Процедура : 2020/2780(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0269/2020

Внесени текстове :

B9-0269/2020

Разисквания :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0269/2020</NoDocSe>
PDF 168kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Франсишку Герейру, Моника Вана, Тили Метц</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0257/2020

B9‑0269/2020

Резолюция на Европейския парламент относно COVID-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар

(2020/2780(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

 като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и членове 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 и 191 от него,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 35 и 45 от нея,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)[1],

 като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки[2] (Директивата за свободното движение) и принципа на недискриминация, заложен в нея,

 като взе предвид документите на Комисията, озаглавени „Насоки за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и осигуряване на наличността на стоки и основни услуги“[3] и „Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на епидемичния взрив от COVID-19“[4],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[5],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2020 г., озаглавено „Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на контрола по вътрешните граници – COVID-19“[6],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2020 г. относно третата оценка на прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС (COM(2020)0399),

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID‑19[7],

 като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19[8],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юли 2020 г., озаглавено „Готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19“ (COM(2020)0318),

 като взе предвид предложението на Комисията от 4 септември 2020 г. за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0499),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че пандемията от COVID-19 премина от етап на управление на остър риск към етап на управление на хроничен риск;

Б. като има предвид, че интензивността на разпространението на вируса се различава значително в отделните държави членки и в различните региони в рамките на една и съща държава;

В. като има предвид, че понастоящем не съществува безопасна и ефективна ваксина;

Г. като има предвид, че различаващите се подходи за събиране на данните относно COVID-19 в ЕС затрудняват съпоставянето на данните;

Д. като има предвид, че досега реакцията на ЕС спрямо пандемията на COVID-19 показа липса на координация между държавите членки по отношение на координацията на мерките в областта на общественото здраве, включително ограниченията на движението на хора в рамките на националните граници и отвъд тях и спирането на действието на други права и закони;

Е. като има предвид, че държавите членки са се организирали на национално равнище, което води до големи различия в рамките на Европейския съюз;

Ж. като има предвид, че свободното движение на стоки, хора и услуги представлява основни стълбове на четирите свободи, на които се основава функционирането на вътрешния пазар; като има предвид, че снабдяването със стоки беше застрашено от затварянето на границите и националните ограничения по време на първата фаза от кризата, свързана с COVID-19;

З. като има предвид, че много европейци подлежаха на различни правила в зависимост не само от тяхната националност или тяхното място на пребиваване, но и от това докъде са пътували; като има предвид, че тази липса на координация по време на летния период доведе до дезорганизирани проверки и мерки по границите, както и по летищата и гарите;

И. като има предвид, че кризата, предизвикана от COVID-19, не само е оказала значително въздействие върху здравето, но също така е довела до твърде отрицателни последици за икономическия, научния, туристическия и културния обмен;

Й. като има предвид, че предоставянето на здравни грижи е национална компетентност, но общественото здраве е споделена компетентност между държавите членки и Съюза;

К. като има предвид, че Европейският съюз все още разполага с възможности да постигне по-добри резултати по отношение на политиката в областта на общественото здраве в рамките на съществуващите в Договорите параметри; като има предвид, че свързаните със здравето разпоредби на Договорите все още не се използват в достатъчна степен с оглед на ангажиментите, за чието постигане биха могли да се използват;

Л. като има предвид, че трансграничните заплахи могат да бъдат преодолявани само с обединени усилия и поради това са необходими сътрудничество и солидарност в рамките на Съюза;

М. като има предвид, че Европейският парламент поиска от Комисията да предложи преразгледан мандат за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) с цел увеличаване на неговия бюджет, персонал и правомощия;

Н. като има предвид, че правата на свободно движение могат да бъдат ограничавани с цел защита на определени обществени интереси, а именно защитата на общественото здраве, обществения ред и обществената сигурност; като има предвид, че подобни ограничения следва да се прилагат в съответствие с общите принципи на правото на ЕС, по-специално пропорционалността и недискриминацията, и при зачитане на основните права; като има предвид, че предприетите мерки не могат да надхвърлят строго необходимото за защита на обществения интерес, който обосновава тяхното приемане;

О. като има предвид, че солидарността между държавите членки не е въпрос на избор, а задължение по силата на Договорите и съставлява част от нашите европейски ценности;

П. като има предвид, че Комисията вече предприе различни инициативи, като например насоки, съобщения, административни писма и предложение за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19;

Р. като има предвид, че Парламентът, като съзаконодател и единствената институция, пряко избирана от гражданите на ЕС, трябва да бъде включен като неразделна и съществена част от всички дискусии относно координацията на ЕС за справяне с тази здравна криза;

С. като има предвид, че ЕС изглежда не си е извлякъл поуките от положението в началото на кризата; като има предвид, че все още няма обща европейска здравна политика, а многобройни национални политики;

1. настоятелно подчертава необходимостта от споделено и координирано управление на здравето, за да се води ефективна борба с тази пандемия;

2. подчертава, че последните решения относно ограниченията за пътуване, взети от някои държави членки, създадоха несигурност както за гражданите, така и за предприятията, особено трансграничните работници, поради различията в мерките и критериите, прилагани от различните държави членки, като например относно продължителността на карантинните срокове, определението за наложителни пътувания и задължителните или препоръчителните изисквания; изтъква, че е важно да се гарантира съгласуваността на мерките, предприети в различните държави членки;

3. припомня, че свободата на движение на гражданите на ЕС е основно право, залегнало в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права, и че липсата на всякакъв контрол на лицата, които пресичат вътрешните граници, е част от целта на ЕС за създаване на пространство без вътрешни граници;

4. подчертава, че това право може да бъде ограничавано само по конкретни и ограничени причини от обществен интерес, а именно защитата на общественото здраве, обществения ред и обществената сигурност;

5. настоява, че всякакви ограничения следва да се прилагат единствено в съответствие с общите принципи на правото на ЕС, по-специално пропорционалността и недискриминацията;

6. препотвърждава своята позиция от резолюцията от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID-19; призовава държавите членки да гарантират бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство без ограничения на свободата на движение; призовава органите на Дания, Литва, Унгария, Норвегия и Финландия да отменят граничния контрол, който въведоха на своите вътрешни граници поради COVID-19; осъжда прилагането на дискриминационни ограничения на правото на влизане от страна на унгарските органи и призовава Комисията да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения по този въпрос възможно най-скоро;

7. припомня, че затварянето на граници и другите ограничителни мерки, предприети по-рано тази година, предизвикаха сериозни смущения на вътрешния пазар и застрашиха снабдяването със стоки от първа необходимост, като например храни и медицинско и предпазно оборудване, което оказа сериозно въздействие не само върху ежедневието на гражданите, но и върху способността на държавите членки да реагират на кризата; подчертава, че е от изключително значение да се гарантира предоставянето на основни стоки на вътрешния пазар по всяко време, за да се гарантира функционираща верига на доставки; счита, че във връзка с това следва да бъде разработена всеобхватна стратегия, за да се гарантира свободното движение на стоки по всяко време и да се избегнат едностранни ограничителни мерки;

8. подчертава, че COVID-19 разкри фундаментална липса на устойчивост в икономическата система на ЕС и международната икономическа система, особено по отношение на дългите вериги на доставки и системите за доставка „точно навреме“ за критични медицински доставки и други стоки от първа необходимост; счита, че Европейският зелен пакт и целта на ЕС за неутралност по отношение на климата следва да бъдат в основата на възстановяването на нашата икономика и да подобряват нейната устойчивост, както и стратегическата автономност на ЕС;

9. посочва, че от началото на настоящата криза редица измами и опасни продукти излагат на риск безопасността на потребителите; отново призовава гражданите да бъдат надлежно информирани и защитени от продукти, които не са безопасни, по всяко време; счита, че това следва да бъде разгледано по подходящ начин в законодателството в областта на безопасността на продуктите, като се наложат задължения на онлайн платформите и местата за търговия, когато са уведомени, да предотвратяват разпространението на опасни и незаконни продукти онлайн и излагането на потребителите на професионална небрежност; призовава за засилени механизми за сътрудничество и единни правила относно проверките на равнище ЕС за дейностите по надзор на пазара, включително относно честотата на тези проверки;

10. настоятелно призовава държавите членки да приемат само необходими, координирани и пропорционални мерки, когато ограничават пътуването или въвеждат граничен контрол по вътрешните граници, след внимателна оценка на тяхната ефективност за решаване на въпроса за общественото здраве, като следват една и съща методология за събиране на здравни данни и като използват едни и същи критерии за оценка и наблюдение на риска от пандемията;

11. посочва, че ECDC продължава да подчертава различията в събирането на данни и докладването на данни от държавите членки, изразява съжаление поради факта, че тази липса на хармонизация на данните не позволява на ЕС да има ясна и пълна картина за разпространението на вируса в Европа;

12. отбелязва, че всяка държава членка следи препоръките на своя собствен научен съвет, без да се координира с другите държави членки или с Комисията;

13. призовава Съвета бързо да приеме предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19; настоява, че такава обща рамка е от решаващо значение, за да се избегнат сътресения на вътрешния пазар, не на последно място чрез установяването на ясни правила за пътниците, които изпълняват основни функции, като например транспортните работници, доставчиците на трансгранични услуги, като например здравни грижи и грижи за възрастни хора, и сезонните работници;

14. подчертава, че общата методология и критериите, предложени в тази препоръка на Съвета, и картите, публикувани от ECDC, следва да улесняват последователен и координиран подход към процесите на вземане на решения в държавите членки;

15. признава важността на темповете на заболеваемостта и процента положителни тестове при оценката на разпространението на вируса, но също така настоява, че е необходимо да се прави оценка на положението, като се вземат предвид други здравни критерии като процент на хоспитализациите и степен на запълване на капацитета на интензивните отделения;

16. призовава Комисията да насърчава обща методология за преброяване и докладване на броя на смъртните случаи;

17. настоятелно призовава държавите членки да приемат едно и също определение за положителен случай на COVID-19 и за случай на смърт поради COVID-19;

18. подчертава, че общите определения, здравни критерии и методологии ще позволят на държавите членки и на Комисията да извършват общ анализ на епидемиологичния риск на равнище ЕС;

19. припомня, че ECDC препоръча на държавите членки да следват минимални базови мерки, за да се избегне разпространението на вируса, като например хигиенни мерки, физическо дистанциране и ограничаване на събиранията на хора, използване на предпазни маски при специфични условия, възможности за дистанционна работа, широкообхватно тестване, изолиране на заразените, карантина на близките контакти и защита на уязвимите групи от населението;

20. призовава държавите членки да следват горепосочените препоръки на ECDC и да определят обща рамка от здравни мерки, които публичните органи в засегнатите райони да приемат, за да спрат разпространението на пандемията;

21. признава, че следва да бъдат обсъдени и споделени допълнителни мерки от страна на публичните органи, ако се увеличи темпът на инфектиране, включително действия за ограничаване на движението на населението, намаляване на броя на контактите на всеки отделен човек, избягване на масови събирания, специално внимание за областите с висок риск или отправяне на препоръки към хората да останат у дома;

22. счита, че подобна рамка ще засили взаимното доверие между държавите членки и между засегнатите области и ще предотврати ограничителните ответни мерки;

23. призовава държавите членки да обърнат специално внимание на особеностите на трансграничните региони и да настояват за необходимостта от сътрудничество на местно и регионално равнище;

24. счита, че в случай на активна трансгранична зона на разпространение публичните органи следва съвместно да създадат здравни механизми за координация и обмен на информация в реално време;

25. подчертава, че съгласуваното прилагане на здравни мерки от двете страни на границите е от съществено значение, за да се гарантира, че те са последователни, ефективни и подкрепени от населението;

26. призовава за приемането и прилагането на обща стратегия за тестване във всички държави членки, особено в трансграничните региони;

27. счита, че държавите членки следва да постигнат съгласие относно минималния брой извършвани тестове на ден в съответствие с цвета на засегнатата зона;

28. подчертава, че съпоставимостта на резултатите от тестовете ще позволи взаимното признаване в различните държави;

29. призовава държавите членки да признават взаимно резултатите от извършените от сертифицирани здравни органи в други държави членки тестове за заразяване с COVID-19;

30. призовава държавите членки и Комисията да постигнат съгласие относно общ карантинен период, като вземат под внимание становището на ECDC;

31. призовава държавите членки да приемат общ протокол за наблюдение на безсимптомните пациенти и мерки по отношение на изолацията на пациентите, които са дали положителни проби за COVID-19;

32. отбелязва използването на формуляри за данни на пътниците и списъци за контакти с гостите в ресторанти и на други обществени места; подчертава, че такива формуляри и списъци следва да се използват само ако е необходимо и пропорционално и при пълно спазване на правилата за защита на данните, по-специално целостта и поверителността; настоява, че регистрираните данни следва да се използват единствено за проследяване на контактите с COVID-19, а не за други цели, в съответствие с принципа на ограничаване в рамките на целта; настоятелно призовава държавите членки да изяснят това в съответното законодателство;

33. припомня, че предоставянето на ясна, навременна и изчерпателна информация на обществеността е от решаващо значение за ограничаване на въздействието на евентуално въвеждане на ограничения върху свободното движение и за гарантиране на предсказуемост, правна сигурност и спазване от страна на гражданите;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

[1] OВ L 77, 23.3.2016 г., стp. 1.

[2] OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

[3] ОВ C 86 I, 16.3.2020 г., стр. 1.

[4] ОВ C 102 I, 30.3.2020 г., стр. 12.

[5] Приети текстове, P9_TA(2020)0054.

[6] ОВ C 169, 15.5.2020 г., стр. 30.

[7] Приети текстове, P9_TA(2020)0175.

[8] Приети текстове, P9_TA(2020)0205.

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност