Forslag til beslutning - B9-0253/2020Forslag til beslutning
B9-0253/2020

HENSTILLING TIL AFGØRELSE om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 6

Økonomi- og Valutaudvalget
Ansvarligt medlem: Irene Tinagli

Procedure : 2020/2729(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0253/2020
Indgivne tekster :
B9-0253/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0253/2020

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2020)4895),

 der henviser til Kommissionens skrivelse af 14. juli 2020, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

 der henviser til skrivelse af 2. september 2020 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre[1], særlig artikel 25a, stk. 3, og artikel 82, stk. 6,

 der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

 der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

 der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den xx. september 2020,

A. der henviser til, at flere delegerede retsakter, der skal vedtages i henhold til den nyligt ændrede forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), præciserer, hvordan EMIR's regler vil finde anvendelse på tredjelandes centrale modparter (CCP'er), som leverer tjenesteydelser til EU-virksomheder; der henviser til, at disse delegerede retsakter vil sætte Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) udvidede beføjelser i kraft; der henviser til, at tredjelands-CCP'er, som anses for at være systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en af dens medlemsstater, bør være underlagt særlige krav og øget tilsyn fra ESMA's side for at sikre lige vilkår i forhold til Unionens CCP'er og sikre stabiliteten af Unionens finansielle system;

B. der henviser til, at det i artikel 25a fastsættes, at en tredjelands-CCP, der anses for at være systemisk vigtig eller kan forventes at blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (tier 2-CCP), kan anmode om, at ESMA vurderer dens sammenlignelige overholdelse, dvs. hvorvidt overholdelsen af tredjelandets gældende retlige rammer kan anses for at overholde de relevante krav i EMIR;

C. der henviser til, at denne delegerede forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre Unionens beredskab, når EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige efter udløbet af overgangsperioden;

1. erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

 

Seneste opdatering: 10. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik