Projekt rezolucji - B9-0253/2020Projekt rezolucji
B9-0253/2020

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

złożone zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Posłanka odpowiedzialna: Irene Tinagli

Procedura : 2020/2729(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0253/2020
Teksty złożone :
B9-0253/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9‑0253/2020

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)4895),

 uwzględniając pismo Komisji z 14 lipca 2020 r., w którym zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

 uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z 2 września 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji[1], w szczególności jego art. 25a ust. 3 i art. 82 ust. 6,

 uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

 uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął xx września 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A. mając na uwadze, że kilka aktów delegowanych, które mają zostać przyjęte na mocy niedawno zmienionego rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (EMIR), określa, w jaki sposób przepisy EMIR będą miały zastosowanie do kontrahentów centralnych (CCP) z państw trzecich, którzy świadczą usługi na rzecz firm unijnych; mając na uwadze, że wspomniane akty delegowane nadadzą moc rozszerzonym uprawnieniom Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA); mając na uwadze, że CCP z państw trzecich, których uznano za mających znaczenie systemowe dla stabilności finansowej Unii lub któregokolwiek z jej państw członkowskich, powinni podlegać szczególnym wymogom i wzmocnionemu nadzorowi ze strony ESMA w celu zapewnienia równych warunków działania z CCP z Unii oraz zagwarantowania stabilności systemu finansowego Unii;

B. mając na uwadze, że art. 25a stanowi, że CCP z państw trzecich, który jest uznawany za mającego znaczenie systemowe lub może mieć znaczenie systemowe dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich (CCP Tier II), może zwrócić się do ESMA o ocenę jego porównywalnej zgodności, tj. czy spełnia wymogi mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego i czy można analogicznie uznać, że spełnia odpowiednie wymogi określone w EMIR;

C. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby Unia była gotowa na moment, gdy jej prawo przestanie obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie po upływie okresu przejściowego;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności