Návrh usnesení - B9-0260/2020Návrh usnesení
B9-0260/2020

  NÁVRH USNESENÍ o přípravě zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří

  14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

  předložený na základě prohlášení Rady a Komise
  v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

  Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou
  za skupinu GUE/NGL

  Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0260/2020

  Postup : 2020/2774(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B9-0260/2020
  Předložené texty :
  B9-0260/2020
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  B9‑0260/2020

  Usnesení Evropského parlamentu o přípravě zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří

  (2020/2774(RSP))

  Evropský parlament,

   s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích EU a Turecka[1], ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku[2], ze dne 8. února 2018 o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku[3]a ze dne 13. března 2019 o zprávě Komise o Turecku za rok 2018[4],

   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 22. března, 20. června a 12. prosince 2019 o Turecku,

   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 13. července 2020 o Turecku,

   s ohledem na příslušná prohlášení místopředsedy Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a zejména na prohlášení ze dne 16. srpna 2020 o nedávném vývoji činností Turecka v oblasti vrtných prací,

   s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2014 o akcích Turecka, jež vytvářejí napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru[5],

   s ohledem na prohlášení zemí Med7 o Turecku ze dne 10. září 2020,

   s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že na začátku nového milénia byly ve východním Středomoří zjištěny obrovské zásoby plynu, což přimělo země regionu spolupracovat a podepsat dohody, aby co nejvíce využily zdroje, mimo jiné prostřednictvím průzkumu a vrtu ve svých výlučných ekonomických zónách;

  B. vzhledem k tomu, že navzdory opakovaným výzvám Kypru od roku 2004 Turecko odmítalo s Nikósií vyjednat dohodu o stanovení hranic, a tvrdí, že neuznává Kyperskou republiku a ignoruje konvergence, které ukazují, že uhlovodíky jsou společným dědictvím obou komunit na Kypru; vzhledem k tomu, že Turecko od roku 2018 provádí průzkum a vrty ve výlučné ekonomické zóně / na pevninském šelfu Kypru, což je naprosto nezákonné;

  C. vzhledem k tomu, že Evropská rada potvrdila, že Evropská unie odsoudila nezákonné vrtné činnosti Turecka ve výlučné ekonomické zóně / pevninském šelfu Kypru; vzhledem k tomu, že v důsledku toho EU zavedla právní rámec pro ukládání sankcí fyzickým a právnickým osobám zapojeným do nezákonných energetických činností Turecka, který však zůstává omezen na svůj obsah a nevztahuje se na turecký stát jako takový;

  D. vzhledem k tomu, že napětí mezi Tureckem a Egyptem zmrazilo dvoustranné diskuse o stanovení hranic a Turecko se v roce 2018 neúčastnilo východního fóra pro přepravu zemního plynu, které se konalo v Káhiře, kde se dokonce i Izraelci a Palestinci setkali u téhož stolu;

  E. vzhledem k tomu, že Řecko a Turecko uspořádaly od roku 2002 59 kol informativních rozhovorů o vymezení svých pevninských šelfů / výlučných ekonomických zón, přičemž poslední se uskutečnil v březnu 2016; vzhledem k tomu, že Turecko bohužel po pokusu o státní převrat a navzdory výzvám Alexise Tsiprase jako tehdejšího předsedy vlády Řecka na mnoha setkáních s prezidentem Erdoganem odmítlo rozhovory znovu zahájit;

  F. vzhledem k tomu, že Evropská rada ve svých závěrech ze dne 12. prosince 2019 potvrdila, že memorandum o porozumění mezi Tureckem a Libyí o vymezení námořních jurisdikcí ve Středozemním moři porušuje svrchovaná práva třetích zemí, nedodržuje mořské právo a nemůže mít právní důsledky pro třetí země;

  G. vzhledem k tomu, že Turecko v různých fázích od roku 2004 jednostranně předkládalo OSN souřadnice oblasti, kterou považuje za svůj pevninský šelf /výlučnou ekonomickou zónu ve východním Středomoří (od Kypru po Krétu);

  H. vzhledem k tomu, že v červenci 2020 Turecko po summitu Evropské rady vydalo námořní varování, známé jako Navtex, že vysílá svou výzkumnou loď Oruc Reis, aby provedla průzkumný vrt na řeckém pevninském šelfu v blízkosti řeckého ostrova Kastellorizo a jihozápadního Turecka;

  I. vzhledem k tomu, že se Turecko po zásahu německého předsednictví zavázalo znovu zahájit informativní rozhovory a neposílat plavidlo Oruc Reis do oblasti po dobu jednoho měsíce; vzhledem k tomu, že Turecko přesto tento závazek nedodrželo, s odvoláním na skutečnost, že Řecko mezitím podepsalo s Egyptem dohodu o stanovení hranic (která byla plně v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu); vzhledem k tomu, že loď Oruc Reis dne 10. srpna 2020 vyplula z přístavu a do tohoto dne trvale porušuje svrchovaná práva Řecka pod ostrovem Kastellorizo tím, že provádí průzkum, který doprovází 17 válečných lodí a 2 pomocná plavidla v této oblasti; vzhledem k tomu, že turecká flotila byla současně rozmístěna v Egejském moři; vzhledem k tomu, že Turecko dále oznámilo, že v září 2020 provede výzkum v oblastech až do západního pobřeží Kréty, které byly vymezeny jako Řecko na základě dohody mezi Řeckem a Egyptem;

  J. vzhledem k tomu, že Turecko se musí vyvarovat výhrůžkám a činnostem, které poškozují dobré sousedské vztahy, a respektovat svrchovanost a jurisdikci členských států EU nad svými teritoriálními vodami a vzdušným prostorem, jakož i veškerá jejich svrchovaná práva, včetně zejména práva uskutečnit průzkum přírodních zdrojů, těžit je, uchovávat a spravovat v souladu s unijním a mezinárodním právem, včetně Úmluvy OSN o mořském právu;

  K. vzhledem k tomu, že Charta OSN stanoví, že se její strany zavazují urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN,

  1. důrazně odsuzuje jednostranné turecké nezákonné vrtné činnosti, které vedly k nebezpečné eskalaci, představují vážné porušení mezinárodního práva a narušují stabilitu a bezpečnost regionu jako celku;

  2. bere na vědomí předchozí závěry Evropské rady ze dne 22. března a 20. června 2019 o Turecku; znovu potvrzuje závěry Evropské rady ze 17.–18. října 2019 týkající se nezákonných vrtných činností Turecka ve výlučné ekonomické zóně Kypru;

  3. bere na vědomí závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019 týkající se nezákonného memoranda o porozumění mezi Tureckem a Libyí o vymezení námořních jurisdikcí ve Středozemním moři, které porušuje svrchovaná práva třetích zemí, není v souladu s mořským právem a nemůže mít žádné právní důsledky pro třetí země;

  4. vyjadřuje solidaritu s obyvateli Řecka a Kypru;

  5. vyzývá místopředsedu Komise a vysokého představitele Unie, aby tureckým orgánům sdělil jasný postoj EU;

  6. naléhavě vyzývá místopředsedu Komise a vysokého představitele Unie a německé předsednictví, aby zintenzivnili dialog s tureckými orgány, jehož cílem bude urychlená deeskalace situace a obnovení informativních rozhovorů s cílem vyřešit tuto otázku u Mezinárodního soudního dvora;

  7. vyzývá Radu, aby přijala přiměřená, důsledná a cílená opatření proti Turecku, která nesmí mít vliv na občanskou společnost ani na obyvatele, kteří již jsou silně zasaženi hospodářskou krizí v zemi; zdůrazňuje, že tyto sankce musí být uplatňovány, dokud Turecko neustane ve svých provokačních činnostech ve výlučných ekonomických zónách / na pevninském šelfu Řecka a Kypru a nestáhne své válečné lodě a jiná plavidla;

  8. vyzývá Radu, aby schválila celoevropské zbrojní embargo vůči Turecku;

  9. připomíná závažnost důsledků, které představuje další eskalace a destabilizace v daném regionu, a to jak pro samotný region, tak pro EU, v podobě zvýšených bezpečnostních rizik, humanitárních krizí a migračních toků, jakož i závažné hospodářské a sociální důsledky závodu ve zbrojení mezi Řeckem a Tureckem; vyzývá Komisi, aby připravila EU ve všech ohledech, aby dokázala co nejlépe reagovat na jakoukoli situaci, která by mohla nastat, a aby informovala Evropský parlament o všech důsledcích další eskalace a destabilizace v regionu;

  10. vyjadřuje politování nad tím, že zhoršující se prudká eskalace napětí oslabuje vyhlídky na obnovení přímých rozhovorů o komplexním řešení kyperského problému, které však i nadále představují nejúčinnější způsob v souvislosti s vyhlídkami na vymezení výlučných ekonomických zón mezi Kyprem a Tureckem;

  11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů a Turecku a zajistil překlad tohoto znění do Turečtiny.

   

  Poslední aktualizace: 16. září 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí