Forslag til beslutning - B9-0254/2020Forslag til beslutning
B9-0254/2020

HENSTILLING TIL AFGØRELSE om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16

9.9.2020 - (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6

Økonomi- og Valutaudvalget
Ansvarligt medlem: Irene Tinagli

Procedure : 2020/2712(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0254/2020
Indgivne tekster :
B9-0254/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0254/2020

Udkast til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D067917/01),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder[1], særlig artikel 3, stk. 1,

 der henviser til Kommissionens skrivelse af 8. juli 2020, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil modsætte sig udkastet til forordning,

 der henviser til skrivelse af 2. september 2020 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

 der henviser til artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6,

 der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

A. der henviser til, at International Accounting Standards Board (IASB) den 28. maj 2020 udstedte covid-19-relaterede lejenedslag (ændringer til IFRS 16 – Leasingkontrakter); der henviser til, at ændringerne til IFRS 16 indeholder frivillig, midlertidig, covid-19-relateret driftsmæssig lempelse for leasingtagere, der drager nytte af betalingsfrihed for leasingafgifter, uden at undergrave relevansen og brugbarheden af de finansielle oplysninger, der indberettes af virksomhederne;

B. der henviser til, at Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) den 2. juni 2020 afgav en positiv godkendelsesudtalelse til Kommissionen vedrørende ændringer til IFSR 16;

C. der henviser til, at Kommissionen har konkluderet, at ændringerne til IFRS 16 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som krævet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002;

D.  der henviser til, at Regnskabskontroludvalget afgav en positiv udtalelse om ændringerne af IFSR 16 den 2. juli 2020;

E. der henviser til, at IASB fastsatte den 1. juni 2020 som ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne til IFRS 16 med tidligere anvendelse tilladt; der henviser til, at bestemmelserne i ændringsforordningen bør anvendes med tilbagevirkende kraft for at sikre retssikkerheden for de pågældende udstedere og for at sikre overensstemmelse med andre regnskabsstandarder som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002[3]; der henviser til, at de høringer, som EFRAG og Kommissionens tjenestegrene har foretaget, har fremhævet en stærk interesse for en hurtig anvendelse af de halvårlige regnskaber for de perioder, der udløber den 30. juni 2020;

1. erklærer, at det ikke modsætter sig udkastet til Kommissionens forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Kommissionen og, til orientering, til Rådet.

 

Seneste opdatering: 11. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik