Procedura : 2020/2774(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0268/2020

Teksty złożone :

B9-0268/2020

Debaty :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0230

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0268/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego</Titre>

<DocRef>(2020/2774(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0260/2020

B9‑0268/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego

(2020/2774(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru[1],

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 marca 2018 r., 20 czerwca 2019 r. oraz 14 października 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie ministrów spraw zagranicznych UE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sytuacji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji/ wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella z dnia 9 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji/ wysokiego przedstawiciela z dnia 16 sierpnia 2020 r. w sprawie wznowienia odwiertów prowadzonych przez Turcję we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego,

 uwzględniając wyniki nieformalnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE w Gymnich w dniu 28 sierpnia 2020 r.,

 mając na uwadze nadchodzące nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 r.;

 uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie prawa morza (UNCLOS),

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Turcja jest ważnym partnerem UE i oczekuje się od niej, jako państwa kandydującego, stania na straży najwyższych standardów demokracji, w tym poszanowania praw człowieka, praworządności i zasad prawa międzynarodowego;

B. mając na uwadze, że Turcja jest członkiem NATO i odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na kontynencie europejskim;

C. mając na uwadze, że w ostatnich latach we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego znaleziono bogate złoża gazu, co skłoniło rządy Cypru, Grecji, Izraela i Egiptu do współpracy na rzecz jak najlepszego wykorzystania tych zasobów naturalnych, przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że w 2019 r. również Turcja zintensyfikowała odwierty na obszarze na zachód od Cypru;

D. mając na uwadze, że przywódcy Grecji, Cypru i Izraela podpisali 2 stycznia 2020 r. w Atenach porozumienie w sprawie budowy gazociągu EastMed i zaprosili wszystkie państwa do uczestnictwa, pod warunkiem przestrzegania prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że gazociąg EastMed jest strategicznie ważnym projektem infrastrukturalnym zgodnym z długoterminowym celem UE, jakim jest dywersyfikacja dostaw energii;

E. mając na uwadze, że w listopadzie 2019 r. Ankara podpisała z libijskim rządem jedności narodowej protokół ustaleń, zgodnie z którym według Turcji utworzono wyłączną strefę ekonomiczną (w.s.e.) od południowego wybrzeża Turcji do Libii;

F. mając na uwadze, że dodatkowe źródła napięć w regionie są spowodowane decyzją Ankary o ponownym przekształceniu Hagia Sophia w Stambule w meczet oraz domniemaną, podjętą przez Turcję próbą umożliwienia migrantom z Syrii nielegalnego przekraczania granic UE;

G. mając na uwadze, że zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która weszła w życie w 1994 r., w przypadku wysp wyłączna strefa ekonomiczna rozciąga się maksymalnie do 200 mil morskich od linii brzegowej; mając na uwadze, że wszystkie 27 państw członkowskich i UE jako strona ratyfikowały UNCLOS; mając na uwadze, że Turcja nie ratyfikowała jeszcze tej konwencji;

H. mając na uwadze, że pod koniec maja 2020 r. Turcja ogłosiła, iż w nadchodzących miesiącach zamierza rozpocząć prace wiertnicze na kilku innych obszarach położonych dalej na zachód;

I. mając na uwadze, że w dniu 6 sierpnia 2020 r. Grecja i Egipt zawarły porozumienie, ratyfikowane przez parlament grecki w dniu 27 sierpnia, w drodze którego utworzona została wyłączna strefa ekonomiczna, która według Grecji unieważni porozumienie Turcji z Libią;

J. mając na uwadze, że napięcia nasiliły się, gdy 10 sierpnia 2020 r. Turcja wysłała statek badawczy Oruç Reis, któremu towarzyszyły okręty wojenne, w celu prowadzenia poszukiwań gazu i ropy między grecką wyspą Kastellorizo a Cyprem;

K. mając na uwadze, że w dniu 15 sierpnia 2020 r. Turcja wydała nowe ostrzeżenie nawigacyjne NAVTEX, w którym poinformowała, że jej statek wiertniczy Yavuz będzie nadal prowadził poszukiwania źródeł energii poza Cyprem; mając jednak na uwadze, że w dniu 12 września 2020 r. Oruç Reis powrócił do portu w Antalyi, a ostrzeżenie NAVTEX nie zostało ponowione;

L. mając na uwadze, że Francja tymczasowo rozmieściła we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego fregatę i dwa myśliwce Rafale;

M. mając na uwadze, że na posiedzeniu w Gymnich Rada wyraziła zgodę polityczną na zwrócenie się do odpowiednich grup roboczych Rady, aby przyspieszyły prace w celu dodania osób zaproponowanych przez Cypr do wykazu istniejącego systemu podmiotów zaangażowanych w nieuprawnione odwierty we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, aby umożliwić szybkie przyjęcie tego wykazu; mając na uwadze, że przywódcy uzgodnili również, że wobec braku postępów we współpracy z Turcją Komisja powinna sporządzić wykaz dalszych środków ograniczających, które będą mogły zostać omówione na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 września;

N. mając na uwadze, że sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podjął kroki mające na celu przełamanie impasu i złagodzenie napięć między Ankarą a Atenami;

O. mając na uwadze, że Turcja pozostaje krajem kandydującym uprawnionym do otrzymywania przedakcesyjnej pomocy finansowej i otrzymuje ona znaczne kwoty i wsparcie ze strony UE;

1. wyraża zaniepokojenie działaniami Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego, które naruszają uzasadnione prawa Grecji i Cypru w ich strefach morskich;

2. wzywa Turcję do przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym prawa morza, a w szczególności suwerenności i jurysdykcji wszystkich państw członkowskich UE nad strefami morskimi;

3. wzywa Turcję do zaprzestania prowadzenia odwiertów i badań w cypryjskich i greckich wyłącznych strefach ekonomicznych oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby jeszcze bardziej podsycić napięcia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego;

4. podkreśla, że granice morskie należy określać w drodze dialogu i negocjacji, nie zaś jednostronnych działań i mobilizacji sił morskich, oraz że spory muszą być rozstrzygane zgodnie z prawem międzynarodowym; zachęca wszystkie strony, aby priorytetowo potraktowały działania dyplomatyczne w stosunku do daleko idących działań jednostronnych;

5. zachęca Turcję do podpisania i ratyfikacji UNCLOS;

6. z zadowoleniem przyjmuje starania sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, aby ustanowić wzmocniony mechanizm rozwiązywania konfliktów i zmniejszyć ryzyko wypadków w regionie Morza Śródziemnego; popiera wysiłki mediacyjne NATO mające na celu zbliżenie dwóch należących do niej członków i utorowanie drogi dalszemu dialogowi prowadzącemu do deeskalacji;

7. potępia niedawne decyzje Turcji o przekształceniu Hagia Sophia i kościołu Chora w meczety;

8. podkreśla strategiczne znaczenie zasobów naturalnych we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego dla UE i jej państw członkowskich oraz wartość projektu dotyczącego gazociągu EastMed w świetle celów UE w zakresie dywersyfikacji źródeł energii; wzywa UE, by wytrwale broniła swoich interesów;

9. wzywa UE do ułatwiania dialogu z Turcją;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Komisji, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, rządom i parlamentom państw członkowskich, krajów przystępujących i kandydujących oraz rządowi i parlamentowi Republiki Turcji.

 

[1] Dz.U. C 285 z 5.8.2016, s. 11.

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności