Förslag till resolution - B9-0268/2020Förslag till resolution
B9-0268/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet

14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska
för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0260/2020

Förfarande : 2020/2774(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0268/2020
Ingivna texter :
B9-0268/2020
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0268/2020

Europaparlamentets resolution om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet

(2020/2774(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 13 november 2014 om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon[1],

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 22 mars 2018, den 20 juni 2019 och den 14 oktober 2019,

 med beaktande av uttalandet av den 15 maj 2020 från EU:s utrikesministrar om situationen i östra Medelhavet,

 med beaktande av uttalandet av den 9 augusti 2020 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, om situationen i östra Medelhavet,

 med beaktande av uttalandet av den 16 augusti 2020 från vice ordföranden/den höga representanten om Turkiets återupptagna borrningsverksamhet i östra Medelhavet,

 med beaktande av resultaten av EU-utrikesministrarnas informella möte (Gymnich) den 28 augusti 2020,

 med beaktande av det kommande extra mötet i Europeiska rådet den 24–25 september 2020,

 med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos),

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Turkiet är ett viktigt partnerland för EU och förväntas såsom kandidatland att upprätthålla de högsta standarderna avseende demokrati, däribland respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatlighet och principerna om internationell rätt.

B. Turkiet är medlem i Nato och spelar en viktig roll för att garantera säkerheten på den europeiska kontinenten.

C. De senaste åren har enorma gasreserver påträffats i östra Medelhavet, vilket har föranlett regeringarna i Cypern, Grekland, Israel och Egypten att samarbeta för att utnyttja dessa naturresurser på bästa sätt, samtidigt som den internationella rätten fullt ut respekteras. 2019 utökade även Turkiet sin borrningsverksamhet i området väster om Cypern.

D. Avtalet om EastMed Pipeline undertecknades den 2 januari 2020 i Aten av ledarna för Grekland, Cypern och Israel och uppmanade alla länder att delta, under förutsättning att de respekterar internationell rätt. Gasledningen EastMed är ett strategiskt viktigt infrastrukturprojekt i linje med EU:s långsiktiga mål att diversifiera sin energiförsörjning.

E. I november 2019 undertecknade Ankara ett samförståndsavtal med den libyska nationella samlingsregeringen som enligt Turkiet skapade en exklusiv ekonomisk zon från den turkiska sydkusten till Libyen.

F. Andra orsaker till spänningar i regionen är bland annat Ankaras beslut att på nytt omvandla Hagia Sophia i Istanbul till en moské och det påstådda turkiska försöket att låta migranter från Syrien passera EU:s gränser olagligt.

G. Enligt Unclos, som trädde i kraft 1994, finns det för öar en exklusiv ekonomisk zon som sträcker sig högst 200 sjömil från baslinjen. Samtliga 27 medlemsstater och EU som part i sig har ratificerat Unclos. Turkiet har ännu inte ratificerat konventionen.

H. I slutet av maj 2020 tillkännagav Turkiet sina planer på att under de kommande månaderna börja borra i flera andra områden längre västerut.

I. Den 6 augusti 2020 nådde Grekland och Egypten en överenskommelse som ratificerades av det grekiska parlamentet den 27 augusti och som inrättade en exklusiv ekonomisk zon som enligt Grekland skulle upphäva det turkiska avtalet med Libyen.

J. Spänningarna ökade när Turkiet den 10 augusti 2020 skickade undersökningsfartyget Oruç Reis, som åtföljdes av krigsfartygför, att borra efter gas och olja mellan den grekiska ön Kastellorizo och Cypern.

K. Den 15 augusti 2020 skickade Turkiet ut ett nytt Navtex-meddelande om att landets borrningsfartyget Yavuz skulle fortsätta sitt arbete med att söka efter energiresurser utanför ön Cypern. Den 12 september 2020 återvände dock Oruç Reis till hamnen i Antalya och Navtex-meddelandet förnyades inte.

L. Frankrike har tillfälligt skickat en fregatt och två Rafale-stridsflygplan till östra Medelhavet.

M. Vid Gymnichmötet uttryckte rådet ett politiskt samförstånd om att rådets relevanta arbetsgrupper skulle uppmanas att påskynda sitt arbete med att lägga till personer, som föreslagits av Cypern, till förteckningen över den befintliga ordningen avseende personer som är inblandade i olaglig borrning i östra Medelhavet, för att nå ett snabbt antagande. Ledarna enades också om att kommissionen, i avsaknad av framsteg i samarbetet med Turkiet, bör upprätta en förteckning över ytterligare restriktiva åtgärder som skulle kunna diskuteras vid Europeiska rådets möte den 24–25 september.

N. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har vidtagit åtgärder för att försöka bryta dödläget och minska spänningarna mellan Ankara och Aten.

O. Turkiet är fortfarande ett kandidatland som är berättigat till ekonomiskt stöd inför anslutningen och som får betydande belopp och stöd från EU.

1. Europaparlamentet uttrycker oro över Turkiets handlingar i östra Medelhavet som kränker Greklands och Cyperns legitima rättigheter i deras havsområden.

2. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att respektera internationell rätt, inbegripet havsrätten, och i synnerhet alla EU-medlemsstaters suveränitet och jurisdiktion över havsområden.

3. Europaparlamentet kräver att Turkiet upphör med sin borrnings- och undersökningsverksamhet inom de cypriotiska och grekiska exklusiva ekonomiska zonerna och att landet avstår från all verksamhet som ytterligare skulle kunna öka spänningarna i östra Medelhavet.

4. Europaparlamentet betonar att sjögränserna måste fastställas genom dialog och förhandlingar, inte genom ensidiga åtgärder och mobilisering av marina styrkor, och att tvister måste lösas i enlighet med internationell rätt. Parlamentet uppmuntrar alla sidor att prioritera diplomati framför långtgående ensidiga åtgärder.

5. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet att underteckna och ratificera Unclos.

6. Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för att inrätta en förstärkt konfliktlösningsmekanism och minska risken för olyckor i Medelhavsområdet. Parlamentet stöder Natos medlingsinsatser för att sammanföra två av sina medlemmar och bana väg för ytterligare dialog som leder till en nedtrappning.

7. Europaparlamentet fördömer Turkiets beslut nyligen om att på nytt omvandla Hagia Sophia och Chora-kyrkan till moskéer.

8. Europaparlamentet betonar den betydelse som naturresurserna i östra Medelhavsområdet har för EU och dess medlemsstater, och betonar det värde som gasledningsprojektet EastMed har för EU:s energidiversifieringsmål. Parlamentet uppmanar EU att kraftfullt försvara sina intressen.

9. Europaparlamentet uppmanar EU att underlätta en dialog med Turkiet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, medlemsstaternas och anslutnings- och kandidatländernas regeringar och parlament samt Republiken Turkiets regering och parlament.

 

Senaste uppdatering: 16 september 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy