Процедура : 2020/2780(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0257/2020

Внесени текстове :

B9-0257/2020

Разисквания :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0257/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Естер де Ланге, Андреас Шваб, Петер Лизе, Роберта Мецола</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0257/2020

B9‑0257/2020

Резолюция на Европейския парламент относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки, класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар

(2020/YYYY(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

 като взе предвид членове 67, 114 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[1],

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID‑19[2],

 като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19[3],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в няколко държави членки броят на случаите на COVID-19 се е увеличил значително от юни насам, и като има предвид, че националните органи и други експерти свързват това увеличение в значителна степен с увеличаването на пътуванията през лятото;

Б. като има предвид, че са необходими координирани действия от страна на държавите членки, за да се избегне подкопаването на доверието в мерките за борба с COVID-19;

В. като има предвид, че въведените от държавите членки ограничения върху свободното движение не винаги са били в съответствие с действителните равнища на риск, тъй като в някои случаи в държави с ниски нива на зараза бяха наложени строги ограничения, като затваряне на границите;

Г. като има предвид, че свободното движение на стоки, хора и услуги е основен стълб на четирите свободи, на които се основава функционирането на вътрешния пазар;

Д. като има предвид, че трябва да се запази целостта на Шенгенското пространство;

Е. като има предвид, че през последния летен период държавите членки въведоха некоординирани ограничения на свободата на движение на хора в рамките на ЕС във връзка със здравната криза, свързана с COVID-19; като има предвид, че всички тези мерки сериозно фрагментират вътрешния пазар;

Ж. като има предвид, че още от началото на по-широкото разпространение на COVID-19 в ЕС по-рано тази година Парламентът призова многократно Комисията и държавите членки да приемат хармонизирани мерки относно свободното движение на хора и стоки в рамките на вътрешния пазар;

З. като има предвид, че в началото на първата вълна на пандемията от COVID-19 някои държави членки въведоха ограничения върху износа на някои лични предпазни средства; като има предвид, че е решаващо значението на една директива за трансгранична критичната инфраструктура, която да гарантира предоставянето на стоки и услуги от критично значение във всички държави – членки на ЕС;

И. като взе предвид предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19[4],

Й. като има предвид, че ЕС трябва да планира занапред нови инструменти, които да му позволят да се справи с евентуалното продължаване на пандемията от COVID-19 и/или друга възможна криза от подобен характер;

Краткосрочна перспектива: спешно са необходими хармонизирани мерки в рамките на вътрешния пазар

1. изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на случаите на COVID-19 в няколко държави членки от юни насам и призовава за много по-координирана реакция от страна на държавите членки, за да се повиши доверието и съответно ефикасността на мерките за борба с пандемията;

2. подчертава, че с последното нарастване на новите случаи на COVID-19 в целия ЕС държавите членки отново предприеха нови, различни и некоординирани мерки по отношение на свободното движение на хора, които пътуват до или пристигат от други държави от ЕС, като в някои случаи затвориха границите си; посочва, че всяка държава членка въведе свои собствени национални мерки – вариращи от задължителна или препоръчителна карантина (с продължителност 7, 10 или 14 дни) и/или тестове с отрицателна полимеразна верижна реакция (PCR) при пристигането (които се изисква да бъдат направени от 48 до 72 часа по-рано), заедно с различните национални формуляри за локализиране на пътниците, различна употреба на цветово кодиране и критерии за определяне на рисковите зони, както и различни мерки за използването на маски за лице – без каквато и да е координация на равнище ЕС, като по този начин фрагментираха общото ни пространство на ЕС и вътрешния пазар и ограничиха свободата на движение;

3. приветства следователно инициативата на Комисията да предложи препоръка на Съвета относно координиран подход към ограничаването на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19, но изразява съжаление във връзка с факта, че тази инициатива не беше представена по-рано; призовава Комисията спешно да доразвие тази инициатива и да предложи на държавите членки възможни хармонизирани мерки, включително единен формуляр за локализиране на пътуващ в ЕС, за да се създаде доверие в система за наблюдение, обхващаща целия ЕС;

4. повтаря своя спешен призив към Комисията и държавите членки да се стремят към целенасочено, структурирано и ефективно сътрудничество в този контекст; счита, че такова сътрудничество следва да предвижда необходимостта от координирани и хармонизирани мерки, свързани с всякакви ограничения в рамките на Шенгенското пространство и с всякакви ограничения на свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС, дължащи се на кризата, предизвикана от COVID-19, и нейното развитие, и следва да предотвратява фрагментирането на вътрешния пазар, като по този начин се гарантира сигурност за гражданите и предприятията на ЕС във всички аспекти на тяхното ежедневие и се избягват по-нататъшни некоординирани национални мерки в бъдеще;

5. подчертава, че трябва да се запази целостта на Шенгенското пространство и че всяко потенциално ограничение трябва да бъде разрешено от Комисията като съвместимо с целостта на Шенгенското пространство;

6. подчертава, че за да се хармонизират ограничителните мерки по отношение на свободното движение на хора в рамките на ЕС, държавите членки следва да се позовават на едни и същи официални масиви от данни, да използват едни и същи критерии и да се споразумеят за един и същ подход, основан на региони, а не на цели държави; приветства подхода, възприет от Комисията в предложената от него препоръка на Съвета, и изтъква, че масивите от данни, предоставени от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, могат да осигурят необходимата официална основа за тези хармонизирани мерки;

7. подчертава колко е важно държавите членки да могат да обединяват ресурси, включително производствени мощности, за да отговорят на нарасналото търсене в ЕС на лични предпазни средства, апарати за вентилация и друго медицинско оборудване, лабораторни консумативи и дезинфекциращи препарати, което също би помогнало за укрепване на запасите на стратегическите резерви на rescEU;

8. изтъква, че е от съществено значение да има ангажимент за хармонизирани мерки, което ще възстанови доверието между държавите членки, за да се възобнови свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на вътрешния пазар; подчертава, че капацитетът за тестване във всички държави членки следва да бъде допълнително увеличен, за да се даде възможност за тестване на пътуващите; счита, че от решаващо значение са инвестициите в бързо тестване за COVID-19 за хората, пътуващи между държави членки, особено за тези, които пътуват в рамките на своите редовни дейности; настоятелно призовава държавите членки взаимно да признават резултатите си от PCR тестове, за да се избегне създаването на допълнителни бариери пред свободното движение, включително изискванията за превод; иска Комисията да направи оценка на възможността за по-широко използване на нескъпи 15 минутни тестове;

9. подчертава тревожната тенденция за намаляване на спазването на мерките срещу COVID, отричането на пандемията и кампаниите против ваксинация, като същевременно се има предвид правото на всеки човек да взима решения относно собственото си лечение;

10. припомня, че повечето държави членки са разработили приложения за проследяване за COVID-19; очаква до октомври на равнище ЕС да се постигне оперативна съвместимост на тези приложения, за да се гарантира COVID-19 проследяване в целия ЕС; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да продължат да насърчават гражданите да използват тези приложения, които следва да са в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните;

11. изтъква значението на хармонизацията за граничните региони, в които броят на лицата, ежедневно пътуващи до работното си място между две различни държави членки, е висок; посочва, че икономиката и животът на хората в тези региони са засегнати от затварянето на границите по непропорционално отрицателен начин и че няколко държави членки въведоха специфични изключения и адаптации на правилата за тези региони; призовава държавите членки да обърнат специално внимание на тези ситуации, както и да работят за хармонизиране на тези специфични мерки; счита, че по-голямата хармонизация на правилата за движение в граничните региони би била от голяма полза за функционирането на целия вътрешен пазар и на Шенгенското пространство, и следователно в крайна сметка на ЕС като цяло;

12. посочва отново необходимостта от продължаване на търговската политика на ЕС, насочена към открита стратегическа автономност в подкрепа на диверсификацията и устойчивостта на веригите на доставки, като в основата е отворена и основана на правила многостранна търговска система, за да се гарантира наличието на продукти в световен мащаб, и допълвана от стратегически фонд за диверсификация на веригата на доставки с цел активна подкрепа на дружествата от ЕС;

13. подчертава, че в условията на глобална икономика не е нито възможно, нито желателно пълното репатриране на веригите на доставка; подчертава, че широка мрежа от справедливи и правилно прилагани споразумения за свободна търговия (ССТ) заедно с напълно функционираща многостранна търговска система в чиято основа стои Световната търговска организация и работещ апелативен орган, представлява най-добрият начин да се гарантира наличието на множество производствени източници на жизненоважни продукти, както и сближаване на регулаторните стандарти в световен мащаб, като се осигури силна глобална иновационна рамка, допълваща европейското производство;

Дългосрочна перспектива: стратегически план за бъдещето с нови инструменти

14. припомня, че по време на първата част от периода на изолация, заради пандемията от COVID-19 по-рано тази година, ЕС и вътрешният пазар се оказаха в частичен застой, което имаше екстремни последици за гражданите на ЕС и неговата икономика, тъй като стоки от първа необходимост, като храни, медицински изделия или предпазни средства, не можеха да се обменят и тъй като беше преустановено свободното движения, дори за хора, работещи в здравеопазването и в други основни служби; изразява твърдо убеждение, че ЕС следва да се поучи от този опит, като въведе стратегически план с необходимите хармонизирани и координирани инструменти за справяне с подобни ситуации, за да се предотврати нов застой или нарушаване на целия вътрешен пазар и на Шенгенското пространство и – в крайна сметка – на ЕС като цяло;

15. отново заявява, че от решаващо значение за ежедневието на хората е основните стоки, като храна, медицински изделия или предпазни средства, да се доставят в целия ЕС по всяко време; призовава Комисията да представи предложение за усъвършенствана директива за трансграничната критична инфраструктура, за да се гарантира постоянното свободно движение на стоки и услуги от първа необходимост в рамките на вътрешния пазар по време на криза, като например пандемия;

16. припомня, че свързани с COVID-19 измами и опасни продукти се разпространяват на вътрешния пазар и бяха особено силно разпространени в началото на кризата по-рано тази година, като по този начин нанасят потенциални вреди на потребителите; отново заявява, че Законът за цифровите услуги и преразглеждането на действащото законодателство в областта на безопасността на продуктите следва да гарантират, че онлайн платформите могат да предприемат действия за предотвратяване на евентуални злоупотреби спрямо потребителите; изтъква, че въпреки че Директивата за мрежовите и информационните услуги е първа стъпка към киберсигурността в цяла Европа, която беше подсилена от Акта за киберсигурността, това, което е нужно в периода след кризата, е цялостен поглед върху киберсигурността и всички съответни критични услуги; призовава Комисията да засили и ускори процеса на създаване на инструменти за гарантиране на устойчивостта на основните цифрови инфраструктури в целия ЕС;

17. призовава Комисията да реформира управлението на Шенгенското пространство с оглед на новите предизвикателства, като COVID-19; призовава държавите членки да увеличат усилията си за завършване на интеграцията на всички държави членки в Шенгенското пространство, за да могат координирани и хармонизирани мерки да се прилагат еднакво в целия Съюз и да бъдат от еднаква полза за всички граждани, които пребивават в него;

°

° °

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Комисията, на председателя на Европейския съвет и на председателството на Съвета.

 

 

[1] Приети текстове, P9_TA(2020)0054.

[2] Приети текстове, P9_TA(2020)0175.

[3] Приети текстове, P9_TA(2020)0205.

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност