Förslag till resolution - B9-0254/2020Förslag till resolution
B9-0254/2020

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 16

9.9.2020 - (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

i enlighet med artiklarna 112.4 d och 111.6 i arbetsordningen

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Ansvarig ledamot: Irene Tinagli

Förfarande : 2020/2712(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0254/2020
Ingivna texter :
B9-0254/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0254/2020

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till kommissionens förordning (D067917/01),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder[1], särskilt artikel 3.1,

 med beaktande av kommissionens skrivelse av den 8 juli 2020, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot utkastet till förordning,

 med beaktande av skrivelsen av den 2 september 2020 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

 med beaktande av artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[2],

 med beaktande av artiklarna 112.4 d och 111.6 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor, och av följande skäl:

A. Den 28 maj 2020 utfärdade International Accounting Standards Board (IASB) covid‑19-relaterade hyreslättnader (ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 16 – Leasingavtal). Ändringarna av IFRS 16 ger frivilliga, tillfälliga, covid-19-relaterade operativa lättnader för leasetagare som drar nytta av betalningsuppskov för leasingavgifter utan att undergräva relevansen och användbarheten hos den finansiella information som rapporteras av företag.

B. European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) lämnade ett positivt utlåtande till kommissionen om ändringar av IFRS 16 den 2 juni 2020.

C. Kommissionen drog slutsatsen att ändringarna av IFRS 16 uppfyller de tekniska kriterierna för antagande i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

D. Den föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor avgav ett positivt yttrande om ändringarna av IFRS 16 den 2 juli 2020.

E. IASB har fastställt den 1 juni 2020 som giltighetsdatum för ändringarna av IFRS 16 men tidigare tillämpning är tillåten. Bestämmelserna i ändringsförordningen bör tillämpas retroaktivt för att garantera rättssäkerheten för berörda emittenter och överensstämmelse med andra redovisningsstandarder enligt kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002[3]. De samråd som genomförts av Efrag och kommissionens avdelningar har visat ett starkt intresse för en tidig tillämpning av halvårsrapporterna för de perioder som slutar den 30 juni 2020.

1. Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot utkastet till kommissionens förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till kommissionen och, för kännedom, till rådet.

 

Senaste uppdatering: 11 september 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy