Rezolūcijas priekšlikums - B9-0254/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0254/2020

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

9.9.2020 - ( D067917/01 – 2020/2712(RPS))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 111 panta 6. punktu

Ekonomikas un monetārā komiteja
Atbildīgā deputāte: Irene Tinagli

Procedūra : 2020/2712(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0254/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0254/2020
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B9-0254/2020

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas regulas projektu (D067917/01),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu[1] un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 8. jūlija vēstuli, kurā tā lūdz Parlamentam paziņot, ka tas neizteiks iebildumus pret minēto regulas projektu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2020. gada 2. septembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

 ņemot vērā 5.a pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[2],

 ņemot vērā Reglamenta 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 111. panta 6. punktu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

A. tā kā Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) 2020. gada 28. maijā izdeva dokumentu “Ar Covid-19 saistīta piekāpšanās attiecībā uz nomu” (grozījumus 16. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) — noma”; tā kā minētie grozījumi SFPS Nr. 16 paredz fakultatīvu pagaidu ar Covid-19 saistītu darbības atvieglojumu nomniekiem, kuri izmanto nomas maksājumu brīvdienas, nemazinot uzņēmumu sniegtās finanšu informācijas atbilstīgumu un lietderību;

B. tā kā Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa (EFRAG) 2020. gada 2. jūnijā Komisijai sniedza pozitīvu ieteikumu attiecībā uz grozījumiem SPFS Nr. 16;

C. tā kā Komisija ir secinājusi, ka grozījumi SFPS Nr. 16 atbilst ieviešanas tehniskajiem kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā;

D.  tā kā Grāmatvedību regulējošā komiteja 2020. gada 2. jūlijā sniedza pozitīvu atzinumu par grozījumiem SFPS Nr. 16;

E. tā kā IASB ir noteikusi, ka grozījumi SFPS Nr. 16 stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā, vienlaikus paredzot iespēju tos piemērot agrāk; tā kā grozošās regulas noteikumi būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku, lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecīgajiem emitentiem un konsekvenci ar citiem grāmatvedības standartiem, kā noteikts Komisijas 2008. gada 3. novembra Regulā (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002[3]; tā kā EFRAG un Komisijas dienestu veiktās apspriešanās rezultātā tika gūta pārliecība, ka pastāv liela interese par pusgada finanšu pārskatu agrīnu piemērošanu attiecībā uz periodiem, kas beidzas 2020. gada 30. jūnijā,

1. paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret Komisijas regulas projektu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai un informēšanas nolūkā Padomei.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 11. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika