Процедура : 2020/2780(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0265/2020

Внесени текстове :

B9-0265/2020

Разисквания :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0265/2020</NoDocSe>
PDF 167kWORD 52k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Сара Сердаш</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0257/2020

B9‑0265/2020

Резолюция на Европейския парламент относно COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар

(2020/2780(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и членове 4, 6, 9, 114, 153, 169 и 191 от него,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 35 от нея,

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[1],

 като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19[2],

 като взе предвид член 67, параграф 2 от ДФЕС, в който се предвижда, че Съюзът трябва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което осигурява „отсъствието на контрол на лицата на вътрешните граници“,

 като взе предвид член 21, параграф 1 от ДФЕС, в който се предвижда, че всеки гражданин на Съюза трябва да има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки,

 като взе предвид Хартата на основните права, включително член 45 от нея, в който се предвижда, че всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)[3],

 като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки[4] (Директивата за свободното движение) и принципа на недискриминация, заложен в нея,

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID‑19[5],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че пандемията от COVID-19 премина от етап на управление на остър риск към етап на управление на хроничен риск;

Б. като има предвид, че интензивността на разпространението на вируса се различава значително в отделните държави членки и в различните региони в рамките на една и съща държава;

В. като има предвид, че все още не съществува ефективна ваксина;

Г. като има предвид, че различаващите се подходи за събиране на данните относно COVID-19 в ЕС затрудняват съпоставянето на данните;

Д. като има предвид, че досега в отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 липсва съгласуваност между държавите членки и между регионите в рамките на държавите членки по отношение на координацията на мерките в областта на общественото здраве, включително ограниченията на свободното движение на стоки, услуги и хора в рамките на националните граници и между тях, както и на суспендирането на други права и закони;

Е. като има предвид, че държавите членки се организираха без консултации, всяка държава членка на национално равнище (защитни мерки, карантина, инструкции за изолация, скрининг, грижи, териториализация), което доведе до големи различия в рамките на Европейския съюз;

Ж. като има предвид, че много европейци бяха систематично подлагани на различни правила в зависимост не само от тяхното място на пребиваване, но и от това до къде са пътували; като има предвид, че тази липса на координация по време на летния период доведе до дезорганизирани проверки и мерки по границите, както и по летищата, пристанищата и гарите;

З. като има предвид, че кризата, предизвикана от COVID-19, не само оказа значително въздействие върху здравето, но също така доведе до твърде отрицателни последици за икономическия, социалния, научния, туристическия и културния обмен;

И. като има предвид, че предоставянето на здравни грижи е преди всичко национална компетентност, но че общественото здраве е споделена компетентност между държавите членки и Съюза;

Й. като има предвид, че Европейският съюз разполага с още възможности да постигне по-добри резултати по отношение на политиката в областта на общественото здраве в рамките на съществуващите в Договорите параметри; като има предвид, че свързаните със здравето разпоредби на Договорите все още не се използват в достатъчна степен с оглед на ангажиментите, за чието постигане биха могли да се използват; във връзка с това припомня своята резолюция от 10 юли 2020 г., в която се призовава за Европейски здравен съюз;

К. като има предвид, че трансграничните заплахи могат да бъдат преодолени само с обединени усилия и поради това са необходими сътрудничество, координация и солидарност в рамките на Съюза;

Л. като има предвид, че мерките, предприемани от държавите членки, следва винаги да зачитат основните права на всеки един европеец; като има предвид, че тези мерки следва да бъдат необходими, пропорционални и временни; като има предвид, че солидарността между държавите членки не е въпрос на избор, а представлява задължение по силата на Договорите и е част от нашите европейски ценности;

М. като има предвид, че Комисията вече предприе първоначални действия, като прие няколко пакета от мерки, съобщения и стратегии, включително неотдавнашното предложение за препоръка на Съвета от 4 септември 2020 г. относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0499);

Н. като има предвид, че Съветът следва да подкрепи тази препоръка и да установи необходимите мерки, за да гарантира, че държавите членки координират своите решения и действия в усилията си за спиране или ограничаване на разпространението на вируса;

О. като има предвид, че Парламентът, като съзаконодател и единствената институция, пряко избирана от гражданите на ЕС, трябва да бъде включен като неразделна и съществена част във всички дискусии относно координацията на ЕС за справяне с тази здравна криза;

П. като има предвид, че ЕС трябва да извлече поуки от събитията от началото на кризата и трябва спешно да създаде Европейски здравен съюз;

1. настоятелно подчертава необходимостта от споделено и координирано управление на здравето, за ефективна борба с тази пандемия;

2. посочва, че е важно гражданите да бъдат успокоени относно съгласуваността на мерките, предприети в различните държави членки, което ще спомогне за убеждаването им да спазват тези мерки;

3. припомня, че свободата на движение на гражданите на Съюза е основно право, залегнало в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права на ЕС;

4. подчертава, че това право може да бъде ограничавано само по конкретни и ограничени причини от обществен интерес – а именно защитата на общественото здраве, обществения ред и обществената сигурност;

5. подчертава настоятелно факта, че тези ограничения следва да се прилагат в съответствие с общите принципи на правото на ЕС, по-специално пропорционалността и недискриминацията;

6. настоятелно призовава държавите членки да приемат само необходими, координирани и пропорционални мерки, когато ограничават пътуването, след внимателна оценка на тяхната ефективност за решаване на въпроса за общественото здраве, като следват една и съща методология и препоръките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за събиране на здравни данни и като използват едни и същи критерии за оценка и наблюдение на риска от пандемията;

7. посочва, че ECDC продължава да подчертава различията в събирането на данни и докладването на данни от държавите членки; изразява съжаление поради това, че тази липса на хармонизация не ни позволява да имаме ясна и пълна картина за разпространението на вируса в Европа и да въведем подходящи мерки и действия;

8. отбелязва, че всяка държава членка следи препоръките на своя собствен научен съвет, без никаква координация с останалите държави членки или с Комисията;

9. призовава Комисията да насърчава обща, ефективна и навременна методология за събиране на здравни данни и за преброяване и докладване на броя на заразените и на смъртните случаи;

10. настоятелно призовава държавите членки да приемат едно и също определение за вероятен, възможен и положителен случай на COVID-19 и за случай на смърт от COVID-19;

11. признава, че кумулативната заболеваемост е важна при оценката на разпространението на вируса, но също така настоява, че е необходимо да се прави оценка на положението, като се вземат предвид други здравни критерии като дял на тестване, процент на положителни тестове, процент на хоспитализация и степен на запълване на капацитета на интензивните отделения;

12. подчертава, че тези общи здравни критерии ще позволят на държавите членки и на Комисията да извършат общ анализ на епидемиологичния риск на равнището на ЕС;

13. счита, че ECDC следва да може да оцени адекватно и ефективно риска от разпространение на вируса и да публикува ежедневна или поне седмична актуализирана карта на риска въз основа на общ цветови код, изготвяна в съответствие с информацията, събрана и предоставена от държавите членки;

14. призовава Комисията и държавите членки да изградят силна европейска система за епидемиологична информация на различните нива на NUTS – 1, 2 и 3, която да бъде разгледана от ECDC на равнището на ЕС; счита, че тази система следва да стандартизира епидемиологичните и здравните данни във всички държави членки и следва да се актуализира с най-новите цифрови постижения в областта на предоставянето и тълкуването на данни;

15. подкрепя цветовия код, предложен от Комисията в последното ѝ предложение за препоръка на Съвета; счита, че предложените прагове (обозначени в зелено, оранжево, червено и сиво) ще улеснят движението в рамките на ЕС, ще предоставят на гражданите по-прозрачна информация и ще осигурят по-добра предвидимост;

16. силно приветства регионалния подход, предложен от Комисията; счита, че картографирането на риска от ECDC следва да се извършва на регионално равнище, а не само на национално равнище; във връзка с това призовава държавите членки да предават ежедневно на ECDC събираните от регионалните публични органи данни;

17. припомня, че ECDC препоръча на държавите членки да следват минимални основни мерки, за да се избегне разпространението на вируса, като например хигиенни мерки, физическо дистанциране и ограничаване на събиранията на хора, използване на предпазни маски при специфични условия, възможности за дистанционна работа, широкообхватно тестване, изолиране на заразените, карантина на близките контакти и защита на уязвимите групи от населението;

18. призовава държавите членки да следват горепосочените препоръки на ECDC и да определят обща рамка от здравни мерки, които публичните органи в засегнатите райони да приемат, за да спрат разпространението на пандемията;

19. признава, че ако индексът на заразяване се увеличи, публичните органи следва да обсъдят и споделят допълнителни мерки, включително действия за ограничаване на движението на населението, намаляване на броя на контактите на всеки отделен човек, избягване на масови събирания, специално внимание за областите с висок риск, затваряне на училищата или отправяне на препоръки към хората „да останат у дома“;

20. счита, че подобна рамка ще засили взаимното доверие между държавите членки и между засегнатите области и ще предотврати ограничителните ответни мерки; призовава държавите членки да обърнат специално внимание на особеностите на трансграничните региони и да настояват за необходимостта от сътрудничество на местно и регионално равнище;

21. счита, че в случай на активна трансгранична зона на разпространение публичните органи следва съвместно да създадат здравни механизми за координация и обмен на информация в реално време;

22. подчертава, че съгласуваното прилагане на здравни мерки от двете страни на границите е от съществено значение, за да се гарантира, че те са последователни, ефективни и подкрепени от населението;

23. призовава за приемането и прилагането на обща стратегия за тестване във всички държави членки, особено в трансграничните региони;

24. счита, че държавите членки следва да постигнат съгласие относно минималния брой тестове, които да се извършват на ден в съответствие с цвета на засегнатата зона и с размера на нейното население;

25. подчертава, че съпоставимостта на резултатите от тестовете ще позволи взаимно признаване в различните държави;

26. призовава държавите членки да признават взаимно резултатите от извършените от сертифицирани здравни органи в други държави членки тестове за заразяване с COVID-19;

27. призовава държавите членки и Комисията да постигнат съгласие относно общ карантинен период, въз основа на последните научни данни и като вземат под внимание становището на ECDC;

28. призовава държавите членки да приемат общ протокол за наблюдение на безсимптомните случаи и за мерки по отношение на изолацията на пациентите, които са дали положителни проби за COVID-19, както и на изолацията на лицата, които са били в контакт с тези пациенти;

29. приветства използването на формуляри за локализиране на пътници; счита, че трябва да се използва цифрова версия на информацията за локализиране на пътниците, за да се опрости обработването, като същевременно се гарантира равен достъп за всички и се гарантира поверителността на съхраняването на подобни данни;

30. подчертава, че приетите общи методология и критерии и изготвените от ECDC карти следва да улеснят координиран подход към собствените процедури на отделните държави членки за вземане на решения, както и да гарантират, че всички решения, взети от държавите членки, са последователни и добре координирани;

31. припомня, че предоставянето на ясна, навременна и изчерпателна информация на обществеността е от решаващо значение за намаляване на въздействието на евентуално въвеждане на ограничения върху свободното движение и за гарантиране на предвидимост, правна сигурност и спазване от страна на гражданите;

32. посочва, че свързаната с COVID-19 криза подчерта необходимостта от укрепване на единния пазар, по-специално чрез реинтегриране на веригите на доставки в рамките на ЕС, без да се въвеждат протекционистки мерки и чрез запазване на производството на основни продукти като лекарства, фармацевтични материали и медицинско оборудване;

33. подчертава необходимостта от осигуряване на ефективен, устойчив и ориентиран към бъдещето единен пазар, в който основните продукти за гражданите да продължат да бъдат произвеждани и доставяни в целия ЕС и да бъдат достъпни за всички граждани;

34. призовава Комисията да направи обществените поръчки по-опростени, по-бързи и по-гъвкави за техните възложители, като подчертава значението на съвместното възлагане на обществени поръчки за лекарства, медицинско оборудване и лични предпазни средства, за да се гарантира тяхната наличност във всички региони, включително в селските и периферните райони;

35. припомня, че свързаната с COVID-19 криза разкри слабостите в защитата на потребителите поради разпространението на измами и опасни продукти, особено онлайн; подчертава необходимостта от преодоляване на тези слабости, особено по отношение на безопасността на продуктите, чрез преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на продуктите предвид въздействието на нововъзникващите технологии, и от гарантиране, че цифровият единен пазар е справедлив и безопасен за всички чрез предстоящия законодателен акт за цифровите услуги, така че онлайн платформите да могат да предприемат подходящи действия срещу подобни продукти; освен това подчертава, че един напълно функциониращ цифров единен пазар ще се основава на съчетание от цифрова потребителска защита и поддържани по цифров път вериги на доставки;

36. подчертава, че потребителите трябва да бъдат добре информирани за своите права и за възможностите, с които разполагат, когато купуват стоки или услуги, особено по време на криза; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да ръководят усилията за предоставяне на надеждна и подходяща информация по начин, който е лесно достъпен за потребителите в целия Съюз;

37. призовава за запазване на мерките за защита на потребителите срещу ограниченията, наложени от някои авиокомпании и туроператори по отношение на исканията за възстановяване на разходите за засегнатите пътувания;

38. подчертава, че свързаната с COVID-19 криза не следва да се използва като претекст за отлагане, отслабване или премахване на прилагането на различни продуктови и промишлени стандарти, включително стандартите, насочени към насърчаване на устойчивостта; подчертава, че тя по-скоро следва да се използва като възможност за подобряване на единния пазар по начин, който популяризира устойчиво производство и потребление; призовава да бъде оказана подкрепа за нови устойчиви бизнес модели и за фундаментални промени в съществуващи такива, като например насърчаване на лизинга, на системите за наем и споделяне или на сектора на повторна употреба, като същевременно се защитават правата на работниците и стандартите за защита на потребителите, както и за забрана на практиките за планирано остаряване; припомня, че трябва да се осигури финансовата достъпност на единния пазар, така че преходът към устойчив единен пазар да бъде справедлив и да не изостави никого;

39. препотвърждава своята позиция от резолюцията от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID-19; призовава държавите членки да гарантират бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство без ограничения на свободата на движение; призовава органите на всички държави членки да премахнат всички мерки за контрол по вътрешните граници, въведени отново в контекста на COVID-19; осъжда прилагането на дискриминационни ограничения на правото на влизане от страна на унгарските органи и призовава Комисията да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения по този въпрос възможно най-скоро;

40. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

[1] Приети текстове, P9_TA(2020)0054.

[2] Приети текстове, P9_TA(2020)0205.

[3] OВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1.

[4] OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

[5] Приети текстове, P9_TA(2020)0175.

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност