Menettely : 2020/2774(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0264/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0264/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0230

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0264/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 49k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä</Titre>

<DocRef>(2020/2774(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0260/2020

B9‑0264/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä

(2020/2774(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista, erityisesti päätöslauselmansa 24. marraskuuta 2016 EU:n ja Turkin välisistä suhteista[1], 27. lokakuuta 2016 toimittajien tilanteesta Turkissa[2], 8. helmikuuta 2018 Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta[3], 13. maaliskuuta 2019 Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta[4], 19. syyskuuta 2019 Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta[5], ja 13. marraskuuta 2014 Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä[6],

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2019)0220),

 ottaa huomioon 27. helmikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen 2020/275 Turkin laittomasta poraustoiminnasta itäisellä Välimerellä sekä aiemmat asiaan liittyvät neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät Turkista,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), jonka osapuolia Kreikka ja Kypros sekä Euroopan unioni ovat,

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan, jonka perusteella jäsenvaltioilla on velvollisuus auttaa ja avustaa jäsenvaltiota, joka on joutunut alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että itäinen Välimeri, joka on strategisesti merkittävä alue EU:lle ja keskeisen tärkeä koko Välimeren alueen ja Lähi-idän alueen rauhalle ja vakaudelle, kärsii lukuisista pitkäaikaisista ja monikerroksisista, luonteeltaan poliittisista, taloudellisista ja geostrategisista kiistoista; ottaa huomioon, että viime aikoina talousvyöhykkeiden ja mannerjalustojen laajuutta koskevat kiistat ovat eskaloituneet vakavasti merioikeuden erilaiseen tulkintaan perustuvien Turkin laittomien toimien seurauksena; ottaa huomioon, että molemmat osapuolet väittävät vastapuolen tulkitsevan merioikeutta kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja toimivan laittomasti; katsoo, että näitä kiistoja ei voida ratkaista voimankäytöllä ja että ne olisi ratkaistava vuoropuhelulla ja yhteistyöllä ja viime kädessä asiaan liittyvissä tuomioistuimissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

B. katsoo, että tapaa, jolla Turkki on viime aikoina päättänyt edistää vaatimuksiaan, mukaan lukien yksipuoliset toimet, joihin liittyy vahva sotilaallinen ulottuvuus ja loukkaavaa kielenkäyttöä, ei voida hyväksyä ja tällainen on sopimatonta EU:n jäsenehdokasvaltiolta; toteaa, että EU puolustaa selkeästi ja päättäväisesti Euroopan unionin etuja ja on osoittanut horjumatonta tukea ja solidaarisuutta Kreikalle ja Kyprokselle sekä kansainvälisen oikeuden noudattamiselle;

C. ottaa huomioon, että Turkin asevoimat osallistuvat aktiivisesti Turkin itäisellä Välimerellä laittomasti harjoittamaan etsintä- ja poraustoimintaan, mikä on johtanut itäisen Välimeren kiihkeään ja vaaralliseen militarisoitumiseen ja aiheuttanut siten vakavan uhan koko alueen rauhalle ja vakaudelle; toteaa, että Turkki on höystänyt nämä toimensa jatkuvasti kiihtyvällä vihamielisellä retoriikalla niin Kreikkaa ja Kyprosta kuin EU:n muita jäsenvaltioita ja EU:ta itseään vastaan;

D. toteaa, että Turkki lähetti 20. huhtikuuta 2020 porausalus Yavuzin ja sitä saattavan Turkin laivaston aluksen Kyproksen talousvyöhykkeelle; toteaa, että Turkki lähetti 30. heinäkuuta 2020 seismologian alan tutkimusaluksen Barbarosin sekä Turkin sotalaivan ja toisen tukialuksen Kyproksen talousvyöhykkeelle; toteaa, että Turkki lähetti 10. elokuuta 2020 tutkimusalus Oruç Reisin sekä sitä saattavia sota-aluksia Kreikan vesille kartoittamaan merialueita mahdollista öljyn ja kaasun porausta varten alueella, jolla myös Turkki väittää olevansa toimivaltainen; ottaa huomioon, että Kreikka vastasi tähän lähettämällä omia sota-aluksiaan seuraamaan turkkilaisia aluksia, joista yksi törmäsi kreikkalaiseen alukseen;

E. toteaa, että Turkki jatkoi 31. elokuuta 2020 Oruç Reisin etsintätehtävää itäisellä Välimerellä 12. syyskuuta 2020 saakka; ottaa huomioon, että Turkin lähettämä Navtex-viesti koskee Kreikan mannerjalustalla olevaa aluetta; toteaa, että näiden Turkin toimien seurauksena Kreikan ja Turkin väliset suhteet ovat heikentyneet merkittävästi;

F. toteaa, että Turkin kansalliskokous ilmoitti 8. kesäkuuta 2020 virallisesti, että se pitää sodanjulistuksena (casus belli) Kreikan mahdollisia toimia laajentaa aluevetensä Egeanmerellä 12 merimailiin UNCLOS-yleissopimuksen mukaisesti; ottaa huomioon, että tämä ilmoitus on edelleen voimassa ja että Turkin hallitus on viime aikoina muistuttanut asiasta;

G. toteaa, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Borrell, joka on toiminut yhdessä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Saksan kanssa hyvin aktiivisesti alueella, on pyrkinyt löytämään ratkaisuja Turkin, Kreikan ja Kyproksen välisen vuoropuhelun avulla; ottaa huomioon, että jotta vuoropuhelussa voidaan edistyä, Turkin on pidättäydyttävä yksipuolisista toimista;

H. ottaa huomioon, että myös Nato on ehdottanut erilaisia aloitteita osapuolten välistä vuoropuhelua varten; toteaa, että Naton pääsihteerin aloitteesta Kreikka ja Turkki ovat sopineet teknisten keskusteluiden avaamisesta Naton tasolla sellaisten mekanismien käyttöön ottamiseksi, joilla ehkäistään sotilaalliset yhteentörmäykset ja vähennetään välikohtauksien ja onnettomuuksien riskiä itäisellä Välimerellä;

I. ottaa huomioon, että Turkki ei ole allekirjoittanut EU:n säännöstöön kuuluvaa UNCLOS-yleissopimusta; toteaa, että Turkki on allekirjoittanut Libyan kanssa merenkulkua koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, joka on laiton ja rikkoo UNCLOS-yleisopimusta ja kansainvälistä oikeutta; ottaa huomioon, että Kreikka allekirjoitti 6. elokuuta 2020 yhteistä talousvyöhykettä koskevan sopimuksen Egyptin kanssa; ottaa huomioon, että ilmoitus Kreikan ja Egyptin välisestä sopimuksesta sai Turkin perumaan tunnustelevat neuvottelut, joista oli sovittu edellisenä päivänä;

J. toteaa, että puitteet Turkin itäisellä Välimerellä harjoittaman laittoman poraustoiminnan johdosta toteutettaville rajoittaville toimenpiteille luotiin marraskuussa 2019 sen jälkeen, kun neuvosto oli toistuvasti ilmaissut huolensa ja tuominnut jyrkästi poraustoiminnan useissa päätelmissä, kuten Eurooppa-neuvoston 22. maaliskuuta 2018 ja 20. kesäkuuta 2019 antamissa päätelmissä;

K. toteaa, että neuvosto kohdisti 27. helmikuuta 2020 rajoittavia toimenpiteitä kahteen henkilöön Turkin itäisellä Välimerellä ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan johdosta; toteaa, että kyseiset henkilöt ovat vastuussa avomerellä harjoitettavan hiilivetyjen etsinnän suunnittelusta, johtamisesta ja toteuttamisesta itäisellä Välimerellä tai osallistuvat siihen ja että kyse on toiminnasta, johon Kypros ei ole antanut lupaa; toteaa, että rajoittavina toimenpiteinä käytetään matkustuskieltoa EU:hun ja varojen jäädyttämistä;

L. toteaa, että 28. elokuuta 2020 pidetty epävirallinen Gymnich-ulkoministerikokous vaati asettamaan Turkkia vastaan lisää kohdennettuja pakotteita, jos Turkki ei ryhdy toimiin jännitteiden lieventämiseksi alueella; toteaa, että näistä rajoittavista toimenpiteistä on määrä keskustella Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 24. ja 25. syyskuuta 2020;

1. kehottaa Turkkia osoittamaan maltillisuutta, lievittämään tilannetta ja pidättäytymään uusista laittomista etsintä- ja poraustoimista itäisellä Välimerellä; toteaa pitävänsä hyvin valitettavana, että Turkin Kreikkaa vastaan julistama casus belli -uhkaus on edelleen voimassa, ja vaatii sen peruuttamista; torjuu uhkausten esittämisen ja loukkaavan kielenkäytön käyttämisen jäsenvaltioita ja EU:ta kohtaan ja pitää sitä EU:n ehdokasjäsenvaltiolta sopimattomana käytöksenä, jota ei voida hyväksyä;

2. tukee voimakkaasti paluuta osapuolten väliseen vuoropuheluun, sillä se on ainoa keino päästä ulos nykytilanteesta; katsoo, että kaikkien sotilas- ja koealusten vetäminen pois kiistanalaisilta vesiltä on välttämätön hyvän tahdon ele kyseisen vuoropuhelun helpottamiseksi; on hyvin huolissaan siitä, että nykyisessä erittäin kireässä, lisääntyvän militarisoitumisen leimaamassa tilanteessa mikä tahansa tahallinen tai tahaton välikohtaus voi johtaa todelliseen konfliktiin, jolla voi olla vakavia seurauksia kaikille osapuolille;

3. tuomitsee Turkin Kreikan ja Kyproksen mannerjalustalla ja talousvyöhykkeillä harjoittaman laittoman toiminnan, joka loukkaa EU:n jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia; kehottaa Turkkia sitoutumaan kiistojen rauhanomaiseen ratkaisuun ja pidättymään yksipuolisista ja laittomista toimista ja uhkailuista, sillä niillä saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia hyville naapurisuhteille; kehottaakin tässä yhteydessä Turkkia lisäämään ponnistelujaan jäljellä olevien kahdenvälisten kysymysten ratkaisemiseksi, mukaan lukien oikeudellisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen sekä Turkin ja sen maa- ja merirajanaapureiden välisten ja ilmatilaa koskevien kiistojen ratkaiseminen YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti; toistaa Turkin hallitukselle esittämänsä kehotuksen allekirjoittaa ja ratifioida EU:n säännöstöön kuuluvan UNCLOS-yleissopimuksen; kehottaa kaikkia osapuolia sopimaan siitä, että ne turvautuvat asianomaisiin kansainvälisiin tuomioistuimiin vastakkaisten vaatimustensa ratkaisemiseksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jos ne eivät pääse keskenään sopimukseen; muistuttaa, että niin Kreikka kuin Kyproskin ovat jo kehottaneet Turkkia viemään kiistan asiaan liittyvän kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta Turkki ei ole hyväksynyt ehdotusta;

4. kehottaa Turkkia EU:n ehdokasjäsenvaltion ominaisuudessa noudattamaan täysimääräisesti merioikeutta ja EU:n jäsenvaltioiden Kreikan ja Kyproksen täysivaltaisia oikeuksia aluevesiinsä ja merialueisiinsa, myös luonnonvarojen etsintään ja hyödyntämiseen liittyviä oikeuksia, kuten oikeutta tehdä talousvyöhykkeitään koskevia kahdenvälisiä sopimuksia EU:n säännöstön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti; kehottaa Turkkia lopettamaan Kreikan ilmatilan sekä Kreikan ja Kyproksen aluevesien toistuvat loukkaukset ja kunnioittamaan kaikkien naapureidensa alueellista koskemattomuutta;

5. suhtautuu myönteisesti EU:n, erityisesti varapuheenjohtaja / korkea edustaja Borrellin ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Saksan, ja muiden kansainvälisten elinten, kuten Naton, ponnisteluihin ratkaisujen löytämiseksi Turkin, Kreikan ja Kyproksen välisen vuoropuhelun avulla; kehottaa kaikkia osapuolia neuvottelemaan vilpittömästi ja aidosti yhteisen sitoutumisen hengessä talousvyöhykkeiden ja mannerjalustan määrittämisestä noudattaen tinkimättä kansainvälistä oikeutta ja hyvien naapuruussuhteiden periaatetta; kannattaa ehdotusta järjestää itäisen Välimeren alueen monenvälinen konferenssi, johon kaikki asianomaiset toimijat osallistuisivat ja joka tarjoaisi foorumin riitojen ratkaisemiseksi vuoropuhelun avulla; pitää valitettavana Turkin päätöstä peruuttaa Turkin ja Kreikan välillä käytävät tunnustelevat neuvottelut sen jälkeen, kun Kreikka ja Egypti tekivät merisopimuksensa 6. elokuuta 2020;

6. korostaa, että Turkin laittomalla etsintä- ja poraustoiminnalla itäisellä Välimerellä on kielteisiä vaikutuksia EU:n ja Turkin suhteiden koko kirjoon, myös jäsenehdokasvaltion asemaan, ja että kyseisellä toiminnalla ja Turkin muilla nykyisen ulkopolitiikkansa mukaisilla toimilla on kielteisiä vaikutuksia koko alueen vakauteen, ja esittää vakavan huolensa tämän johdosta;

7. kehottaa neuvostoa laatimaan luettelon lisäpakotteista, joista keskustellaan Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä huippukokouksessa 24. ja 25. syyskuuta 2020, mikäli vuorovaikutuksessa Turkin kanssa ei edistytä merkittävästi; on vakaasti sitä mieltä, että nämä pakotteet eivät saisi vaikuttaa haitallisesti Turkin kansaan, Turkin riippumattomalle kansalaisyhteiskunnalle annettavaan tukeen eikä Turkissa oleskeleviin pakolaisiin;

8. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään neuvostossa aloitteen kaikille EU:n jäsenvaltioille lopettaa asevientilupien myöntäminen Turkille yhteisen kannan 2008/944/YUTP[7] mukaisesti niin kauan kuin Turkki jatkaa nykyisiä laittomia ja yksipuolisia toimiaan itäisellä Välimerellä, jotka ovat vastoin EU:n jäsenvaltioiden (erityisesti Kreikan ja Kyproksen) itsemääräämisoikeutta ja kansainvälistä oikeutta, eikä käy kansainväliseen oikeuteen perustuvaa vuoropuhelua;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Turkin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

[1] EUVL C 224, 27.6.2018, s. 93.

[2] EUVL C 215, 19.6.2018, s. 199.

[3] EUVL C 463, 21.12.2018, s. 56.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0200.

[5] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0017.

[6] EUVL C 285, 5.8.2016, s. 11.

[7] EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö