Návrh uznesenia - B9-0260/2020Návrh uznesenia
B9-0260/2020

  NÁVRH UZNESENIA o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí

  14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou
  v mene skupiny GUE/NGL

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0260/2020

  Postup : 2020/2774(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0260/2020
  Predkladané texty :
  B9-0260/2020
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  B9‑0260/2020

  Uznesenie Európskeho parlamentu o príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí

  (2020/2774(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä uznesenia z 24. novembra 2016 o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom[1], z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku[2], z 8. februára 2018 o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku[3] a z 13. marca 2019 o správe Komisie o Turecku za rok 2018[4],

   so zreteľom na závery Európskej rady o Turecku z 22. marca, 20. júna a 12. decembra 2019,

   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Turecku z 13. júla 2020,

   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), najmä na vyhlásenie zo 16. augusta 2020 o najnovšom vývoji v oblasti obnovených vrtných prác Turecka,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2014 o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru[5],

   so zreteľom na vyhlásenie krajín Med7 z 10. septembra 2020 o Turecku,

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže začiatkom 21. storočia boli vo východnom Stredozemí nájdené veľké zásoby plynu, čo krajiny regiónu podnietilo k spolupráci a podpísaniu dohôd s cieľom čo najlepšie využiť tieto zdroje, a to aj prostredníctvom prieskumných prác a vrtov vo výhradných hospodárskych zónach (VHZ);

  B. keďže napriek opakovaným žiadostiam Cypru od roku 2004 Turecko odmieta rokovať s Nikóziou o dohode o vymedzení, pričom tvrdí, že neuznáva Cyperskú republiku, a ignoruje konvergentné prvky, ktoré ukazujú, že uhľovodíky sú spoločným dedičstvom oboch komunít na Cypre; keďže Turecko od roku 2018 vykonáva prieskumné práce a vrty vo VHZ/na kontinentálnom šelfe Cypru, čo je absolútne nezákonné;

  C. keďže Európska rada potvrdila odsúdenie nezákonných vrtných prác Turecka vo VHZ/na kontinentálnom šelfe Cypru zo strany Európskej únie; keďže v dôsledku toho EÚ vytvorila právny rámec na ukladanie sankcií fyzickým a právnickým osobám zapojeným do nezákonných činností Turecka v oblasti energetiky, ktorý je však stále obmedzený, pokiaľ ide o jeho obsah, a nevzťahuje sa na samotný tureský štát;

  D. keďže napätie medzi Tureckom a Egyptom zmrazilo dvojstranné rokovania o vymedzení, zatiaľ čo Turecko sa nezúčastnilo na fóre o plyne vo východnom Stredozemí, ktoré sa konalo v Káhire v roku 2018, na ktorom za jedným rokovacím stolom boli dokonca Izraelčania a Palestínčania;

  E. keďže Grécko a Turecko uskutočnili od roku 2002 59 kôl prieskumných rozhovorov o vymedzení svojich kontinentálnych šelfov/VHZ, pričom posledné z nich sa uskutočnilo v marci 2016; keďže po pokuse o prevrat a napriek výzvam Alexisa Tsiprasa ako vtedajšieho predsedu vlády Grécka na mnohých stretnutiach s prezidentom Erdoganom Turecko žiaľ odmieta obnoviť rokovania;

  F. keďže Európska rada vo svojich záveroch z 12. decembra 2019 potvrdila, že Memorandum o porozumení medzi Tureckom a Líbyou o vymedzení námorných jurisdikcií v Stredozemnom mori porušuje zvrchované práva tretích krajín, je v rozpore s morským právom a nemôže mať pre tretie krajiny žiadne právne dôsledky;

  G. keďže Turecko od roku 2004 v rôznych fázach jednostranne predložilo OSN súradnice toho, čo považuje za svoj kontinentálny šelf/VHZ vo východnom Stredozemí (od Cypru po Krétu);

  H. keďže v júli 2020 po samite Európskej rady Turecko vydalo námorné upozornenie (známe ako Navtex), že vysiela svoju prieskumnú loď Oruc Reis na vykonanie vrtného prieskumu na gréckom kontinentálnom šelfe blízko gréckeho ostrova Kastellorizo a juhozápadného Turecka;

  I. keďže po intervencii nemeckého predsedníctva sa Turecko zaviazalo obnoviť prieskumné rozhovory a nevyslať plavidlo Oruc Reis do oblasti počas obdobia jedného mesiaca; keďže Turecko napriek tomu vycúvalo z tohto záväzku, pričom sa odvolalo na to, že medzitým Grécko podpísalo dohodu o vymedzení s Egyptom (ktorá bola plne v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve); keďže plavidlo Oruc Reis opustilo prístav 10. augusta 2020 a dodnes neustále porušuje grécke zvrchované práva južne od Kastelloriza vykonávaním prieskumných činností, ktoré v oblasti sprevádza 17 vojnových lodí a 2 pomocné plavidlá; keďže zároveň bola v Egejskom mori nasadená turecká flotila; keďže okrem toho Turecko oznámilo, že v septembri 2020 uskutoční prieskum v oblastiach až po západné pobrežie Kréty, ktoré boli na základe dohody medzi Gréckom a Egyptom vymedzené ako grécke;

  J. keďže Turecko sa musí vyvarovať vyhrážkam a činnostiam, ktoré poškodzujú dobré susedské vzťahy, a musí rešpektovať zvrchovanosť a jurisdikciu členských štátov EÚ nad ich pobrežnými vodami a vzdušným priestorom, ako aj ich všetky zvrchované práva, a to najmä právo uskutočniť prieskum prírodných zdrojov, využívať, chrániť a spravovať ich v súlade s právom EÚ a s medzinárodným právom vrátane Dohovoru OSN o morskom práve;

  K. keďže v Charte OSN sa stanovuje, že štáty sa musia zaviazať urovnávať akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých by mohli byť zapojené, mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť, a vyvarovať sa v rámci svojich medzinárodných vzťahov hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom, ktorý by bol v rozpore s cieľmi Organizácie Spojených národov;

  1. dôrazne odsudzuje jednostranné nezákonné vrtné práce Turecka, ktoré viedli k nebezpečnej eskalácii napätia, predstavujú závažné porušenie medzinárodného práva a ohrozujú stabilitu a bezpečnosť regiónu ako celku;

  2. berie na vedomie predchádzajúce závery Európskej rady o Turecku z 22. marca a 20. júna 2019. Opätovne potvrdzuje závery Európskej rady zo 17. – 18. októbra 2019 o nezákonných vrtných prácach Turecka vo VHZ Cypru;

  3. berie na vedomie závery Európskej rady z 12. decembra 2019 týkajúce sa nezákonného Memoranda o porozumení medzi Tureckom a Líbyou o vymedzení námorných jurisdikcií v Stredozemnom mori, ktoré porušuje zvrchované práva tretích krajín, je v rozpore s morským právom a nemôže mať pre tretie krajiny žiadne dôsledky;

  4. vyjadruje solidaritu s gréckym a cyperským obyvateľstvom;

  5. vyzýva PK/VP, aby tureckým orgánom oznámil jasné stanovisko EÚ;

  6. naliehavo vyzýva PK/VP a nemecké predsedníctvo, aby zintenzívnili dialóg s tureckými orgánmi na rýchlu deeskaláciu napätia a obnovenie prieskumných rozhovorov s cieľom vyriešiť túto otázku na Medzinárodnom súdnom dvore;

  7. vyzýva Radu, aby prijala primerané rozsiahle a cielené opatrenia voči Turecku, ktoré nesmú mať vplyv na občiansku spoločnosť alebo ľudí, ktorých už aj tak veľmi poškodila hospodárska kríza krajiny; zdôrazňuje, že tieto sankcie sa musia uplatňovať až dovtedy, kým Turecko neukončí svoje provokatívne aktivity vo VHZ/na kontinentálnych šelfoch Grécka a Cypru a nestiahne svoje vojnové lode a ďalšie plavidlá;

  8. vyzýva Radu, aby sa dohodla na celoúnijnom zbrojnom embargu voči Turecku;

  9. opätovne zdôrazňuje závažnosť dôsledkov ďalšej eskalácie a destabilizácie v regióne, tak pre samotný región, ako aj pre EÚ, so zvyšujúcimi sa bezpečnostnými rizikami, humanitárnymi krízami a migračnými tokmi, ako aj vážne hospodárske a sociálne dôsledky pretekov v zbrojení medzi Gréckom a Tureckom; vyzýva Komisiu, aby po každej stránke pripravila EÚ tak, aby dokázala čo najlepšie reagovať na každú situáciu, ktorá by mohla vzniknúť, a aby informovala Európsky parlament o všetkých dôsledkoch ďalšej eskalácie a destabilizácie v regióne;

  10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rastúca eskalácia napätia oslabuje vyhliadky na obnovenie priamych rozhovorov o komplexnom riešení cyperského problému, pričom je to stále najúčinnejší spôsob, pokiaľ ide o vyhliadky na vymedzenie VHZ medzi Cyprom a Tureckom;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených národov a Turecku a zabezpečil preklad tohto textu do turečtiny.

  Posledná úprava: 16. septembra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia