Nós Imeachta : 2020/2780(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : B9-0267/2020

Téacsanna arna gcur síos :

B9-0267/2020

Díospóireachtaí :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Vótaí :

PV 17/09/2020 - 16

Téacsanna arna nglacadh :


<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0267/2020</NoDocSe>
PDF 136kWORD 56k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreSuite>chun an díospóireacht maidir leis na ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún a thabhairt chun deiridh</TitreSuite>

<TitreRecueil>de bhun Riail 132(2) de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le COVID-19: comhordú AE ar mheasúnuithe sláinte agus aicmiú riosca</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Alexandr Vondra</Depute>

<Commission>{ECR}thar ceann Ghrúpa ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0267/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le COVID-19: comhordú AE ar mheasúnuithe sláinte agus aicmiú riosca

(2020/2780(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE),

 ag féachaint d’Airteagal 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus d’Airteagail 4, 6, 9, 114, 153, 169 agus 191 de,

 ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 35 di,

 ag féachaint dá rún an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac[1],

 ag féachaint da rún an 10 Iúil 2020 maidir le straitéis sláinte poiblí AE i ndiaidh COVID-19[2],

 ag féachaint do Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil paindéim COVID-19 bogtha ó ghéarchéim go céim bainistithe riosca;

B. de bhrí go bhfuil éagsúlacht shuntasach ann ó Bhallstát go chéile maidir le forleithne, déine chúrsaíochta víreasaí agus ré chúrsaíochta COVID-19;

C. de bhrí go bhfuil sé léirithe le ráig COVID-19 go bhfuil gá le neartú breise a dhéanamh ar chomhordú taighde le tacaíocht bhuiséadach chomhréireach d’fhorbairt vacsaíní agus cóireálacha teiripeacha, i measc nithe eile, agus go bhfuil gá le cuíchóiriú comhréireach a dhéanamh ar an gcóras formheasta le haghaidh cógais leighis agus/nó vacsaíní gan géilleadh maidir le coimircí sláinte poiblí; de bhrí go bhfuil tástáil roinnt vacsaíní go mór chun cinn ach, go dtí seo, nach bhfuil nós imeachta AE  maidir le húdarú margaíochta curtha i gcrích i leith vacsaín ar bith;

D. de bhrí gur deacair comparáid a dhéanamh idir sonraí i ngeall ar na cineálacha éagsúla cur chuige atá ann maidir le sonraí a bhaineann le COVID-19 a bhailiú ar fud AE;

E. de bhrí go bhfuil easpa comhordaithe idir na Ballstáit go dtí seo ag baint le freagairt AE ar phaindéim COVID-19 ó thaobh comhordú a dhéanamh ar bhearta sláinte poiblí, lena n-áirítear an srian ar ghluaisteacht daoine laistigh de theorannacha agus tharstu;

F. de bhrí gur eagraigh na Ballstáit iad féin gan dul i mbun comhairliúcháin, agus gach Ballstáit ag gníomhú ar an leibhéal náisiúnta (ag tabhairt isteach beart bacainneach, treoracha leithlisithe, scagtha, etc.), rud as ar tháinig éagsúlachtaí móra laistigh den Aontas Eorpach;

G. de bhrí go raibh go leor Eorpach faoi réir rialacha difriúla ar bhonn córasach, ag brath ní hamháin ar a n-áit chónaithe, ach freisin ar an áit chuig ar thaisteal siad; de bhrí go raibh an easpa comhordaithe sin le linn an tsamhraidh ina cúis le hiliomad rialuithe agus beart ag teorannacha, agus laistigh d’aerfoirt agus stáisiúin iarnróid;

H. de bhrí go bhfuil gá le gníomhaíocht chomhordaithe ag na Ballstáit chun nach mbainfí an bonn ó inchreidteacht na mbeart sin;

I. de bhrí, maidir leis na srianta ar shaorghluaiseacht a chur na Ballstáit i bhfeidhm, nach i gcónaí a bhí siad i gcomhréir leis na leibhéil riosca iarbhír, mar, i roinnt gcásanna, rinneadh srianta diana, amhail dúnadh teorannacha, a fhorchur ar thaistealaithe ó thíortha ina rabh rátaí ísle ionfhabhtuithe;

J. de bhrí, nach amháin go raibh mór-iarmhairtí sláinte ag géarchéim COVID-19, ach go raibh iarmhairtí diúltacha an-suntasach aici freisin ar mharlartuithe eacnamaíocha, eolaíocha, turasóireachta agus cultúrtha;

K. de bhrí gur colúin bhunriachtanacha de na ceithre shaoirse iad saorghluaiseacht daoine, earraí agus seirbhísí, ar colúin iad a bhfuil feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh bunaithe orthu;

L. de bhrí gur inniúlacht náisiúnta, thar aon ní eile, é soláthar cúraim sláinte ach gur inniúlacht roinnte idir na Ballstáit agus an tAontas í an tsláinte phoiblí;

M. de bhrí go gcaithfidh freagairt AE ar phaindéim COVID-19 a bheith i gcomhréir go hiomlán le hAirteagal 168 CFAE, agus urraim á léiriú léi d’inniúlachtaí gach Ballstáit a mbeartas sláinte féin a shainiú, seirbhísí sláinte agus cúram leighis a eagrú, a sholáthar agus a bhainistiú, agus acmhainní a leithdháileadh ar a gcórais sláinte;

N. de bhrí go bhfuil rialú déanta ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an iliomad uaireanta faoin gcaoi ar féidir leis an Aontas Eorpach cuspóirí sláinte poiblí a shaothrú trí chomhtháthú an mhargaidh inmheánaigh, agus Airteagal 114 á agairt mar bhunús dlí;

O. de bhrí go bhfuil deis shuntasach ann fós don Aontas Eorpach beartas sláinte poiblí níos fearr a bhaint amach, agus déanamh amhlaidh faoi chuimsiú na bparaiméadar atá sna Conarthaí cheana féin; de bhrí go bhfuil forálacha na gConarthaí fós tearcúsáidte den chuid is mó ó thaobh na ngealltanas a d’fhéadfaí a chomhlíonadh leo;

P. de bhrí go bhfuil ról bunúsach ag teaghlaigh maidir leis an bhfreagairt ar an bpaindéim, agus cúram bunriachtanach á soláthar acu dá mbaill, lena n-áirítear daoine scothaosta, leanaí agus daoine breoite;

Q. de bhrí go n-aithnítear go forleathan gur féidir tairbhe nach beag a bheith ag roinnt le rochtain ar chúram sláinte trasteorann, agus le comhordú níos fearr ar dhea-chleachtas idir na Ballstáit agus cur chun cinn an dea-chleachtais sin agus, dá bhrí sin, go bhfuil comhar agus dlúthpháirtíocht laistigh den Aontas bunriachtanach;

R. de bhrí go bhfuil tástáil go barr a chumais déanta le linn na géarchéime sláinte reatha ar an mbonneagar atá ann cheana le haghaidh freagairt éigeandála, lena n-áirítear an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC), Cinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 maidir le bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar Shláinte agus an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta agus a chúltaca acmhainneachtaí faoi rescEU, rud lenar cuireadh moill mhíchuí ar ghníomhaíocht freagartha éigeandála;

S. de bhrí go bhfuil sé léirithe le géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá beartais sláinte atá bunaithe ar fhianaise; de bhrí go n-áirítear leis an méid sin idir thionscnaimh i dtaca le cosc agus tionscnaimh i dtaca le cóireáil; de bhrí gur cheart go mbeadh bearta coisctheacha comhréireach agus go n-áiritheofaí an toradh sláinte is fearr leo;

T. de bhrí go bhfuil slabhraí soláthair cógaisíochta ag brath ar chomhábhair chógaisíochta nó cógais leighis chineálacha arna monarú i dtríú tíortha le haghaidh acmhainneacht monaraíochta, soláthar comhábhar cógaisíochta gníomhach (APInna) agus mar ábhair thosaigh; de bhrí, mar gheall ar na toirmisc onnmhairiúcháin a forchuireadh le linn ghéarchéim COVID-19, gur tugadh chun solais an baol a bhaineann le bheith ag brath ar na slabhraí soláthair sin;

U. de bhrí gur cheart go léireofaí urraim i gcónaí  sna bearta a dhéanann na Ballstáit do chearta bunúsacha gach uile Eorpaigh; de bhrí gur cheart go mbeadh na bearta sin riachtanach, comhréireach agus sealadach; de bhrí nach rogha í an dlúthpháirtíocht atá idir na Ballstáit ach gur oibleagáid de chuid an Chonartha í agus gurb ionann í agus ceann dár luachanna Eorpacha;

V. de bhrí go bhfuil gníomhaíocht tosaigh déanta cheana ag an gCoimisiún le glacadh roinnt pacáistí beart, teachtaireachtaí agus straitéisí, lena n-áirítear an moladh ón gComhairle le déanaí, an 4 Meán Fómhair 2020, maidir le cur chuige comhordaithe i dtaca le srian a chur ar shaorghluaiseacht mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19 (COM(2020)0499);

W. de bhrí gur cheart don Chomhairle teacht ar chomhaontú maidir le téarmaí an mholta sin agus é a chur chun feidhme agus na bearta a bhunú a bhfuil gá leo chun a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit comhordú ar a gcinntí agus ar a ngníomhaíochtaí chun deireadh a chur le leathadh an víris nó teorainn a chur lena leathadh;

1. á chur in iúl gur ábhar an-imní di an méadú ar líon na gcásanna de COVID-19 i roinnt Ballstát ó mhí an Mheithimh agus á iarraidh go dtabharfadh na Ballstáit freagairt i bhfad níos comhordaithe chun méadú a dhéanamh ar éifeachtúlacht agus inchreidteacht na mbeart sin chun teorainn a chur le tras-seoladh an choróinvíris;

2. ag cur béim láidir ar an ngá atá le bainistiú sláinte comhroinnte agus comhordaithe chun an phaindéim seo a chomhrac go héifeachtach;

3. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé saoránaigh a chur ar a suaimhneas maidir le comhsheasmhacht na mbeart a dhéantar ó Bhallstát go chéile;

4. á mheabhrú gur ceart bunúsach a chumhdaítear sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha AE í an tsaoirse gluaiseachta do shaoránaigh AE;

5. á chur i bhfios go láidir nach féidir an ceart sin a shrianadh ach amháin i gcás forais shonracha agus theoranta leasa phoiblí, eadhon cosaint na sláinte poiblí, beartas poiblí agus slándála poiblí;

6. á áitiú gur cheart na srianta sin a chur i bhfeidhm i gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí AE, go háirithe prionsabail na comhréireachta agus an neamh-idirdhealaithe;

7. á chur i bhfios go láidir, i gcomhthéacs an mhéadaithe atá tagtha le déanaí ar líon na gcásanna nua de COVID-19 ar fud AE, go bhfuil gníomhaíochtaí nua éagsúla agus neamhchomhordaithe déanta ag na Ballstáit maidir le saorghluaiseacht do dhaoine agus iad ag taisteal ó thíortha eile de chuid AE; á thabhairt chun suntais go bhfuil a liosta náisiúnta féin de bhearta curtha chun úsáide ag gach Ballstát, lena n-áirítear coraintín éigeantach nó molta (agus tréimhse éagsúla coraintín ag teastáil), torthaí diúltacha ar thástálacha imoibrithe shlabhrúil polaiméaráise (PCR) ar theacht isteach, líonadh foirmeacha náisiúnta aimsithe taistealaí, chur i bhfeidhm critéar éagsúil le haghaidh réimsí riosca agus bearta éagsúla maidir le húsáid masc a shainiú; ag tabhairt dá haire gur tugadh isteach na bearta sin gan aon chineál comhordaithe ar leibhéal AE, rud atá go hiomlán laistigh de chearta na mBallstát ach a mbíonn tionchar diúltach aige ar an margadh aonair, ar sócmhainn chomhroinnte do chách é;

8. ag tathant ar na Ballstáit gan bearta riachtanacha agus comhréireacha a ghlacadh, agus taisteal á shrianadh leo nó rialuithe inmheánacha teorann á dtabhairt isteach leo, ach amháin tar éis meastóireacht chúramach a dhéanamh ar éifeachtúlacht na mbeart sin maidir le haghaidh a thabhairt ar shaincheist na sláinte poiblí agus i gcomhordú leis na Ballstáit eile, chun mearbhall nach bhfuil gá leis nó deacrachtaí dóibh sin atá ag trasnú teorainneacha laistigh de AE a sheachaint;

9. á thabhairt chun suntais go bhfuil ECDC fós ag leagan béim ar éagsúlachtaí sa bhailiú sonraí agus sa tuairisciú sonraí a dhéanann na Ballstáit; ag leagan béim ar an bhfíoras go gcuireann an easpa comhordaithe sin cosc orainn léargas soiléir agus iomlán a fháil ar leathadh an víris san Eoraip ag aon am amháin;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún modheolaíocht choiteann a chur chun cinn chun sonraí sláinte a bhailiú, líon na mbásanna a áireamh agus iad a thuairisciú;

11. ag tathant ar na Ballstáit an sainmhíniú céanna a ghlacadh le haghaidh cás dearfach de COVID-19 agus le haghaidh bás mar gheall ar COVID-19;

12. á aithint a thábhachtaí atá rátaí tarlaithe mar phríomhchritéar chun meastóireacht a dhéanamh ar leathadh an víris, mar aon leis na treochtaí tuairiscithe tarlaithe; ag tabhairt dá haire, ina theannta sin, go bhfuil critéir shláinte eile ann, amhail ráta na dtástálacha a mbíonn toradh deimhneach orthu agus an ráta áitíochta in aonaid dianchúraim, ar critéir iad a d’fhéadfaí a chur san áireamh, ach á meas nach bhfuil siad ach comhlántach leis an bpríomhchritéar le haghaidh measúnaithe;

13. á chur i bhfios go láidir, le cur chuige comhchoiteann den chineál sin, go mbeidh na Ballstáit agus an Coimisiún in ann leanúint ar aghaidh le hanailís choiteann a dhéanamh ar an riosca eipidéimeolaíoch ar leibhéal AE;

14. á mheas gur cheart go mbeadh ECDC in ann measúnú a dhéanamh go leordhóthanach agus go héifeachtach ar an riosca go leathadh an víreas agus léarscáil a nuashonrófar go seachtainiúil a fhoilsiú, ar léarscáil í ar a léireofaí an riosca bunaithe ar chód dathanna coiteann, ar riosca é arna shuíomh de réir na faisnéise a bhailíonn agus a sholáthraíonn na Ballstáit;

15. ag tacú leis an gcód dathanna a mhol an Coimisiún sa togra deireanach uaidh le haghaidh moladh ón gComhairle; á mheas, leis an aicmiú a moladh (uaine, oráiste, dearg agus liath), go n-éascófar gluaisteacht laistigh de AE agus go dtabharfar faisnéis níos trédhearcaí do shaoránaigh;

16. á mheas, i dtaobh na dtairseacha a ghlacfar lena n-úsáid, gur cheart go mbeadh siad de chineál lena seachnófaí athruithe a bheith á ndéanamh ar chatagóirí agus luaineachtaí a bheith ag teacht eatarthu arís agus arís eile, rud a d’fhágfadh gurbh fhéidir leibhéal cobhsaíochta a bheith ann lena mbeadh saoránaigh in ann a ngluaisteachtaí a phleanáil ar bhealach níos muiníní sula rachaidh siad i mbun taistil; á mheas, ina theannta sin, gur cheart gurbh ionann an tairseach a úsáidtear don chrios ‘glas’ agus figiúr a chuimsíonn 50 % ar a laghad de na Ballstáit, agus tairseacha ‘flannbhuí’ agus ‘dearga’ a bheidh iomchuí agus grádaithe go leordhóthanach fós á gceadú do limistéir inarb airde an riosca tógálachta;

17. á chur in iúl go bhfuil sí in amhras maidir leis na gnéithe praiticiúla a bhaineann le cur chuige réigiúnach mar atá molta ag an gCoimisiún a chur chun feidhme, i bhfianaise na ndeacrachtaí a bhaineann le háit chónaithe nó áit tréimhse deireanaí cónaithe a fhíorú le haghaidh taistealaithe ag an teorainn; á mheas, chun a áirithiú go ndéanfaí na bearta a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach agus go héifeachtach, gur cheart go measfaí mar phríomh-shaincheist é go bhféadfaí na bearta atá ann a chur i bhfeidhm agus a thuiscint go héasca;

18. á mheabhrú go bhfuil sé molta ag ECDC go ndéanfadh na Ballstáit íosbhearta bonnlíne a leanúint chun leathadh an víris a sheachaint, amhail bearta sláinteachais, scaradh sóisialta agus srianadh ar theacht le chéile, úsáid masc aghaidhe i suíomhanna sonracha, socruithe maidir le bheith ag obair ón mbaile, tástáil fhorleathan, leithlisiú cásanna, coraintín gartheagmhálaithe agus cosaint daonraí leochaileacha;

19. á iarraidh ar na Ballstáit na moltaí thuasluaithe ó ECDE a leanúint agus comhchreat de bhearta sláinte a shainiú a bhféadfaidh údaráis phoiblí i limistéir atá buailte iad a ghlacadh chun stop a chur le leathadh na paindéime, agus aitheantas á thabhairt don fhreagracht atá ar na Ballstáit maidir le sláinte a saoránach a chosaint;

20. á aithint gur cheart d’údaráis phoiblí breithniú a dhéanamh ar bhearta breise agus iad a chomhroinnt má thagann méadú ar an ráta tarchuir, ar bearta iad lena n-áirítear idirghabhálacha a chuirfeadh teorann le gluaiseacht an daonra, a dhéanfadh laghdú ar líon na dteagmhálacha in aghaidh an duine, agus lena seachnaófaí ollchruinnithe, agus aird ar leith á tabhairt ar limistéir ardriosca, ar scoileanna a dhúnadh nó ar a mholadh go mbeadh daoine ag ‘fanacht sa bhaile’;

21. á mheas go neartódh creat den sórt sin muinín fhrithpháirteach idir na Ballstáit agus idir na limistéir atá buailte, agus go seachnófaí bearta sriantacha freagartha leis; á iarraidh ar na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar shainiúlachtaí na réigiún trasteorann agus a áitiú gur gá comhar ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach;

22. á mheas, i gcás limistéar trasteorann a mbeadh leathadh gníomhach ann, gur cheart d’údaráis phoiblí sásraí sláinte a bhunú ar bhonn comhpháirteach le haghaidh comhordú fíor-ama agus malartú faisnéise;

23. á chur i bhfáth gur dealraitheach go bhfuil sé bunriachtanach bearta sláinte a chur i bhfeidhm ar bhealach comhordaithe ar dhá thaobh na dteorainneacha ionas go n-áiritheofar go mbeidh siad comhsheasmhach, éifeachtach agus go dtacóidh an pobal leo;

24. á iarraidh go nglacfaí agus go gcuirfí chun feidhme straitéis choiteann tástála i ngach Ballstát, go háirithe i réigiúin trasteorann; á mheas gur cheart, de ghnáth, chun críocha taistil sa tír thionscnaimh, go ndéanfaí an tástáil idir 48 agus 72 uair an chloig ar a laghad roimh an taisteal sin; á mheas, thairis sin, gur cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún liosta a tharraingt suas de na húdaráis a bhfuil cead acu deimhniú tástála a sholáthar chun na gcríoch sin, chun an próiseas sin a chosaint ar mhí-úsáid;

25. á chur i bhfios go láidir go gceadófar aitheantas cómhalartach ó thír go tír le hinchomparáideacht na dtorthaí tástála;

26. á iarraidh ar na Ballstáit torthaí tástálacha d’ionfhabhtú COVID-19 a dhéanfaidh comhlachtaí sláinte deimhnithe i mBallstáit eile atá ar an liosta arna thabhairt suas ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún a aithint go frithpháirteach;

27. á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún teacht ar chomhaontú maidir le tréimhse choiteann choraintín, agus tuairim ECDC á cur san áireamh acu; á mheas gur cheart go mbeadh taisteal neamhriachtanach isteach san AE ag saoránaigh neamh-AE ó Bhallstáit nach Ballstáit den AE iad faoi réir tréimhse coraintín 10 lá, agus nár cheart go mbeadh sé de cheangal ar na daoine a thagann chun ‘críocha ríthábhachtacha’ dul ar coraintín don tréimhse sin;

28. á iarraidh ar na Ballstáit prótacal comhchoiteann a ghlacadh chun faireachán a dhéanamh ar othair aisiomptómacha mar aon le bearta i dtaca le leithlisiú othar a raibh toradh deimhneach ar a dtástáil COVID-19;

29. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil saoránaigh ag baint úsáid as foirmeacha aimsithe paisinéirí; á mheas gur cheart leagan digiteach d’fhaisnéis aimsithe paisinéirí a úsáid chun próiseáil a shimpliú, agus rochtain chomhionann á háirithiú do gach Eorpach;

30. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit brath ar thuairim Boird Chomhairligh Eolaíoch Eorpaigh;

31. á iarraidh go mbunófaí tascfhórsa COVID-19 faoi stiúir an Choimisiúin; á mheas gur cheart go mbeadh ionadaíocht ag gach Ballstát ar an tascfhórsa sin agus gur cheart dóibh pointe teagmhála a ainmniú óna bhfeidhmeannais náisiúnta; á mholadh gur cheart go mbeadh sé mar phríomhaidhm ag an tascfhórsa sin moltaí arna dtabhairt ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal náisiúnta a scaipeadh go rialta;

32. á mheabhrú go bhfuil sé ríthábhachtach faisnéis shoiléir, thráthúil agus chuimsitheach a thabhairt don phobal ionas go dteorannófar tionchair aon srianta ar shaorghluaiseacht arna gcur ar bun, agus chun intuarthacht, deimhneacht dhlíthiúil agus comhlíonadh ag na saoránaigh a áirithiú;

33. á thabhairt dá haire gur theip ar dtús ar an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (UCPM) agus ar na srianta ar onnmhairiú Trealaimh Cosanta Phearsanta (PPE) agus aerálaithe arna bhforchur ar roinnt Ballstát sna laethanta ba dheacra do na tíortha is mó a bhí buailte le leathadh COVID-19; á mheabhrú nach bhfuil na srianta go léir a tugadh isteach gan bonn cirt; á iarraidh ar an gCoimisiún feidhmiú cuí UCPM agus an Choiste Sábháilteachta Sláinte a áirithiú chun méadú ar cheannacháin láraithe trealaimh agus ábhar a chumasú, fáil thapa agus dáileadh comhpháirteach a áirithiú ag tosú leis na ceantair is mó a bhfuil gá iontu, chun comhordú éifeachtach agus rialacha soiléire agus inghníomhaithe a sholáthar chun na hacmhainní sin a leithdháileadh, agus chun malartú faisnéise níos éifeachtaí agus níos tráthúla a ráthú;

34. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh na Ballstáit in ann acmhainní a chomhthiomsú, lena n-áirítear acmhainneachtaí monaraíochta, chun a áirithiú gur féidir freastal laistigh de AE ar an éileamh méadaithe ar TCP, aerálaithe agus trealamh leighis eile, ar sholáthairtí saotharlainne agus ar tháirgí sanitisithe, rud a chabhródh freisin le cúltacaí stoc-charn straitéiseach rescEU a neartú;

35. á mholadh do ECDC, don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, don Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha (ERCC) agus, i gcás inarb ábhartha, don Údarás Eorpach um Shábháilteacht (EFSA), feabhas a chur ar chonairí cumarsáide agus comhair i dtaca le faireachán ar shonraí, agus úsáid á baint go freagrach as acmhainneacht na hintleachta saorga; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhféadfadh na seirbhísí arna soláthar ag GALILEO a bheith éifeachtach maidir le forbairt clár paindéimeach luathrabhaidh, chun leathadh ionfhabhtuithe a rianú, a aimsiú agus a choincheapadh, cosúil leis an méid sin a sholáthraíonn an bogearra mar sheirbhís dílseánaigh BlueDot;

36. á chur i bhfios go láidir nach féidir ná inmhianaithe i ngeilleagar domhanda gach slabhra soláthair a aisdúichiú go hiomlán; ag cur béim ar an bhfíoras gurb iad líonra leathan de chomhaontuithe saorthrádála (FTAnna) cothroma arna gcur chun feidhme go maith mar aon le córas iltaobhach trádála lánfheidhmiúil, a bhfuil an Eagraíocht Dhomhanda Trádála agus Comhlacht Achomhairc oibríochtúil ina chroílár, an bealach is fearr chun a ráthú go mbeidh foinsí iomadúla monaraíochta do tháirgí bunriachtanacha ar fáil, agus go mbeidh caighdeáin rialála ag teacht le chéile ar fud an domhain, rud lena n-áiritheofar creat láidir domhanda don nuálaíocht agus lena gcomhlánófar táirgeadh na hEorpa;

37. á mheabhrú ag raibh tionchair dhiúltacha ar na margadh inmheánach mar thoradh ar bhearta náisiúnta, agus neamhchursaíocht earraí bunriachtanacha amhail bia, trealamh leighis nó TCP ag teacht as an na tionchair sin, chomh maith le srianta ar shaorghluaiseacht daoine; á chur in iúl go bhfuil sí go láidir den tuairim gur cheart do AE uirlisí comhordúcháin a fhorbairt chun cásanna comhchosúla a bhainistiú go héifeachtach, ionas nach gcuirfear isteach ar an margadh inmheánach arís i gcás géarchéimeanna comhchosúla;

 á iarraidh ar an gCoimisiún, mar aon leis na Ballstáit, tabhairt faoi anailís chuimsitheach agus thrasearnálach ar na geilleagair laistigh de AE chun tuiscint a fháil ar dhoimhneacht na dtionchar a fulaingíodh le linn phaindéim COVID-19, agus chun measúnú a dhéanamh ar mhéid na suaití ar shlabhraí luacha trasteorann; á mheas gurb ionann an méid sin agus bonn faisnéise bunriachtanach ionas go mbeidh an Choimisiún in ann moltaí nuashonraithe a eisiúint agus príomhbhearta a chinntiú as a dtiocfaidh neartú ar an téarnamh fadtéarmach coiteann laistigh den mhargadh aonair, ar téarnamh é nach bhfágfaidh aon duine ar lár;

39. ag leagan béim ar an bhfíoras, maidir le haon bhearta sriantacha a fhorchuirfidh na húdaráis náisiúnta mar thoradh ar phaindéim COVID-19, gur cheart go mbeidís srianta, faoi mar a thuigfeá, agus teoranta ó thaobh ré de, ós rud é gurb é an t-aon údar atá leo ná dul i ngleic leis an bpaindéim; ag dréim leis go mbeidh an Coimisiún ag tabhairt cosaint ar bhacainní buana ar shaorghluaiseacht earraí, seirbhísí agus daoine laistigh den mhargadh inmheánach a bheith á ndéanamh de bhearta sealadacha;

40. á mheabhrú a thábhachtaí atá cosaint tomhaltóirí le linn na paindéime, mar gheall ar an riosca go ndéanfaí gníomhaíochtaí mailíseacha a bhaineann le COVID-19, mar shampla táirgí neamhshábháilte a maítear tairbhí sláinte ina leith; á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith ag ardáin ar líne maidir le tacú le táirgí neamhshábháilte a bhaint ó bheith á ndíol, i gcomhordú leis na húdaráis náisiúnta ábhartha agus leis an gCoimisiún;

41. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

 

[1] Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.

[2] Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0205.

An nuashonrú is déanaí: 16 Meán Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais