Forslag til beslutning - B9-0266/2020Forslag til beslutning
B9-0266/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0260/2020

Procedure : 2020/2774(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0266/2020
Indgivne tekster :
B9-0266/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0266/2020

Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

(2020/2774(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser Det Europæiske Råds konklusioner om det østlige Middelhavsområde af 19. august 2020,

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og navnlig hans erklæring af 20. august 2020,

 der henviser til erklæringerne efter det uformelle møde mellem udenrigsministrene (Gymnich) den 27. og 28. august,

 der henviser til NATO's generalsekretærs erklæring af 3. september 2020,

 der henviser til Ajaccio-erklæringen efter det syvende topmøde mellem Unionens sydlige medlemslande (MED 7) af 10. september 2020,

 der henviser til FN-pagten og alle de FN-konventioner, hvori EU-medlemsstaterne, heriblandt Grækenland og Cypern, samt Tyrkiet er deltagerstater,

 der henviser til Romstatutten, Den Internationale Domstols grundlæggende dokumenter og den præcedens, som dens retspraksis udgør,

 der henviser til NATO-traktaten fra 1949,

 der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet[1], hvori det henstilles til Kommissionen og Rådet i overensstemmelse med forhandlingsrammen formelt at suspendere tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Tyrkiet som følge af dets beslutning om at udsende efterforskningsfartøjer eskorteret af tyrkiske flådefartøjer for at søge efter naturgas inden for Grækenlands og Cyperns søgrænser har handlet i strid med folkeretten og krænket Grækenlands og Cyperns og dermed også Den Europæiske Unions territoriale integritet;

B. der henviser til, at de sonderende drøftelser mellem Grækenland og Tyrkiet har ligget stille siden marts 2016; der henviser til, at både den græske premierminister og den tyrkiske præsident udviste positive takter med hensyn til at forbedre de bilaterale forbindelser efter deres møde i september 2019 i FN's Generalforsamling og i december med hensyn til en genoptagelse af den politiske dialog, hvorefter højtstående embedsmænd mødtes i Ankara i januar 2020, og tillidsskabende foranstaltninger blev drøftet i Athen i februar 2020;

C. der henviser til, at Tyrkiet i november 2019 undertegnede et aftalememorandum med den libyske regering om fastlæggelse af fælles søgrænser, skønt landene ikke har nogen kyster, der ligger tæt på eller over for hinanden; der henviser til, at denne aftale er blevet erklæret ugyldig af en række stater i regionen; der henviser til, at Grækenland den 6. august 2020 undertegnede en aftale med Egypten om fastlæggelse af sin eksklusive økonomiske zone efter 15 års forhandlinger;

D. der henviser til, at Rådet den 27. februar 2020 opførte to medlemmer af ledelsen i Turkish Petroleum Corporation (TPAO) på EU's sanktionsliste og har indført rejseforbud og indefrosset aktiver, efter at Tyrkiet havde foretaget ulovlige boringer i det østlige Middelhav uden Republikken Cyperns tilladelse; der henviser til, at Rådet den 11. november 2019 vedtog en retlig ramme for restriktive foranstaltninger som reaktion på Tyrkiets ulovlige boreaktiviteter efter gentagne gange at have givet udtryk for sin bekymring og efter kraftigt at have fordømt Tyrkiets aktiviteter i en række konklusioner, navnlig den 22. marts 2018 og den 20. juni 2019;

E. der henviser til, at Tyrkiet i februar-marts 2020 ydede logistisk støtte til at sende tusindvis af migranter til den græske grænse og iværksatte desinformationskampagner mod Grækenland og EU;

F. der henviser til, at Tyrkiet den 21. juli besluttede at igangsætte efterforskningsaktiviteter inden for de græske søgrænser omkring Kastelorizo og borelokaliteten Barbaros i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone;

G. der henviser til, at Tyrkiet den 16. august 2020 lod 17 flådefartøjer eskortere dets efterforskningsfartøj Oruc Reis i græsk farvand og samtidig indsatte den tyrkiske flåde i Det Ægæiske Hav, hvilket bragte de græske væbnede styrker i højeste alarmberedskab; der henviser til, at et græsk og et tyrkisk krigsskib dagen derpå ved et uheld kolliderede i området;

H. der henviser til, at Tyrkiet efter en tysk mæglingsindsats gik ind på at trække efterforskningsfartøjet Oruc Reis væk senest den 23. august og genoptage de fælles sonderende drøftelser med Grækenland; der henviser til, at Tyrkiet imidlertid forlængede mandatet for fartøjets ulovlige mission og først den 12. september lod det og sin flåde forlade området;

I. der henviser til, at Tyrkiet endelig gav sit efterforskningsfartøj Oruc Reis ordre til at vende hjem den 12. september;

J. der henviser til, at Grækenland siden januar 2020 har registreret over 600 krænkelser af luftrummet over de afmilitariserede græske Ægæiske Øer; der henviser til, at Tyrkiet har forsøgt at blokere NATO's forsvarsplaner for Polen og de baltiske stater;

K. der henviser til, at tyrkiske krigsskibe den 10. juni udviste en ekstremt fjendtlig adfærd over for et fransk flådefartøj, da dette inden for rammerne af NATO-missionen Sea Guardian anmodede om tilladelse til at inspicere et tyrkisk fartøj, som mistænktes for at overtræde FN's våbenembargo mod Libyen;

L. der henviser til, at Frankrig for at støtte Grækenland og Cypern den 12. august indsatte to flådefartøjer og jagerfly i området og den 26. august deltog i militærøvelser sammen med Grækenland, Cypern og Italien;

M. der henviser til, at det er Den Europæiske Unions og dens medlemmers ansvar at opretholde folkeretten, herunder Montego Bay-havretskonventionen og den dertil knyttede retspraksis vedrørende søgrænser, uanset at Tyrkiet ikke har ratificeret konventionen;

N. der henviser til, at Grækenland og Cypern har gentaget, at de er parate til at lade Den Internationale Domstol fælde dom i sagen;

O. der henviser til, at EU for Tyrkiet er langt den vigtigste handelspartner og dets hovedkilde til direkte udenlandske investeringer; der henviser til, at initiativet til at modernisere toldunionen i 2018 blev suspenderet; der henviser til, at forhandlinger om sektorspecifikke partnerskaber mellem EU og Tyrkiet først kan genoptages efter en deeskalering af spændingerne i det østlige Middelhavsområde;

P. der henviser til, at Tyrkiet vedbliver at være en central partner for EU og medlem af NATO; der henviser til, at artikel 1 i NATO-traktaten fastsætter, at parterne forpligter sig til at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål;

1. udtrykker sin fulde solidaritet med Grækenland og Cypern;

2. fordømmer på det kraftigste den tyrkiske militære og civile aktivitet hinsides EU-medlemsstaterne Grækenlands og Cyperns søgrænser i det østlige Middelhav, som i alvorlig grad undergraver sikkerheden og stabiliteten i regionen og er i strid med folkeretten;

3. glæder sig over Tyrkiets beslutning af 12. september om straks at trække sine efterforsknings- og flådefartøjer ud af EU-farvand; kræver, at Tyrkiet genoptager drøftelserne og de tillidsskabende foranstaltninger med Grækenland og Cypern; kræver, at Tyrkiet i øvrigt lader Den Internationale Domstol afgøre uløste territoriale spørgsmål, således som Grækenland og Cypern anmoder om;

4. afviser på det kraftigste den ensidige erklæring fra Tyrkiets udenrigsminister om, at Grækenlands og Cyperns farvande bør betragtes som en del af tyrkisk territorium, fordi de ligger på samme kontinentalsokkel som Tyrkiet;

5. glæder sig over de vedholdende tyske mæglingstiltag for at deeskalere situationen;

6. fordømmer den tyrkiske regerings konstante trusler mod Grækenland, Cypern og EU-medlemsstaterne og dens desinformationskampagner mod EU;

7. påpeger, at Parlamentet allerede har taget skridt til at reducere IPA II-finansieringen til Tyrkiet i betragtning af den betydelige forringelse af demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet i landet;

8. opfordrer til, at Rådet på sit møde den 24. september anvender alle passende midler, som EU råder over, som reaktion på Tyrkiets aggressive handlinger; opfordrer det til at fremskynde sin forberedelse af tilføjelser til EU's sanktionsliste på grundlag af de allerede foreliggende forslag med henblik på vedtagelse snarest muligt, og anmoder Rådet om at udarbejde en liste over yderligere restriktive foranstaltninger, f.eks. en omfattende våbenembargo, i tilfælde af at den tyrkiske regering ikke gør nok fremskridt med hensyn til dialog og ikke ophører med sine ensidige handlinger;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN og Tyrkiet og sikre, at denne tekst oversættes til tyrkisk.

Seneste opdatering: 16. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik