Διαδικασία : 2020/2780(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0265/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0265/2020

Συζήτηση :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0265/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 52k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τη νόσο COVID-19: ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sara Cerdas</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0257/2020

B9-0265/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νόσο COVID-19: ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά

(2020/2780(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 4, 6, 9, 114, 153, 169 και 191,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 35,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19[2],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ο οποίος «εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα»,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 21 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 45, το οποίο ορίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)[3],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών[4] (οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία), και την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων που κατοχυρώνεται στην οδηγία,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID‑19[5],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση κινδύνου της πανδημίας της COVID-19 έχει περάσει από την οξεία στη χρόνια φάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση με την οποία μεταδίδεται ο ιός εμφανίζει σημαντικότατες αποκλίσεις τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και μεταξύ περιφερειών εντός της ίδιας χώρας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα δεν υπάρχει διαθέσιμο αποτελεσματικό εμβόλιο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη νόσο COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση δεδομένων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει μέχρι στιγμής έλλειψη συντονισμού τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ περιφερειών εντός των κρατών μελών, όσον αφορά τον συντονισμό των μέτρων για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός και εκτός συνόρων και της αναστολής άλλων δικαιωμάτων και νόμων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν οργανωθεί χωρίς διαβούλευση, καθένα σε εθνικό επίπεδο (μέτρα αποκλεισμού, οδηγίες περιορισμού κυκλοφορίας και απομόνωσης, προσυμπτωματικός έλεγχος, φροντίδα, εδαφικός χαρακτήρας), γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ευρωπαίοι υπόκεινται συστηματικά σε διαφορετικούς κανόνες, αναλόγως όχι μόνο του τόπου διαμονής τους αλλά και των ταξιδιωτικών τους προορισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη συντονισμού κατά τη θερινή περίοδο οδήγησε στην εφαρμογή ελέγχων και μέτρων χωρίς καμία οργάνωση στα σύνορα αλλά και εντός αεροδρομίων, λιμένων και σιδηροδρομικών σταθμών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 δεν είχε μόνο σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, αλλά και πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές, τουριστικές και πολιτιστικές ανταλλαγές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, αλλά η δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα που επιμερίζεται μεταξύ κρατών μελών και Ένωσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική για τη δημόσια υγεία εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις των Συνθηκών για τη δημόσια υγεία εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούνται επαρκώς για τις δεσμεύσεις στην εκπλήρωση των οποίων θα μπορούσαν να συμβάλουν· υπενθυμίζει —στο πλαίσιο αυτό— το ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2020, με το οποίο ζητούσε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον από κοινού και απαιτούν, ως εκ τούτου, συνεργασία, συντονισμό και αλληλεγγύη στους κόλπους της Ένωσης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντοτε να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε Ευρωπαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογικά και προσωρινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι προαιρετική αλλά αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη και μέρος των ευρωπαϊκών μας αξιών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε κάποιες αρχικές ενέργειες και έχει εγκρίνει διάφορες δέσμες μέτρων, ανακοινώσεων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης πρότασης για σύσταση του Συμβουλίου, με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0499

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει τη σύσταση αυτή και να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα συντονίζουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους σε μια προσπάθεια να σταματήσουν ή να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης και ως το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ, πρέπει να συμμετέχει ως αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης στον τομέα της υγείας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αντλήσει διδάγματα από όσα έχουν συμβεί μετά το ξέσπασμα της κρίσης και πρέπει να δημιουργήσει επειγόντως μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας·

1. τονίζει με έμφαση την ανάγκη κοινής και συντονισμένης διαχείρισης της υγείας για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της πανδημίας·

2. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να βεβαιωθούν οι πολίτες για τη συνοχή των μέτρων που λαμβάνονται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, κάτι που θα τους βοηθήσει να πειστούν για την ανάγκη τήρησης των μέτρων·

3. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

4. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί μόνο για συγκεκριμένους και περιορισμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

5. επιμένει ότι οι εν λόγω περιορισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και δη την αναλογικότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μόνο αναγκαία, συντονισμένα και αναλογικά μέτρα κατά τον περιορισμό των ταξιδιών, μετά από προσεκτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της δημόσιας υγείας, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία —και τις συστάσεις του ECDC— για τη συλλογή δεδομένων υγείας και χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια για την εκτίμηση και την παρακολούθηση του κινδύνου πανδημίας·

7. υπογραμμίζει ότι το ECDC εξακολουθεί να επισημαίνει αποκλίσεις στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και υποβολής στοιχείων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του διότι αυτή η έλλειψη εναρμόνισης μας εμποδίζει να σχηματίσουμε μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη και να υλοποιήσουμε αντιστοίχως δράσεις και μέτρα·

8. παρατηρεί ότι κάθε κράτος μέλος ακολουθεί τις συστάσεις του δικού του επιστημονικού συμβουλίου χωρίς κανέναν συντονισμό με τα άλλα κράτη μέλη ή με την Επιτροπή·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια κοινή, αποτελεσματική και έγκαιρης εφαρμογής μεθοδολογία για τη συλλογή υγειονομικών δεδομένων και για την καταμέτρηση και κοινοποίηση των αριθμών κρουσμάτων και θανάτων·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ίδιο ορισμό για ένα πιθανό, δυνητικό και θετικό κρούσμα COVID-19 και για έναν θάνατο λόγω COVID-19·

11. αναγνωρίζει τη σημασία των σωρευτικών ποσοστών της συχνότητας εμφάνισης για την εκτίμηση της εξάπλωσης του ιού, αλλά επιμένει και στην ανάγκη αξιολόγησης της κατάστασης με βάση και άλλα υγειονομικά κριτήρια, όπως είναι το ποσοστό διενέργειας τεστ, το ποσοστό θετικών τεστ ανίχνευσης, το ποσοστό εισαγωγών στα νοσοκομεία και το ποσοστό πληρότητας στις μονάδες εντατικής θεραπείας·

12. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή αυτών των κοινών υγειονομικών κριτηρίων θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να πραγματοποιήσουν μια κοινή ανάλυση του επιδημιολογικού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ·

13. θεωρεί ότι το ECDC θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει σε επαρκή και αποτελεσματική αξιολόγηση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού και να δημοσιεύει σε καθημερινή —ή τουλάχιστον σε εβδομαδιαία— βάση επικαιροποιημένο χάρτη κινδύνου στη βάση κοινού χρωματικού κώδικα, ο οποίος θα καταρτίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουν και παρέχουν τα κράτη μέλη·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα επιδημιολογικών πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα NUTS —1, 2 και 3— το οποίο θα τελεί υπό τη διαχείριση του ECDC σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να τυποποιεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα δεδομένα υγείας σε όλα τα κράτη μέλη και να επικαιροποιείται με βάση τις τελευταίες ψηφιακές εξελίξεις όσον αφορά την παροχή και την ερμηνεία των δεδομένων·

15. τάσσεται υπέρ του χρωματικού κώδικα που πρότεινε η Επιτροπή στην τελευταία της πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου· θεωρεί ότι τα προτεινόμενα κατώτατα όρια (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο και γκρι) θα διευκολύνουν την κυκλοφορία εντός της ΕΕ, θα παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες με μεγαλύτερη διαφάνεια και θα διασφαλίσουν καλύτερη προβλεψιμότητα·

16. χαιρετίζει θερμά την περιφερειακή προσέγγιση που πρότεινε η Επιτροπή· εκτιμά ότι η χαρτογράφηση κινδύνου από το ECDC θα πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στο ECDC δεδομένα που συλλέγονται από περιφερειακές δημόσιες αρχές σε καθημερινή βάση·

17. υπενθυμίζει ότι το ECDC έχει συστήσει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα ελάχιστα βασικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού, όπως μέτρα υγιεινής, κοινωνική αποστασιοποίηση και περιορισμό των συγκεντρώσεων, χρήση μάσκας προσώπου σε συγκεκριμένες περιστάσεις, πρόβλεψη τηλεργασίας, μαζική διεξαγωγή τεστ, απομόνωση κρουσμάτων, καραντίνα στενών επαφών και προστασία των ευάλωτων ομάδων·

18. καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις προαναφερθείσες συστάσεις του ECDC και να καθορίσουν κοινό πλαίσιο υγειονομικών μέτρων που θα πρέπει να λάβουν οι δημόσιες αρχές στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας·

19. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να εξετάσουν και να κοινοποιήσουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού μετάδοσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις περιορισμού των μετακινήσεων του πληθυσμού, μείωση του αριθμού των επαφών ανά άτομο, αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων, ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, κλείσιμο σχολείων ή συστάσεις για παραμονή στο σπίτι·

20. θεωρεί ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιοχών που πλήττονται, ούτως ώστε να αποφευχθεί κατά συνέπεια η λήψη περιοριστικών μέτρων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών περιφερειών και να επιμείνουν στην ανάγκη συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

21. θεωρεί ότι, σε περίπτωση ενεργού διασυνοριακής ζώνης εξάπλωσης, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν από κοινού υγειονομικούς μηχανισμούς για τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο·

22. τονίζει ότι μια συντονισμένη εφαρμογή υγειονομικών μέτρων ένθεν και εκείθεν των συνόρων μοιάζει αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα αυτά θα είναι συνεκτικά, αποτελεσματικά και θα υποστηρίζονται από τον πληθυσμό·

23. ζητεί να εγκριθεί και να εφαρμοστεί κοινή στρατηγική για τη διεξαγωγή τεστ σε όλα τα κράτη μέλη και δη σε διασυνοριακές περιοχές·

24. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό τεστ που πρέπει να γίνονται ημερησίως ανάλογα με το χρώμα της πληγείσας περιοχής και λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του πληθυσμού της εν λόγω περιοχής·

25. υπογραμμίζει ότι η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων των τεστ θα καταστήσει δυνατή την αμοιβαία αναγνώριση από χώρα σε χώρα·

26. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αποτελέσματα των τεστ COVID-19 όταν αυτά διενεργούνται από πιστοποιημένους υγειονομικούς φορείς σε άλλα κράτη μέλη·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με κοινή περίοδο καραντίνας βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων και αφού λάβουν υπόψη τους την εκτίμηση του ECDC·

28. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κοινό πρωτόκολλο για την παρακολούθηση ασυμπτωματικών κρουσμάτων και για τα μέτρα απομόνωσης των ασθενών που βρέθηκαν θετικοί στη νόσο COVID-19, καθώς και για την απομόνωση των επαφών των εν λόγω ασθενών·

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση εντύπων εντοπισμού επιβατών· θεωρεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ψηφιακή έκδοση των πληροφοριών για τον εντοπισμό επιβατών προκειμένου να απλουστευθεί η επεξεργασία, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμη πρόσβαση για όλους και εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα της αποθήκευσης των εν λόγω δεδομένων·

30. υπογραμμίζει ότι η κοινή μεθοδολογία και τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν, καθώς και οι χάρτες που καταρτίστηκαν από το ECDC, θα πρέπει να διευκολύνουν μια συντονισμένη προσέγγιση ως προς τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των κρατών μελών και να διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από τα κράτη μέλη είναι συνεκτικές και καλά συντονισμένες·

31. υπενθυμίζει ότι η παροχή στο κοινό σαφούς, έγκαιρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για να αμβλύνονται οι επιπτώσεις οποιωνδήποτε περιορισμών επιβάλλονται στην ελεύθερη κυκλοφορία και για να διασφαλίζονται η προβλεψιμότητα, η ασφάλεια δικαίου και η συμμόρφωση των πολιτών·

32. επισημαίνει ότι η κρίση COVID-19 έχει υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς, ιδίως με την επανενσωμάτωση των αλυσίδων εφοδιασμού στην ΕΕ χωρίς τη θέσπιση μέτρων προστατευτισμού, και με την υποστήριξη της παραγωγής βασικών προϊόντων, όπως τα φάρμακα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και ο ιατρικός εξοπλισμός·

33. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική, ανθεκτική και διαχρονική ενιαία αγορά, στην οποία τα βασικά προϊόντα για τους πολίτες εξακολουθούν να παράγονται και να παραδίδονται σε ολόκληρη την ΕΕ και να διατίθενται σε όλους τους πολίτες·

34. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τις δημόσιες συμβάσεις απλούστερες, ταχύτερες και πιο ευέλικτες για τους προμηθευτές, και επισημαίνει τη σημασία της από κοινού προμήθειας φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και περιφερειακών περιοχών·

35. υπενθυμίζει ότι η κρίση COVID-19 φανέρωσε αδυναμίες στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, λόγω του πολλαπλασιασμού των περιπτώσεων απάτης και μη ασφαλών προϊόντων, ιδίως στο διαδίκτυο· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, με αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των αναδυόμενων τεχνολογιών, και να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι δίκαιη και ασφαλής για όλους, μέσω του επικείμενου νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες ούτως ώστε οι επιγραμμικές πλατφόρμες να μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των εν λόγω προϊόντων· τονίζει επίσης ότι μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα βασίζεται σε έναν συνδυασμό ψηφιακής προστασίας των καταναλωτών και ψηφιακά υποστηριζόμενων αλυσίδων εφοδιασμού·

36. τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις επιλογές που έχουν όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες, ιδίως σε περιόδους κρίσης· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ηγηθούν των προσπαθειών για την παροχή αξιόπιστων και επαρκών πληροφοριών με τρόπο που να τις καθιστά εύκολα προσβάσιμες στους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ένωση·

37. ζητεί να διατηρηθούν τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών έναντι των περιορισμών που επιβάλλουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικοί πράκτορες όσον αφορά τις αιτήσεις επιστροφής εξόδων για ταξίδια των οποίων η υλοποίηση επηρεάστηκε από την κρίση·

38. υπογραμμίζει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αναβολή, την αποδυνάμωση ή την κατάργηση της εφαρμογής διαφόρων προτύπων για τα προϊόντα και τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της βιωσιμότητας· τονίζει ότι θα πρέπει μάλλον να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς κατά τρόπο που να προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση· ζητεί να υποστηριχθούν νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές σε υφιστάμενα μοντέλα, όπως η προώθηση των συστημάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης και κοινής χρήσης ή του τομέα επαναχρησιμοποίησης, και να διασφαλίζονται παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, και ζητεί επίσης την απαγόρευση των πρακτικών προγραμματισμένης απαξίωσης· υπενθυμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική προσιτότητα της ενιαίας αγοράς, ούτως ώστε ο μετασχηματισμός σε μια βιώσιμη ενιαία αγορά να είναι δίκαιος και να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο·

39. επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε στο ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID-19· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν χωρίς περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία· καλεί τις αρχές όλων των κρατών μελών να άρουν κάθε έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα που επαναθεσπίστηκε στο πλαίσιο της νόσου COVID-19· καταδικάζει τους περιορισμούς του δικαιώματος εισόδου που εφαρμόστηκαν από τις ουγγρικές αρχές και οι οποίοι εισάγουν διακρίσεις και καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με το ζήτημα αυτό το συντομότερο δυνατόν·

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0205.

[3] ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.

[4] ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0175.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου