Procedure : 2020/2708(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0250/2020

Indgivne tekster :

B9-0250/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0239

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0250/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 49k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om kulturel genopbygning af Europa</Titre>

<DocRef>(2020/2708(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad‑Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie‑Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon‑Courtin, Maite Pagazaurtundúa</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0246/2020

B9‑0250/2020

Europa-Parlamentets beslutning om kulturel genopbygning af Europa

(2020/2708(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 6 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 22,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 om "En ny europæisk kulturdagsorden" (COM(2018)0267),

 der henviser til sin beslutning af 13. december 2016 om en sammenhængende europæisk politik for kulturelle og kreative industrier[1],

 der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid‑19‑pandemien og dens konsekvenser[2],

 der henviser til sin beslutning af 19. juni 2020 om transport og turisme i 2020 og derefter[3],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF ("forordningen")[4],

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 17., 18., 19., 20. og 21. juli 2020,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at kultur er en strategisk sektor for EU, der udgør en vigtig del af vores økonomi og samtidig afspejler vores europæiske værdier, historie og levevis;

B. der henviser til, at de europæiske kulturelle og kreative aktører bevarer og fremmer kulturel og sproglig mangfoldighed i Europa og bidrager til styrkelsen af en europæisk identitet på alle niveauer; der henviser til, at alle EU-borgere bør have ret til at få adgang til kultur på deres eget sprog, med særligt fokus på små sprog og sproglige mindretal;

C. der henviser til, at disse aktører udgør en uvurderlig drivkraft for bæredygtig økonomisk vækst i EU og dets medlemsstater og er en vigtig kilde til global konkurrenceevne;

D. der henviser til, at de europæiske kulturelle og kreative industrier tegner sig for omkring 4 % af det europæiske bruttonationalprodukt, hvilket ligger på niveau med IKT- og hotel- og restaurationsbranchen; der henviser til, at der i 2019 var 7,4 mio. mennesker beskæftiget i kultursektoren i EU-27, svarende til 3,7 % af den samlede beskæftigelse i EU-27; der henviser til, at andelen af selvstændige inden for kulturområdet i EU-27 i 2019 var mere end dobbelt så stor som gennemsnittet for økonomien som helhed[5];

E. der henviser til, at de europæiske kulturelle og kreative aktører har været blandt de hårdest ramte af covid-19-pandemien; der henviser til, at nedlukningen af denne økonomiske sektor har haft afsmittende virkninger på andre sektorer såsom transport og turisme;

F. der henviser til, at de kulturelle og kreative industrier udgør en atypisk sektor med særlige behov og består af aktører af forskellig størrelse, men først og fremmest er kendetegnet ved en overvægt af små strukturer (SMV'er eller selvstændige) og uregelmæssige indtægter;

G. der henviser til, at covid-19-krisen allerede har og vil fortsætte med at have en varig negativ indvirkning på den kulturelle og kreative produktion og de deraf følgende indtægter og dermed på den europæiske kulturelle mangfoldighed;

H. der henviser til, at teatre, biografer, festivaler, koncertsale, museer og kulturarvssteder var blandt de første til at lukke på grund af inddæmningsforanstaltninger og er blandt de sidste til at genåbne; der henviser til, at de sikkerhedsforanstaltninger, der er indført for at forhindre et nyt udbrud, ikke gør det muligt for dem at operere med fuld kapacitet, hvilket medfører yderligere tab af indtægter;

I. der henviser til, at eftersom mange europæere er isolerede under pandemien, er der kommet flere muligheder for at få adgang til kultur online, hvilket gør kulturen mere tilgængelig, men ofte gratis;

J. der henviser til, at de successive budgetforslag for programmet Et Kreativt Europa under den næste flerårige finansielle ramme (FFR) klart ikke lever op til forventningerne i hverken sektoren eller Parlamentet, som har krævet en fordobling af midlerne til programmet i forhold til FFR for 2014-2020;

K. der henviser til, at de kulturelle og kreative industrier fortsat vil skulle finansieres ordentligt og blive klar til omstillingen til et kulstofneutralt kontinent som skitseret i den europæiske grønne pagt;

1. udtrykker sin oprigtige solidaritet med kunstnerne, forfatterne, forlæggerne, deres foreninger og de øvrige arbejdstagere og aktører i de europæiske kulturelle og kreative industrier, som er blevet hårdt ramt af covid-19-pandemien, og hylder dem for deres indsats i de vanskelige tider, som millioner af europæere oplever;

2. mener, at det er af afgørende betydning at kombinere de historiske økonomiske foranstaltninger, som EU-institutionerne har truffet, med vidtrækkende tiltag til fordel for Europas kulturelle og kreative kræfter;

3. glæder sig over Kommissionens og Det Europæiske Råds bestræbelser i forbindelse med udarbejdelsen af genopretningsplanen "Next Generation EU", navnlig oprettelsen af REACT-EU, som har til formål at yde yderligere finansiering til hårdt ramte økonomiske sektorer, såsom kultur; er imidlertid foruroliget over, at der ikke klart er øremærket noget specifikt beløb direkte til de kulturelle og kreative industrier; insisterer i denne forbindelse på, at de kulturelle og kreative aktører bør være i fokus for medlemsstaternes målrettede foranstaltninger og i vidt omfang bør drage fordel af de midler og instrumenter, der stilles til rådighed ved den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP);

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at betragte de kulturelle og kreative industrier som strategiske industrier og til at fastlægge et klart budget, der er forbundet med hurtige og konkrete tiltag til genopretning af sektoren, hvilket bør gavne alle berørte parter;

5. glæder sig over oprettelsen af EU's instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE), som har til formål at støtte de ordninger med nedsat arbejdstid, der er indført af medlemsstaterne, navnlig dem, der vedrører SMV'er og selvstændige; mener, at dette instrument kan gøre det muligt for aktørerne i de kulturelle og kreative industrier at opretholde deres aktiviteter og samtidig kompensere for deres tab af indtægter; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at levere de fornødne garantier, så SURE kan blive operationelt så hurtigt som muligt;

6. understreger den afgørende rolle, som programmet Et Kreativt Europa og delprogrammerne Media og Kultur og det tværfaglige delprogram spiller med hensyn til at sikre en rimelig grad af stabilitet i sektoren gennem adgang til EU-finansiering, indtil kulturmarkedet kommer sig igen; minder om, at Parlamentet har krævet en nødvendig fordobling af det budget, der er afsat til dette program inden for den næste FFR; bekræfter derfor eftertrykkeligt sin holdning angående budgettet for dette og andre europæiske programmer til støtte for de kulturelle og kreative industrier og kulturarbejdere; mener, at det er yderst vigtigt, at programmerne færdiggøres og godkendes så hurtigt som muligt, så vi kan sikre en gnidningsløs overgang til det næste program;

7. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med de europæiske kulturhovedstæder for at hjælpe dem med at begrænse forstyrrelserne som følge af pandemien mest muligt, navnlig med de byer, der har titlen i 2020 og 2021, gennem en indgående dialog med arrangørerne; erklærer sig parat til at gå hurtigt frem med henblik på at finde en ny, afbalanceret og tilpasset dagsorden;

8. opfordrer Kommissionen til at identificere en bred vifte af finansieringskilder, som de kulturelle og kreative industrier kan drage fordel af; mener, at det fremtidige viden- og innovationsfællesskab for de kulturelle og kreative industrier inden for rammerne af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi bør spille en ledende rolle i denne forbindelse;

9. glæder sig over de nye støtteforanstaltninger under garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, som har til formål at forbedre adgangen til økonomisk overkommelig lånefinansiering for SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer;

10. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens stadigt forværrede indvirkning på de kulturelle og kreative sektorer i en tid, hvor den fortsatte aflysning af store festivaler og kulturelle begivenheder har katastrofale økonomiske konsekvenser, navnlig for sektoren for udøvende kunst;

11. gør opmærksom på, at turismen tegner sig for 10,3 % af EU's BNP, hvoraf 40 % er forbundet med kulturudbuddet; mener, at den gradvise genopretning af turismen er en mulighed for aktivt at fremme europæisk kultur og kulturarv og samtidig lægge fundamentet for en bæredygtig europæisk turisme; opfordrer i denne forbindelse til, at der iværksættes et årligt europæisk program for udnyttelse af kulturarv, der afspejler den kulturelle mangfoldighed i Europa, ved anvendelse af strukturfondene til at integrere kulturarven i Europas kulturelle kredsløb;

12. mener, at vi bør gribe denne lejlighed til at fremme europæisk kulturelt indhold i hele verden ved at tilskynde til europæisk produktion og udvikling af europæiske sendernet; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at sikre en så gnidningsløs gennemførelse af den relevante lovgivning som muligt, såsom omarbejdningen af direktivet om audiovisuelle medietjenester og direktivet om ophavsret på det digitale indre marked;

13. er af den opfattelse, at de foranstaltninger, som træffes af medlemsstaterne og Kommissionen for at bistå kulturelle og kreative aktører i Europa, bør støtte aktører og initiativer, der afspejler Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed, herunder mindretalssprog;

14. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ambitiøs og inklusiv kommunikations- og markedsføringspolitik for kultur i Europa, som vil betyde, at europæisk(e) kulturindhold, -arrangementer og -lokaliteter kan få en virkelig europæisk og global udbredelse; opfordrer Kommissionen til at bygge videre på de positive resultater af det europæiske år for kulturarv med henblik på at udvikle et lignende initiativ for kulturen og dens rolle i Europa;

15. mener, at den kulturelle dimension skal indgå i dialogen med borgerne, navnlig i forbindelse med den kommende konference om Europas fremtid;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT C 238 af 6.7.2018, s. 28.

[2] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.

[3] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0169.

[4] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 221.

Seneste opdatering: 11. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik