Návrh usnesení - B9-0272/2020Návrh usnesení
B9-0272/2020

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bělorusku

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Viola Von Cramon-Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0271/2020

Postup : 2020/2779(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0272/2020
Předložené texty :
B9-0272/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0272/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

(2020/2779(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení týkající se Běloruska,

 s ohledem na prezidentské volby, které se konaly v Bělorusku dne 9. srpna 2020,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a všechny úmluvy o lidských právech, jichž je Bělorusko smluvní stranou,

 ohledem na společné prohlášení skupin Evropského parlamentu PPE, S&D, Renew Europe, Verts/EFA a ECR ze dne 17. srpna 2020 o Bělorusku,

 s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 13. srpna 2020, v němž vyzývá k zastavení násilí v Bělorusku,

 s ohledem na závěry předsedy Evropské rady v návaznosti na videokonferenci členů Evropské rady dne 19. srpna 2020 a na hlavní výsledky video konference ministrů zahraničních věcí ze dne 14. srpna 2020,

 s ohledem na 6. kolo dvoustranného dialogu o lidských právech mezi EU a Běloruskem konané dne 18. června 2019 v Bruselu,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella, zejména na prohlášení ze dnů 14. července 2020, 7. srpna 2020, 10. srpna 2020, 11. srpna 2020, 17. srpna 2020 a 7. září 2020,

 s ohledem na prohlášení tiskového oddělení ESVČ o nedávném vývoji v Bělorusku ze dne 19. června 2020 a o uplatňování trestu smrti v Bělorusku, zejména na prohlášení ze dne 30. července 2019, 28. října 2019, 20. prosince 2019, 11. ledna 2020 a 7. března 2020,

 s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku ze dne 10. července 2020,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že prezidentské volby v Bělorusku dne 9. srpna nebyly svobodné ani spravedlivé; vzhledem k tomu, že běloruská vláda včas nepozvala Úřad Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro demokratické instituce a lidská práva (OBSE/ODIHR) k pozorování těchto voleb, což vedlo k tomu, že se jich nezúčastnili nezávislí mezinárodní pozorovatelé;

B. vzhledem k tomu, že běloruská ústřední volební komise odmítla registraci kandidátů v prezidentských volbách v roce 2020 politikům kritickým k režimu, kteří údajně shromáždili více než 100 000 podpisů, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy, což poukazuje na nepřiměřené a absurdní překážky pro kandidaturu v rozporu se závazky OBSE a jinými mezinárodními normami;

C. vzhledem k tomu, že zpráva „Obránců lidských práv v zájmu svobodných voleb“ o dalších opatřeních, která znevýhodnila kandidáty opozice, jako je omezení míst, kde mohou legálně probíhat volební činnosti, zadržování členů volebních týmů a zablokování téměř všech opozičních kandidátů do volebních komisí, což vedlo k poměru k 1,1 % z celkového počtu zvolených kandidátů z opozičních stran ku 96,7 % kandidátů provládních stran;

D. vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v Bělorusku se během volební kampaně i po volbách dále zhoršovala, přičemž počet svévolných zadržování a pokut se stále zhoršoval, a to i za účast na pokojných shromážděních; vzhledem k tomu, že nevládní organizace a pozorovatelé podávají zprávy o odvetných opatřeních vůči občanům, mimo za použití fyzického násilí, únosů, správních pokut, vyhrožováním odebráním dětí, trestního řízení a fyzického a psychického mučení;

E. vzhledem k tomu, že v Bělorusku došlo po prezidentských volbách, které se konaly dne 9. srpna, a po oznámení o zfalšovaném výsledku a vyhlášení vítězství úřadujícího prezidenta, k nebývalým protestům požadujícím svobodné a spravedlivé nové volby; vzhledem k tomu, že protesty vedly k násilným zákrokům a tisícům zatčení a že jsou hlášeny nelidské podmínky i zacházení v místech zadržování;

F. vzhledem k tomu, že stávající funkční období prezidenta Lukašenka končí dne 5. listopadu a od tohoto dne již nemůže být uznán za legitimního prezidenta;

G. vzhledem k tomu, že ženy hrají významnou úlohu v protestech a v opozici; vzhledem k tomu, že národní koordinační rada, kterou iniciovala Světlana Tichanovská, byla vytvořena tak, aby zastupovala obyvatele Běloruska a směrovala jejich požadavky na demokratickou změnu a svobodu v Bělorusku; vzhledem k tomu, že všichni členové řídící skupiny národní koordinační rady zmizeli, byli zatčeni nebo nuceni opustit zemi, s výjimkou laureátky Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové, jíž se dostalo mimořádné podpory evropských diplomatů s cílem chránit ji;

H. vzhledem k tomu, že prostředí pro práci obránců lidských práv se neustále zhoršuje a že jsou systematicky vystavováni zastrašování, obtěžování a omezování základních svobod; vzhledem k tomu, že rozšířená beztrestnost pracovníků donucovacích orgánů přispívá k dalšímu porušování lidských práv a k odvetným opatřením proti obráncům lidských práv; vzhledem k tomu, že organizacím v oblasti lidských práv je systematicky odpírána registrace a že členství v neregistrovaných skupinách a přijímání zahraničních finančních prostředků je kriminalizováno; vzhledem k tomu, že právníci v oblasti lidských práv jsou odvoláváni za obhajování zadržených občanských a politických aktivistů, kteří se nemohou spoléhat na spravedlivý proces;

I. vzhledem k tomu, že v Bělorusku neexistují nezávislé zpravodajské agentury a že svoboda tisku v Bělorusku se od roku 2015 výrazně zhoršila; vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a novináři, kteří v Bělorusku pozorovali demonstrace nebo o nich podávali zprávy, a ti, kteří kritizovali politiku státu v oblasti životního prostředí nebo komentovali pandemii COVID-19 v Bělorusku, se rovněž dostali do hledáčku orgánů a mohou čelit trestnímu stíhání; vzhledem k tomu, že běloruské orgány neposkytly informace o pandemii a včas na ni nereagovaly a místo toho aktivně šířily nepravdivé informace, které ohrožovaly zdraví občanů této země;

J. vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, která stále vykonává trest smrti,

1. pevně stojí po boku obyvatel Běloruska a zdůrazňuje potřebu mírového a demokratického řešení současné krize, které bude podpořeno nezávislými a svobodnými sdělovacími prostředky a silnou občanskou společností; podporuje výzvu běloruských obyvatel ke svobodným, spravedlivým, transparentním a inkluzivním novým volbám v souladu s mezinárodními normami pod dohledem nezávislých pozorovatelů;

2. požaduje okamžité ukončení násilí a nezákonného zadržování; trvá na okamžitém a bezpodmínečném propuštění obránců lidských práv, aktivistů, novinářů a všech svévolně zadržovaných nebo odsouzených osob v rámci odplaty za uplatňování občanských a politických práv a zrušení všech obvinění proti nim; dále trvá na důkladném a nestranném vyšetřování všech případů svévolného zadržování, špatného zacházení a mučení;

3. vyzývá k ukončení veškerého špatného zacházení a mučení, k zavedení zvláštní definice mučení do běloruského trestního zákoníku v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a k přijetí legislativních změn v oblasti násilného zmizení;

4. naléhavě vyzývá všechny příslušné běloruské zúčastněné strany, aby se zapojily do konstruktivního a zprostředkovaného vnitrostátního dialogu, včetně národní koordinační rady, a aby plně spolupracovaly se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, Výborem OSN proti mučení a Výborem OSN pro lidská práva s cílem provést dlouhodobé reformy na ochranu lidských práv a posílení demokracie;

5. trvá na tom, že je třeba zajistit práva občanů na svobodu shromažďování, sdružování, projevu a názorů, jakož i svobodu sdělovacích prostředků, a zrušit tak veškerá omezení právních předpisů a postupů, která těmto svobodám brání;

6. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné provést doporučení OBSE/ODIHR s cílem zahrnout podstatné procesní a právní záruky, které posílí inkluzivitu, integritu a transparentnost ve všech fázích volebního procesu, zejména zavést jasná a přiměřená kritéria a mechanismy pro ověřování registrace a podpisů kandidátů;

7. odsuzuje potlačování internetu a sdělovacích prostředků, silniční blokády a zastrašování novinářů s cílem zastavit tok informací o situaci v zemi, jakož i dezinformační kampaně zaměřené na záměrné klamání běloruské veřejnosti a zastrašování třetích subjektů za současné události;

8. žádá, aby byl urgentně posílen systém zdravotní péče a aby byly transparentním a inkluzivním způsobem poskytovány běloruským občanům veškeré relevantní a život zachraňující informace o pandemii; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup, dostupnost a kvalitu zdravotní péče v místech zadržování, zejména s ohledem na pandemii COVID-19, jakož i pracovní podmínky zdravotnického personálu, a to na základě zpráv o tom, že policie brání pomoci pro zraněné demonstranty a zatýká zdravotníky;

9. důrazně odsuzuje probíhající uplatňování trestu smrti a vyzývá k jeho okamžitému trvalému zrušení a do té doby právo na odvolání proti trestu smrti;

10. požaduje ukončení veškerých forem represí proti obráncům lidských práv, opozici, aktivistům občanské společnosti, volebním pozorovatelům, obráncům environmentálních práv, náboženským vůdcům a nezávislým novinářům a bloggerům a trvá na tom, aby jim byla zaručena možnost vykonávat svou činnost bez strachu z odvetných opatření a bez jakýchkoli omezení;

11. plně podporuje běloruské pracovníky a nezávislé odbory a vyzývá běloruské orgány a zaměstnavatele, aby dodržovali základní práva běloruských pracovníků na stávku bez rizika propuštění, zatčení nebo jiného odvetného jednání v souladu s úmluvami MOP 87 a 98;

12. vyzývá Komisi, členské státy, ESVČ a delegaci EU v Minsku, aby zvýšily angažovanost a finanční podporu EU aktivistům a organizacím občanské společnosti, obráncům lidských práv, nezávislým odborům a nezávislým sdělovacím prostředkům v Bělorusku a v zahraničí a zároveň zabránily poskytování finančních prostředků vládě a státem ovládaným projektům, včetně poskytování pomoci nebo financování prostřednictvím těchto subjektů a zastavení úvěrů EIB, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) a dalších úvěrů současnému režimu;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily diplomatickou, humanitární a mediální přítomnost v Bělorusku a zintenzivnily přímé kontakty s běloruskými obyvateli;

14. žádá Komisi, aby zahájila cílený program pomoci EU s cílem pomoci obětem politických represí a policejního násilí, zejména prostřednictvím přístupu k právnímu poradenství, materiální a lékařské pomoci a rehabilitaci; vyzývá Komisi, aby vypracovala rozsáhlý podmíněný finanční balíček na podporu demokratického Běloruska v budoucnu;

15. žádá členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k přijetí osob z Běloruska hledajících útočiště v EU;

16. žádá Komisi, aby urychleně vytvořila stipendijní program pro studenty vyloučené z běloruských univerzit pro svůj prodemokratický postoj; vyzývá k poskytnutí finanční a akademické podpory běloruským akademickým pracovníkům tím, že jim bude umožněn přístup k výzkumným institucím EU;

17. vyzývá Komisi, členské státy a ESVČ, aby plně podporovaly úsilí Rady OSN pro lidská práva a Moskevského mechanismu OBSE s cílem zajistit dokumentaci a podávání zpráv mezinárodními organizacemi o porušování lidských práv a následnou odpovědnost a spravedlnost obětí;

18. očekává, že Komise, členské státy a ESVČ více zviditelní a legitimizují zvolenou prezidentku Světlanu Tichanovskou a národní koordinační radu Běloruska, kterou iniciovala;

19. žádá vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, místopředsedu Komise, aby urychleně usiloval o cílené sankce vůči osobám odpovědným za násilí, represe a falšování výsledků voleb, včetně úřadujícího prezidenta Lukašenka; vyzývá k přezkumu politiky EU vůči Bělorusku se zvláštním zaměřením na podporu Unie pro občanskou společnost Běloruska, jakož i ke jmenování zvláštního zástupce EU pro Bělorusko s cílem podpořit mírové předání moci v souladu s vůlí obyvatel Běloruska;

20. vyzývá vysokého představitele Unie, místopředsedu Komise a Radu, aby prozkoumaly možnost rozšíření sankčního seznamu o ruské občany, kteří podporují současný režim v Bělorusku prostřednictvím propagandy, dezinformací, politického poradenství, hospodářské podpory a skryté nebo otevřené podpory vojenských či zvláštních sil, zejména vedení a zaměstnanců ruských státních nebo státem podporovaných televizních kanálů, včetně VGTRK (Rossiya), Pervy Kanal a RT;

21. vyzývá vnitrostátní svazy ledního hokeje členských států EU a všech ostatních demokratických zemí, aby naléhaly na Mezinárodní federaci ledního hokeje, aby zrušila své rozhodnutí uspořádat mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2021 částečně v Bělorusku, dokud se situace a zejména stav lidských práv v zemi nezlepší;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Běloruska.

 

 

Poslední aktualizace: 16. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí