Procedure : 2020/2780(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0267/2020

Indgivne tekster :

B9-0267/2020

Forhandlinger :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Afstemninger :

PV 17/09/2020 - 16

Vedtagne tekster :


<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0267/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 54k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Alexandr Vondra</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0267/2020

Europa-Parlamentets beslutning om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering

(2020/2780(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

 der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt til artikel 4, 6, 9, 114, 153, 169 og 191,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 35,

 der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid‑19‑pandemien og dens konsekvenser[1],

 der henviser til sin beslutning af 10. juli 2020 om EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at covid-19-pandemien har udviklet sig fra en akut til en kronisk risikostyringsfase;

B. der henviser til, at udbredelsen, intensiteten af virus’ forekomst og varigheden af forekomsten af covid-19 varierer meget betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat;

C. der henviser til, at udbruddet af covid-19 har vist, at der er behov for yderligere at styrke koordineringen af forskning med passende budgetstøtte til bl.a. udvikling af vacciner og terapeutiske behandlinger og behovet for en modernisering af godkendelsessystemet for lægemidler og/eller vacciner uden at gå på kompromis med folkesundhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger; der henviser til, at flere vacciner befinder sig på avancerede testtrin, men at der endnu ikke er en vaccine, som  er nået igennem EU's procedure for markedsføringstilladelse;

D. der henviser til, at de forskellige tilgange til indsamling af data om covid-19 i EU har gjort det vanskeligt at sammenligne data;

E. der henviser til, at EU's reaktion på covid-19-pandemien hidtil har været præget af manglende koordinering mellem medlemsstaterne, for så vidt angår koordinering af folkesundhedstiltag, herunder begrænsning af personers bevægelighed inden for og på tværs af grænserne;

F. der henviser til, at hver enkelt medlemsstat har organiseret sig på nationalt plan uden samråd (ved at indføre restriktionsforanstaltninger, isolationsinstruktioner, screening, etc.), hvilket har ført til store forskelle inden for Den Europæiske Union;

G. der henviser til, at mange europæere har været underlagt forskellige regler afhængigt af ikke blot deres bopæl, men også hvor de er rejst hen; der henviser til, at denne manglende koordinering i sommerperioden medførte et utal af forskelligartede kontroller og foranstaltninger ved grænserne og i lufthavne samt på togstationer;

H. der henviser til, at det er nødvendigt med en koordineret indsats fra medlemsstaterne for at undgå at undergrave disse foranstaltningers troværdighed;

I. der henviser til, at de begrænsninger i den frie bevægelighed, som medlemsstaterne har indført, f.eks. ved at lukke grænserne, ikke altid har været i overensstemmelse med de faktiske risikoniveauer, da rejsende fra lande med et lavt infektionsniveau i visse tilfælde er underlagt strenge begrænsninger;

J. der henviser til, at covid-19-krisen har haft alvorlige følger for ikke blot sundheden, men også meget mærkbare negative konsekvenser for de økonomiske, videnskabelige, turistmæssige og kulturelle udvekslinger;

K. der henviser til, at den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser er en del af de fire friheder og afgørende søjler, hvorpå det velfungerende indre marked er baseret;

L. der henviser til, at levering af sundhedsydelser først og fremmest er en national kompetence, men at folkesundhed er en delt kompetence mellem medlemsstaterne og Unionen;

M. der henviser til, at EU's reaktion på covid-19-pandemien skal være i fuld overensstemmelse med artikel 168 i TEUF og respektere de enkelte medlemsstaters beføjelser til at fastlægge deres egen sundhedspolitik, tilrettelægge, levere og forvalte sundhedstjenester og medicinsk pleje og afsætte ressourcer til deres sundhedssystemer;

N. der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol adskillige gange har udtalt sig om, hvordan EU kan forfølge folkesundhedsmæssige mål ved at integrere det indre marked, idet artikel 114 anvendes som retsgrundlag.

O. der henviser til, at der stadig er betydelig plads til forbedringer af EU's folkesundhedspolitik inden for traktaternes nuværende rammer; der henviser til, at traktaternes bestemmelser på folkesundhedsområdet stadig i vid udstrækning er underudnyttede i forhold til de forpligtelser, som de kunne anvendes til at opfylde;

P. der henviser til, at familier spiller en grundlæggende rolle i håndteringen af pandemien, idet de sørger for afgørende pleje af deres familiemedlemmer, herunder ældre, børn og syge;

Q. der henviser til, at det er almindelig anerkendt, at adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser og bedre koordinering og fremme af bedste praksis mellem medlemsstaterne kan give store fordele og således gøre samarbejde og solidaritet i Unionen helt afgørende;

R. der henviser til, at den eksisterende infrastruktur til beredskabsmekanismer, herunder Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og EU-civilbeskyttelsesmekanismen og dens reservekapacitet under rescEU, er blevet testet maksimalt under den nuværende sundhedskrise, hvilket forsinkede beredskabsindsatsen unødigt;

S. der henviser til, at covid-19-krisen har vist betydningen af evidensbaserede sundhedspolitikker; der henviser til, at dette omfatter initiativer til både behandling og forebyggelse; der henviser til, at forebyggende foranstaltninger bør være forholdsmæssige og sikre det bedste sundhedsmæssige resultat;

T. der henviser til, at forsyningskæderne for lægemidler er afhængige af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler eller generiske lægemidler, der fremstilles i tredjelande, i forbindelse med produktionskapacitet, levering af aktive stoffer og som udgangsmateriale; der henviser til, at de eksportforbud, der blev indført under covid-19-sundhedskrisen, fremhævede faren ved at forlade sig på sådanne forsyningskæder;

U. der henviser til, at de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, altid bør respektere den enkelte europæers grundlæggende rettigheder; der henviser til, at disse foranstaltninger skal være nødvendige, forholdsmæssige og midlertidige; der henviser til, at solidaritet mellem medlemsstaterne ikke er en valgmulighed, men derimod en traktatfæstet forpligtelse og en del af vores europæiske værdier;

V. der henviser til, at Kommissionen allerede har truffet indledende foranstaltninger, idet den har vedtaget adskillige pakker af foranstaltninger, meddelelser og strategier, herunder det nylige forslag til Rådets henstilling af 4. september 2020 om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien (COM(2020)0499);

W. der henviser til, at Rådet bør vedtage og gennemføre betingelserne for denne henstilling og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at medlemsstaterne koordinerer deres afgørelser og tiltag for at standse eller begrænse spredningen af virusset;

1. udtrykker dyb bekymring over stigningen i covid-19-tilfældene i flere medlemsstater siden juni og opfordrer til, at medlemsstaterne i langt højere grad koordinerer deres indsats for at øge effektiviteten og troværdigheden af disse foranstaltninger for at begrænse transmissionen af coronavirus;

2. understreger kraftigt behovet for en fælles og koordineret sundhedsforvaltning for at kunne bekæmpe denne pandemi effektivt;

3. påpeger, at det er vigtigt at forsikre borgerne om sammenhængen i de foranstaltninger, der træffes fra én medlemsstat til en anden;

4. minder om, at unionsborgernes ret til fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed, der er forankret i EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder;

5. understreger, at denne ret kun kan indskrænkes under henvisning til ganske bestemte og begrænsede offentlige interesser, nemlig beskyttelsen af folkesundheden, den offentlige orden og den offentlige sikkerhed;

6. fastholder, at disse begrænsninger bør anvendes i overensstemmelse med de generelle principper i EU-retten, navnlig principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling;

7. understreger, at med den seneste stigning i nye tilfælde af covid-19 i EU har medlemsstaterne truffet nye, forskellige og ukoordinerede foranstaltninger for fri bevægelighed for personer, der rejser fra andre EU-lande; påpeger, at hver medlemsstat har udsendt sin egen nationale liste over foranstaltninger, herunder obligatorisk eller anbefalet karantæne (med forskellige perioder med karantæne), negative polymerasekædereaktionstest (PCR-test) ved ankomst, udfyldelse af nationale rejselokaliseringstyper, anvendelse af forskellige kriterier for afgrænsning af risikoområder og forskellige foranstaltninger vedrørende anvendelse af mundbind; bemærker, at disse foranstaltninger er blevet indført uden nogen form for koordinering på EU-plan, som det til fulde er medlemsstaternes rettighed, men som har en negativ indvirkning på det indre marked, som er et fælles aktiv for alle;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til kun at vedtage nødvendige og forholdsmæssige foranstaltninger, når de indfører rejserestriktioner eller kontrol ved de indre grænser, efter en omhyggelig evaluering af deres effektivitet med hensyn til at løse folkesundhedsproblemet og koordineret med medlemsstaterne, således at unødvendig forvirring eller komplikationer for dem, der krydser grænser inden for EU;

9. påpeger, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) fortsat fremhæver forskellene i medlemsstaternes dataindsamling og dataindberetning; understreger, at denne mangel på koordinering forhindrer os i at få et klart og fuldstændigt billede af spredningen af virusset i Europa på et givent tidspunkt;

10. opfordrer Kommissionen til at fremme en fælles metode til at indsamle sundhedsdata samt til at tælle og indberette antallet af dødsfald;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage samme definition af et positivt tilfælde af covid-19 og et covid-19-dødsfald;

12. anerkender betydningen af incidenstal som hovedkriteriet for at evaluere spredningen af virus sammen med de rapporterede tendenser i forekomsten; bemærker endvidere andre sundhedskriterier, såsom antallet af positive tests, hospitalsindlæggelser og en intensiv plejeenhed, der kan tages i betragtning, men betragter kun disse som et supplement til hovedkriteriet for vurdering;

13. understreger, at en fælles tilgang til sundhedskriterier vil gøre det muligt for medlemsstaterne og Kommissionen at foretage en fælles analyse af den epidemiologiske risiko på EU-plan;

14. mener, at ECDC bør være i stand til at vurdere risikoen for spredning af virusset på en passende og effektiv måde og offentliggøre et ugentligt opdateret risikokort baseret på en fælles farvekode, der udarbejdes i henhold til de oplysninger, som indsamles og indberettes af medlemsstaterne;

15. støtter den farvekode, som Kommissionen har foreslået i sit seneste forslag til Rådets henstilling; mener, at den foreslåede kategorisering (grøn, orange, rød og grå) vil lette bevægeligheden inden for EU og give borgerne mere gennemsigtige oplysninger;

16. er af den opfattelse, at de tærskler, der vedtages med henblik på anvendelse, bør være af en sådan art, at der undgås gentagne ændringer og variationer mellem kategorier, således at der skabes et stabilt niveau, som gør det muligt for borgerne at planlægge deres tur inden en rejse med større tillid; mener endvidere, at den tærskel, der anvendes for den grønne zone, bør være lig med et tal, der omfatter mindst 50 % af medlemsstaterne, samtidig med at det stadig tillader passende og tilstrækkeligt graduerede "orange" og "røde" tærskler for områder med højere smitterisici;

17. udtrykker tvivl om de praktiske aspekter ved gennemførelsen af en regional tilgang som foreslået af Kommissionen i betragtning af de vanskeligheder, der er forbundet med at kontrollere de rejsendes opholdssted eller det sidste ophold for rejsende ved grænsen; mener, at det bør være en central overvejelse at lette anvendelsen og forståelsen af de gældende foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne anvendes konsekvent og effektivt;

18. minder om, at ECDC har henstillet, at medlemsstaterne følger minimumsbasisforanstaltninger til at undgå, at virusset spredes, f.eks. hygiejneforanstaltninger, fysisk distancering og begrænsning af forsamlinger, anvendelse af mundbind i særlige miljø, hjemmearbejdsordninger, omfattende test, isolation af tilfælde, karantæne for tætte kontakter og beskyttelse af sårbare befolkningsgrupper;

19. opfordrer medlemsstaterne til at følge ovennævnte henstillinger fra ECDC og til at fastlægge en fælles ramme for sundhedsmæssige tiltag, som de offentlige myndigheder i de berørte områder bør anvende for at standse pandemiens spredning, alt imens det ansvar, som medlemsstaterne har for at beskytte deres borgeres sundhed, anerkendes;

20. anerkender, at yderligere foranstaltninger bør overvejes og deles af de offentlige myndigheder, hvis smittetallet stiger, herunder indgreb, der begrænser befolkningens bevægelser, reducerer antallet af kontakter pr. person, forebygger forsamlinger af store menneskemængder, retter særlig opmærksomhed mod højrisikoområder, lukker skoler eller anbefaler, at borgerne "bliver hjemme";

21. mener, at en sådan ramme vil styrke den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og mellem de berørte områder og således give mulighed for at undgå restriktive foranstaltninger; opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på de særlige forhold i grænseoverskridende regioner og til at insistere på behovet for at samarbejde på lokalt og regionalt plan;

22. mener, at de offentlige myndigheder i tilfælde af et aktivt grænseoverskridende spredningsområde i fællesskab bør indføre sundhedsmæssige mekanismer til koordinering og udveksling af oplysninger i realtid;

23. understreger, at en koordineret anvendelse af sundhedsforanstaltningerne på begge sider af grænserne synes at være afgørende for at sikre, at de er konsekvente, effektive og støttes af befolkningen;

24. opfordrer til vedtagelse og gennemførelse af en fælles teststrategi i alle medlemsstaterne, især i grænseoverskridende regioner; mener, at tester i forbindelse med rejser som udgangspunkt bør udføres i oprindelseslandet mindst 48-72 timer inden rejsen; mener endvidere, at medlemsstaterne og Kommissionen bør udarbejde en liste over de myndigheder, der har tilladelse til at fremlægge et et testcertifikat til disse formål, for at sikre denne proces mod misbrug;

25. understreger, at sammenligneligheden af testresultaterne vil muliggøre gensidig anerkendelse landene imellem;

26. opfordrer medlemsstaterne til gensidigt at anerkende resultaterne af de covid-19-smittetest, der udføres af certificerede sundhedsorganer i andre medlemsstater, der er medtaget på den liste, der er udarbejdet af medlemsstaterne og Kommissionen;

27. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at nå til enighed om en fælles karantæneperiode under hensyntagen til ECDC's holdning; mener, at ikke-væsentlige rejser til EU af ikke-EU-borgere fra lande uden for EU bør være omfattet af en karantæneperiode på 10 dage, mens de, der ankommer på grund af  "væsentlige formål", ikke bør være tvunget til at gå i karantæne i denne periode;

28. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en fælles protokol for overvågning af asymptomatiske patienter og foranstaltninger vedrørende isolation af patienter, der er blevet testet positive for covid-19;

29. glæder sig over, at borgerne bruger kontaktopsporingsformularer; mener, at der bør anvendes en digital version af kontaktopsporingsformularen for at forenkle behandlingen, samtidig med, at der sikres lige adgang for alle europæere;

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forlade sig på udtalelsen fra et europæisk videnskabeligt rådgivende udvalg;

31. opfordrer til, at der oprettes en covid-19-taskforce, der ledes af Kommissionen; mener, at alle medlemsstaterne bør være repræsenteret i denne taskforce og bør udpege et kontaktpunkt blandt deres nationale ledere; foreslår, at hovedformålet med denne taskforce bør være regelmæssigt at udstede henstillinger på europæisk og nationalt plan;

32. minder om, at det er afgørende at give offentligheden klare, rettidige og omfattende oplysninger for at begrænse konsekvenserne af eventuelle indførte restriktioner for den frie bevægelighed og for at sikre forudsigelighed og retssikkerhed for borgerne og bidrage til, at de overholder reglerne;

33. noterer sig den indledende fiasko for EU-civilbeskyttelsesmekanismen og de restriktioner på eksport af personlige værnemidler og respiratorer, som nogle medlemsstater indførte i de dage, der var allermest vanskelige for de lande, der var hårdest ramt af udbredelsen af covid-19; minder om, at ikke alle de indførte restriktioner er uberettigede; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen og Udvalget for Sundhedssikkerhed fungerer korrekt med henblik på at muliggøre en forøgelse af de centraliserede indkøb af udstyr og materialer, sikre hurtig erhvervelse og fælles distribution, begyndende med de områder, hvor der er størst behov for at sikre en effektiv koordinering og klare regler, der hæftes ansvar for, for fordelingen af disse ressourcer og for at sikre en mere effektiv og rettidig udveksling af oplysninger;

34. understreger betydningen af, at medlemsstaterne er i stand til at samle ressourcerne, herunder produktionskapaciteten, for at imødekomme den øgede efterspørgsel i EU efter personlige værnemidler, respiratorer og andet medicinsk udstyr, laboratorieforsyninger og desinficeringsprodukter, hvilket også vil bidrage til at styrke reserverne i det strategiske rescEU-lager;

35. opfordrer ECDC, Lægemiddelagenturet, Katastrofeberedskabskoordinationscentret (ERCC) og, hvor det er relevant, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til at forbedre kommunikations- og samarbejdskanalerne vedrørende dataovervågning, samtidig med at potentialet i kunstig intelligens udnyttes på ansvarlig vis; mener, at de tjenester, som Galileo leverer, også kan være effektive til udvikling af tidlige varslingsprogrammer for pandemier, til at følge, stedbestemme og anskueliggøre spredningen af infektioner i lighed med de tjenester, der leveres af det beskyttede Software-as-a-Service under navnet BlueDot;

36. understreger, at det i en global økonomi ikke hverken er muligt eller ønskværdigt at hjemtage alle forsyningskæder fuldstændigt; understreger, at et bredt netværk af retfærdige og velgennemførte frihandelsaftaler sammen med et fuldt fungerende multilateralt handelssystem med Verdenshandelsorganisationen og en operationel appelinstans i centrum er den bedste måde til at sikre, at der er flere kilder til fremstilling af essentielle produkter til rådighed, og at de reguleringsmæssige standarder konvergerer på globalt plan, således at der sikres en stærk global innovationsramme, der kan supplere den europæiske produktion;

37. minder om de negative virkninger på det indre marked, der skyldes nationale foranstaltninger, og som fører til, at vigtige varer som fødevarer, medicinsk udstyr eller personlige værnemidler ikke cirkulerer, og at der er begrænsninger i den frie bevægelighed for personer; er af den faste overbevisning, at EU bør udvikle koordineringsværktøjer med henblik på at håndtere lignende situationer effektivt, så det indre marked ikke igen udsættes for hindringer i tilfælde af lignende kriser;

38. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at foretage en omfattende og tværsektoriel analyse af økonomierne i EU for at forstå dybden af covid-19-pandemiens konsekvenser og vurdere det fulde omfang af forstyrrelserne i de grænseoverskridende værdikæder; anser dette for at udgøre et væsentligt dokumentationsgrundlag for, at Kommissionen kan udstede opdaterede henstillinger og fastlægge de vigtigste politikker, der skal styrke den samlede langsigtede genopretning i det indre marked, som ikke hægter nogen af;

39. understreger, at alle restriktive foranstaltninger, som de nationale myndigheder har indført som følge af covid-19-pandemien, pr. definition bør være af begrænset varighed, da deres eneste begrundelse er at håndtere pandemien; forventer, at Kommissionen nøje overvåger, at midlertidige foranstaltninger bliver varige hindringer for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer i det indre marked;

40. minder om betydningen af forbrugerbeskyttelse under pandemien på grund af risikoen for skadelige handlinger i forbindelse med covid-19, for eksempel usikre produkter, der hævder at være gavnlige for sundheden; understreger den vigtige rolle, som onlineplatforme kan spille med hensyn til at støtte fjernelsen af usikre produkter fra salget i samarbejde med de relevante nationale myndigheder og Kommissionen;

41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

[1] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.

[2] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0205.

Seneste opdatering: 16. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik