Förfarande : 2020/2780(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0265/2020

Ingivna texter :

B9-0265/2020

Debatter :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0265/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sara Cerdas</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0257/2020

B9‑0265/2020

Europaparlamentets resolution om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden

(2020/2780(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

 med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget), samt artiklarna 4, 6, 9, 114, 153, 169 och 191,

 med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 35,

 med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser[1],

 med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2020 om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19[2],

 med beaktande av artikel 67.2 i EUF-fördraget, enligt vilken unionen ska utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, som ”ska säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer vid de inre gränserna”,

 med beaktande av artikel 21.1 i EUF-fördraget, enligt vilken varje unionsmedborgare måste ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier,

 med beaktande av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, bland annat artikel 45 i denna, som föreskriver att varje unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)[3],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier[4] (direktivet om fri rörlighet), och principen om icke-diskriminering som fastslås i detta,

 med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2020 om situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet[5],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Covid-19-pandemin har övergått från en akut fas till en kronisk riskhanteringsfas.

B. Spridningen av viruset varierar mycket mellan olika medlemsstater och mellan olika regioner inom samma land.

C. Det finns ännu inget effektivt vaccin.

D. Skillnader i hur uppgifter om covid-19 samlas in i EU gör det svårt att jämföra uppgifter.

E. EU:s insatser mot covid-19-pandemin har hittills visat på bristande samordning mellan medlemsstaterna, och mellan regioner inom medlemsstaterna, när det gäller samordning av folkhälsoåtgärder, inbegripet inskränkningar i den fria rörligheten för varor och tjänster och den fria rörligheten för personer inom och över gränserna och upphävande av andra rättigheter och lagar.

F. Medlemsstaterna har organiserat sig utan att samråda, var och en för sig på nationell nivå (personliga skyddsåtgärder, karantän- och isoleringsinstruktioner, testning, vård, territorialisering), vilket har lett till stora skillnader inom EU.

G. Många människor i Europa har systematiskt ålagts att följa olika regler inte bara beroende på sin bosättningsort utan även beroende på vart de har rest. Denna brist på samordning under sommarperioden ledde till oorganiserade kontroller och åtgärder vid gränserna samt på flygplatser, i hamnar och på järnvägsstationer.

H. Covid-19-krisen har inte bara haft stora hälsoeffekter, utan också mycket stora negativa konsekvenser för ekonomiska, sociala, vetenskapliga, turismrelaterade och kulturella utbyten.

I. Hälso- och sjukvård är framför allt en nationell fråga, men folkhälsa är ett område där medlemsstaterna och unionen har delad behörighet.

J. Det finns fortfarande utrymme för EU att åstadkomma mer inom folkhälsopolitiken inom ramen för de befintliga parametrarna i fördragen. Fördragens folkhälsobestämmelser underutnyttjas fortfarande i hög grad när det gäller de åtaganden för vilka de skulle kunna användas. I detta hänseende vill Europaparlamentet påminna om sin resolution av den 10 juli 2020, i vilken man efterlyser en europeisk hälsounion.

K. Gränsöverskridande hot kan endast bemötas gemensamt och kräver därför samarbete, samordning och solidaritet inom unionen.

L. Medlemsstaternas åtgärder bör alltid respektera de grundläggande rättigheterna för varje europé. Åtgärderna bör vara nödvändiga, proportionerliga och tillfälliga. Solidaritet mellan medlemsstaterna är inte något som är valfritt utan en fördragsenlig skyldighet och ingår i våra grundläggande europeiska värden.

M. Kommissionen har redan vidtagit inledande åtgärder genom att anta flera åtgärdspaket, meddelanden och strategier, däribland nyligen förslaget till rådets rekommendation av den 4 september 2020 om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin (COM(2020)0499).

N. Rådet bör ställa sig bakom denna rekommendation och fastställa de åtgärder som krävs för att säkerställa att medlemsstaterna samordnar sina beslut och åtgärder i avsikt att stoppa eller begränsa spridningen av viruset.

O. Europaparlamentet måste, som medlagstiftare och enda institution som är direktvald av EU-medborgarna, inkluderas som en integrerad och väsentlig del i alla diskussioner om EU:s samordning för att hantera denna hälsokris.

P. EU måste dra lärdom av det som skett sedan krisens början och omgående inrätta en europeisk hälsounion.

1. Europaparlamentet betonar med eftertryck behovet av en gemensam och samordnad hantering av hälso- och sjukvårdsfrågor för att bekämpa denna pandemi effektivt.

2. Europaparlamentet påpekar vikten av att försäkra medborgarna om att de åtgärder som vidtas är konsekventa från en medlemsstat till en annan, vilket kommer att hjälpa till att övertyga medborgarna om att följa dessa åtgärder.

3. Europaparlamentet påminner om att fri rörlighet för unionsmedborgare är en grundläggande rättighet som fastslås i EU-fördragen och i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

4. Europaparlamentet understryker att denna rätt endast får inskränkas av specifika och avgränsade skäl som hänför sig till allmänna intressen, nämligen skyddet av folkhälsan, den allmänna ordningen och den allmänna säkerheten.

5. Europaparlamentet insisterar på att dessa inskränkningar bör tillämpas i enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten, särskilt proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering.

6. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att endast anta nödvändiga, samordnade och proportionerliga åtgärder när de begränsar resor, efter noggrann utvärdering av hur effektiva de är för att ta itu med folkhälsofrågan, enligt samma metod, och ECDC:s rekommendationer, för insamling av hälsouppgifter och med hjälp av samma kriterier för att bedöma och övervaka risken för pandemin.

7. Europaparlamentet påpekar att ECDC fortsätter att betona att medlemsstaternas insamling av uppgifter och rapportering av uppgifter inte görs på samma sätt. Parlamentet beklagar att denna brist på harmonisering hindrar oss från att få en tydlig och fullständig bild av virusets spridning i Europa och därmed från att vidta lämpliga åtgärder.

8. Europaparlamentet noterar att varje medlemsstat har följt rekommendationerna från sitt eget vetenskapliga råd utan samordning med övriga medlemsstater eller kommissionen.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en gemensam, effektiv och snabb metod för att samla in hälsouppgifter, och för att räkna och rapportera antalet fall och dödsfall.

10. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att fastställa gemensamma definitioner för ett sannolikt, möjligt och positivt fall av covid-19 och för dödsfall till följd av covid-19.

11. Europaparlamentet erkänner vikten av kumulativa incidenstal för att utvärdera virusets spridning, men insisterar också på behovet av att bedöma situationen med beaktande av andra hälsokriterier såsom antal tester, antal positiva testresultat, antal inlagda på sjukhus och antal inlagda på intensivvårdsavdelning.

12. Europaparlamentet understryker att dessa gemensamma hälsokriterier kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att genomföra en gemensam analys av den epidemiologiska risken på EU-nivå.

13. Europaparlamentet anser att ECDC på ett adekvat och effektivt sätt bör kunna bedöma risken för spridning av viruset och offentliggöra en daglig, eller åtminstone veckovis, uppdaterad riskkarta baserad på en gemensam färgkod, som upprättats i enlighet med den information som samlats in och tillhandahållits av medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bygga upp ett starkt europeiskt epidemiologiskt informationssystem på olika Nuts-nivåer – 1, 2 och 3 – som sköts av ECDC på EU-nivå. Parlamentet anser att detta system bör standardisera epidemiologiska uppgifter och hälsouppgifter i alla medlemsstater och bör uppdateras med de senaste digitala framstegen när det gäller tillhandahållande och tolkning av uppgifter.

15. Europaparlamentet stöder den färgkod som kommissionen föreslog i sitt senaste förslag till rådets rekommendation. Parlamentet anser att de föreslagna trösklarna och färgerna (grönt, orange, rött och grått) kommer att underlätta rörligheten inom EU och ge medborgarna mer transparent information och säkerställa bättre förutsägbarhet.

16. Europaparlamentet välkomnar starkt den regionala strategi som föreslagits av kommissionen. Parlamentet anser att ECDC:s riskkartläggning bör göras på regional nivå och inte bara på nationell nivå. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att till ECDC vidarebefordra uppgifter som samlats in av regionala offentliga myndigheter dagligen.

17. Europaparlamentet påminner om att ECDC har rekommenderat medlemsstaterna att följa minimireferensåtgärder för att undvika spridning av viruset, såsom hygienåtgärder, fysisk distansering och begränsning av sammankomster, användning av munskydd i särskilda miljöer, distansarbete, omfattande testning, isolering av fall, karantän för dem som varit i nära kontakt med sjuka och skydd av utsatta befolkningsgrupper.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa ECDC:s ovannämnda rekommendationer och att fastställa en gemensam ram för hälsoåtgärder som offentliga myndigheter i drabbade områden bör anta för att stoppa spridningen av pandemin.

19. Europaparlamentet konstaterar att ytterligare åtgärder bör övervägas och delas av offentliga myndigheter om smittspridningstakten ökar, inbegripet insatser som innebär att man begränsar befolkningsrörelserna, minskar antalet kontakter per person, undviker massammankomster, särskilt uppmärksammar högriskområden, stänger skolor eller rekommenderar att människor stannar hemma.

20. Europaparlamentet anser att en sådan ram skulle stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna och mellan de drabbade områdena och göra det möjligt att undvika restriktioner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ägna särskild uppmärksamhet åt de gränsöverskridande regionernas särdrag och att insistera på behovet av samarbete på lokal och regional nivå.

21. Europaparlamentet anser att offentliga myndigheter i händelse av ett aktivt gränsöverskridande spridningsområde gemensamt bör inrätta hälsomekanismer för samordning och informationsutbyte i realtid.

22. Europaparlamentet betonar att en samordnad tillämpning av hälsoåtgärder på båda sidor om gränserna förefaller vara avgörande för att säkerställa att de är konsekventa, effektiva och stöds av befolkningen.

23. Europaparlamentet anser att en gemensam teststrategi bör antas och genomföras i alla medlemsstater, särskilt i gränsöverskridande regioner.

24. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör komma överens om det minsta antal tester som ska utföras per dag i enlighet med färgen på det drabbade området och med beaktande av befolkningsmängden i det området.

25. Europaparlamentet understryker att jämförbarheten mellan testresultat kommer att möjliggöra ömsesidigt erkännande från ett land till ett annat.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ömsesidigt erkänna resultaten av tester för covid-19-infektion som utförs av certifierade hälso- och sjukvårdsorgan i andra medlemsstater.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att komma överens om en gemensam karantänperiod på grundval av de senaste vetenskapliga uppgifterna och med beaktande av ECDC:s yttrande.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta ett gemensamt protokoll för övervakning av asymtomatiska fall och för åtgärder för isolering av patienter som testats positivt för covid-19 samt för isolering av dem som varit i kontakt med dessa patienter.

29. Europaparlamentet välkomnar användningen av formulär för lokalisering av passagerare. Parlamentet anser att en digital version av sådana uppgifter för lokalisering av passagerare bör användas för att förenkla behandlingen, samtidigt som man säkerställer lika tillgång för alla och garanterar sekretess vid lagringen av sådana uppgifter.

30. Europaparlamentet understryker att de gemensamma metoder och kriterier som antagits och de kartor som utarbetats av ECDC bör underlätta en samordnad strategi för medlemsstaternas egna beslutsprocesser och säkerställa att alla beslut som fattas av medlemsstaterna är konsekventa och väl samordnade.

31. Europaparlamentet påminner om att tydlig, aktuell och heltäckande information till allmänheten är avgörande för att begränsa effekterna av eventuella inskränkningar i den fria rörligheten som införts och för att säkerställa förutsägbarhet, rättssäkerhet och efterlevnad från medborgarnas sida.

32. Europaparlamentet påpekar att covid-19-krisen har visat på behovet av att stärka den inre marknaden, särskilt genom att återintegrera leveranskedjorna inom EU utan att införa protektionistiska åtgärder, och upprätthålla produktionen av viktiga produkter såsom mediciner, läkemedel och medicinsk utrustning.

33. Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa en effektiv, motståndskraftig och framtidssäker inre marknad där nödvändiga produkter för medborgarna fortsätter att produceras och levereras i hela EU och görs tillgängliga för alla medborgare.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra offentlig upphandling enklare, snabbare och flexiblare för upphandlare, och betonar vikten av gemensam upphandling av läkemedel, medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning för att säkerställa att de finns tillgängliga i alla regioner, även på landsbygden och i avlägsna områden.

35. Europaparlamentet påminner om att covid-19-krisen har visat på brister i konsumentskyddet på grund av det ökade antalet bedrägerier och osäkra produkter, särskilt på nätet. Parlamentet betonar behovet av att ta itu med dessa brister, särskilt när det gäller produktsäkerhet, genom att se över direktivet om allmän produktsäkerhet för att beakta effekterna av ny teknik och säkerställa att den digitala inre marknaden är rättvis och säker för alla genom den kommande rättsakten om digitala tjänster, så att onlineplattformar kan vidta lämpliga åtgärder mot sådana produkter. Parlamentet betonar vidare att en fullt fungerande digital inre marknad kommer att vara beroende av en kombination av digitalt konsumentskydd och digitalt stödda leveranskedjor.

36. Europaparlamentet betonar att konsumenterna måste vara väl informerade om sina rättigheter och om de alternativ de har när de köper varor eller tjänster, särskilt i kristider. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att leda insatserna för att tillhandahålla tillförlitlig och adekvat information på ett sätt som är lättillgängligt för konsumenter i hela unionen.

37. Europaparlamentet kräver att konsumentskyddsåtgärderna upprätthålls mot de restriktioner som vissa flygbolag och researrangörer infört när det gäller begäranden om ersättning för resor som har påverkats.

38. Europaparlamentet understryker att covid-19-krisen inte bör användas som en ursäkt för att skjuta upp, försvaga eller avskaffa genomförandet av olika produkt- och industristandarder, inbegripet dem som syftar till att främja hållbarhet. Parlamentet betonar att det snarare bör ses som ett tillfälle att förbättra den inre marknaden på ett sätt som främjar hållbar produktion och konsumtion. Parlamentet efterlyser stöd till nya hållbara affärsmodeller och grundläggande förändringar av befintliga affärsmodeller, såsom främjande av leasing-, uthyrnings- och delningssystem eller av återanvändningssektorn, samtidigt som arbetstagarnas rättigheter och konsumentskyddsstandarder skyddas, samt ett förbud mot metoder för planerat åldrande. Parlamentet påminner om att överkomlighet på den inre marknad måste säkerställas, så att omställningen till en hållbar inre marknad blir rättvis och ingen hamnar på efterkälken.

39. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt från resolutionen av den 19 juni 2020 om situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en snabb återgång till ett fullt fungerande Schengenområde utan inskränkningar i den fria rörligheten. Parlamentet uppmanar myndigheterna i samtliga medlemsstater att avskaffa alla eventuella kontroller vid de inre gränserna som återinförts i samband med covid-19. Parlamentet fördömer de ungerska myndigheternas diskriminerande inskränkningar av rätten till inresa, och uppmanar kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande om detta så snart som möjligt.

40. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

[1] Antagna texter, P9_TA(2020)0054.

[2] Antagna texter, P9_TA(2020)0205.

[3] EUT L 77, 23.3.2016, s. 1.

[4] EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

[5] Antagna texter, P9_TA(2020)0175.

Senaste uppdatering: 16 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy