Návrh usnesení - B9-0253/2020Návrh usnesení
B9-0253/2020

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

předložené v souladu s čl. 111 odst. 6 jednacího řádu

Hospodářský a měnový výbor
Odpovědná poslankyně Irene Tinagli

Postup : 2020/2729(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0253/2020
Předložené texty :
B9-0253/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0253/2020

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2020)4895),

 s ohledem na dopis Komise ze dne 14. července 2020, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

 s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru ze dne 2. září 2020 adresovaný předsedovi Konference předsedů výborů,

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů[1] a zejména na čl. 25a odst. 3 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

 s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

 s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne xx. září 2020, nevyslovil námitku,

A. vzhledem k tomu, že několik aktů v přenesené pravomoci, které mají být přijaty v rámci nedávno pozměněného nařízení (EU) č. 648/2012 (EMIR), specifikuje, jakým způsobem se pravidla nařízení EMIR budou uplatňovat na ústřední protistrany třetích zemí, které poskytují služby unijním firmám; vzhledem k tomu, že tyto akty v přenesené pravomoci poskytnou posílené pravomoci Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); vzhledem k tomu, že ústřední protistrany třetích zemí, které jsou považovány za systémově významné pro finanční stabilitu Unie nebo kteréhokoli jejího členského státu, by měly podléhat zvláštním požadavkům a posílenému dohledu ze strany orgány ESMA, aby byly zajištěny rovnocenné podmínky pro unijní ústřední protistrany a byla zachována stabilita finančního systému Unie;

B. vzhledem k tomu, že článek 25a stanoví, že ústřední protistrana třetí země, která je považována za systémově významnou nebo u níž se předpokládá, že se stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států (ústřední protistrana „tier2“), může požádat, aby orgán ESMA posoudil její srovnatelný soulad, tedy zda může být dodržování příslušného rámce třetí země považováno za dodržování příslušných požadavků stanovených v nařízení EMIR;

C. vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost co nejrychleji, aby byla Unie připravena na to, až ve Spojeném království přestanou po uplynutí přechodného období platit právní předpisy EU;

1. prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

Poslední aktualizace: 11. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí