Πρόταση ψηφίσματος - B9-0254/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0254/2020

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16

9.9.2020 - (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Αρμόδια βουλευτής: Irene Tinagli

Διαδικασία : 2020/2712(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0254/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0254/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0254/2020

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D067917/01),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων[1], και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

 έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού,

 έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[2],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε στις 28 Μαΐου 2020 μισθωτικές παραχωρήσεις που σχετίζονται με την COVID-19 (τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 16 – Μισθώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 παρέχουν προαιρετική, προσωρινή, επιχειρησιακή ανακούφιση που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 για τους μισθωτές που επωφελούνται από αναστολή πληρωμής μισθωμάτων, χωρίς να υπονομεύεται η συνάφεια και η χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που υποβάλλουν οι εταιρείες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) υπέβαλε θετική γνωμοδότηση στην Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουλίου 2020, η Κανονιστική Επιτροπή Λογιστικών Θεμάτων εξέδωσε θετική γνώμη για τις λόγω τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το IASB όρισε την 1η Ιουνίου 2020 ως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16, ενώ επιτρέπεται και η εφαρμογή τους νωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι  οι διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν αναδρομικά, ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους εκδότες και συνέπεια με άλλα λογιστικά πρότυπα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3 Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3]· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από την EFRAG και τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ταχεία εφαρμογή των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις περιόδους που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2020·

1. δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου