Förslag till resolution - B9-0253/2020Förslag till resolution
B9-0253/2020

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 14 juli 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de faktorer som Esma åtminstone ska beakta i sin bedömning av begäranden om jämförbar regelefterlevnad som inges av centrala motparter från tredjeland samt former och villkor för denna bedömning

9.9.2020 - (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

i enlighet med artikel 111.6 i arbetsordningen

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Ansvarig ledamot: Irene Tinagli

Förfarande : 2020/2729(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0253/2020
Ingivna texter :
B9-0253/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0253/2020

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 14 juli 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de faktorer som Esma åtminstone ska beakta i sin bedömning av begäranden om jämförbar regelefterlevnad som inges av centrala motparter från tredjeland samt former och villkor för denna bedömning

(C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2020)4895),

 med beaktande av kommissionens skrivelse av den 14 juli 2020, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

 med beaktande av skrivelsen av den 2 september 2020 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

 med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister[1], särskilt artiklarna 25a.3 och 82.6,

 med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

 med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den XX september 2020, och av följande skäl:

A. Flera delegerade akter som ska antas inom ramen för den nyligen ändrade förordningen (EU) nr 648/2012 (Emir) specificerar hur Emirreglerna kommer att tillämpas på centrala motparter i tredjeländer som tillhandahåller tjänster till företag i unionen. Dessa delegerade akter kommer att ge verkan åt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) utökade befogenheter. Centrala motparter i tredjeländer som anses vara systemviktiga för den finansiella stabiliteten i unionen eller någon av dess medlemsstater bör omfattas av särskilda krav och förstärkt tillsyn av Esma för att säkerställa lika villkor med centrala motparter i unionen och för att trygga stabiliteten i unionens finansiella system.

B. Enligt artikel 25a får en central motpart i ett tredjeland som anses vara systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater (central motpart i kategori 2) begära att Esma ska bedöma huruvida den centrala motparten genom att följa det tillämpliga regelverket i tredjelandet kan anses uppfylla de relevanta kraven i Emir.

C. Denna delegerade förordning bör träda i kraft så snart som möjligt för att säkerställa unionens beredskap när unionsrätten upphör att gälla i Förenade kungariket efter övergångsperiodens utgång.

1. Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 11 september 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy