Resolutsiooni ettepanek - B9-0254/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0254/2020

  SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16

  9.9.2020 - (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

  vastavalt kodukorra artikli 112 lõike 4 punktile d ja artikli 111 lõikele 6

  Majandus- ja rahanduskomisjon
  Vastutav parlamendiliige: Irene Tinagli

  Menetlus : 2020/2712(RPS)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B9-0254/2020
  Esitatud tekstid :
  B9-0254/2020
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B9-0254/2020

  Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16

  (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D067917/01),

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta[1], eriti selle artikli 3 lõiget 1,

   võttes arvesse komisjoni 8. juuli 2020. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole määruse eelnõule vastuväiteid,

   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 2. septembri 2020. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

   võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[2] artiklit 5a,

   võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõike 4 punkti d ja artikli 111 lõiget 6,

   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

  A. arvestades, et Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) avaldas 28. mail 2020 dokumendi „COVID-19ga seotud rendihinna alandamine“ (rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 16 – Rendiarvestus muudatused); arvestades, et IFRS 16 muudatustega nähakse maksepuhkust kasutavate rentnike jaoks ette valikuline ajutine COVID-19ga seotud tegevusabi, ilma et see vähendaks äriühingute esitatava finantsteabe asjakohasust ja kasulikkust;

  B. arvestades, et Euroopa finantsaruandluse nõuanderühm (EFRAG) esitas komisjonile 2. juunil 2020 IFRS 16 muudatuste kinnitamist soovitava nõuande;

  C. arvestades, et komisjon jõudis järeldusele, et IFRS 16 muudatused vastavad määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 nõutavatele tehnilistele vastuvõtukriteeriumidele;

  D.  arvestades, et raamatupidamise regulatiivkomitee esitas muudatuste kohta 2. juulil 2020 positiivse arvamuse;

  E. arvestades, et IASB määras IFRS 16 muudatuste jõustumise kuupäevaks 1. juuni 2020, lubades ka varasemat kohaldamist; arvestades, et muutmismääruse sätteid tuleks kohaldada tagasiulatuvalt, et tagada asjaomastele emitentidele õiguskindlus ja kooskõla muude raamatupidamisstandarditega, mis on sätestatud komisjoni 3. novembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002[3]; arvestades, et EFRAGi ja komisjoni talituste konsultatsioonid on näidanud, et huvi kohaldada 30. juunil 2020 lõppevate perioodide poolaasta finantsaruandeid ennetähtaegselt on suur;

  1. teatab, et ei esita komisjoni määruse eelnõule vastuväiteid;

  2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus komisjonile ja teavitamise eesmärgil nõukogule.

  Viimane päevakajastamine: 11. september 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika