Πρόταση ψηφίσματος - B9-0267/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0267/2020

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη νόσο COVID-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ

  14.9.2020 - (2020/2780(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Alexandr Vondra
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Διαδικασία : 2020/2780(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B9-0267/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B9-0267/2020
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B9-0267/2020

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νόσο COVID-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ

  (2020/2780(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 4, 6, 9, 114, 153, 169 και 191,

   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 35 αυτού,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[1],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19[2],

   έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση κινδύνου της πανδημίας της COVID-19 έχει περάσει από την οξεία στη χρόνια φάση·

  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός, η ένταση της ιογενούς κυκλοφορίας και η διάρκεια κυκλοφορίας της νόσου COVID-19 παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών·

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισμός μεταξύ έρευνας και αναλογικής δημοσιονομικής στήριξης, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπευτικών αγωγών, και την ανάγκη να εξορθολογιστεί, αναλογικά, το σύστημα έγκρισης φαρμάκων και/ή εμβολίων, χωρίς συμβιβασμούς στις εγγυήσεις για τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά εμβόλια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών, αλλά μέχρι στιγμής για κανένα εμβόλιο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της ΕΕ·

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν καταστήσει δύσκολη τη σύγκριση δεδομένων·

  Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής από έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην κυκλοφορία ατόμων εντός και εκτός συνόρων·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν οργανωθεί χωρίς διαβούλευση, καθώς το καθένα ενεργεί σε εθνικό επίπεδο (θεσπίζοντας μέτρα αποκλεισμού, εκδίδοντας οδηγίες απομόνωσης, πραγματοποιώντας προσυμπτωματικούς ελέγχους), γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ευρωπαίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες, ανάλογα όχι μόνο με τον τόπο διαμονής τους, αλλά και με το πού έχουν ταξιδέψει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη συντονισμού κατά τη θερινή περίοδο οδήγησε σε πληθώρα διαφορετικών ελέγχων και μέτρων στα σύνορα, καθώς και στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται συντονισμένη δράση από τα κράτη μέλη προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση της αξιοπιστίας αυτών των μέτρων·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη δεν ήταν πάντοτε σύμφωνοι με τα πραγματικά επίπεδα κινδύνου, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί, όπως το κλείσιμο των συνόρων, σε ταξιδιώτες από χώρες με χαμηλά ποσοστά μόλυνσης·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 δεν είχε μόνο σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, αλλά και πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις οικονομικές, επιστημονικές, τουριστικές και πολιτιστικές ανταλλαγές·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί τμήμα των τεσσάρων ελευθεριών, και βασικό πυλώνα στον οποίο βασίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, αλλά η δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα που επιμερίζεται μεταξύ κρατών μελών και Ένωσης·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ και να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση, την παροχή και τη διαχείριση υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής φροντίδας, και την κατανομή πόρων στα συστήματά τους υγείας·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένα αποφανθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιδιώξει τους στόχους δημόσιας υγείας μέσω της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, επικαλούμενη το άρθρο 114 ως νομική βάση·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική για τη δημόσια υγεία, και εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις των Συνθηκών για τη δημόσια υγεία σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούνται επαρκώς όσον αφορά τις δεσμεύσεις στην εκπλήρωση των οποίων θα μπορούσαν να συμβάλουν·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, παρέχοντας ουσιαστική φροντίδα στα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των παιδιών και των ασθενών·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ευρέως ότι η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και ο καλύτερος συντονισμός και η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, γεγονός που καθιστά θεμελιώδη τη συνεργασία και την αλληλεγγύη εντός της Ένωσης·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες υποδομές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και του αποθεματικού ικανοτήτων του στο πλαίσιο του rescEU, δοκιμάστηκαν στα όριά τους κατά την τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας, καθυστερώντας αδικαιολόγητα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει καταδείξει τη σημασία των τεκμηριωμένων πολιτικών για την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτες περιλαμβάνουν τόσο τη θεραπεία όσο και την πρόληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά και να διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία·

  Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων εξαρτώνται από δραστικές φαρμακευτικές ουσίες ή γενόσημα που παρασκευάζονται σε τρίτες χώρες για την ικανότητα παραγωγής, την προμήθεια δραστικών φαρμακευτικών συστατικών (ΔΦΟ) και ως πρώτες ύλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγορεύσεις εξαγωγών που επιβλήθηκαν κατά την υγειονομική κρίση COVID-19 κατέδειξαν τον κίνδυνο που ενέχει η εξάρτηση από αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού·

  ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντοτε να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε Ευρωπαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογικά και προσωρινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι προαιρετική αλλά αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη και μέρος των ευρωπαϊκών μας αξιών·

  ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε κάποιες αρχικές ενέργειες και έχει εγκρίνει διάφορες δέσμες μέτρων, ανακοινώσεων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης πρότασης για σύσταση του Συμβουλίου, με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0499

  ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους της σύστασης αυτής και να τους εφαρμόσει, καθώς και να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα συντονίζουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους σε μια προσπάθεια να σταματήσουν ή να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού·

  1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 σε αρκετά κράτη μέλη από τον Ιούνιο και ζητεί μια πολύ πιο συντονισμένη αντίδραση από τα κράτη μέλη προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των μέτρων αυτών, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση του κορονοϊού·

  2. τονίζει με έμφαση την ανάγκη κοινής και συντονισμένης διαχείρισης της υγείας για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της πανδημίας·

  3. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να πεισθούν οι πολίτες για την συνοχή των μέτρων που λαμβάνονται σε διαφορετικά κράτη μέλη·

  4. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

  5. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί μόνο για συγκεκριμένους και περιορισμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

  6. επιμένει ότι οι εν λόγω περιορισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και δη την αναλογικότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων·

  7. υπογραμμίζει ότι, με την πρόσφατη αύξηση των νέων κρουσμάτων COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν λάβει νέα, διαφορετικά και μη συντονισμένα μέτρα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που ταξιδεύουν από άλλες χώρες της ΕΕ· επισημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος έχει εφαρμόσει τον δικό του εθνικό κατάλογο μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται η υποχρεωτική ή συνιστώμενη καραντίνα (με διαφορετικές απαιτούμενες περιόδους καραντίνας), οι αρνητικές δοκιμές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) κατά την άφιξη, η συμπλήρωση εθνικών εντύπων εντοπισμού ταξιδιωτών, η εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων για τον καθορισμό των περιοχών κινδύνου και διαφορετικών μέτρων σχετικά με τη χρήση μάσκας· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν χωρίς κανενός είδους συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που συνάδει μεν πλήρως με τα δικαιώματα των κρατών μελών, αλλά έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, από την οποία επωφελούνται όλοι από κοινού·

  8. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μόνο αναγκαία και αναλογικά μέτρα κατά τον περιορισμό των ταξιδιών ή την καθιέρωση ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, μετά από προσεκτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της δημόσιας υγείας και σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η περιττή σύγχυση ή οι επιπλοκές για όσους διασχίζουν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ·

  9. επισημαίνει ότι το ECDC εξακολουθεί να εντοπίζει αποκλίσεις στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και υποβολής στοιχείων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη εναρμόνισης δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη σε δεδομένη χρονική στιγμή·

  10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια κοινή μεθοδολογία συλλογής υγειονομικών δεδομένων και καταμέτρησης και κοινοποίησης του αριθμού των θανάτων·

  11. προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ίδιο ορισμό για θετικό κρούσμα COVID-19 και για θάνατο λόγω COVID-19·

  12. αναγνωρίζει τη σημασία των ποσοστών επίπτωσης ως του βασικού κριτηρίου για την αξιολόγηση της εξάπλωσης του ιού, σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες τάσεις όσον αφορά την επίπτωση· σημειώνει επίσης άλλα υγειονομικά κριτήρια, όπως τα ποσοστά θετικών τεστ ανίχνευσης, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία και η πληρότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας, τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη, αλλά τα θεωρεί μόνο συμπληρωματικά προς το βασικό κριτήριο αξιολόγησης·

  13. υπογραμμίζει ότι μια τέτοιου είδους κοινή προσέγγιση υγειονομικής αξιολόγησης θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να πραγματοποιήσουν μια κοινή ανάλυση του επιδημιολογικού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ·

  14. εκτιμά ότι το ECDC πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει σε επαρκή και αποτελεσματική αξιολόγηση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού και να δημοσιεύει εβδομαδιαίο επικαιροποιημένο χάρτη κινδύνου στη βάση κοινού χρωματικού κώδικα, τον οποίο θα καταρτίζει σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέγουν και παρέχουν τα κράτη μέλη·

  15. τάσσεται υπέρ του χρωματικού κώδικα που πρότεινε η Επιτροπή στην τελευταία της πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου· θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο και γκρι) θα διευκολύνει την κυκλοφορία εντός της ΕΕ και θα παρέχει στους πολίτες πληροφορίες με μεγαλύτερη διαφάνεια·

  16. θεωρεί ότι τα κατώτερα όρια που εγκρίθηκαν προς χρήση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες αλλαγές και οι διακυμάνσεις μεταξύ των κατηγοριών, επιτρέποντας ένα επίπεδο σταθερότητας που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία· θεωρεί επίσης ότι το κατώτατο όριο που χρησιμοποιείται για την «πράσινη» ζώνη θα πρέπει να ισούται με ένα αριθμό που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50 % των κρατών μελών, επιτρέποντας, παράλληλα, κατάλληλα και επαρκώς κλιμακούμενα κατώτατα «πορτοκαλί» και «κόκκινα» όρια για περιοχές με υψηλότερο κίνδυνο μετάδοσης·

  17. εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της εφαρμογής μιας περιφερειακής προσέγγισης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, λόγω των δυσκολιών που συνεπάγεται ο έλεγχος του τόπου κατοικίας ή του τελευταίου τόπου παραμονής ταξιδιωτών στα σύνορα· θεωρεί ότι η εύκολη εφαρμογή και κατανόηση των εφαρμοζόμενων μέτρων θα πρέπει να αποτελέσει βασικό μέλημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα·

  18. υπενθυμίζει ότι το ECDC έχει συστήσει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα ελάχιστα βασικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού, όπως μέτρα υγιεινής, κοινωνική αποστασιοποίηση και περιορισμό των συγκεντρώσεων, χρήση μάσκας προσώπου σε συγκεκριμένες περιστάσεις, πρόβλεψη τηλεργασίας, μαζική διεξαγωγή τεστ, απομόνωση κρουσμάτων, καραντίνα στενών επαφών και προστασία των ευάλωτων ομάδων·

  19. καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις προαναφερθείσες συστάσεις του ECDC και να καθορίσουν κοινό πλαίσιο υγειονομικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι δημόσιες αρχές στις πληττόμενες περιοχές προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας, ενώ αναγνωρίζει την ευθύνη που υπέχουν τα κράτη μέλη να προστατεύουν την υγεία των πολιτών τους·

  20. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να εξετάσουν και να κοινοποιήσουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού μετάδοσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις περιορισμού των μετακινήσεων του πληθυσμού, μείωση του αριθμού των επαφών ανά άτομο, αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων, ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, κλείσιμο σχολείων ή συστάσεις για παραμονή στο σπίτι·

  21. εκτιμά ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των πληττόμενων περιοχών ούτως ώστε να αποφεύγεται η λήψη περιοριστικών μέτρων ως αντίδραση· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών περιφερειών και να επιμείνουν στην ανάγκη συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

  22. θεωρεί ότι, σε περίπτωση ενεργού διασυνοριακής ζώνης εξάπλωσης, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να θεσπίσουν από κοινού υγειονομικούς μηχανισμούς για τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο·

  23. τονίζει ότι μια συντονισμένη εφαρμογή υγειονομικών μέτρων ένθεν και εκείθεν των συνόρων μοιάζει αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα αυτά θα είναι συνεπή, αποτελεσματικά και θα υποστηρίζονται από τον πληθυσμό·

  24. ζητεί να εγκριθεί και να εφαρμοστεί κοινή στρατηγική για τη διεξαγωγή τεστ σε όλα τα κράτη μέλη και δη σε διασυνοριακές περιφέρειες· θεωρεί ότι τα τεστ για ταξιδιωτικούς σκοπούς θα πρέπει να πραγματοποιούνται, κατά κανόνα, στη χώρα προέλευσης τουλάχιστον 48 έως 72 ώρες πριν από το ταξίδι· θεωρεί, επίσης, ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο των αρχών που επιτρέπεται να παρέχουν πιστοποιητικό πραγματοποίησης τεστ για τους σκοπούς αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθεί η κατάχρηση της εν λόγω διαδικασίας·

  25. υπογραμμίζει ότι η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων των τεστ θα καταστήσει δυνατή την αμοιβαία αναγνώριση από χώρα σε χώρα·

  26. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αποτελέσματα των τεστ COVID-19 όταν αυτά διενεργούνται από τους πιστοποιημένους υγειονομικούς φορείς σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο που θα καταρτίσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή·

  27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε κοινή περίοδο καραντίνας, αφού λάβουν υπόψη τους τη γνώμη του ECDC· θεωρεί ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν μη αναγκαία ταξίδια στην ΕΕ από τρίτη χώρα θα πρέπει να υπόκεινται σε περίοδο καραντίνας 10 ημερών, ενώ όσοι φθάνουν για «βασικούς σκοπούς» δεν θα πρέπει να υπόκειται σε καραντίνα για την περίοδο αυτή·

  28. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κοινό πρωτόκολλο για την παρακολούθηση ασυμπτωματικών ασθενών και για τα μέτρα απομόνωσης των ασθενών που βρέθηκαν θετικοί στη νόσο COVID-19·

  29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση από τους πολίτες εντύπων εντοπισμού επιβατών· θεωρεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ψηφιακή έκδοση των πληροφοριών για τον εντοπισμό επιβατών προκειμένου να απλουστευθεί η επεξεργασία, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους Ευρωπαίους·

  30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βασίζονται στη γνώμη μιας ευρωπαϊκής επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής·

  31. ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη νόσο COVID-19 υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής· θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε αυτή την ειδική ομάδα και θα πρέπει να οριστεί ένα σημείο επαφής από τα εθνικά τους στελέχη· προτείνει η εν λόγω ειδική ομάδα να έχει ως κύριο στόχο την συστηματική διάδοση των συστάσεων που διαβιβάζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

  32. υπενθυμίζει ότι η παροχή στο κοινό σαφούς, έγκαιρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, και για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και της συμμόρφωσης των πολιτών·

  33. σημειώνει την αρχική αποτυχία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM) και τους περιορισμούς στις εξαγωγές μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και αναπνευστήρων που επιβλήθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη κατά τις δυσκολότερες ημέρες για τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση της νόσου COVID-19· υπενθυμίζει ότι δεν είναι αδικαιολόγητοι όλοι οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM) και της επιτροπής για την ασφάλεια της υγείας, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των κεντρικών αγορών εξοπλισμού και υλικών, να διασφαλιστούν η ταχεία απόκτηση και η από κοινού διανομή ξεκινώντας από περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, να εξασφαλιστούν αποτελεσματικός συντονισμός και σαφείς, εφαρμόσιμοι κανόνες για την κατανομή των πόρων αυτών, και να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών·

  34. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να συγκεντρώσουν πόρους, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών ικανοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση στην ΕΕ για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, αναπνευστήρες και λοιπό ιατρικό εξοπλισμό, εργαστηριακά εφόδια και προϊόντα απολύμανσης, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του στρατηγικού αποθέματος rescEU·

  35. ενθαρρύνει το ECDC, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), να βελτιώσουν τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας για την παρακολούθηση των δεδομένων, αξιοποιώντας, παράλληλα, το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα· πιστεύει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το GALILEO θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές για την ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις πανδημίες, προκειμένου να ανιχνεύεται, να εντοπίζεται και να αποτυπώνεται η διασπορά των λοιμώξεων, παρόμοια με την εφαρμογή εκείνη που παρέχεται από το κοινόχρηστο λογισμικό ως υπηρεσία «BlueDot»·

  36. υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατός, ούτε και επιθυμητός, ο πλήρης επαναπατρισμός όλων των αλυσίδων εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας· επισημαίνει ότι ένα ευρύ δίκτυο δίκαιων και ορθώς εφαρμοζόμενων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), σε συνδυασμό με ένα πλήρως λειτουργικό πολυμερές σύστημα εμπορίου, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ένα επιχειρησιακό δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο στον πυρήνα του, είναι ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης της διαθεσιμότητας πολλαπλών πηγών για την παραγωγή βασικών προϊόντων, και ότι τα ρυθμιστικά πρότυπα συγκλίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ένα ισχυρό παγκόσμιο πλαίσιο καινοτομίας που συμπληρώνει την ευρωπαϊκή παραγωγή·

  37. υπενθυμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά που προκύπτουν από τα εθνικά μέτρα και οδηγούν στη μη κυκλοφορία βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ΜΑΠ, και σε περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει εργαλεία συντονισμού για την αποτελεσματική διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων, ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου διατάραξη της εσωτερικής αγοράς σε περίπτωση παρόμοιων κρίσεων·

  38. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε ολοκληρωμένη και διατομεακή ανάλυση των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου να κατανοήσουμε το βάθος του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19, και να εκτιμήσει το μέγεθος των διαταραχών στις διασυνοριακές αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ουσιώδη τεκμηρίωση, βάσει της οποίας θα εκδώσει επικαιροποιημένες συστάσεις και θα προσδιορίσει τις κρίσιμες πολιτικές που θα ενισχύσουν τη συλλογική μακροπρόθεσμη ανάκαμψη εντός της ενιαίας αγοράς, χωρίς να μείνει κανένας στο περιθώριο·

  39. υπογραμμίζει ότι τυχόν περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 από τις εθνικές αρχές θα πρέπει, εξ ορισμού, να είναι περιορισμένης διάρκειας, καθώς η μόνη αιτιολόγησή τους είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας· αναμένει από την Επιτροπή να μεριμνήσει με προσοχή, ώστε τα προσωρινά μέτρα να μην καταστούν μόνιμοι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και προσώπων εντός της εσωτερικής αγοράς·

  40. υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω του κινδύνου κακόβουλων ενεργειών που συνδέονται με τη νόσο COVID-19, όπως για παράδειγμα μη ασφαλή προϊόντα που κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι ωφέλιμα για την υγεία· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες στην υποστήριξη της απομάκρυνσης μη ασφαλών προϊόντων από την αγορά, σε συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την Επιτροπή·

  41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου