Rezolūcijas priekšlikums - B9-0253/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0253/2020

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 14. jūlija deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz obligātajiem elementiem, kuri EVTI jāvērtē, novērtējot trešo valstu CCP pieprasījumus apstiprināt salīdzināmu atbilstību, un attiecībā uz minētā novērtējuma veikšanas kārtību un nosacījumiem

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu

Ekonomikas un monetārā komiteja
Atbildīgā deputāte: Irene Tinagli

Procedūra : 2020/2729(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0253/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0253/2020
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B9-0253/2020

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 14. jūlija deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz obligātajiem elementiem, kuri EVTI jāvērtē, novērtējot trešo valstu CCP pieprasījumus apstiprināt salīdzināmu atbilstību, un attiecībā uz minētā novērtējuma veikšanas kārtību un nosacījumiem

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2020)4895),

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. jūlija vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2020. gada 2. septembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem[1], un jo īpaši tās 25.a panta 3. punktu un 82. panta 6. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

 ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada XX. septembrī,

A. tā kā vairākos deleģētajos aktos, kas jāpieņem saskaņā ar nesen grozīto Regulu (ES) Nr. 648/2012 (ETIR), ir precizēts, kā ETIR noteikumi tiks piemēroti trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem (CCP), kas sniedz pakalpojumus Savienības uzņēmumiem; tā kā ar šiem deleģētajiem aktiem tiks īstenotas Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) paplašinātās pilnvaras; tā kā trešo valstu CCP, kas tiek uzskatīti par sistēmiski nozīmīgiem Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitātei, būtu jāpiemēro īpašas prasības un EVTI jāveic pastiprināta uzraudzība, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar Savienības CCP un aizsargātu Savienības finanšu sistēmas stabilitāti;

B. tā kā 25.a pantā ir paredzēts, ka trešās valsts CCP, kas tiek uzskatīts par sistēmiski nozīmīgu vai varētu kļūt sistēmiski nozīmīgs Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei (2. līmeņa CCP), var pieprasīt, lai EVTI novērtē tā salīdzināmo atbilstību, proti, vai var uzskatīt, ka atbilstība piemērojamajam trešās valsts regulējumam atbilst attiecīgajām ETIR noteiktajām prasībām;

C. tā kā šai deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, lai nodrošinātu Savienības sagatavotību, kad Savienības tiesību akti pēc pārejas perioda beigām vairs nav piemērojami Apvienotajā Karalistē;

1. paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 11. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika