Resolutsiooni ettepanek - B9-0253/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0253/2020

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. juuli 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses miinimumelementidega, mida ESMA peab hindama, kui ta hindab kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotlusi nõuete võrreldava täitmise hindamiseks, ning seoses hindamise korra ja tingimustega

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 6

Majandus- ja rahanduskomisjon
Vastutav parlamendiliige: Irene Tinagli

Menetlus : 2020/2729(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0253/2020
Esitatud tekstid :
B9-0253/2020
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0253/2020

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. juuli 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses miinimumelementidega, mida ESMA peab hindama, kui ta hindab kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotlusi nõuete võrreldava täitmise hindamiseks, ning seoses hindamise korra ja tingimustega

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2020)4895),

 võttes arvesse komisjoni 14. juuli 2020. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 2. septembri 2020. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta[1], eriti selle artikli 25a lõiget 3 ja artikli 82 lõiget 6,

 võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

 võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes xx. septembril 2020, vastuväiteid ei esitatud,

A. arvestades, et mitmes delegeeritud õigusaktis, mis tuleb vastu võtta hiljuti muudetud määruse (EL) nr 648/2012 (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) alusel, sätestatakse, kuidas kohaldatakse Euroopa turu infrastruktuuri määruse reegleid kolmandate riikide kesksete vastaspoolte suhtes, kes osutavad teenuseid liidu äriühingutele; arvestades, et nende delegeeritud õigusaktidega jõustatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuremad volitused; arvestades, et kolmandate riikide kesksete vastaspoolte suhtes, mida peetakse liidu või selle liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohast süsteemselt olulisteks, tuleks kohaldada ESMA erinõudeid ja tõhustatud järelevalvet, et tagada liidu kesksete vastaspooltega võrdsed tingimused ja kaitsta liidu finantssüsteemi stabiilsust;

B. arvestades, et artiklis 25a on sätestatud, et kolmanda riigi keskne vastaspool, keda peetakse liidu või ühe või mitme liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohast süsteemselt oluliseks või tõenäoliselt selliseks saada võivaks (teise taseme keskne vastaspool), võib taotleda, et ESMA hindaks tema võrreldavat nõuete täitmist, st kas vastavust kolmandas riigis kohaldatavale raamistikule võib lugeda vastavaks Euroopa turu infrastruktuuri määruses sätestatud asjakohastele nõuetele;

C. arvestades, et kõnealune delegeeritud määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, et tagada liidu valmisolek, kui liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigis pärast üleminekuperioodi lõppu lõpeb;

1. teatab, et ei esita komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 11. september 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika