Predlog resolucije - B9-0263/2020Predlog resolucije
B9-0263/2020

  PREDLOG RESOLUCIJE o pripravah na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju

  14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 132(2) Poslovnika

  Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon-Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner, Reinhard Bütikofer
  v imenu skupine Verts/ALE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0260/2020

  Postopek : 2020/2774(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B9-0263/2020
  Predložena besedila :
  B9-0263/2020
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  B9-0236/2020

  Resolucija Evropskega parlamenta  o pripravah na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju

  (2020/2774(RSP))

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti tistih z dne 24. novembra 2016 o odnosih med EU in Turčijo[1], z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji[2], z dne 8. februarja 2018 o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji[3], z dne 13. marca 2019 o poročilu Komisije o Turčiji[4] za leto 2018, z dne 19. septembra 2019 o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov[5],

   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2019 o širitveni politiki EU (COM(2019)0260) ter spremnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2018)0220),

   ob upoštevanju predhodnih izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve o dejavnostih vrtanja Turčije v vzhodnem Sredozemlju,

   ob upoštevanju ustreznih sklepov Sveta in Evropskega sveta o Turčiji, zlasti Sklepa Sveta (SZVP) 2020/275 z dne 27. februarja 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2019/1894 o omejevalnih ukrepih zaradi nedovoljenih dejavnosti vrtanja, ki jih Turčija izvaja v vzhodnem Sredozemlju[6],

   ob upoštevanju Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu, katere pogodbenici sta Grčija in Ciper, ter Ustanovne listine OZN,

   ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

  A. ker številni dejavniki, zlasti enostranski ukrepi zadevnih strani, celo vojaško posredovanje, odsotnost vključujočega diplomatskega dialoga in žal neuspešni poskusi mediacije za rešitev spora samo še stopnjujejo napetosti v vzhodnem Sredozemlju;

  B. ker imata obe strani legitimne zahteve in ker Grčija in Turčija različno razlagata po naravi zapleteno in razvijajoče se pomorsko pravo; ker Turčija ni podpisala Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, katere podpisnici sta Grčija in Ciper, ker še vedno traja pomorski spor glede razmejitve izključne ekonomske cone; ker spor o razmejitvi izključnih ekonomskih con in epikontinentalnega pasu med Turčijo na eni strani ter Grčijo in Ciprom na drugi strani ni rešen vse od novembra 1973;

  C. ker je zaradi odkritja velikih zalog plina v Sredozemlju naraslo zanimanje za to regijo, na primer ko so leta 2010 odkrili plinsko polje Leviatan in leta 2015 blizu Egipta še Zohr, ki ima največje doslej odkrite količine zemeljskega plina v Sredozemskem morju, tako da so se leta 2018 in 2019 nadaljevale dejavnosti iskanja plina in vrtanja; ker na območjih, kjer Turčija izvaja raziskave in vrta za plinom, še ni dokazanih rezerv;

  D. ker sta Turčija in libijska vlada narodne enotnosti novembra 2019 podpisali memorandum o soglasju glede razmejitve morskih ozemelj v vzhodnem Sredozemlju; ker memorandum o soglasju med Turčijo in Libijo o razmejitvi pomorskih jurisdikcij v Sredozemskem morju krši suverene pravice tretjih držav, ni v skladu s pomorskim pravom in ne more imeti pravnih posledic za tretje države;

  E. ker je turško ministrstvo za zunanje zadeve izrazilo kritiko, ker so Egipt, Izrael, Palestinska uprava, Jordanija, Grčija, Ciper in Italija 16. januarja 2020 v Kairu uradno ustanovile forum za plin EastMed, s katerim naj bi želeli Ankaro izključiti iz regionalnega sodelovanja in usklajevanja na trgu plina;

  F. ker mediacijska prizadevanja nemškega predsedstva Sveta julija in avgusta žal niso obrodila sadov, tudi zaradi sklenitve pomorskega dvostranskega sporazuma med Egiptom in Grčijo o razmejitvi izključne ekonomske cone za pravice črpanja nafte in plina, ki ga je 6. avgusta 2020 podpisal grški zunanji minister;

  G. ker je Turčija 10. avgusta v grške vode poslala raziskovalno plovilo Oruç Reis v spremstvu vojnih ladij, da bi kartiralo morsko ozemlje za morebitno črpanje nafte in plina na območju, za katerega tudi Turčija uveljavlja jurisdikcijo; ker se je Grčija odzvala tako, da je poslala svoje vojne ladje, da sledijo turškim plovilom, eno od teh pa je trčilo z grško ladjo; ker je Turčija 31. avgusta 2020 znova podaljšala raziskovanje v vzhodnem Sredozemlju s plovilom Oruç Reis do 12. septembra; ker je Grčija turški navigacijski teleks (Navtex) razglasila za nezakonit, ker zadeva območje v epikontinentalnem pasu Grčije; ker so se zaradi teh turških aktivnosti znatno poslabšali odnosi med Grčijo in Turčijo; ker se je turško seizmično raziskovalno plovilo Oruç Reis 13. septembra vrnilo v vode blizu južne province Antalya in bi to lahko zmanjšalo napetosti med Ankaro in Atenami;

  1. je zelo zaskrbljen zaradi nerešenega spora in zaradi tveganja, da bi zato lahko v vzhodnem Sredozemlju prišlo do nadaljnjega vojaškega zaostrovanja med državami članicami EU in državo kandidatko za članstvo v EU, ki so tudi zaveznice v zvezi NATO; je trdno prepričan, da je trajno rešitev spora mogoče doseči le z dialogom, diplomacijo in popuščanjem obeh strani;

  2. izreka pohvalo Turčiji, da je naredila prvi korak k zmanjšanju napetosti v vzhodnem Sredozemlju, tako da je iz spornih voda umaknila svoje seizmično raziskovalno plovilo Oruç Reis; poziva Turčijo, naj se v prihodnje vzdrži vseh nadaljnjih provokacij in naj še naprej dejavno prispeva k umiritvi razmer, tudi tako, da nemudoma preneha z vsemi nezakonitimi raziskovalnimi dejavnostmi in vrtanjem v vzhodnem Sredozemlju, da ne krši grškega zračnega prostora ter grških in ciprskih teritorialnih voda ter se oddalji od nacionalistične vojne retorike;

  3. poziva Turčijo, naj dosledno spoštuje pomorsko pravo ter suverenost držav članic EU, Grčije in Cipra, tudi njune suverene pravice v njunih pomorskih conah v zvezi z izkoriščanjem naravnih virov;

  4. poziva vse zadevne akterje, naj se zavežejo takoj umiriti napetosti, tako da bodo umaknili svoje vojaške sile v regiji in s tem omogočili dialog in učinkovito sodelovanje, ter naj se vzdržijo zastrašujoče retorike, ki pri volivcih doma zbuja nacionalistična čustva;

  5. poziva Turčijo, Grčijo in Ciper, naj začnejo konstruktiven dialog za iskanje mirne rešitve, naj si bolj prizadevajo dokončno rešiti spore glede kopenskih in morskih meja, naj se zavežejo dobrim sosedskim odnosom, spoštovanju mednarodnih sporazumov in mirnemu reševanju sporov v skladu z Ustanovno listino OZN;

  6. poziva vse udeležene strani, naj dejavno podprejo pogajanja za pravično, celovito in izvedljivo rešitev ciprskega vprašanja v okviru OZN, kot je opredeljeno v ustreznih resolucijah Varnostnega sveta OZN, v skladu z mednarodnim pravom in pravnim redom EU ter na podlagi spoštovanja načel, na katerih temelji Unija;

  7. pozdravlja prizadevanja EU, še zlasti nemškega predsedstva, da bi z dialogom in diplomacijo prispevala k iskanju rešitve; pozdravlja pobudo zveze NATO za spravo med svojima državama članicama, Grčijo in Turčijo, zaradi spora v vzhodnem Sredozemlju in za zmanjšanje vojaških napetosti in preprečevanje nenamernih spopadov;

  8. poziva Komisijo in vse države članice, naj si prizadevajo za širši in bolj vključujoč dialog s Turčijo, namesto da spodbujajo nadaljnje vojaško in politično zaostrovanje; poziva Komisijo in države članice, naj v tem dialogu ostanejo trdno zavezani temeljnim vrednotam in načelom Unije, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, demokracije, pravne države in načela solidarnosti;

  9. poziva sprte strani, naj ponovno vzpostavijo prejšnje stanje in tako ublažijo napetosti ter začnejo dialog o celoviti in strateški varnostni strukturi in sodelovanju na področju energetike za Sredozemlje; poziva strani, naj vsa vprašanja predložijo Meddržavnemu sodišču v Haagu, če pa rešitve ni mogoče doseči z mediacijo, naj se poslužijo mednarodne arbitraže;

  10. opozarja sprte strani, da s turškimi raziskovalnimi misijami in vrtanjem za iskanje fosilnih virov še ni bil potrjen obstoj takšnih rezerv; odločno poziva k celoviti oceni tveganja vrtanja za okolje ob upoštevanju številnih tveganj, povezanih z raziskovanjem zemeljskega plina na morju, za okolje, delovno silo in lokalno prebivalstvo; poziva sprte strani, naj skupaj ponovno preučijo svoje načrte za raziskovanje in vrtanje ter okrepijo prizadevanja za naložbe v obnovljive vire energije in trajnostno, podnebju prijazno prihodnost;  poziva EU, naj podpre pripravo takšnega zelenega dogovora za Sredozemlje, ki bi vključeval načrte za naložbe v obnovljive vire energije v širši regiji, da bi se izognili sporom zaradi omejenih fosilnih virov, ki škodijo našemu podnebju in okolju;

  11. izraža resno obžalovanje in zaskrbljenost zaradi trenutnega stanja odnosov med EU in Turčijo, ki je pretežno posledica nevzdržnih razmer glede človekovih pravic v Turčiji, spodkopavanja pravne države in zelo nedemokratičnega notranjega razvoja pod avtoritarno vladavino predsednika Erdoğana; izpostavlja pretekle in sedanje negativne učinke enostranskih zunanjepolitičnih pobud Turčije v širši regiji ter dejstvo, da nezakonite raziskovalne dejavnosti in vrtanje v vzhodnem Sredozemlju še dodatno prispevajo k poslabšanju odnosov med EU in Turčijo na splošno; poziva Turčijo in države članice EU, naj podprejo mirno rešitev spora in politični dialog v Libiji ter naj ne spodbujajo ali krepijo dinamike spora v Libiji zaradi ozemeljskih pridobitev v Sredozemlju ali političnega vpliva v Libiji;

  12. upa, da se bo mogoče izogniti nadaljnjim sankcijam in jih nadomestiti z dialogom in iskrenim sodelovanjem; hkrati poziva Svet, naj bo pripravljen sestaviti in uvesti seznam novih omejevalnih ukrepov, če bi Turčija še naprej zaostrovala razmere s kršenjem ozemeljske celovitosti držav članic EU in mednarodnega prava; predlaga, naj ti ukrepi vključujejo ustavitev izvoza orožja v Turčijo v skladu s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP, dokler bo Turčija nadaljevala z nezakonitimi dejavnostmi v vzhodnem Sredozemlju;

  13. obžaluje in kritizira dejstvo, da Ciper in Grčija pogojujeta sprejem sankcij v zvezi z Belorusijo s sprejemom sankcij proti Turčiji zaradi spora o plinu v vzhodnem Sredozemlju; poudarja, da spor v Sredozemlju ni konkretno povezan z zatiranjem demokracije v Belorusiji;

  14. poudarja, da je parlamentarni dialog med EU in Turčijo pomemben element prizadevanj za dialog in umiritev razmer; globoko obžaluje, da Velika narodna skupščina Turčije vztrajno zavrača ponovno vzpostavitev dvostranskih srečanj skupnega parlamentarnega odbora EU-Turčija; poziva k takojšnjemu nadaljevanju teh srečanj;

  15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentarni skupščini in generalnemu sekretarju zveze NATO, predsedniku, vladi in parlamentu Republike Turčije in državam članicam EU.

   

   

  Zadnja posodobitev: 16. september 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov