Projekt rezolucji - B9-0254/2020Projekt rezolucji
B9-0254/2020

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16

9.9.2020 - (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

złożone zgodnie z art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 ust. 6 Regulaminu

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Posłanka odpowiedzialna: Irene Tinagli

Procedura : 2020/2712(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0254/2020
Teksty złożone :
B9-0254/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9‑0254/2020

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D067917/01),

 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości[1], w szczególności jego art. 3 ust. 1,

 uwzględniając pismo Komisji z 8 lipca 2020 r., w którym zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

 uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z 2 września 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

 uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[2],

 uwzględniając art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 ust. 6 Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

A. mając na uwadze, że 28 maja 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała dokument „Ulgi w czynszach związane z COVID-19” (zmiany do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 16 „Leasing”); mając na uwadze, że zmiany do MSSF 16 zapewniają opcjonalne, tymczasowe, związane z COVID-19 złagodzenie wymogów operacyjnych dla leasingobiorców, polegające na możliwości tymczasowego zawieszenia spłaty opłat leasingowych, bez podważania przydatności i użyteczności informacji finansowych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa;

B. mając na uwadze, że 2 czerwca 2020 r. Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) przedstawiła Komisji pozytywną opinię w sprawie zmian do MSSF 16;

C. mając na uwadze, że Komisja stwierdziła, iż zmiany do MSSF 16 spełniają techniczne kryteria przyjęcia wymagane na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002;

D.  mając na uwadze, że 2 lipca 2020 r. Komitet Regulacyjny Rachunkowości wydał pozytywną opinię w sprawie zmian do MSSF 16;

E. mając na uwadze, że RMSR wyznaczyła termin wejścia w życie zmian do MSSF 16 na 1 czerwca 2020 r., z możliwością wcześniejszego stosowania; mając na uwadze, że przepisy rozporządzenia zmieniającego powinny obowiązywać z mocą wsteczną, aby zagwarantować pewność prawa emitentom i spójność z innymi standardami rachunkowości określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady[3]; mając na uwadze, że konsultacje przeprowadzone przez EFRAG i służby Komisji wskazały na duże zainteresowanie wcześniejszym zastosowaniem półrocznych sprawozdań finansowych za okresy kończące się 30 czerwca 2020 r.;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i – do wiadomości – Radzie.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności