Resolutsiooni ettepanek - B9-0254/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0254/2020

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16

9.9.2020 - (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

vastavalt kodukorra artikli 112 lõike 4 punktile d ja artikli 111 lõikele 6

Majandus- ja rahanduskomisjon
Vastutav parlamendiliige: Irene Tinagli

Menetlus : 2020/2712(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0254/2020
Esitatud tekstid :
B9-0254/2020
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0254/2020

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D067917/01),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta[1], eriti selle artikli 3 lõiget 1,

 võttes arvesse komisjoni 8. juuli 2020. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole määruse eelnõule vastuväiteid,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 2. septembri 2020. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

 võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[2] artiklit 5a,

 võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõike 4 punkti d ja artikli 111 lõiget 6,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

A. arvestades, et Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) avaldas 28. mail 2020 dokumendi „COVID-19ga seotud rendihinna alandamine“ (rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 16 – Rendiarvestus muudatused); arvestades, et IFRS 16 muudatustega nähakse maksepuhkust kasutavate rentnike jaoks ette valikuline ajutine COVID-19ga seotud tegevusabi, ilma et see vähendaks äriühingute esitatava finantsteabe asjakohasust ja kasulikkust;

B. arvestades, et Euroopa finantsaruandluse nõuanderühm (EFRAG) esitas komisjonile 2. juunil 2020 IFRS 16 muudatuste kinnitamist soovitava nõuande;

C. arvestades, et komisjon jõudis järeldusele, et IFRS 16 muudatused vastavad määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 nõutavatele tehnilistele vastuvõtukriteeriumidele;

D.  arvestades, et raamatupidamise regulatiivkomitee esitas muudatuste kohta 2. juulil 2020 positiivse arvamuse;

E. arvestades, et IASB määras IFRS 16 muudatuste jõustumise kuupäevaks 1. juuni 2020, lubades ka varasemat kohaldamist; arvestades, et muutmismääruse sätteid tuleks kohaldada tagasiulatuvalt, et tagada asjaomastele emitentidele õiguskindlus ja kooskõla muude raamatupidamisstandarditega, mis on sätestatud komisjoni 3. novembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002[3]; arvestades, et EFRAGi ja komisjoni talituste konsultatsioonid on näidanud, et huvi kohaldada 30. juunil 2020 lõppevate perioodide poolaasta finantsaruandeid ennetähtaegselt on suur;

1. teatab, et ei esita komisjoni määruse eelnõule vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus komisjonile ja teavitamise eesmärgil nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 11. september 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika