Procedura : 2020/2780(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0265/2020

Teksty złożone :

B9-0265/2020

Debaty :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0265/2020</NoDocSe>
PDF 162kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie Covid-19: koordynacja przez UE oceny sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sara Cerdas</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0257/2020

B9-0265/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie COVID-19: koordynacja przez UE oceny sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku

(2020/2780(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

 uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a także jego art. 4, 6, 9, 114, 153, 169 i 191,

 uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 35,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie unijnej strategii w zakresie zdrowia publicznego po pandemii COVID-19[2],

 uwzględniając art. 67 ust. 2 TFUE, który stanowi, że Unia musi stanowić przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, która „zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnętrznych”,

 uwzględniając art. 21 ust. 1 TFUE, który stanowi, że każdy obywatel Unii musi mieć prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich,

 uwzględniając Kartę praw podstawowych, w szczególności jej art. 45, który stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)[3],

 uwzględniając dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich[4] (dyrektywa w sprawie swobodnego przemieszczania się) oraz zawartą w niej zasadę niedyskryminacji,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie sytuacji w strefie Schengen w kontekście pandemii COVID‑19[5],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że polityka w związku z pandemią COVID-19 przeszła z fazy zarządzania zagrożeniem ostrym do fazy zarządzania zagrożeniem przewlekłym;

B. mając na uwadze, że intensywność rozprzestrzeniania się wirusa różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich, a także między regionami w obrębie tego samego państwa członkowskiego;

C. mając na uwadze, że obecnie nie jest dostępna skuteczna szczepionka;

D. mając na uwadze, że różne podejścia do gromadzenia danych dotyczących COVID-19 w UE utrudniają porównywanie danych;

E. mając na uwadze, że reakcja UE na pandemię COVID-19 uwidoczniła dotychczas brak koordynacji między państwami członkowskimi, a także między regionami w państwach członkowskich, w zakresie koordynacji środków ochrony zdrowia publicznego, w tym ograniczeń w swobodnym przepływie towarów i usług oraz w swobodnym przepływie osób w obrębie granic i ponad granicami oraz zawieszenia innych przysługujących i obowiązujących praw;

F. mając na uwadze, że państwa członkowskie zorganizowały się bez konsultacji, każde na szczeblu krajowym (środki ograniczające, instrukcje dotyczące kwarantanny i izolacji, badania przesiewowe, opieka, terytorializacja), co doprowadziło do znacznych rozbieżności w obrębie Unii Europejskiej;

G. mając na uwadze, że wielu Europejczyków systematycznie musiało się stosować do różnych zasad, w zależności nie tylko od ich miejsca zamieszkania, lecz również kierunku podróży; mając na uwadze, że ten brak koordynacji w okresie letnim doprowadził do zdezorganizowanych kontroli i środków na granicach, a także na lotniskach, w portach i na dworcach kolejowych;

H. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 ma nie tylko poważne  skutki dla zdrowia, lecz również znaczny negatywny wpływ na wymianę gospodarczą, społeczną, naukową, turystyczną i kulturalną;

I. mając na uwadze, że świadczenie opieki zdrowotnej leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, jednak zdrowie publiczne należy do kompetencji dzielonych między państwa członkowskie a Unię;

J. mając na uwadze, że Unia Europejska mogłaby jeszcze lepiej realizować politykę w zakresie zdrowia publicznego w ramach dotychczas obowiązujących postanowień Traktatów; mając na uwadze, że potencjał zawartych w Traktatach przepisów dotyczących zdrowia publicznego nadal jest w znacznej mierze niewystarczająco wykorzystywany, jeżeli chodzi o zobowiązania, do których realizacji mogłyby posłużyć; przypomina w tym kontekście swoją rezolucję z dnia 10 lipca 2020 r., w której wezwano do utworzenia europejskiej unii zdrowia;

K. mając na uwadze, że z zagrożeniami o charakterze transgranicznym można uporać się tylko razem i w związku z tym konieczna jest współpraca, koordynacja i solidarność w ramach Unii;

L. mając na uwadze, że środki podejmowane przez państwa członkowskie powinny być zawsze wprowadzane z poszanowaniem praw podstawowych wszystkich obywateli UE; mając na uwadze, że środki te powinny być konieczne, proporcjonalne i tymczasowe; mając na uwadze, że solidarność między państwami członkowskimi nie jest opcjonalna, lecz stanowi zobowiązanie traktatowe i jedną z naszych wartości europejskich;

M. mając na uwadze, że Komisja podjęła już wstępne działania, przyjmując szereg pakietów środków, komunikatów i strategii, łącznie z niedawnym wnioskiem dotyczącym zalecenia Rady z dnia 4 września 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (COM(2020)0499);

N. mając na uwadze, że Rada powinna poprzeć to zalecenie i ustanowić niezbędne środki, aby zapewnić koordynację decyzji i działań państw członkowskich na rzecz powstrzymania lub ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa;

O. mając na uwadze, że Parlament, jako współprawodawca i jedyna instytucja wybierana bezpośrednio przez obywateli UE, musi zostać włączony jako integralna i istotna strona wszystkich dyskusji na temat koordynacji działań UE w celu zaradzenia obecnemu kryzysowi zdrowotnemu;

P. mając na uwadze, że UE musi wyciągnąć wnioski z wydarzeń od początku kryzysu i pilnie utworzyć europejską unię zdrowia;

1. zdecydowanie podkreśla potrzebę wspólnego i skoordynowanego zarządzania zdrowiem w celu skutecznej walki z pandemią;

2. zwraca uwagę na znaczenie uspokajania obywateli co do spójności środków podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie, gdyż pomoże to przekonać obywateli do przestrzegania tych środków;

3. przypomina, że swoboda przemieszczania się obywateli Unii jest prawem podstawowym zapisanym w traktatach UE i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

4. podkreśla, że prawo to może być ograniczone jedynie w przypadku szczególnych i ograniczonych względów interesu publicznego, a mianowicie ochrony zdrowia publicznego, porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego;

5. podkreśla, że ograniczenia te powinny być stosowane zgodnie z ogólnymi zasadami prawa UE, w szczególności z zasadą proporcjonalności i niedyskryminacji;

6. wzywa państwa członkowskie, aby przyjmowały jedynie niezbędne, skoordynowane i proporcjonalne środki w przypadku wprowadzania ograniczeń dotyczących podróży, po dokładnej ocenie ich skuteczności w walce z problemem dotyczącym zdrowia publicznego, z wykorzystaniem takiej samej metody zbierania danych dotyczących zdrowia, zaleceń ECDC i takich samych kryteriów oceny i monitorowania ryzyka pandemii;

7. podkreśla, że ECDC nadal podkreśla rozbieżności w gromadzeniu danych i przekazywaniu danych przez państwa członkowskie; ubolewa nad faktem, że ten brak harmonizacji uniemożliwia uzyskanie jasnego i pełnego obrazu rozprzestrzeniania się wirusa w Europie i uniemożliwia odpowiednie wdrażanie działań i środków;

8. zauważa, że każde państwo członkowskie zastosowało się do zalecenia własnej rady naukowej bez jakiejkolwiek koordynacji z pozostałymi państwami członkowskimi lub Komisją;

9. wzywa Komisję do promowania wspólnej i skutecznej metody zbierania na czas danych dotyczących zdrowia oraz liczenia i zgłaszania liczby nowych zakażeń i zgonów;

10. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia takiej samej definicji prawdopodobnego, możliwego i faktycznego zakażenia COVID-19 i śmierci spowodowanej COVID-19;

11. uznaje znaczenie współczynników łącznej zachorowalności w ocenie rozprzestrzeniania się wirusa, ale nalega również na konieczność oceny sytuacji z uwzględnieniem innych kryteriów zdrowotnych, takich jak wskaźnik przeprowadzonych testów, wskaźnik dodatnich wyników testów, wskaźniki hospitalizacji oraz wskaźniki obłożenia oddziałów intensywnej terapii;

12. podkreśla, że te wspólne kryteria zdrowotne umożliwią państwom członkowskim i Komisji przeprowadzenie wspólnej analizy ryzyka epidemiologicznego na szczeblu UE;

13. uważa, że ECDC powinno być w stanie odpowiednio i skutecznie ocenić ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i publikować codzienną lub co najmniej cotygodniową aktualizację mapy ryzyka w oparciu o wspólny kod kolorystyczny, ustalony zgodnie z informacjami gromadzonymi i dostarczonymi przez państwa członkowskie;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia solidnego europejskiego systemu informacji epidemiologicznej na różnych poziomach NUTS (1, 2 i 3), którym na szczeblu UE zajmie się ECDC; uważa, że system ten powinien standaryzować dane epidemiologiczne i dotyczące zdrowia we wszystkich państwach członkowskich oraz że należy go dostosować do najnowszych osiągnięć rozwoju cyfrowego w zakresie dostarczania i interpretacji danych;

15. popiera kod kolorystyczny zaproponowany przez Komisję w jej ostatnim wniosku dotyczącym zalecenia Rady; uważa, że proponowane oznaczenia (strefa zielona, pomarańczowa, czerwona i szara) ułatwią przemieszczanie się w obrębie UE i zapewnią obywatelom bardziej przejrzyste informacje oraz większą przewidywalność;

16. z dużym zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję podejście regionalne; uważa, że analiza ryzyka ECDC powinna być wykonywana na szczeblu regionalnym, a nie tylko na szczeblu krajowym; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do codziennego przekazywania ECDC danych gromadzonych przez regionalne organy publiczne;

17. przypomina, że ECDC zaleciło państwom członkowskim stosowanie minimalnych podstawowych środków ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, takich jak środki higieny, dystansowanie fizyczne i ograniczanie zgromadzeń, stosowanie w określonych okolicznościach masek twarzowych, telepraca, szeroko zakrojone testy, izolacja przypadków, kwarantanna bliskich kontaktów i ochrona słabszych grup społecznych;

18. wzywa państwa członkowskie do zastosowania się do wyżej wymienionych zaleceń ECDC oraz do określenia wspólnych ram środków ochrony zdrowia, które organy publiczne na dotkniętych obszarach powinny przyjąć w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii;

19. uznaje, że w przypadku wzrostu liczby zakażeń organy publiczne powinny rozważyć i udostępnić dodatkowe środki, w tym działania ograniczające ruch ludności, zmniejszające liczbę kontaktów na osobę, unikanie masowych zgromadzeń, zwracanie szczególnej uwagi na obszary wysokiego ryzyka, zamykanie szkół lub zalecanie „pozostania w domu”;

20. uważa, że takie ramy wzmocniłyby wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi i między dotkniętymi obszarami oraz pozwoliły uniknąć środków izolacji; wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na specyfikę regionów transgranicznych i do położenia nacisku na potrzebę współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym;

21. uważa, że w przypadku transgranicznej strefy aktywnego rozprzestrzeniania się wirusa organy publiczne powinny wspólnie ustanowić mechanizmy zdrowotne służące koordynacji i wymianie informacji w czasie rzeczywistym;

22. podkreśla, że skoordynowane stosowanie środków ochrony zdrowia po obu stronach granicy wydaje się niezbędne do zapewnienia ich spójności, skuteczności i wsparcia ze strony ludności;

23. wzywa do przyjęcia i wdrożenia wspólnej strategii testowania we wszystkich państwach członkowskich, zwłaszcza w regionach transgranicznych;

24. uważa, że państwa członkowskie powinny uzgodnić minimalną dzienną liczbę testów, zgodnie z kolorem strefy dotkniętej chorobą i z uwzględnieniem liczebności populacji na tym obszarze;

25. podkreśla, że porównywalność wyników testów umożliwi wzajemne uznawanie wyników badań między państwami;

26. wzywa państwa członkowskie do wzajemnego uznawania wyników testów na obecność COVID-19 przeprowadzonych przez certyfikowane placówki zdrowia w innych państwach członkowskich;

27. wzywa państwa członkowskie i Komisję do uzgodnienia wspólnego okresu kwarantanny w oparciu o najnowsze dane naukowe i przy uwzględnieniu oceny ECDC;

28. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia wspólnego protokołu monitorowania przypadków bezobjawowych oraz środków dotyczących izolacji pacjentów z wynikiem dodatnim w kierunku COVID-19, a także izolacji osób, z którymi pacjenci ci mieli kontakt;

29. z zadowoleniem przyjmuje korzystanie z karty lokalizacji pasażera; uważa, że należy korzystać z cyfrowej wersji karty lokalizacji pasażera, aby ułatwić przetwarzanie, przy zapewnieniu równego dostępu do niej dla wszystkich i zagwarantowaniu poufności takich danych;

30. podkreśla, że wspólna metoda i kryteria przyjęte przez ECDC oraz mapy przez nie opracowane powinny ułatwiać skoordynowane podejście do procesów decyzyjnych państw członkowskich oraz zapewniać spójność i koordynację wszelkich decyzji podejmowanych przez państwa członkowskie;

31. uważa, że udzielanie społeczeństwu jasnych, aktualnych i wyczerpujących informacji ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia skutków wszelkich wprowadzonych ograniczeń swobodnego przepływu oraz dla zapewnienia przewidywalności, pewności prawa i przestrzegania przepisów przez obywateli;

32. podkreśla, że kryzys związany z COVID-19 uwypuklił potrzebę wzmocnienia jednolitego rynku, w szczególności przez reintegrację łańcuchów dostaw wewnątrz UE bez wprowadzania środków protekcjonistycznych oraz przez utrzymanie produkcji kluczowych produktów, takich jak leki, produkty farmaceutyczne i sprzęt medyczny;

33. podkreśla potrzebę zapewnienia wydajnego, odpornego i dostosowanego do przyszłych wyzwań jednolitego rynku, na którym produkty o podstawowym znaczeniu dla obywateli będą nadal produkowane i dostarczane w całej UE oraz udostępniane wszystkim obywatelom;

34. wzywa Komisję do uproszczenia, przyspieszenia i uelastycznienia zamówień publicznych dla zamawiających, podkreślając znaczenie wspólnych zamówień na leki, sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej w celu zapewnienia ich dostępności we wszystkich regionach, w tym na obszarach wiejskich i peryferyjnych;

35. uważa, że mnożenie się oszustw i niebezpiecznych produktów, zwłaszcza w internecie, podczas kryzysu związanego z COVID-19 wykazało słabe punkty w zakresie ochrony konsumentów; podkreśla potrzebę zajęcia się tymi niedociągnięciami, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa produktów, poprzez dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, aby uwzględnić wpływ nowo powstających technologii, oraz zapewnienia, by jednolity rynek cyfrowy był sprawiedliwy i bezpieczny dla wszystkich dzięki przyszłemu aktowi prawnemu o usługach cyfrowych, tak aby platformy internetowe mogły podejmować odpowiednie działania przeciwko niebezpiecznym produktom; podkreśla ponadto, że w pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy będzie opierał się na połączeniu ochrony cyfrowej konsumentów i  wspieranych cyfrowo łańcuchów dostaw;

36. podkreśla, że konsumenci muszą być dobrze poinformowani o swoich prawach i możliwościach, jakie mają przy zakupie towarów lub usług, zwłaszcza w czasach kryzysu; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przewodziły wysiłkom na rzecz dostarczania wiarygodnych i adekwatnych informacji w sposób łatwo dostępny dla konsumentów w całej Unii;

37. wzywa do utrzymania środków ochrony konsumentów w związku z ograniczeniami nałożonymi przez niektóre linie lotnicze i biura podróży w odniesieniu do wniosków o zwrot kosztów za podróże, które nie mogły się odbyć;

38. podkreśla, że kryzysu związanego z COVID-19 nie należy wykorzystywać jako pretekstu do odroczenia, osłabienia lub zniesienia wdrażania różnych norm dotyczących produktów i norm przemysłowych, w tym norm mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że powinien być on raczej okazją do poprawy jednolitego rynku w sposób promujący zrównoważoną produkcję i konsumpcję; wzywa do wspierania nowych zrównoważonych modeli biznesowych i do wprowadzenia zasadniczych zmian w istniejących modelach biznesowych, takich jak promowanie systemów leasingu, wynajmu i współużytkowania lub sektora ponownego użycia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przestrzegania praw pracowniczych i norm ochrony konsumenta, a także do wprowadzenia zakazu praktyk celowego postarzania produktów; przypomina, że należy zapewnić przystępność cenową na jednolitym rynku, tak aby przejście na zrównoważony jednolity rynek było sprawiedliwe i nie pozostawiło nikogo w tyle;

39. powtarza swoje stanowisko wyrażone w rezolucji z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie sytuacji w strefie Schengen w kontekście pandemii COVID-19; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia szybkiego przywrócenia w pełni funkcjonującej strefy Schengen bez ograniczania swobody przemieszczania się; wzywa władze wszystkich państw członkowskich do zniesienia wszystkich kontroli na granicach wewnętrznych przywróconych w kontekście COVID-19; potępia stosowanie przez władze węgierskie dyskryminacyjnych ograniczeń prawa wjazdu i wzywa Komisję do jak najszybszego wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

40. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

[1] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.

[2] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0205.

[3] Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.

[4] Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

[5] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0175.

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności