Predlog resolucije - B9-0253/2020Predlog resolucije
B9-0253/2020

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi elementi, ki jih organ ESMA oceni pri ocenjevanju zahtev CNS iz tretjih držav za primerljivo skladnost, ter načini in pogoji za navedeno oceno

9.9.2020 - (C(2020)04895 – 2020/2729(DEA))

v skladu s členom 111(6) Poslovnika

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Pristojna poslanka: Irene Tinagli

Postopek : 2020/2729(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0253/2020
Predložena besedila :
B9-0253/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0253/2020

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi elementi, ki jih organ ESMA oceni pri ocenjevanju zahtev CNS iz tretjih držav za primerljivo skladnost, ter načini in pogoji za navedeno oceno

(C(2020)04895 – 2020/2729(DEA))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)04895),

 ob upoštevanju pisma Komisije z dne 14. julija 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

 ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. septembra 2020,

 ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih[1] sklenjenih poslov, ter zlasti členov 25a(3) in 82(6) Uredbe,

 ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

 ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel XX. septembra 2020,

A. ker več delegiranih aktov, ki jih je treba sprejeti v skladu z nedavno spremenjeno Uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR), določa, kako se bodo pravila uredbe EMIR uporabljala za centralne nasprotne stranke iz tretjih držav, ki opravljajo storitve za podjetja iz Unije; ker bodo s temi delegiranimi akti uveljavljena okrepljena pooblastila Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA); ker bi za centralne nasprotne stranke, ki se štejejo za sistemsko pomembne za finančno stabilnost Unije ali katero od njenih držav članic, morale veljati posebne zahteve in okrepljen nadzor organa ESMA, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji s centralnimi nasprotnimi strankami iz Unije in zaščiti stabilnost finančnega sistema Unije;

B. ker člen 25a določa, da lahko centralna nasprotna stranka iz tretje države, za katero se šteje, da je sistemsko pomembna za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bo to verjetno postala (CNS stopnje 2), od organa ESMA zahteva, naj oceni, ali se lahko šteje, da navedena CNS stopnje 2 zaradi skladnosti z veljavnim okvirom tretje države izpolnjuje zahteve iz uredbe EMIR;

C. ker bi morala ta delegirana uredba začeti veljati čim prej, da bi zagotovili pripravljenost Unije, ko se bo pravo Unije v Združenem kraljestvu prenehalo uporabljati po izteku prehodnega obdobja;

1. izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

Zadnja posodobitev: 11. september 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov