Процедура : 2020/2780(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0267/2020

Внесени текстове :

B9-0267/2020

Разисквания :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Гласувания :

PV 17/09/2020 - 16

Приети текстове :


<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0267/2020</NoDocSe>
PDF 171kWORD 57k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Александър Вондра</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0267/2020

Резолюция на Европейския парламент относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска

(2020/2780(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и членове 4, 6, 9, 114, 153, 169 и 191 от него,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 35 от нея,

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[1],

 като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г.  относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19[2],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че пандемията от COVID-19 премина от етап на управление на остър риск към етап на управление на хроничен риск;

Б. като има предвид, че равнището на разпространение, интензивността на циркулацията на вируса и продължителността на циркулацията на COVID-19 значително се различават в отделните държави членки;

В. като има предвид, че избухването на епидемията от COVID-19 показа необходимостта от по-нататъшно засилване на координацията на научните изследвания с пропорционална бюджетна подкрепа за, наред с другото, разработването на ваксини и терапевтични лечения, както и необходимостта от пропорционално рационализиране на системата за одобрение на лекарства и/или ваксини, без да се застрашават правят компромиси с гаранциите за общественото здраве; като има предвид, че няколко ваксини са в напреднал етап на изпитване, но все още нито една ваксина не е преминала през процедурата на ЕС за издаване на разрешение за търговия;

Г. като има предвид, че различаващите се подходи за събиране на данни относно COVID-19 в рамките на ЕС затрудниха съпоставката на данните;

Д. като има предвид, че досега реакцията на ЕС спрямо пандемията от COVID-19 се отличаваше с липса на координация между държавите членки по отношение на координацията на мерките в областта на общественото здраве, включително ограниченията на движението на хора в рамките на националните граници и отвъд тях;

Е. като има предвид, че държавите членки са извършили вътрешна организация, без да проведат консултации, като всяка държава членка действа на национално равнище (въвеждане на ограничителни мерки, инструкции за изолация, скрининг и др.), което води до големи различия в рамките на Европейския съюз;

Ж. като има предвид, че много европейци систематично стават обект на различни правила в зависимост не само от тяхното място на пребиваване, но и от това до къде са пътували; като има предвид, че тази липса на координация по време на летния период доведе до множество различаващи се проверки и мерки по границите, както и по летищата и гарите;

З. като има предвид, че са необходими координирани действия от страна на държавите членки, за да се избегне подкопаването на доверието в посочените мерки;

И. като има предвид, че въведените от държавите членки ограничения върху свободното движение не винаги са в съответствие с действителните равнища на риск, тъй като в някои случаи бяха наложени строги ограничения, например затваряне на границите, за пътуващите от държави с ниски нива на зараза;

Й. като има предвид, че извънредното положение във връзка с COVID-19 не само оказа значително въздействие върху здравето, но също така доведе до твърде значими отрицателни последици за икономическия, научния, туристическия и културния обмен;

К. като има предвид, че свободното движение на хора, стоки и услуги е елемент от четирите свободи и представлява основен стълб, на който се крепи доброто функциониране на вътрешния пазар;

Л. като има предвид, че предоставянето на здравни грижи е преди всичко национална компетентност, но общественото здраве е споделена компетентност между държавите членки и Съюза;

М. като има предвид, че реакцията на ЕС по отношение на пандемията от COVID-19 трябва да бъде в пълно съответствие с изискванията на член 168 от ДФЕС, при зачитане на правомощията на отделните държави членки за определяне на собствените им политики в областта на здравеопазването, за организиране, предоставяне и управление на здравните услуги, както и за предоставянето на ресурси за техните здравни системи;

Н. като има предвид, че Съдът на Европейския съюз многократно се е произнасял относно начините, по които Европейският съюз може да преследва цели в областта на общественото здраве чрез интеграцията на вътрешния пазар, позовавайки се на член 114 като правно основание;

О. като има предвид, че Европейският съюз все още разполага със значителни възможности да постигне по-добри резултати по отношение на политиката в областта на общественото здраве, като действа в рамките на настоящите параметри на Договорите; като има предвид, че свързаните със здравето разпоредби на Договорите като цяло все още не се използват в достатъчна степен с оглед на ангажиментите, за чието изпълнение биха могли да се използват;

П. като има предвид, че семействата изпълняват основна роля в рамките на реакцията спрямо пандемията, като предоставят основни грижи за своите членове, включително за възрастните хора, децата и болните;

Р. като има предвид широкото признаване на факта, че достъпът до трансгранично здравно обслужване и по-добрата координация и насърчаване на най-добри практики между държавите членки могат да донесат значителни ползи, поради което сътрудничеството и солидарността в рамките на Съюза придобиват основно значение;

С. като има предвид, че съществуващата инфраструктура за реакция при извънредни ситуации, включително Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и Механизма за гражданска защита на Съюза и неговия резерв от капацитет в рамките на rescEU, бяха подложени на тежко изпитание по време на настоящата здравна криза, като ненужно се забави предприемането на ответни мерки;

Т. като има предвид, че извънредното положение във връзка с COVID-19 показа значението на основаните на факти политики в областта на здравеопазването; като има предвид, че това включва инициативи както за лечение, така и за превенция; като има предвид, че превантивните мерки следва да бъдат пропорционални и да гарантират най-добрите здравни резултати;

У. като има предвид, че веригите за доставка на лекарства разчитат на произвеждани в трети държави активни фармацевтични съставки или генерични продукти, за да си осигурят производствен капацитет, за доставките на активни фармацевтични съставки, както и за изходен материал; като има предвид, че забраните за износ, наложени по време на здравната криза, предизвикана от COVID-19, изведоха на преден план опасностите, свързани с използването на подобни вериги за доставки;

Ф. като има предвид, че мерките, предприемани от държавите членки, следва винаги да зачитат основните права на всеки един европеец; като има предвид, че тези мерки следва да бъдат необходими, пропорционални и временни; като има предвид, че солидарността между държавите членки не е въпрос на избор, а представлява задължение по силата на Договорите и е част от нашите европейски ценности;

Х. като има предвид, че Комисията вече предприе първоначални действия, като прие няколко пакета от мерки, съобщения и стратегии, включително неотдавнашното предложение за препоръка на Съвета от 4 септември 2020 г. относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 (COM (2020) 0499);

Ц. като има предвид, че Съветът следва да се споразумее относно предвидените в посочената препоръка условия и да ги приложи, както и да определи необходимите мерки, за да гарантира, че държавите членки координират своите решения и действия в усилията си за спиране или ограничаване на разпространението на вируса;

1. изразява дълбока загриженост във връзка с увеличаването на случаите на COVID-19 в няколко държави членки от юни насам и призовава за много по-координирана реакция от страна на държавите членки, за да се повишат ефикасността на тези мерки и доверието в тях, за да се ограничи предаването на коронавируса;

2. настоятелно подчертава необходимостта от споделено и координирано управление в областта на здравето, за да се води ефективна борба срещу тази пандемия;

3. посочва, че е важно гражданите да изпитват увереност, що се отнася до съгласуваността на мерките, предприети в отделните държави членки;

4. припомня, че свободата на движение на гражданите на Съюза е основно право, заложено в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права на ЕС;

5. подчертава, че това право може да бъде ограничавано само по конкретни и ограничени на брой причини от обществен интерес – а именно защитата на общественото здраве, обществения ред и обществената сигурност;

6. подчертава настоятелно факта, че тези ограничения следва да се прилагат в съответствие с общите принципи на правото на ЕС, по-специално пропорционалността и недискриминацията;

7. подчертава, че след нарастването на новите случаи на COVID-19 в целия ЕС в последно време държавите членки отново предприеха нови, различни и некоординирани мерки по отношение на свободното движение на хора, които пътуват от други държави от ЕС; посочва, че всяка държава членка използва свой собствен национален списък с мерки, включително задължителна или препоръчителна карантина (с различни изисквания за срока на поставяне под карантина), отрицателни резултати от тест с полимеразна верижна реакция (PCR) при пристигането, попълване на национални формуляри за локализиране на пътуващи лица, прилагане на различни критерии за определяне на рисковите зони и различни мерки за използването на маски; отбелязва, че тези мерки са въведени без никаква координация на равнището на ЕС, която е изцяло в обхвата на правата на държавите членки, но оказва отрицателно въздействие върху вътрешния пазар, който представлява общ актив за всички;

8. настоятелно призовава държавите членки да приемат само необходими и пропорционални мерки, когато ограничават пътуването или въвеждат граничен контрол по вътрешните граници, след внимателна оценка на тяхната ефективност за решаването на въпроса от областта на общественото здраве и като действат координирано с други държави членки, за да се избегне ненужно объркване или усложнения за лицата, пресичащи граници в рамките на ЕС;

9. посочва, че ECDC продължава да подчертава съществуването на различия в събирането на данни и докладването на данни от страна на държавите членки подчертава факта, че тази липса на координация не ни позволява да имаме ясна и пълна представа за разпространението на вируса в Европа във всеки един момент;

10. призовава Комисията да насърчава обща методология за събиране на здравни данни и за преброяване и докладване на броя на смъртните случаи;

11. настоятелно призовава държавите членки да приемат едно и също определение за положителен случай на COVID-19 и за смъртен случай, предизвикан от COVID-19;

12. признава значението на заболеваемостта като основен критерий за оценка на разпространението на вируса, заедно с докладваните тенденции в заболеваемостта; отбелязва освен това други здравни критерии, като например процента на положителните тестове, броят на настанените в болница лица и натовареността на отделенията за интензивни грижи, които могат да бъдат взети предвид, но счита тези критерии само за допълващи към основния критерий за оценка;

13. подчертава, че използването на общ подход за здравна оценка съобразно посочените критерии ще позволи на държавите членки и на Комисията да пристъпят към извършването на общ анализ на епидемиологичния риск на равнището на ЕС;

14. счита, че ECDC следва да може да оценява адекватно и ефективно риска от разпространение на вируса и да публикува седмична актуализирана карта на риска въз основа на общ цветови код, изготвяна в съответствие с информацията, събрана и предоставена от държавите членки;

15. подкрепя цветовия код, предложен от Комисията в последното ѝ предложение за препоръка на Съвета; счита, че предложената категоризация (зелено, оранжево, червено и сиво) ще улесни движението в рамките на ЕС и ще предостави на гражданите по-прозрачна информация;

16. счита, че приетите за използване прагове следва да бъдат такива, че да се избегнат повтарящи се промени и колебания между категориите, което ще предостави възможност да се осигури степен на стабилност, позволяваща на гражданите да планират по-уверено придвижването си преди пътуване; освен това счита, че прагът, използван за „зелената“ зона, следва да е равен на число, което включва най-малко 50% от държавите членки, като същевременно все пак позволява определянето на подходящи и достатъчно степенувани прагове „оранжево“ и „червено“ за области с по-висок риск от заразяване;

17. изразява съмнения относно практическите условия за прилагането на регионален подход, какъвто предлага Комисията, с оглед на трудностите, свързани с проверката на мястото на пребиваване или мястото на последния престой на пътуващите на границата; счита, че лесното прилагане и разбиране на действащите мерки следва да бъде ключово съображение, за да се гарантира, че мерките се прилагат последователно и ефективно;

18. припомня, че ECDC препоръча на държавите членки да следват определен минимум от основни мерки, за да се избегне разпространението на вируса, като например хигиенни мерки, физическо дистанциране и ограничаване на събиранията на хора, използване на предпазни маски при специфични условия, възможности за дистанционна работа, широкообхватно тестване, изолиране на заразените, карантина на лицата, с които те са били в близък контакт, и защита на уязвимите групи от населението;

19. призовава държавите членки да следват горепосочените препоръки на ECDC и да определят обща рамка от здравни мерки, които публичните органи в засегнатите райони могат да приемат, за да спрат разпространението на пандемията, като същевременно признава отговорността на държавите членки да защитят здравето на своите граждани;

20. признава, че ако индексът на заразяване се увеличи, държавните органи следва да обсъдят и споделят допълнителни мерки, включително намеси с цел ограничаване на движението на населението, намаляване на броя на контактите на всяко отделно лице, избягване на масови събирания, насочване на специално внимание към областите с висок риск, затваряне на училищата или отправяне на препоръки към хората „да останат у дома“;

21. счита, че подобна рамка ще засили взаимното доверие между държавите членки и между засегнатите области и ще предотврати ограничителните ответни мерки; призовава държавите членки да обърнат специално внимание на особеностите на трансграничните региони и да настояват относно необходимостта от сътрудничество на местно и регионално равнище;

22. счита, че в случай на активна трансгранична зона на разпространение държавните органи следва съвместно да създадат здравни механизми за координация и обмен на информация в реално време;

23. подчертава, че съгласуваното прилагане на здравни мерки от двете страни на границите е от съществено значение, за да се гарантира, че те са последователни, ефективни и подкрепяни от населението;

24. призовава за приемането и прилагането на обща стратегия за тестване във всички държави членки, особено в трансграничните региони; счита, че тестването за целите на пътуване следва по правило да се извършва в страната на произход най-малко 48 до 72 часа преди пътуването; освен това счита, че държавите членки и Комисията следва да съставят списък на органите, на които е разрешено да предоставят сертификат за тест за тези цели, за да се защити процедурата срещу извършването на злоупотреби;

25. подчертава, че съпоставимостта на резултатите от тестовете ще позволи взаимното признаване между държавите;

26. призовава държавите членки да признават взаимно резултатите от тестовете за заразяване с COVID-19, извършени от сертифицираните здравни органи в други държави членки, включени в списъка, съставен от държавите членки и от Комисията;

27. призовава държавите членки и Комисията да постигнат съгласие относно общ карантинен период, като вземат под внимание становището на ECDC; счита, че от гражданите на държави извън ЕС, които предприемат неналожителни пътувания до ЕС от държави извън ЕС, следва да се изисква да спазват карантинен период от 10 дни, докато за тези, които пристигат по „наложителни причини“, не следва да се изисква да се поставят под карантина за такъв период;

28. призовава държавите членки да приемат общ протокол за наблюдение на безсимптомните пациенти и мерки по отношение на изолацията на пациентите, които са дали положителни проби за COVID-19;

29. приветства използването от гражданите на формуляри за локализиране на пътуващи лица; счита, че трябва да се използва цифрова версия на информацията за локализиране на пътуващите лица, за да се опрости обработването, като същевременно се гарантира равен достъп за всички европейци;

30. призовава Комисията и държавите членки да разчитат на становището на Европейски научен консултативен съвет;

31. призовава за създаването на специална работна група по въпросите на COVID-19, ръководена от Комисията; счита, че всяка държава членка следва да бъде представена в тази специална работна група и да определи звено за контакт от своите национални изпълнителни органи; предлага основната цел на тази специална работна група да бъде редовното разпространение на препоръки на равнището на ЕС и на национално равнище;

32. припомня, че предоставянето на ясна, навременна и изчерпателна информация на обществеността е от решаващо значение за намаляването на въздействието на евентуално въвеждане на ограничения върху свободното движение и за гарантиране на предвидимост, правна сигурност и спазване от страна на гражданите;

33. отбелязва първоначалния неуспех на Механизма за гражданска защита на Съюза и ограниченията върху износа на лични предпазни средства (ЛПС) и респираторни апарати, наложени от някои държави членки в най-трудните дни за най-силно засегнати от разпространението на COVID-19 държави; припомня, че не всички въведени ограничения са необосновани; призовава Комисията да гарантира правилното функциониране на Механизма за гражданска защита на Съюза и на Комитета за здравна безопасност, за да могат да се увеличат централизираните покупки на оборудване и материали, да се гарантира бързо придобиване и съвместно разпространение на ресурсите, като се започне от областите, в които има най-голяма нужда от това, да се осигурят ефективна координация и ясни действащи правила за разпределението на тези ресурси, както и да се гарантира по-ефективен и своевременен обмен на информация;

34. подчертава колко е важно държавите членки да могат да обединяват ресурси, включително производствени мощности, за да гарантират, че нарасналото търсене на лични предпазни средства, апарати за вентилация и друго медицинско оборудване, лабораторни консумативи и дезинфекциращи препарати може да бъде удовлетворено в рамките на ЕС, което също би спомогнало за укрепване на запасите на стратегическите резерви на rescEU;

35. насърчава ECDC, Европейската агенция по лекарствата, Координационния център за реагиране при извънредни ситуации и когато е уместно, Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), да подобрят комуникацията и сътрудничеството си по отношение на мониторинга на данни, като същевременно отговорно се възползват от потенциала на изкуствения интелект; счита, че услугите, предоставяни от „Галилео“, биха могли също така да бъдат ефективни при разработването на програми за ранно предупреждение за пандемии, за проследяване, локализиране и концептуализиране на разпространението на инфекции, подобно на това, предоставяно от патентованата софтуерна услуга BlueDot;

36. подчертава, че в условията на глобална икономика не е нито възможно, нито желателно пълното репатриране на веригите на доставка; подчертава, че широка мрежа от справедливи и правилно прилагани споразумения за свободна търговия (ССТ, заедно с напълно функционираща многостранна търговска система, в чиято основа са Световната търговска организация и работещ апелативен орган, представлява най-добрият начин да се гарантира наличието на множество производствени източници на жизненоважни продукти, както и сближаване на регулаторните стандарти в световен мащаб, като се осигури силна глобална иновационна рамка, допълваща европейското производство;

37. припомня отрицателното въздействие върху вътрешния пазар, произтичащо от национални мерки и водещо до спиране на движението на стоки от първа необходимост, като например храни, медицински изделия или ЛПС, и до ограничения на свободното движение на хора; изразява твърдо убеждение, че ЕС следва да разработи инструменти за координация с цел ефективно управление на подобни ситуации, така че да се предотвратят смущения на вътрешния пазар в случай на подобни кризи;

38. призовава Комисията да извърши, заедно с държавите членки, всеобхватен и междусекторен анализ на икономиките в рамките на ЕС, за да се придобие представа за обхвата на последиците, изпитани по време на пандемията от COVID-19, и да се оцени степента на смущенията в трансграничните вериги за създаване на стойност; счита, че това ще представлява съществена фактологичната основа, която да позволи на Комисията да публикува актуализирани препоръки и да определи основните политики за действие с цел укрепване на колективното дългосрочно възстановяване в рамките на единния пазар по такъв начин, че никой да не бъде оставен да се справя сам;

39. подчертава, че всякакви ограничителни мерки, наложени в резултат на пандемията от COVID-19 от националните органи, по дефиниция следва да бъдат ограничени по продължителност, тъй като единствената им обосновка е справянето с пандемията; очаква от Комисията да обърне внимание да не позволи временните мерки да се превърнат в трайни пречки пред свободното движение на стоки, услуги и хора в рамките на вътрешния пазар;

40. припомня значението на защитата на потребителите по време на пандемията, поради риска от злонамерени действия, свързани с COVAO-19, като например опасни продукти, за които се твърди, че са полезни за здравето; подчертава важната роля, която онлайн платформите биха могли да изпълняват в подкрепа на премахването на опасни продукти от продажба, в координация със съответните национални органи и Комисията;

41. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

[1] Приети текстове, P9_TA(2020)0054

[2] Приети текстове, P9_TA(2020)0205.

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност