Prijedlog rezolucije - B9-0253/2020Prijedlog rezolucije
B9-0253/2020

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 14. srpnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu minimalnih elemenata koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) treba procijeniti prilikom procjene zahtjeva za usporedivu usklađenost središnjih drugih ugovornih strana treće zemlje te modaliteta i uvjeta te procjene

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

podnesena u skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Nadležna zastupnica: Irene Tinagli

Postupak : 2020/2729(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0253/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0253/2020
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0253/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 14. srpnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu minimalnih elemenata koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) treba procijeniti prilikom procjene zahtjeva za usporedivu usklađenost središnjih drugih ugovornih strana treće zemlje te modaliteta i uvjeta te procjene

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)4895),

 uzimajući u obzir pismo Komisije od 14. srpnja 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju[1], a posebno njezin članak 25. stavak 3. točku (a) i članak 82. stavak 6.,

 uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

 uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo XX. rujna 2020.,

A. budući da se u nekoliko delegiranih akata koje treba donijeti u skladu s nedavno izmijenjenom Uredbom (EU) br. 648/2012 („EMIR”) utvrđuje kako će se pravila EMIR-a primjenjivati na središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja koje pružaju usluge društvima iz Unije; budući da će se tim delegiranim aktima dati veće ovlasti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA); budući da bi središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja koje se smatraju sustavno važnima za financijsku stabilnost Unije ili neke od njezinih država članica trebale podlijegati posebnim zahtjevima i pojačanom nadzoru ESMA-e kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti za središnje druge ugovorne strane iz Unije i očuvala stabilnost financijskog sustava Unije;

B. budući da u skladu s člankom 25. podtočkom (a) središnja druga ugovorna strana iz treće zemlje koja je sustavno važna ili će vjerojatno postati sustavno važna za financijsku stabilnost Unije ili jednu ili više njezinih država članica (središnja druga ugovorna strana druge razine rizika) može zatražiti od ESMA-e da procijeni njezinu usporedivu usklađenost, tj. može li se smatrati da se usklađenošću s primjenjivim okvirom treće zemlje zadovoljava usklađenost s relevantnim zahtjevima utvrđenima u EMIR-u;

C. budući da bi ova Delegirana uredba trebala hitno stupiti na snagu kako bi se zajamčila pripravnost Unije nakon isteka prijelaznog razdoblja kada se pravo Unije više neće primjenjivati u Ujedinjenoj Kraljevini;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

Posljednje ažuriranje: 11. rujna 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti