Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0254/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0254/2020

9.9.2020REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui

9.9.2020REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO - (D067917/01 – 2020/2712(RPS))


pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalies d punktą ir 111 straipsnio 6 dalį

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Atsakinga narė: Irene Tinagli

Procedūra : 2020/2712(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0254/2020
Pateikti tekstai :
B9-0254/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0254/2020

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui projektas

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D067917/01),

 atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo[1], ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 8 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo pareikšti, jog Parlamentas neprieštaraus reglamento projektui,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2020 m. [rugsėjo 2 d.] laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[2], 5a straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalies d punktą ir 111 straipsnio 6 dalį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

A. kadangi 2020 m. gegužės 28 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė su COVID-19 susijusias nuomos lengvatas (16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) dėl nuomos pakeitimus); kadangi 16-ojo TFAS pakeitimuose numatyta neprivaloma laikina su COVID-19 susijusi veiklos parama nuomininkams, kurie gali pasinaudoti nuomos mokesčių atostogomis, nepakenkiant įmonių teikiamos finansinės informacijos svarbai ir naudingumui;

B. kadangi Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (EFRAG) 2020 m. birželio 2 d. Komisijai pateikė pritariamojo pobūdžio rekomendaciją dėl 16-ojo TFAS pakeitimų;

C. kadangi Komisija padarė išvadą, kad 16-ojo TFAS pakeitimai atitinka techninius priėmimo kriterijus, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje;

D.  kadangi 2020 m. liepos 2 d. Apskaitos reguliavimo komitetas pateikė teigiamą nuomonę dėl 16-ojo TFAS pakeitimų;

E. kadangi TASV nustatė 2020 m. birželio 1 d. kaip 16-ojo TFAS pakeitimų įsigaliojimo datą, tačiau juos galima pradėti taikyti anksčiau; kadangi iš dalies pakeisto reglamento nuostatos turėtų būti taikomos atgaline data, kad atitinkamiems emitentams būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir suderinamumas su kitais apskaitos standartais, kaip nustatyta 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1126/2008, priimančiame tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002[3]; kadangi EFRAG ir Komisijos tarnybų konsultacijos parodė didelį susidomėjimą ankstyvu pusmečio finansinių ataskaitų už laikotarpius, kurie baigiasi 2020 m. birželio 30 d., taikymu;

1. pareiškia, jog neprieštarauja Komisijos reglamento projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Komisijai ir susipažinti – Tarybai.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika