Πρόταση ψηφίσματος - B9-0253/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0253/2020

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα προς αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ στοιχεία κατά την αξιολόγηση αιτημάτων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση, καθώς και τους τρόπους και τους όρους διενέργειας της εν λόγω αξιολόγησης

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Αρμόδια βουλευτής: Irene Tinagli

Διαδικασία : 2020/2729(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0253/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0253/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0253/2020

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα προς αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ στοιχεία κατά την αξιολόγηση αιτημάτων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση, καθώς και τους τρόπους και τους όρους διενέργειας της εν λόγω αξιολόγησης

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)4895),

 έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

 έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών[1], και ιδίως το άρθρο 25α παράγραφος 3 και το άρθρο 82 παράγραφος 6 αυτού,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

 έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις XX Σεπτεμβρίου 2020,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει του πρόσφατα τροποποιηθέντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού EMIR στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα τεθούν σε ισχύ οι διευρυμένες εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών που θεωρούνται από συστημικής σκοπιάς σημαντικοί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή κάποιου από τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και ενισχυμένη εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ένωσης και να διαφυλάσσεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25α προβλέπει ότι ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας που θεωρείται συστημικά σημαντικός ή πιθανόν να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της (κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2) μπορεί να ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ να αξιολογήσει τη συγκρίσιμη συμμόρφωσή του, δηλαδή κατά πόσον η συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο τρίτης χώρας μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί τη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό EMIR·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπόψη κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη προετοιμασία της Ένωσης όταν το δίκαιο της Ένωσης παύσει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

1. δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου