Procedūra : 2020/2780(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0259/2020

Pateikti tekstai :

B9-0259/2020

Debatai :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0259/2020</NoDocSe>
PDF 171kWORD 55k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>COVID-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją </Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kateřina Konečná</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0257/2020

B9-0259/2020

Europos Parlamento rezoliucija „COVID-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją“

(2020/2780(RSP))

Europos Parlamentas

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnį,– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį, taip pat į j, taip pat į jos 4, 6, 9 straipsnius, 21 straipsnio 1 dalį, 67 straipsnio 2 dalį, 114, 153, 169 ir 191 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), ypač į jos 35 ir 45 straipsnius,

 atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)[1].

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais[2],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl padėties Šengeno erdvėje po COVID‑19 protrūkio[3],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 10 d. rezoliuciją dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19[4],

 atsižvelgdamas į naujausią Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) užkrečiamųjų ligų grėsmių ataskaitą ir į ECDC visuomenės sveikatos gaires bei duomenų teikimo protokolus, susijusius su COVID-19,

 atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91[5],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pereita nuo COVID-19 pandemijos ūminės prie lėtinės rizikos valdymo etapo; kadangi atrodo tikėtina, kad virusas liks aktyvus tol, kol nebus sukurta ir pakankamai dideliais kiekiais tiekiama veiksminga ir saugi vakcina, skirta labai dideliam skaičiui pasaulio gyventojų tinkamai apsaugoti; kadangi tai reiškia, kad mažiausiai dar keletą mėnesių toliau gyvensime sudėtingomis sąlygomis;

B. kadangi viruso plitimo iš vienos valstybės narės į kitą ir toje pačioje valstybėje narėje iš vieno regiono į kitą intensyvumas labai skiriasi;

C. kadangi prasidėjus įprastam gripo sezonui greičiausiai padaugės žmonių, kuriems pasireikš lengvi simptomai ir kurie bus testuojami;

D. kadangi testavimo pajėgumai kai kuriose valstybėse narėse iki šiol nepakankami; kadangi kartais žmonėms tenka dienų dienas laukti savo COVID-19 testo rezultatų; kadangi tai daro didžiulį poveikį jų galimybėms dirbti ir keliauti;

E. kadangi kai kurios valstybės narės atsisako pripažinti bet kokio tipo COVID-19 testus, atliktus kitoje valstybėje narėje; kadangi toks nepasitikėjimas nepaprastai komplikuoja žmonių gyvenimą;

F. kadangi visos ES duomenis yra sunku palyginti dėl skirtingų požiūrių į su COVID-19 susijusių duomenų rinkimą;

G. kadangi iki šiol nėra nei suderintos duomenų apie užsikrėtusių asmenų skaičių rinkimo ir vertinimo metodikos, nei suderintos vadinamųjų COVID-19 semaforų metodikos; kadangi dėl tokio nepakankamo derinimo duomenys apie užsikrėtusius asmenis dažnai skirtingai aiškinami visose valstybėse narėse, todėl jos priima neteisingus sprendimus ir įgyvendina COVID-19 semaforo pakeitimus, dėl to piliečiai iš kitų valstybių narių yra nepagrįstai diskriminuojami;

H. kadangi ES atsakas į COVID-19 pandemiją iki šiol atskleidė, kad valstybės narės tarpusavyje ir bendradarbiaudamos su Sąjungos institucijomis nepakankamai derina visuomenės sveikatos apsaugos priemones, įskaitant žmonių judėjimo šalyje ir tarpvalstybinio judėjimo apribojimus ir kitų teisių bei įstatymų vykdymo sustabdymą; kadangi dauguma valstybių narių atnaujino vidaus sienų kontrolę arba iš dalies ar visiškai uždarė jas sienas, arba uždarė jas tam tikrų rūšių keliautojams, įskaitant ES piliečius bei jų šeimų narius ir trečiųjų šalių piliečius, gyvenančius jų ar kitos valstybės narės teritorijoje;

I. kadangi daugeliui europiečių sistemingai taikomos skirtingos taisyklės, atsižvelgiant ne tik į jų gyvenamąją vietą, bet ir į tai, kur jie yra keliavę; kadangi nekoordinuoti veiksmai vasaros laikotarpiu lėmė chaotišką kontrolę ir priemonių taikymą pasienyje, oro uostuose ir traukinių stotyse;

J. kadangi COVID-19 krizė padarė ir toliau daro poveikį sveikatos srityje ir daugeliu atvejų labai neigiamai paveikė pagrindines teises ir ekonominius, mokslinius, turistinius bei kultūrinius mainus;

K. kadangi sveikatos priežiūros užtikrinimas visų pirma priskirtinas nacionalinei kompetencijai, tačiau visuomenės sveikata yra kompetencija, kuria valstybės narės dalijasi su Sąjunga;

L. kadangi Europos Sąjunga vis dar gali patobulinti savo visuomenės sveikatos politiką pagal Sutartyse įtvirtintus parametrus; kadangi Sutarčių nuostatos dėl visuomenės sveikatos vis dar nėra taikomos pakankamai, kalbant apie įsipareigojimus, kuriems įgyvendinti jos galėtų būti naudojamos;

M. kadangi tarpvalstybines grėsmes yra įmanoma atremti tik drauge, todėl Sąjungos viduje reikalingas bendradarbiavimas ir solidarumas;

N. kadangi priemonėmis, kurių imasi valstybės narės, įskaitant vidaus sienų kontrolę, daromas poveikis Sąjungos teisėje įtvirtintoms žmonių teisėms ir laisvėms; kadangi valstybėms narėms ar Sąjungai imantis priemonių, visuomet turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės; kadangi tokios priemonės turėtų būti griežtai būtinos, proporcingos, laikinos ir ribotos apimties; kadangi valstybių narių solidarumas yra ne pasirinkimas, o Sutartimi apibrėžta pareiga;

O. kadangi gali būti labai sudėtinga rasti teisingą ir naujausią informaciją apie nacionalines, regionines ir vietos priemones, apribojimus ir infekcijų mastą, ypač asmenims, kurie nemoka valstybės narės nacionalinės kalbos; kadangi ECDC stengiasi padidinti šios informacijos prieinamumą, tačiau visuomenė apie jį nelabai gerai žino;

P. kadangi Komisija jau ėmėsi pradinių veiksmų priimdama keletą priemonių paketų, komunikatų ir strategijų, įskaitant naujausią 2020 m. rugsėjo 4 d. pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl suderinto metodo, pagal kurį reaguojant į COVID-19 pandemiją nustatomi laisvo judėjimo apribojimai (COM(2020)0499);

Q. kadangi Taryba turėtų pritarti šiai rekomendacijai ir nustatyti būtinas priemones bei užtikrinti, kad valstybės narės, dėdamos pastangas sustabdyti ar apriboti viruso plitimą, koordinuotų savo sprendimus ir veiksmus;

R. kadangi visapusiškai veikiančios Šengeno erdvės atkūrimas yra ypač svarbus siekiant apsaugoti judėjimo laisvės principą, nes tai yra vienas pagrindinių Europos integracijos laimėjimų ir pagrindinė būtina ES ekonomikos atsigavimo po COVID-19 pandemijos sąlyga;

S. kadangi Parlamentas – viena iš teisėkūros institucijų ir vienintelė ES piliečių tiesiogiai renkama institucija – turi būti neatsiejama ir esminė visų diskusijų dėl ES koordinuojamų kovos su šia sveikatos krize veiksmų dalis;

T. kadangi ES, regis, nepasimokė iš dar krizės pradžioje gautos patirties;

U. kadangi COVID-19 atskleidė žmonių sveikatos ir mūsų planetos būklės tarpusavio priklausomybę; kadangi dėl klimato kaitos ir aplinkos nualinimo atsiranda daugiau zoonozinių, t. y. perduodamų nuo gyvūnų žmonėms, ligų;

V. kadangi dėl laisvo prekių judėjimo sutrikimų iškilo pavojus būtinos medicininės įrangos tiekimui visoje Sąjungoje;

W. kadangi dėl skirtingų kelionių apribojimų daugeliui piliečių atšaukti skrydžiai, už kuriuos jiems iki šiol neatlyginta;

1. yra susirūpinęs dėl COVID-19 protrūkio poveikio ir ilgalaikių pasekmių žmonių, visų pirma, pažeidžiamiausių grupių ir pažeidžiamoje padėtyje esančių žmonių, kaip antai pagyvenusių žmonių ir tų, kurių sveikata jau prasta, gerovei visame pasaulyje; yra labai susirūpinęs dėl pastarojo meto koronaviruso protrūkio ir didelio naujų atvejų, apie kuriuos pranešama valstybėse narėse, skaičiaus; ragina toliau atsargiai priimti sprendimus dėl bet kokio planuojamo sanitarinių priemonių susilpninimo; pabrėžia, kad sveikatos apsauga ir stiprinimas turėtų išlikti svarbiausiu politikos tikslu;

2. tvirtai pabrėžia, kad, siekiant veiksmingai kovoti su šia pandemija, reikia užtikrinti suderintą sveikatos valdymą; atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu įtikinti piliečius, jog įvairių valstybių narių įgyvendinamos priemonės yra nuoseklios;

3. primena, kad Sąjungos piliečių judėjimo laisvė yra ES sutartyse ir Chartijoje įtvirtinta pagrindinė teisė;

4. pabrėžia, kad ši teisė gali būti ribojama tik dėl konkrečių ir ribotų su viešuoju interesu – o būtent su viešosios tvarkos apsauga ir visuomenės saugumu – susijusių priežasčių;

5. primygtinai reikalauja, kad šie apribojimai būtų taikomi laikantis Šengeno sienų kodekso ir bendrųjų ES teisės principų, visų pirma proporcingumo ir nediskriminavimo principų;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad taikant Šengeno sienų kodekso sąvoką „kraštutinė priemonė“ reikalaujama patikrinti, ar kitos priemonės gali būti vienodai arba labiau tinkamos tikslui pasiekti, taip pat primygtinai ragina valstybes nares imtis atitinkamų veiksmų ir ribojant keliones arba įvedant vidaus sienų kontrolę kaip kraštutinę priemonę taikyti tik būtinas, suderintas ir proporcingas priemonių;

7. pabrėžia, kad ECDC atlieka neįkainojamą darbą ir jam nedelsiant turėtų būti skirta daugiau išteklių, įskaitant daugiau nuolatinių darbuotojų, kad jis galėtų tęsti su COVID-19 susijusį darbą bei tęsti ir atnaujinti su kitomis ligomis susijusį darbą; ragina Komisiją pasiūlyti peržiūrėtus ECDC įgaliojimus, dėl kurių būtų gerokai padidintas jo ilgalaikis biudžetas, darbuotojų skaičius ir kompetencija, kad jis galėtų tiek epidemijų laikotarpiais, tiek bet kokiu kitu metu užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą, kuri būtų pasaulinio lygio;

8. pažymi, kad ECDC vis dar atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės skirtingai renka ir teikia duomenis; kadangi remiantis nacionaliniais duomenimis kai kuriais atvejais kai kuriose valstybėse narėse sunku aiškiai atskirti labiausiai užkrėstus regionus;

9. apgailestauja dėl to, kad šis duomenų suderinimo trūkumas neleidžia mums susidaryti aiškaus ir išsamaus viruso plitimo Europoje ir vengtinų regionų vaizdo;

10. pažymi, kad kiekviena valstybė narė vadovaujasi savo pačios mokslo tarybos rekomendacijomis jų nederindama su kitomis valstybėmis narėmis arba Komisija;

11. ragina valstybes nares daugiau investuoti į tarpusavio keitimąsi žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais, įskaitant tarp jų mokslo tarybų, ir ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas tokiam keitimuisi;

12. ragina Komisiją propaguoti bendrą sveikatos duomenų rinkimo ir mirčių skaičiavimo bei informacijos apie jas pateikimo metodiką;

13. primygtinai ragina valstybes nares patvirtinti bendrą teigiamo COVID-19 testo rezultato apibrėžtį, mirties dėl COVID-19 apibrėžtį ir išgijimo nuo infekcijos sukeltos ligos apibrėžtį;

14. pripažįsta sergamumo rodiklio svarbą vertinant viruso plitimą, tačiau taip pat primygtinai ragina vertinti padėtį atsižvelgiant į kitus sveikatos kriterijus, pvz., teigiamų tyrimų rezultatų dalį, hospitalizavimo lygį ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo lygį;

15. pažymi, kad šie bendri sveikatos kriterijai sudarys sąlygas valstybėms narėms ir Komisijai atlikti bendrą epidemiologinės rizikos ES lygmeniu analizę;

16. mano, kad ECDC turėtų turėti galimybę tinkamai ir veiksmingai vertinti viruso plitimo riziką ir kas savaitę skelbti atnaujintą rizikos žemėlapį naudodamas bendrą spalvinį kodą, nustatytą remiantis valstybių narių surinkta ir pateikta informacija;

17. pritaria Komisijos naujausiame pasiūlyme dėl Tarybos rekomendacijos pasiūlytam spalviniam kodui; mano, kad siūlomos ribinės vertės ir spalvos (žalia, oranžinė, raudona ir pilka) palengvins judėjimą ES viduje, suteiks piliečiams daugiau skaidrios informacijos ir užtikrins geresnį nuspėjamumą;

18. ypač palankiai vertina Komisijos pasiūlytą regioninį požiūrį; mano, kad ECDC rizikos žemėlapį turėtų kurti ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu; todėl ragina valstybes nares perduoti regioninių valdžios institucijų surinktus duomenis ECDC;

19. ragina valstybes nares ateityje imtis kryptingesnių visuomenės sveikatos ir socialinių priemonių, taikytinų regioniniu lygmeniu, įskaitant tarpvalstybinius regionus ir euroregionus; pabrėžia, kad naujose su sveikata susijusiose situacijose visuomenės sveikatos strategiją reikėtų koordinuoti ne tik tarp valstybių narių, bet ir su regioninės ir vietos valdžios institucijomis;

20. primena, kad, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui, ECDC rekomendavo valstybėms narėms laikytis būtiniausių pagrindinių priemonių, pavyzdžiui, rekomendavo naudoti higienos priemones, laikytis fizinio atstumo, riboti susibūrimus, tam tikroje aplinkoje dėvėti veido kaukes, sukurti sąlygas nuotoliniam darbui, intensyviai testuoti asmenis, sergančiuosius izoliuoti, karantinuoti artimai kontaktavusius asmenis ir saugoti pažeidžiamus gyventojus;

21. ragina valstybes nares laikytis pirmiau minėtų ECDC rekomendacijų ir apibrėžti bendrą sveikatos priemonių sistemą, kurią užkrėstose vietovėse turėtų taikyti valdžios institucijos, kad sustabdytų pandemijos plitimą;

22. pripažįsta, kad, padidėjus susirgimų rodikliui, valdžios institucijos turėtų išnagrinėti papildomas priemones ir pasidalyti informacija apie jas, įskaitant intervencines priemones, kuriomis ribojamas gyventojų judėjimas, sumažinamas kiekvieno asmens kontaktų skaičius, vengiama masinių susibūrimų, ypatingą dėmesį skiriant didelės rizikos vietovėms, uždaromos mokyklos arba žmonėms rekomenduojama likti namuose;

23. mano, kad tokia sistema padėtų sustiprinti valstybių narių ir užkrėstų vietovių tarpusavio pasitikėjimą ir išvengti ribojamųjų atsakomųjų priemonių; ragina valstybes nares ypatingą dėmesį skirti pasienio regionų ypatumams ir atkakliai reikalauti užtikrinti bendradarbiavimą vietos ir regioniniu lygmenimis;

24. mano, kad aktyvaus tarpvalstybinio plitimo atveju valdžios institucijos turėtų kartu sukurti sveikatos mechanizmus, kurie padėtų užtikrinti suderinimą ir keitimąsi informacija tikruoju laiku;

25. pabrėžia, kad suderintas sveikatos priemonių taikymas iš abiejų sienos pusių atrodo būtinas, siekiant užtikrinti, kad jos būtų nuoseklios ir veiksmingos ir kad jas remtų gyventojai;

26. ragina visose valstybėse narėse, ypač pasienio regionuose, nustatyti ir įgyvendinti bendrą tyrimų strategiją;

27. mano, kad valstybės narės turėtų susitarti dėl to, kiek mažiausiai tyrimų turėtų būti atliekama per dieną, priklausomai nuo užkrėstos zonos spalvos;

28. pažymi, kad galimybė palyginti tyrimų rezultatus sudarys sąlygas įvairiose šalyse užtikrinti abipusį pripažinimą;

29. mano, kad nepriimtina, jog valstybės narės nepriima kitoje valstybėje narėje atliktų tyrimų kaip įrodymo, kad asmuo negali užkrėsti, net jei tyrimai atlikti prieš dieną ar dvi arba buvo atlikti prie pat sienos, ir kad jos primygtinai reikalauja, kad tyrimai būtų atliekami jų pačių laboratorijose; ragina valstybes nares abipusiškai pripažinti užsikrėtimo COVID-19 tyrimus, kuriuos atliko sertifikuotos sveikatos įstaigos kitose valstybėse narėse, ir tų tyrimų rezultatus bei ragina  Komisiją palengvinti šį suderinimą;

30. ragina valstybes nares užtikrinti tinkamus tyrimų pajėgumus, įskaitant laboratorijose, siekiant užtikrinti, kad visi, kuriems reikia atlikti tyrimus, galėtų juos atlikti nelaukdami pernelyg ilgai;

31. ragina valstybes nares ir Komisiją susitarti dėl bendro karantino laikotarpio, atsižvelgiant į ECDC nuomonę;

32. ragina valstybes nares patvirtinti bendrą besimptomių pacientų stebėjimo protokolą ir pacientų, kurių COVID-19 tyrimo rezultatas yra teigiamas, izoliavimo priemones;

33. pakartoja savo raginimą atidžiai stebėti visas priimtas priemones remiantis asmens duomenų rinkimo nuostatomis ir primygtinai ragina valdžios institucijas tinkamai užtikrinti galiojančių duomenų apsaugos taisyklių vykdymą;

34. tvirtina, kad bet kokios priemonės, kuriomis ribojamas mūsų privatumas ir duomenų apsauga, privalo būti teisėtos, veiksmingos šalinant pavojų gyvybei ir visuomenės sveikatai, griežtai proporcingos ir taikomos tik visuomenės sveikatos tikslais bei laikantis griežtų terminų; pabrėžia, kad ekstremaliosios situacijos iniciatyvos neturi sudaryti sąlygų masiniam sekimui pasibaigus krizei, ir ragina numatyti tam skirtas garantijas;

35. pabrėžia, kad priimta bendra metodika ir kriterijai bei ECDC parengti žemėlapiai turėtų padėti laikytis suderinto požiūrio į valstybių narių sprendimų priėmimo procesus ir užtikrinti, kad visi valstybių narių priimti sprendimai būtų nuoseklūs ir tinkamai suderinti;

36. ragina Komisiją įvykdyti pažadą užtikrinti, kad veiksminga ir saugi vakcina būtų prieinama visiems, bei netaikyti jai intelektinės nuosavybės teisių, paverčiant būsimą COVID-19 vakciną viešąja gėrybe ir užtikrinant teisę į gydymą bei visuomenės sveikatos pirmenybę privataus pelno atžvilgiu;

37. pabrėžia pacientų įgalėjimo ir į pacientą orientuoto požiūrio svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti pacientų atstovavimą ir didinti jų indėlį į su sveikatos priežiūros politika susijusių sprendimų priėmimo procesą;

38. primena, kad labai svarbu visuomenei laiku pateikti aiškią ir išsamią informaciją, siekiant sumažinti bet kokių nustatytų laisvo judėjimo apribojimų poveikį ir užtikrinti nuspėjamumą, teisinį tikrumą bei tai, kad piliečiai laikytųsi reikalavimų;

39. ragina Komisiją dalį savo interneto svetainės skirti visų užkrėstų regionų, kuriuose naudojamas suderintas spalvinis kodas, apžvalgai, informacijai apie visas nacionalines, regionines ir vietos priemones ir taikomus kelionių apribojimus teikti, taip pat paaiškinti, kur žmonės gali vykti tyrimui atlikti ar sveikatos priežiūros paslaugoms atlikti, siekiant užtikrinti, kad visi ES piliečiai ir keliautojai galėtų lengvai rasti reikiamą informaciją apie vietoves, į kurias keliauja;

40. pabrėžia, kad svarbi aiški, prieinama ir suprantama informacija apie užsikrėtusių asmenų skaičių Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, sveikatos priežiūros sistemas, taikomas priemones ir kelionių apribojimus; pabrėžia, kad ši svarbi informacija turi būti prieinama visomis oficialiosiomis kalbomis ir kalbomis, kurias vartoja didelė gyventojų dalis, kad ja galėtų naudotis ir migrantų kilmės asmenys;

41. pabrėžia, kad visa informacija turi būti lengvai suprantama visiems gyventojams, įskaitant mažai raštingus žmones, viešajai informaciją naudojant aiškias, suderintas spalvas ir suprantamus simbolius, taip pat įtraukiant asmenis, neturinčius prieigos prie interneto arba turinčius ribotą prieigą prie jo, pateikiant jiems šią informaciją neskaitmenine forma atitinkamose vietose;

42. mano, kad labai svarbu greitai atkurti visapusiškai veikiančią Šengeno erdvę, ir primygtinai ragina valstybes nares kartu su Parlamentu, Taryba ir Komisija aptarti Šengeno erdvės atkūrimo planą, įskaitant būdus ir priemones, kaip kuo greičiau sugrįžti prie visapusiškai veikiančios Šengeno erdvės be vidaus sienų kontrolės ir nenumatytų atvejų planų, kad vidutinės trukmės laikotarpiu laikinoji vidaus sienų kontrolė netaptų beveik nuolatine; smerkia Vengrijos valdžios institucijų nustatytus diskriminacinius teisės atvykti apribojimus ir ragina Komisiją kuo greičiau imtis atitinkamų veiksmų šiuo klausimu;

43. primena, kad buvo nustatyti laikini kelionių apribojimai, taikomi visoms nebūtinoms kelionėms iš trečiųjų šalių į Šengeno erdvę; pažymi, kad visi prie išorės sienų priimti sprendimai dėl atsisakymo leisti atvykti turi atitikti Šengeno sienų kodekso nuostatas, ypač pagarbos pagrindinėms teisėms nuostatas, išdėstytas kodekso 4 straipsnyje;

44. apgailestauja dėl to, kad tuo metu, kai izoliacijos metu buvo blokuojamas koronaviruso plitimas, keletas valstybių narių uždarė savo vidaus sienas produktams ir taip sukėlė pavojų būtiniausių medicinos produktų ir apsaugos priemonių tiekimui; ragina valstybes nares solidarizuotis su valstybėmis narėmis, kurios labiausiai nukentės nuo bet kokios būsimos pandemijos bangos, ir užkirsti kelią vartotojų pasitikėjimo laisvu prekių judėjimu praradimui;

45. ragina geriau keistis informacija apie laisvo prekių judėjimo apribojimus, kad ateityje būtų išvengta būtiniausių prekių trūkumo įvairiose Europos šalyse;

46. ragina oro transporto bendroves kuo greičiau grąžinti pinigus keleiviams, kurių skrydžiai buvo atšaukti dėl pandemijos, ir įvykdyti savo prievolę, nustatytą Reglamente (EB) Nr. 261/2004; prašo Komisijos ištirti plačiai paplitusius per šią pandemiją įvykdytus keleivių teisių pažeidimus;

47. remia Komisijos raginimą laikytis regioninio požiūrio ir prašo valstybių narių ypatingą dėmesį skirti pasienio regionams ir pasienio darbuotojams, dirbantiems ypač svarbiuose sektoriuose, pavyzdžiui, šiems darbuotojams taikant vadinamąsias žaliąsias juostas;

48. pažymi, kad pandemijos metu daugelis Europos vartotojų susidūrė su reikalavimų neatitinkančiais apsaugos produktais ir apgavystėmis elektroninėse prekyvietėse; ragina Komisiją pasinaudoti būsimu Skaitmeninių paslaugų aktu siekiant padidinti internetinių prekyviečių, kuriose šie produktai dažnai parduodami tiesiogiai vartotojams, atsakomybę;

49. pabrėžia, kad COVID-19 krizė ir priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, griežtumas padarė pražūtingą poveikį platformų darbuotojams, nes jiems netaikoma jokia finansinė apsauga; ragina valstybes nares finansiškai atlyginti šiems darbuotojams ir užtikrinti, kad jų paslaugas naudojančios platformos deramai prisidėtų prie tokių atlygio sistemų;

50. pažymi, kad COVID-19 krizė parodė Europos priklausomybę nuo medicinos ir asmeninių apsaugos priemonių gamintojų trečiosiose šalyse; ragina grąžinti medicinos produktų gamybą į Europą siekiant patenkinti viešąjį interesą ir sukurti veiksmingą ir ateities pokyčiams pritaikytą epidemijų kontrolę;

51. primena, kad visuotinio valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo stiprinimas yra geriausias būdas kovoti su pasaulinėmis epidemijomis ir apsaugoti mūsų visuomenę; pabrėžia, kad geriausia gydymo priemonė yra prevencija; ragina visapusiškai įgyvendinti koncepciją „Viena sveikata“, pagal kurią pripažįstama, kad žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikata yra glaudžiai tarpusavyje susijusios; primena apie sveikatos svarbą visose politikos srityse; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad didėjanti temperatūra pasaulyje bei buveinių ir biologinės įvairovės naikinimas gali labai padidinti zoonozinių ligų keliamą riziką visuomenės sveikatai; pabrėžia, kad reikia dėti žymiai daugiau pastangų siekiant sustabdyti visuotinį atšilimą ir biologinės įvairovės bei buveinių nykimą; ragina plėsti Europos referencijos centrų tinklus įtraukiant infekcines ligas ir zoonozes; pabrėžia, kad Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos dėl sveiko žaliojo atsigavimo po COVID-19 turi būti visapusiškai įgyvendintos ES ir nacionaliniu lygmenimis;

52. įspėja, kad visuomenės sveikatos apsauga nedera su pelno siekiu, kuris visuomet patenkinamas žmonių gerovės sąskaita; pasisako už tai, kad visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos būtų nemokamos, kokybiškos ir visuotinės; mano, kad labai svarbu, jog valstybės narės ir ES padidintų biudžetą, skirtą valstybių narių sveikatos apsaugai; reiškia gilų apgailestavimą dėl Tarybos siūlomo drastiško programos „ES – sveikatos labui“ lėšų sumažinimo ir primygtinai ragina ją persvarstyti savo poziciją ir užtikrinti, kad programai būtų skirtas pakankamas finansavimas siekiant padėti padidinti viešųjų sveikatos priežiūros sistemų atsparumą, užkirsti kelią ligoms Europoje ir su jomis kovoti; mano, kad visuomenės sveikatos sistemas reikia stiprinti ir gydymo, ir prevencijos srityse, kad jos būtų geriau finansuojamos ir pasiruošusios įveikti būsimas sveikatos krizes;

53. ragina Komisiją parengti „atsparios Europos“ strategiją, į kurią būtų įtrauktos rizikos vertinimo gairės ir galimybės užtikrinti patikimą valdymą bei investicijas į sveikatos priežiūros sistemas ir Europos lygmens atsaką į pandemiją, įskaitant atsparias tiekimo grandines ES;

54. mano, kad labai svarbu didinti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų žmogiškuosius išteklius veiksmingai susiejant darbą, teisingą darbo užmokestį bei tinkamas darbo ir apsaugos sąlygas, ir kad darbuotojams būtų surengti būtini mokymai, siekiant reaguoti į neatidėliotinus sveikatos priežiūros poreikius ir sustiprinti tinkamas reagavimo priemones, siekiant apskritai užtikrinti sveikatos priežiūrą; ragina sustiprinti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūros darbuotojai nepatirtų rizikos;

55. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams.

 

[1] OL L 77, 2016 3 23, p. 1.

[2] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.

[3] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0163.

[4] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0205.

[5] OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika