Предложение за резолюция - B9-0272/2020Предложение за резолюция
B9-0272/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Виола фон Крамон-Таубадел, Сергей Лагодински, Франсишку Герейру, Бронис Ропе, Ана Кавацини, Хана Нойман, Тинеке Стрик, Маркета Грегорова, Диана Риба и Хинер, Виле Ниенистьо, Алвина Аламеца, Райнхард Бютикофер, Жорди Соле, Моника Вана, Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0271/2020

Процедура : 2020/2779(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0272/2020
Внесени текстове :
B9-0272/2020
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0272/2020

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

(2020/2779(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предходните си резолюции и препоръки относно Беларус,

 като взе предвид президентските избори, проведени в Беларус на 9 август 2020 г.,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички конвенции за правата на човека, по които Беларус е страна,

 като взе предвид съвместното изявление относно Беларус от 17 август 2020 г. на групите PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE и ECR в Европейския парламент,

 като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент от 13 август 2020 г., в което се призовава за прекратяване на насилието в Беларус,

 като взе предвид заключенията на председателя на Европейския съвет след видеоконференцията на членовете на Европейския съвет от 19 август 2020 г. и основните резултати от видеоконференцията на министрите на външните работи от 14 август 2020 г.,

 като взе предвид 6-ия кръг от двустранния диалог по правата на човека между ЕС и Беларус на 18 юни 2019 г. в Брюксел,

 като взе предвид изявленията и декларациите от 14 юли 2020 г., 7 август 2020 г., 10 август 2020 г., 11 август 2020 г., 17 август 2020 г. и 7 септември 2020 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел,

 като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД относно последните събития в Беларус от 19 юни 2020 г. и относно прилагането на смъртно наказание в Беларус, по-специално от 30 юли 2019 г., 28 октомври 2019 г., 20 декември 2019 г., 11 януари 2020 г. и 7 март 2020 г.,

 като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН от 10 юли 2020 г. относно положението с правата на човека в Беларус,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че президентските избори, проведени в Беларус на 9 август, не бяха нито свободни, нито честни; като има предвид, че правителството на Беларус не отправи своевременна покана към Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на тези избори, което доведе до отсъствието на независими международни наблюдатели;

Б. като има предвид, че Централната избирателна комисия на Беларус отказа да регистрира като кандидати в президентските избори през 2020 г. политици, критични към режима, които според сведенията са събрали повече от 100 000 подписа, както е предвидено в националното законодателство, като подчерта по този начин непропорционалните и необосновани пречки пред кандидатите в разрез с ангажиментите по ОССЕ и други международни стандарти;

В. като има предвид, че Защитниците на правата на човека за свободни избори съобщават за допълнителни мерки за поставяне на кандидатите на опозицията в неравностойно положение, като например ограничаване на местата, където могат да се провеждат избирателни дейности, задържане на членове от екипите на кампанията на кандидатите и блокиране на почти всички опозиционни кандидати в районните избирателни комисии, което доведе до резултат от 96,7 % избрани кандидати от проправителствените партии и 1,1 % кандидати от опозиционните партии;

Г. като има предвид, че положението с правата на човека в Беларус продължи да се влошава по време на предизборната кампания и след изборите, с нарастващ брой произволни задържания и глоби, включително за участие в мирни събрания; като има предвид, че неправителствените организации и наблюдателите съобщават за репресии срещу граждани, като например физическо насилие, отвличания, административни глоби, заплахи за загуба на родителски права, наказателни производства и физически и психологически изтезания;

Д. като има предвид, че в Беларус бяха проведени безпрецедентни протести, призоваващи за свободни и честни нови избори след президентските избори от 9 август и фалшифицирането на резултатите от тях, така че за победител да бъде обявен досегашният президент; като има предвид, че протестите доведоха до насилие, репресии и хиляди арести, в съчетание със съобщения за нечовешки условия и отношение в местата за задържане;

Е. като има предвид, че настоящият мандат на действащия президент Лукашенко изтича на 5 ноември и че след тази дата той вече не може да бъде признат за законен президент;

Ж. като има предвид, че жените играят важна роля в протестите и в опозицията; като има предвид, че Националният съвет за координация (НСК), иницииран от Светлана Тихановская, бе създаден да представлява народа на Беларус и да дава гласност на исканията му за демократични промени и свобода в Беларус; като има предвид, че всички членове на ръководната група на НСК са изчезнали или са били арестувани или принудени да напуснат страната, с изключение на лауреата на Нобелова награда Светлана Алексиевич, която получи извънредна подкрепа от европейски дипломати, които осигуриха нейната защита;

З. като има предвид, че работната среда на защитниците на правата на човека непрекъснато се влошава и че те биват системно подлагани на сплашване, тормоз и ограничения на основните свободи; като има предвид, че широко разпространената безнаказаност на служителите на правоприлагащите органи допринася за още повече нарушения на правата на човека и ответни действия срещу защитниците на правата на човека; като има предвид, че на организациите за защита на правата на човека системно се отказва регистрация и че членството в нерегистрирани групи и получаването на чуждестранни финансови средства се счита за престъпление; като има предвид, че на адвокатите в областта на правата на човека се забранява да защитават задържаните граждански и политически активисти, които следователно не могат да разчитат на справедлив съдебен процес;

И. като има предвид, че не съществуват независими новинарски агенции, регистрирани в Беларус, където положението със свободата на печата се е влошило значително от 2015 г. насам; като има предвид, че защитниците на правата на човека и журналистите, които наблюдаваха или отразяваха демонстрациите, и тези, които отправиха критики към държавната политика в областта на околната среда или коментираха пандемията от COVID-19 в Беларус, също са били взети на прицел и може да им бъдат повдигнати наказателни обвинения; като има предвид, че вместо да предоставят факти и да реагират адекватно на пандемията, органите на Беларус активно разпространяваха невярна информация, застрашавайки здравето на гражданите си;

Й. като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да изпълнява смъртни наказания;

1. застава твърдо до народа на Беларус и подчертава необходимостта от мирно и демократично решение на настоящата криза, подкрепено от независими и свободни медии и от силно гражданско общество; подкрепя призива на беларуския народ за свободни, честни, прозрачни и приобщаващи нови избори в съответствие с международните стандарти и в присъствието на независими наблюдатели;

2. изисква незабавно прекратяване на насилието и на незаконните задържания; настояват за незабавно и безусловно освобождаване и оттегляне на всички обвинения срещу защитниците на правата на човека, активистите, журналистите и другите лица, незаконно задържани или осъдени като наказание за упражняването на техните граждански и политически права; освен това настоява за задълбочено и безпристрастно разследване на всички случаи на произволно задържане, малтретиране и изтезания;

3. призовава за прекратяването на всички форми на малтретиране и изтезания, за въвеждане на конкретно определение за изтезания в Наказателния кодекс на Беларус в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека, както и за законодателни промени с цел криминализиране на насилственото изчезване;

4. настоятелно призовава съответните действащи лица в Беларус да започнат, в присъствието на посредници, конструктивен диалог, в т.ч. с Националния координационен съвет, и да сътрудничат в пълна степен със специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус, Комитета на ООН срещу изтезанията и Комитета на ООН по правата на човека, с цел извършване на отдавна просрочени реформи за защита на правата на човека и укрепване на демокрацията;

5. настоява за необходимостта от гарантиране на правата на свобода на събранията, на сдружаване, на изразяване и на мнение за гражданите, както и на свободата на медиите, и от премахнето по този начин на всички ограничения в правото и практиката, които възпрепятстват тези свободи;

6. изтъква спешната необходимост от прилагане на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ с цел включване на съществени процедурни и правни гаранции, които да засилят приобщаването, почтеността и прозрачността по време на всички етапи на изборния процес, по-специално с цел въвеждане на ясни и разумни критерии и механизми за регистрация на кандидатите и проверка на подписите;

7. осъжда ограничаването на интернет и потискането на медиите, блокадите на пътищата и сплашването на журналисти с цел да се спре потокът от информация за положението в страната, както и кампаниите за дезинформация, насочени към умишлено подвеждане на беларуската общественост, и отправянето на обвинения към трети страни за текущите събития;

8. изисква спешното укрепване на системата за здравеопазване и предоставянето на достъп на обществеността до цялата релевантна и животоспасяваща информация за пандемията по прозрачен и приобщаващ начин; подчертава необходимостта от подобряване на достъпа, наличието и качеството на здравните грижи в местата за задържане, особено предвид пандемията от COVID-19, както и условията на труд на медицинския персонал предвид информацията, че полицията възпрепятства оказването на помощ на ранени демонстранти и задържа медицински работници;

9. категорично осъжда продължаващите изпълнения на смъртно наказание и призовава за неговото незабавно и окончателно премахване, а в очакване на това, за ефективно право на обжалване на смъртните присъди;

10. изисква прекратяването на всяка форма на репресии срещу защитници на правата на човека, опозиционни фигури, активисти на гражданското общество, наблюдатели на изборите, еколози правозащитници, религиозни лидери и независими журналисти и блогъри и призовава да им се предостави възможността да извършват дейността си без страх от ответни мерки и без ограничения;

11. изцяло подкрепя беларуските работници и независими профсъюзи и призовава беларуските власти и работодатели да зачитат основните права на трудещите се да стачкуват без риск от уволнение, арест или други репресивни мерки в съответствие с конвенции 87 и 98 на МОТ;

12. призовава Комисията, държавите членки, ЕСВД и делегацията на ЕС в Минск да засилят ангажимента на ЕС, в т.ч. финансовата подкрепа, за активисти и организации на гражданското общество, защитници на правата на човека и независими съюзи и медии в Беларус и в чужбина, като същевременно се избягва предоставянето на финансови средства за държавни и контролирани от държавата проекти, включително канализиране на помощта или финансирането чрез такива структури, както и за спирането на заеми за настоящия режим от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и други;

13. призовава Комисията и държавите членки да засилят своето дипломатическо, хуманитарно и медийно присъствие в Беларус и преките контакти с народа на Беларус;

14. отправя искане към Комисията да създаде целева програма на ЕС за подпомагане на жертвите на политически репресии и полицейско насилие, по-специално с достъп до правни консултации, материали и медицинска помощ, както и рехабилитация; приканва Комисията да разработи в бъдеще широкомащабен финансов пакет в подкрепа на един демократичен Беларус;

15. изисква от държавите членки да вземат всички необходими мерки, за да приемат лица от Беларус, които търсят убежище в ЕС;

16. изисква от Комисията спешно да създаде програма за отпускане на стипендии за студенти от беларуски университети, които имат продемократична позиция; призовава за финансова и академична подкрепа за беларуските учени с достъп до научноизследователските институции на ЕС;

17. призовава Комисията, държавите членки и ЕСВД да оказват пълна подкрепа на усилията на Съвета на ООН по правата на човека и на Московския механизъм на ОССЕ да гарантират документирането и докладването от страна на международни организации за нарушения на правата на човека и последваща отчетност и справедливост за жертвите;

18. очаква Комисията, държавите членки и ЕСВД да осигурят повече гласност и легитимност на избрания президент Светлана Тихановская и на създадения от нея Национален съвет за координация на Беларус;

19. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Съвета да работят за бързи и целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за насилието, репресиите и фалшифицирането на изборните резултати, в т.ч. действащия президент Лукашенко; призовава за преразглеждане на политиката на ЕС спрямо Беларус с особен акцент върху подкрепата на ЕС за гражданското общество и народа на Беларус, както и за назначаването на специален представител на ЕС за Беларус с цел подкрепа на процеса на мирен преход на властта в съответствие с волята на народа на Беларус;

20. призовава ЗП/ВП и Съвета да проучат възможността за разширяване на списъка със санкции, така че да обхване и руски граждани, подкрепящи действащия режим в Беларус с помощта на пропаганда, дезинформация, политическа консултантска дейност, икономическа подкрепа и скрити или явни военни и специални сили, по-конкретно водещата роля и служителите на руските държавни или спонсорирани от държавата телевизионни канали, включително ВГТРК Россия, Първи канал и RT;

21. призовава националните федерации по хокей на лед на държавите — членки на ЕС, и всички други демократични държави настоятелно да призоват Международната федерация по хокей на лед да оттегли решението си за провеждане на световното първенство по хокей на лед през 2021 г. частично в Беларус, докато положението с правата на човека в страната не се подобри;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Беларус.

 

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност