Предложение за резолюция - B9-0268/2020Предложение за резолюция
B9-0268/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие

14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Анна Елжбета Фотига, Витолд Ян Вашчиковски, Йоана Копчинска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска
от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0260/2020

Процедура : 2020/2774(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0268/2020
Внесени текстове :
B9-0268/2020
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0268/2020

Резолюция на Европейския парламент относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие

(2020/2774(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид резолюция си от 13 ноември 2014 г. относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър[1],

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 22 март 2018 г., 20 юни 2019 г. и 14 октомври 2019 г.,

 като взе предвид изявлението от 15 май 2020 г. на външните министри на ЕС относно положението в Източното Средиземноморие,

 като взе предвид изявлението от 9 август 2020 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) Жозеп Борел относно положението в Източното Средиземноморие,

 като взе предвид изявлението от 16 август 2020 г. на заместник-председателя/върховен представител относно възобновяването на сондажните дейности от Турция в Източното Средиземноморие,

 като взе предвид резултатите от неформалната среща на министрите на външните работи на ЕС (тип „Гимних“) от 28 август 2020 г.,

 като взе предвид предстоящата специална среща на върха на Европейския съвет на 24 и 25 септември 2020 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Турция е важен партньор на ЕС, и че от нея се очаква, в качеството на държава кандидатка, да спазва най-високите стандарти по отношение на демокрацията, включително зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и принципите на международното право;

Б. като има предвид, че Турция е член на НАТО и играе важна роля за гарантирането на сигурността на европейския континент;

В. като има предвид, че през последните години в Източното Средиземноморие бяха открити огромни запаси от природен газ, което накара правителствата на Кипър, Гърция, Израел и Египет да работят заедно за извличане на максимални ползи от тези природни ресурси при пълно зачитане на международното право; като има предвид, че през 2019 г. Турция също ускори сондажите в района на запад от Кипър;

Г. като има предвид подписването на споразумението за газопровода EastMed на 2 януари 2020 г. в Атина от ръководителите на Гърция, Кипър и Израел, които призоваха всички държави да участват, при условие че спазват международното право; като има предвид, че газопровода EastMed е стратегически важен инфраструктурен проект, който съответства на дългосрочната цел на ЕС за диверсифициране на енергийните доставки;

Д. като има предвид, че през ноември 2019 г. Анкара подписа меморандум за разбирателство с правителството на националното съгласие в Либия, с който, според Турция, се създава изключителна икономическа зона от южния бряг на Турция до Либия;

Е. като има предвид допълнителните източници на напрежение в региона, като решението на Анкара отново да превърне църквата „Света София“ в Истанбул в джамия и твърденията за опит от страна на Турция да позволи на мигранти от Сирия да преминат през границите на ЕС нелегално;

Ж. като има предвид, че съгласно влязлата в сила през 1994 г. Конвенция на ООН по морско право, за островите съществува изключителна икономическа зона, която се простира от изходната линия до най-много 200 морски мили; като има предвид, че всички 27 държави – членки и ЕС, и ЕС като отделна страна по конвенцията, са ратифицирали Конвенцията на ООН по морско право; като има предвид, че Турция все още не е ратифицирала конвенцията;

З. като има предвид, че в края на май 2020 г. Турция обяви плановете си за започване на сондажи през идните месеци в няколко други области, намиращи се по-далеч на запад;

И. като има предвид, че на 6 август 2020 г. Гърция и Египет постигнаха споразумение за създаване на изключителна икономическа зона, което беше ратифицирано от гръцкия парламент на 27 август и което според Гърция ще обезсили турското споразумение с Либия;

Й. като има предвид, че напрежението ескалира, когато на 10 август 2020 г. Турция изпрати сондажния кораб Орудж рейс за проучвателни сондажи за газ и нефт между гръцкия остров Кастелоризо и Кипър, ескортиран от военни кораби;

К. като има предвид, че на 15 август 2020 г. Турция издаде навигационен телекс (NAVTEX), с който обяви, че сондажният ѝ кораб Явуз ще продължи проучванията си за енергийни ресурси по крайбрежието на остров Кипър; като има предвид, че на 12 септември 2020 г. обаче Орудж рейс се върна в пристанището на Анталия и че навигационният телекс не беше подновен;

Л. като има предвид, че Франция временно е разположила фрегата и два изтребителя Рафал в Източното Средиземноморие;

М. като има предвид, че на срещата тип „Гимних“ Съветът изрази политически консенсус да поиска от съответните работни групи на Съвета да ускорят работата си по добавянето на лица, предложени от Кипър, в списъка на лицата, подлежащи на съществуващия режим за лицата, свързани с незаконни сондажи в Източното Средиземноморие, с оглед бързото му приемане; като има предвид, че ръководителите се договориха също така, че при липса на напредък в преговорите с Турция Комисията следва да изготви списък с допълнителни ограничителни мерки, които може да бъдат обсъдени на срещата на Европейския съвет на 24 и 25 септември;

Н. като има предвид, че генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг предприе стъпки в опит за преодоляване на безизходното положение и за намаляване на напрежението между Анкара и Атина;

О. като има предвид, че Турция продължава да бъде страна кандидатка с право на предприсъединителна финансова помощ и получава значителни суми и подкрепа от ЕС;

1. изразява загриженост относно действията на Турция в Източното Средиземноморие, които накърняват законните права на Гърция и Кипър в техните морски зони;

2. призовава Турция да спазва международното право, включително морското право, и по-специално суверенитета и юрисдикцията на всички държави – членки на ЕС, по отношение на морските зони;

3. настоява Турция да преустанови сондажните и проучвателните си дейности в границите на изключителните икономически зони на Кипър и на Гърция и да се въздържа от каквито и да било дейности, които биха могли да предизвикат допълнително напрежение в Източното Средиземноморие;

4. подчертава, че морските граници трябва да бъдат определени чрез диалог и преговори, а не чрез едностранни действия и мобилизиране на военноморските сили, и че споровете трябва да се решават в съответствие с международното право; насърчава всички страни да дават приоритет на дипломацията над едностранните действия със сериозни последици;

5. насърчава Турция да подпише и ратифицира Конвенцията на ООН по морско право;

6. приветства усилията на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, целящи създаване на засилен механизъм за избягване на конфликти и намаляване на риска от злополуки в Средиземноморския регион; подкрепя посредническите усилия на НАТО за сближаване на позициите на две от своите страни членки и за проправяне на пътя за по-нататъшен диалог, който да доведе до намаляване на напрежението;

7. осъжда наскоро приетите решения на Турция за превръщането на „Света София“ и „Хора“ отново в джамии;

8. подчертава стратегическото значение на природните ресурси в Източното Средиземноморие за ЕС и неговите държави членки и подчертава стойността на проекта за тръбопровода EastMed за целите на ЕС за енергийна диверсификация; призовава ЕС да защитава решително своите интереси;

9. призовава ЕС да улеснява диалога с Турция;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, Комисията, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, правителствата и парламентите на присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и на правителството и парламента на Република Турция.

 

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност