, že by v této souvislosti mělo hrát vedoucí úlohu budoucí znalostní a inovační společenství zaměřené na kulturní a kreativní odvětví v rámci Evropského inovačního a technologického institutu;

9. vítá nová podpůrná opatření v rámci záruční facility pro kulturní a kreativní odvětví, která mají zlepšit přístup malých a středních podniků v kulturních a kreativních odvětvích k dostupnému dluhovému financování;

10. vyzývá Komisi, aby přijala opatření ke zmírnění stále se zhoršujícího dopadu krize na kulturní a kreativní odvětví v době, kdy pokračující rušení velkých festivalů a kulturních akcí má katastrofální finanční důsledky, zejména pro odvětví scénického umění;

11. upozorňuje, že cestovní ruch představuje 10,3 % HDP Evropské unie, z čehož 40 % souvisí s kulturní nabídkou; domnívá se, že postupné oživení cestovního ruchu je příležitostí k aktivní podpoře evropské kultury a evropského dědictví a zároveň k položení základů udržitelného evropského cestovního ruchu; vyzývá v této souvislosti k zahájení každoročního programu zhodnocení evropského dědictví, který by odrážel evropskou kulturní rozmanitost a využíval strukturální fondy k začlenění kulturního dědictví do evropských kulturních okruhů;

12. domnívá se, že bychom měli využít této příležitosti k propagaci evropského kulturního obsahu po celém světě podporou evropské produkce a rozvojem evropských vysílacích sítí; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na zajištění co nejhladšího provedení souvisejících právních předpisů, jako je přepracované znění směrnice o audiovizuálních mediálních službách a směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu;

13. domnívá se, že opatření přijatá členskými státy a Komisí na pomoc subjektům evropských kulturních a kreativních odvětví by měla podporovat subjekty a iniciativy, které odrážejí kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy, včetně menšinových jazyků;

14. vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní a inkluzivní komunikační a propagační politiku pro kulturu v Evropě, která by evropskému kulturnímu obsahu, akcím a místům umožnila získat skutečně evropský a celosvětový dosah; vyzývá Komisi, aby na základě pozitivních výsledků Evropského roku kulturního dědictví vytvořila podobnou iniciativu zaměřenou na kulturu a její úlohu v Evropě;

15. domnívá se, že kulturní rozměr musí být součástí dialogu s občany, zejména během nadcházející konference o budoucnosti Evropy;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 28.

[2] Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.

[3] Přijaté texty, P9_TA(2020)0169.

[4] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 221.

Poslední aktualizace: 11. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí