Πρόταση ψηφίσματος - B9-0250/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0250/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

9.9.2020 - (2020/2708(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad‑Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie‑Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon‑Courtin, Maite Pagazaurtundúa
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0246/2020

Διαδικασία : 2020/2708(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0250/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0250/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0250/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

(2020/2708(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 22,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό» (COM(2018)0267),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά[3],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (στο εξής «κανονισμός»)[4],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης, 18ης, 19ης, 20ής και 21ης Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τομέας έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας μας, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία και τον τρόπο ζωής μας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς διατηρούν και προάγουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη συμβάλλουν δε επίσης στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον πολιτισμό στη γλώσσα τους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις μικρές γλώσσες και τις γλωσσικές μειονότητες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς αυτοί αποτελούν πολύτιμο μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, καθώς και σημαντική πηγή παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) αντιπροσωπεύουν περίπου το 4 % του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ποσοστό παρόμοιο με εκείνο των υπηρεσιών ΤΠΕ και των υπηρεσιών στέγασης και εστίασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, απασχολούνταν 7,4 εκατομμύρια άνθρωποι στον πολιτιστικό τομέα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ των 27· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού στην ΕΕ των 27 ήταν υπερδιπλάσιο του μέσου όρο που σημειώθηκε για το σύνολο της οικονομίας[5]·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς συγκαταλέγονται μεταξύ των σοβαρότερα πληγέντων από την πανδημία COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παύση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας είχε δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς, όπως ο μεταφορικός και ο τουριστικός·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελούν έναν άτυπο τομέα ο οποίος έχει ειδικές ανάγκες και αποτελείται από φορείς διαφόρων μεγεθών, αλλά κυρίως χαρακτηρίζεται από την αυξημένη παρουσία μικρών δομών (ΜΜΕ ή αυτοαπασχολούμενοι) και από την απουσία τακτικού εισοδήματος·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει ήδη, και θα συνεχίσει να έχει, μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτιστική και δημιουργική παραγωγή και στα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτήν και, επομένως, στην ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα φεστιβάλ, οι αίθουσες συναυλιών, τα μουσεία και οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων που έκλεισαν λόγω των μέτρων περιορισμού και μεταξύ των τελευταίων που επαναλειτούργησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται για την αποτροπή νέας έξαρσης δεν τους επιτρέπουν να λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω απώλειες εισοδήματος·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι βρίσκονται σε κατάσταση απομόνωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι δυνατότητες για επιγραμμική πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αυτό να διευκολύνεται μεν, αλλά να είναι συχνά δωρεάν·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδοχικές προτάσεις προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) σαφώς δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ούτε του τομέα ούτε του Κοινοβουλίου, το οποίο έχει επισημάνει την ανάγκη να διπλασιαστεί η χρηματοδότησή του σε σύγκριση με το ΠΔΠ 2014-2020·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας θα χρειαστεί να παραμείνουν επαρκώς χρηματοδοτούμενοι και σε ετοιμότητα για τη μετάβαση σε μια ήπειρο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, όπως περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

1. εκφράζει την ειλικρινή αλληλεγγύη του προς τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους συγγραφείς, τους εκδότες, τις εταιρείες τους και τους άλλους εργαζομένους και φορείς των ευρωπαϊκών κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19, και επαινεί τις δράσεις που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια της δύσκολης συγκυρίας που βίωσαν εκατομμύρια Ευρωπαίοι·

2. θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία τα ιστορικά οικονομικά μέτρα που λαμβάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνδυάζονται με ευρείες δράσεις υπέρ των πολιτιστικών και δημιουργικών δυνάμεων της Ευρώπης·

3. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU» (ΕΕ - Επόμενη Γενιά), ιδίως τη δημιουργία του REACT-EU, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης σε οικονομικούς τομείς που έχουν πληγεί σημαντικά, όπως ο τομέας του πολιτισμού· εκφράζει, ωστόσο, τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι κανένα συγκεκριμένο ποσό δεν έχει διατεθεί σαφώς προς άμεσο όφελος των ΚΠΔ· εμμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην άποψη ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς θα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο στοχευμένων δράσεων των κρατών μελών και να επωφελούνται ευρέως από τα κονδύλια και τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας·

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τους ΚΠΔ ως στρατηγικούς κλάδους και να καθορίσουν σαφή προϋπολογισμό που θα συνδέεται με ταχείες και συγκεκριμένες δράσεις για την ανάκαμψη του τομέα αυτού, κάτι που αναμένεται να ωφελήσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του·

5. χαιρετίζει τη θέσπιση του μέσου προσωρινής στήριξης της ΕΕ για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE), το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη των μέτρων μειωμένου ωραρίου εργασίας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνων που αφορούν τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους· θεωρεί ότι το μέσο αυτό μπορεί να επιτρέψει στους φορείς των ΚΠΔ να παραμείνουν στον τομέα δραστηριότητάς τους, αντισταθμίζοντας παράλληλα την απώλεια εισοδήματός τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς εγγυήσεις, ώστε το πρόγραμμα SURE να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν·

6. τονίζει ότι, παρέχοντας πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και οι συνιστώσες του «MEDIA» και «Πολιτισμός», καθώς και οι διατομεακές συνιστώσες του, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση επαρκούς βαθμού σταθερότητας στον τομέα έως ότου ανακάμψει η πολιτιστική αγορά· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει την ανάγκη να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα αυτό στο επόμενο ΠΔΠ· επαναλαμβάνει, επομένως, με έμφαση τη θέση του όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα αυτό και για άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στηρίζουν τους ΚΠΔ και τους εργαζομένους στον τομέα του πολιτισμού· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν τα προγράμματα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση στο επόμενο πρόγραμμα θα είναι ομαλή·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, και ιδίως με τις πόλεις που φέρουν τον τίτλο για τα έτη 2020 και 2021, ώστε, μέσω διεξοδικού διαλόγου με τους διοργανωτές, να τις βοηθήσει να περιορίσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη διαταραχή που έχει προκαλέσει η πανδημία· δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να δρομολογήσει άμεσα την εκπόνηση μιας νέας, ισορροπημένης και προσαρμοσμένης ατζέντας·

8. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει ένα ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης που μπορούν να ωφελήσουν τους ΚΠΔ· θεωρεί ότι η μελλοντική κοινότητα γνώσης και καινοτομίας που θα είναι αφιερωμένη στους ΚΠΔ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό·

9. χαιρετίζει τα νέα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility – CCS GF), τα οποία αποσκοπούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα σε οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια·

10. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε να μετριαστούν οι διαρκώς επιδεινούμενες επιπτώσεις της κρίσης στους ΚΠΔ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεχιζόμενες ακυρώσεις μεγάλων φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων έχουν καταστροφικές οικονομικές συνέπειες, ιδίως για τον τομέα των παραστατικών τεχνών·

11. επισημαίνει ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 10,3 % του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 40 % του οποίου συνδέεται με την προσφορά πολιτιστικών αγαθών· θεωρεί ότι η σταδιακή ανάκαμψη του τουρισμού αποτελεί ευκαιρία για να προωθηθούν ενεργά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η κληρονομιά, ενώ παράλληλα τίθενται τα θεμέλια για έναν βιώσιμο ευρωπαϊκό τουρισμό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να τεθεί σε εφαρμογή ένα ετήσιο πρόγραμμα αξιοποίησης της ευρωπαϊκής κληρονομιάς το οποίο θα αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και στο πλαίσιο του οποίου κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων θα διατεθούν για την ένταξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σε ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές·

12. φρονεί ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιεχόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, ενθαρρύνοντας την ευρωπαϊκή παραγωγή και αναπτύσσοντας ευρωπαϊκά δίκτυα εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την κατά το δυνατόν ομαλότερη μεταφορά της σχετικής νομοθεσίας, όπως, για παράδειγμα, η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών·

13. είναι της γνώμης ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για να βοηθήσουν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς της Ευρώπης θα πρέπει να στηρίζουν παράγοντες και πρωτοβουλίες που εκφράζουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών γλωσσών·

14. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική επικοινωνίας και προώθησης για τον πολιτισμό στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας το ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιεχόμενο και οι συναφείς εκδηλώσεις και χώροι θα μπορέσουν να αποκτήσουν πραγματικά ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα θετικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς για να αναπτύξει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία που θα είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό και τον ρόλο του στην Ευρώπη·

15. θεωρεί ότι η πολιτιστική διάσταση πρέπει να αποτελέσει μέρος του διαλόγου με τους πολίτες, ιδίως κατά τη διάρκεια της επικείμενης Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου