Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0271/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0271/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler‑Lima, Antonio López‑Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola
PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0271/2020

Procedūra : 2020/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0271/2020
Pateikti tekstai :
B9-0271/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0271/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

(2020/2779(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje bendromis ES ir jos šešių Rytų Europos partnerių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos – pastangomis pradėta įgyvendinti Rytų partnerystė,

 atsižvelgdamas į 2009 m. Prahoje, 2011 m. Varšuvoje, 2013 m. Vilniuje, 2015 m. Rygoje ir 2017 m. Briuselyje įvykusių Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas,

 atsižvelgdamas į Visuotinę ES strategiją ir persvarstytą Europos kaimynystės politiką,

 atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją[1], 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją[2] dėl padėties Baltarusijoje, 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos[3] ir 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartija 97“ atvejo[4],

 atsižvelgdamas į rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje vykusius prezidento rinkimus,

 atsižvelgdamas į rugpjūčio 13 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą ir rugpjūčio 17 d. penkių politinių frakcijų vadovų pareiškimą dėl padėties Baltarusijoje po rugpjūčio 9 d. vykusių prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos neeilinį rugpjūčio 14 d. posėdį ir rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Tarybos posėdį dėl padėties Baltarusijoje po rugpjūčio 9 d. vykusių prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) viešus pareiškimus dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. vykusių prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi prezidento rinkimų kampanijos metu vyko daug manipuliacijų ir veiksmų, kuriais buvo sudaromos palankesnės sąlygos tuometiniam prezidentui, bauginant ir taikant represijas kitiems kandidatams, jų šeimoms ir rėmėjams, daug asmenų sulaikant ir bandant nutildyti nepriklausomus žurnalistus ir tinklaraštininkus;

B. kadangi nuolat buvo pranešama apie pažeidimus balsavimo dieną, žmonės buvo bauginami ir dažnai jiems nebuvo suteikiama teisė balsuoti, rinkimų vietose įrašai buvo suklastoti ir vyko plataus masto balsų klastojimas;

C. kadangi Baltarusijos institucijos nesilaikė minimalių tarptautiniu mastu pripažintų patikimo, skaidraus, laisvo ir sąžiningo rinkimų proceso principų, atitinkančių ESBO, kurios dalyvaujanti valstybė yra Baltarusija, specialiųjų padalinių parengtas rekomendacijas;

D. kadangi Centrinis rinkimų komitetas paskelbė Aliaksandrą Lukašenką tariamu rinkimų nugalėtoju;

E. kadangi patikimuose pranešimuose pažymima, kad aiškiai laimėjo Sviatlana Cichanouskaja, kuri surinko didžiąją dalį balsų;

F. kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės nepripažino prezidento rinkimų rezultatų dėl esminių abejonių, susijusių su rinkimų sąžiningumu, ir dėl daugelio pranešimų dėl klastojimo;

G. kadangi rugpjūčio 9 d. vakarą (sekmadienį) Minske ir visoje šalyje jau prasidėjo taikios demonstracijos, kuriose rodomas demokratinių pokyčių ir laisvės noras, demonstracijos tęsiasi iki šiol, intensyviausiai jos vyksta savaitgaliais Vienybės žygiuose, o demonstracijų mastas yra neturintis precedento Baltarusijos istorijoje – jose dalyvauja šimtai tūkstančių dalyvių.

H. kadangi vykstant demonstracijoms kartu vyksta plataus masto streikai gamyklose, įmonėse, mokyklose, universitetuose, miestuose, miesteliuose ir kaimuose, visoje šalyje;

I. kadangi valdžios institucijos į taikias demonstracijas reagavo panaudodamos neproporcingą brutalią jėgą ir daug ašarinių dujų, lazdas, apsvaiginti skirtas granatas ir vandens patrankas;

J. kadangi valdžios institucijos sulaikė beveik dešimt tūkstančių žmonių, keliems šimtams asmenų pareikšti kaltinimai ir į ligonines paguldyta daugiau nei tūkstantis asmenų; kadangi nuo 2020 m. rugpjūčio 9 d. gauta pranešimų apie kankinimą, išprievartavimą, pagrobimą ir tam tikri žmonės yra dingę be žinios arba buvo rasti mirę;

K. kadangi siekiant koordinuoti veiksmus ir vadovauti opozicijai buvo įsteigta Koordinacinė taryba ir šiuo metu tik vienas iš jos prezidiumo narių, Sviatlana Aleksijevič, nebuvo sulaikyta arba priversta išvykti iš šalies;

L. kadangi Maryja Kalesnikava, viena iš Sviatlanos Cichanouskajos kampanijos dalyvių, rugsėjo 7 d. vidury dienos buvo pagrobta gatvėje Minske; kadangi Baltarusijos institucijos bandė ją išsiųsti į Ukrainą, tačiau ji suplėšė savo pasą, kad to išvengtų; kadangi ji toliau laikoma sulaikyta Baltarusijos institucijų;

M. kadangi rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti taikyti sankcijas daugumai asmenų, atsakingų už smurtą, represijas ir rinkimų rezultatų Baltarusijoje klastojimą, uždraudžiant jiems atvykti į ES ir įšaldant jų turtą ES;

1. nepripažįsta rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų rezultatų, nes jie vykdyti šiurkščiai pažeidžiant visus tarptautiniu lygmeniu pripažintus standartus; nepripažins Aliaksandro Lukašenkos Baltarusijos prezidentu, pasibaigus jo dabartinei kadencijai;

2. reikalauja, kad kuo skubiau būtų surengti nauji rinkimai, kuriuose būtų užtikrinama tarptautinė priežiūra, vadovaujant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui (DIŽTB) ir dalyvaujant tarptautiniams stebėtojams, taip užtikrinant, kad rinkimai vyktų laikantis tarptautiniu mastu pripažintų standartų;

3. tvirtai remia demonstracijose dalyvaujančius baltarusius, reikalaujančius laisvės, demokratijos, orumo ir teisės spręsti dėl savo likimo;

4. pripažįsta Koordinacinę tarybą teisėtu demokratinių pokyčių Baltarusijoje reikalaujančių žmonių atstovavimo organu;

5. pritaria taikiam valdžios perdavimui po įtraukaus nacionalinio dialogo, visapusiškai gerbiant Baltarusijos tautos demokratines ir pagrindines teises;

6. pripažįsta Sviatlaną Cichanouskają išrinktąja prezidente ir laikina Baltarusijos vadove, kol bus surengti nauji rinkimai;

7. smerkia tęsiamus bauginimus ir neproporcingą jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, streikų dalyvius ir Koordinacinės tarybos narius; reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus savavališkai iki rugpjūčio 9 d. rinkimų ir po jų sulaikytus asmenis, įskaitant Pavelą Seviarynecą, Mikalajų Statkevičių, Maryją Kalesnikavą, Andrejų Jahoravą, Iryną Suchij, Antoną Radniankovą ir Ivaną Kraucovą; reikalauja nutraukti bet kokį persekiojimą politiniais sumetimais;

8. ragina Baltarusijos institucijas nutraukti netinkamą elgesį su sulaikytaisiais ir jų kankinimą bei sudaryti jiems galimybes pasinaudoti medicinine ir teisine pagalba;

9. tvirtai pritaria ES sankcijoms, taikomoms asmenims, atsakingiems už smurtą, represijas ir rinkimų rezultatų Baltarusijoje klastojimą, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką;

10. dar kartą ragina skubiai įgyvendinti ES sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus mechanizmą, suteikiantį galimybę nustatyti sankcijas, panašias į tas, kurios pagal JAV Magnickio aktą taikomos asmenims ir įmonėms, susijusioms su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais;

11. ragina parengti išsamią ES politikos Baltarusijos atžvilgiu peržiūrą, susijusią su laikotarpiu po naujų prezidento rinkimų, ir ragina ES surengti donorų konferenciją dėl demokratinės Baltarusijos, suvienijant tarptautines finansų institucijas, G-7 šalis, ES valstybes nares ir institucijas bei kitus, linkusius įsipareigoti dėl kelių milijardų eurų finansinio paketo, skirto paremti būsimas reformas ir ekonomikos pertvarką;

12. ragina EIVT sustabdyti ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų derybas, kol bus surengti laisvi ir sąžiningi prezidento rinkimai;

13. pabrėžia, kad kol politinė padėtis Baltarusijoje nepasikeis, turi būti sustabdyti visi vykdomi ES finansinės paramos mokėjimai;

14. ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas ir pagreitinti vizų išdavimo iš Baltarusijos dėl politinių priežasčių bėgantiems asmenims procedūras ir jiems bei jų šeimoms suteikti visą reikiamą pagalbą ir paramą;

15. ragina ES patvirtinti strategiją, kuria būtų siekiama paskatinti žmonių tarpusavio bendravimą, remiant nepriklausomas Baltarusijos NVO, pilietinės visuomenės organizacijas, žmogaus teisių gynėjus, žiniasklaidos atstovus ir nepriklausomus žurnalistus, taip pat sudaryti daugiau galimybių jauniems baltarusiams studijuoti ES;

16. siūlo dabartinėje Europos Parlamento struktūroje sukurti platformą, siekiant teikti pagalbą atliekant tarptautinius tyrimus dėl režimo nusikaltimų Baltarusijos tautos atžvilgiu, veiksmus derinant su tarptautinėmis organizacijomis, atsakingomis už žmogaus teisių apsaugą;

17. smerkia interneto ir žiniasklaidos slopinimą, taip pat žurnalistų ir tinklaraštininkų bauginimą, siekiant sustabdyti informacijos apie padėtį šalyje srautą; pabrėžia Baltarusijos tautos teisę netrukdomai susipažinti su informacija;

18. pabrėžia, kad svarbu akylai užkirsti kelią bet kokiai dezinformacijos dėl ES ir jos valstybių narių sklaidai Baltarusijoje ir dezinformacijos apie padėtį Baltarusijoje sklaidai ES, taip pat kitoms trečiųjų šalių keliamoms hibridinėms grėsmėms;

19. ragina Rusijos Federaciją nustoti netiesiogiai ar tiesiogiai kištis į taikų demokratinės revoliucijos Baltarusijoje procesą; ragina Rusijos Federaciją gerbti Baltarusijos tautos demokratinę valią; perspėja, kad Aliaksandras Lukašenka neturi nei politinių, nei moralinių įgaliojimų užmegzti tolesnius sutartinius santykius Baltarusijos vardu, įskaitant santykius su Rusijos institucijomis, nes tai galėtų kelti grėsmę Baltarusijos suverenitetui;

20. pažymi, kad svarbu, jog įvykius Baltarusijoje ES toliau laikytu savo prioritetu;  primena, kad reaguodama į padėtį Baltarusijoje ES turi išlikti vieninga ir atkakli;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Baltarusijos Respublikos institucijoms.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika