Предложение за резолюция - B9-0253/2020Предложение за резолюция
B9-0253/2020

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 14 юли 2020 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималните елементи, подлежащи на оценка от Европейския орган за ценни книжа и пазари при разглеждането на искания на централни контрагенти от трети държави за съпоставимо спазване на изискванията, и реда и условията за извършване на тази оценка

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

внесена съгласно член 111, параграф 6 от Правилника за дейността

Комисия по икономически и парични въпроси
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Ирене Тинали

Процедура : 2020/2729(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0253/2020
Внесени текстове :
B9-0253/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0253/2020

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 14 юли 2020 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималните елементи, подлежащи на оценка от Европейския орган за ценни книжа и пазари при разглеждането на искания на централни контрагенти от трети държави за съпоставимо спазване на изискванията, и реда и условията за извършване на тази оценка

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Европейският парламент,

 като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2020)4895),

 като взе предвид писмото на Комисията от 14 юли 2020 г. с искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

 като взе предвид писмото от 2 септември 2020 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции[1], и по-специално член 25а, параграф 3, и член 82, параграф 6 от него,

 като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

 като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 111, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на хх септември 2020 г.,

А. като има предвид, че с редица делегирани актове, които трябва да бъдат приети съгласно наскоро изменения Регламент (ЕС) № 648/2012, се определя как правилата на Регламента за европейската пазарна инфраструктура ще се прилагат за централни контрагенти от трети държави, които предоставят услуги на дружества от Съюза; като има предвид, че тези делегирани актове ще приведат в действие засилените правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП); като има предвид, че централни контрагенти от трети държави, които са считани за системно важни за финансовата стабилност на Съюза или на някоя от неговите държави членки, следва да изпълняват конкретни изисквания и да подлежат на засилен надзор от страна на ЕОЦКП, така че да се осигурят равни условия на конкуренция с централните контрагенти от Съюза и да се съхрани стабилността на финансовата система на Съюза;

Б. като има предвид, че съгласно член 25а централен контрагент от трета държава, който се счита за системно важен или има вероятност да стане системно важен за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от една от неговите държави членки (централен контрагент от ниво 2), може да поиска ЕОЦКП да направи оценка на неговото съпоставимо спазване на изискванията, т.е. дали спазването на действащата уредба в третата страна може да се счита, че съответства на спазване на съответните изисквания, посочени в Регламента за европейската пазарна структура;

В. като има предвид, че този делегиран регламент следва спешно да влезе в сила, за да се гарантира готовността на Съюза за времето след като правото на Съюза престане да се прилага в Обединеното кралство след изтичането на преходния период;

1. заявява, че не възразява срещу делегирания регламент;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Последно осъвременяване: 11 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност