Návrh usnesení - B9-0254/2020Návrh usnesení
B9-0254/2020

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitky vůči návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16

9.9.2020 - ( D067917/01 – 2020/2712(RPS))

předložené v souladu s čl. 112 odst. 4 písm. d) a čl 111 odst. 6 jednacího řádu

Hospodářský a měnový výbor
Odpovědná poslankyně: Irene Tinagli

Postup : 2020/2712(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0254/2020
Předložené texty :
B9-0254/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0254/2020

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitky vůči návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh nařízení Komise (D067917/01),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů[1], a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

 s ohledem na dopis Komise ze dne 8. července 2020, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti návrhu nařízení,

 s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru ze dne 2. září 2020 adresovaný předsedovi Konference předsedů výborů,

 s ohledem na článek 5a rozhodnutí 1999/468/ES Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[2],

 s ohledem na čl. 112 odst. 4 písm. d) a čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

A. vzhledem k tomu, že Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala dne 28. května 2020 dokument o úlevách při placení nájmů v souvislosti s krizí COVID-19 (změny Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 16 – leasingy); vzhledem k tomu, že změny IFRS 16 poskytují dobrovolnou a dočasnou provozní úlevu v souvislosti s krizí COVID-19 nájemcům, kteří využívají odklad splátek nájmu, aniž by byla snížena relevance a užitečnost finančních informací poskytovaných společnostmi;

B. vzhledem k tomu, že Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) poskytla Komisi dne 2. června 2020 kladné stanovisko ke schválení změn IFRS 16;

C. vzhledem k tomu, že Komise dospěla k závěru, že změny IFRS 16 splňují technická kritéria pro přijetí podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002;

D.  vzhledem k tomu, že Regulativní výbor pro účetnictví vydal dne 2. července 2020 ke změnám IFRS 16 kladné stanovisko;

E. vzhledem k tomu, že rada IASB stanovila datum účinnosti změn IFRS 16 na 1. června 2020 s tím, že je možné je uplatnit již dříve; vzhledem k tomu, že ustanovení pozměňujícího nařízení by měla platit retroaktivně, aby byla dotčeným emitentům zajištěna právní jistota a soulad s ostatními účetními standardy stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002[3]; vzhledem k tomu, že konzultace, jež uskutečnila skupina EFRAG a útvary Komise, ukázaly na silný zájem o brzké uplatňování pololetních finančních výkazů za období končící 30. červnem 2020;

1. prohlašuje, že nevyjádří nesouhlas s návrhem nařízení Komise;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Komisi a pro informaci Radě.

 

Poslední aktualizace: 11. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí