Предложение за резолюция - B9-0254/2020Предложение за резолюция
B9-0254/2020

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ за непротивопоставяне на проекта на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 16

9.9.2020 - ( D067917/01 – 2020/2712(RPS))

внесена съгласно член 112 параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от Правилника за дейността

Комисия по икономически и парични въпроси
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Ирене Тинали

Процедура : 2020/2712(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0254/2020
Внесени текстове :
B9-0254/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0254/2020

Проект на решение на Европейския парламент за непротивопоставяне на проекта на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D067917/01),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти[1], и по-специално член 3, параграф 1 от него,

 като взе предвид писмото на Комисията от 8 юли 2020 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не се противопоставя на проекта на регламент,

 като взе предвид писмото от 2 септември 2020 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

 като взе предвид член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[2],

 като взе предвид член 112, параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

A. като има предвид, че на 28 май 2020 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува облекчения по отношение на наемите, свързани с COVID-19 (изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 –  Лизинг); като има предвид, че измененията на МСФО 16 предвиждат незадължително, временно, обвързано с COVID-19 оперативно облекчение за наемателите, които се ползват от гратисен период за плащанията по лизинг, без да се накърнява значимостта и ползата от финансовата информация, докладвана от дружествата;

Б. като има предвид, че на 2 юни 2020 г. Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) предостави на Комисията положително становище относно измененията на МСФО 16;

В. като има предвид, че Комисията заключи, че измененията на МСФО 16 отговарят на техническите критерии за приемане, както се изисква от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002;

Г.  като има предвид, че на 2 юли 2020 г. счетоводният регулаторен комитет изказа положително становище относно измененията на МСФО 16;

Д. като има предвид, че СМСС определи 1 юни 2020 г. като дата на влизане в сила на измененията на МСФО 16, като е разрешено по-ранно прилагане; като има предвид, че разпоредбите на регламента за изменение следва да се прилагат със задна дата, за да се гарантира правна сигурност за съответните емитенти и съгласуваност с други счетоводни стандарти, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета[3]; като има предвид, че консултациите, предприети от ЕКГФО и службите на Комисията, подчертаха силния интерес към ранното прилагане на шестмесечните финансови отчети за периодите, приключващи на 30 юни 2020 г.;

1. заявява, че не се противопоставя на проекта на регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и, за сведение, на Съвета.

 

Последно осъвременяване: 11 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност