Forslag til beslutning - B9-0272/2020Forslag til beslutning
B9-0272/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Hviderusland

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Viola Von Cramon‑Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0271/2020

Procedure : 2020/2779(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0272/2020
Indgivne tekster :
B9-0272/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0272/2020

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland

(2020/2779(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hviderusland,

 der henviser til præsidentvalget, der blev afholdt i Hviderusland den 9. august 2020,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til alle de menneskerettighedskonventioner, som Hviderusland er part i,

 der henviser til den fælles erklæring om Hviderusland af 17. august 2020 fra PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE og ECR i Europa-Parlamentet,

 der henviser til erklæringen fra Europa-Parlamentets formand af 13. august 2020, hvori han opfordrede til at standse volden i Hviderusland,

 der henviser til konklusionerne fra formanden for Det Europæiske Råd efter videokonferencen for medlemmerne af Det Europæiske Råd den 19. august 2020 og de vigtigste resultater af udenrigsministrenes videokonference af 14. august 2020,

 der henviser til den 6. bilaterale menneskerettighedsdialog mellem EU og Hviderusland den 18. juni 2019 i Bruxelles,

 der henviser til erklæringerne om Hviderusland fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, navnlig af 14. juli 2020, 7. august 2020, 10. august 2020, 11. august 2020, 17. august 2020 og 7. september 2020,

 der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om den seneste udvikling i Hviderusland af 19. juni 2020 og om anvendelsen af dødsstraf i Hviderusland, navnlig af 30. juli 2019, 28. oktober 2019, 20. december 2019, 11. januar 2020 og 7. marts 2020,

 der henviser til rapporten af 10. juli 2020 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at præsidentvalget den 9. august i Hviderusland hverken var frit eller retfærdigt; der henviser til, at regeringen i Hviderusland undlod at sende en rettidig indbydelse til Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) til at observere valget, hvilket medførte, at der ikke var nogen uafhængige internationale observatører;

B. der henviser til, at den hviderussiske centrale valgkommission nægtede at registrere systemkritiske politikere som kandidater til præsidentvalget i 2020, selv om de angiveligt havde indsamlet mere end 100 000 underskrifter som foreskrevet i den nationale lovgivning, hvilket understreger de uforholdsmæssige og urimelige hindringer for at opstille og er i strid med OSCE's forpligtelser og andre internationale standarder;

C. der henviser til, at organisationen "Human Rights Defenders for Free Elections" har rapporteret om yderligere foranstaltninger, som skabte hindringer for oppositionskandidater såsom begrænsninger af steder, hvor valgaktiviteter lovligt kunne afholdes, tilbageholdelse af medlemmer af kandidaternes valgkampsteams og blokering af næsten alle de medlemmer, som oppositionen havde udpeget til valgkredskommissioner, hvilket førte til, at kun 1,1 % af det samlede antal valgte medlemmer kom fra oppositionspartier, mens 96,7 % var fra regeringsvenlige parter;

D. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Hviderusland fortsat forværredes under valgkampen og efter valget med et stigende antal vilkårlige tilbageholdelser og bødeudstedelser, herunder for deltagelse i fredelige forsamlinger; der henviser til, at NGO'er og observatører rapporterer om repressalier mod borgere, herunder fysisk vold, bortførelser, administrative bøder, trusler om tab af forældremyndighed, straffesager samt fysisk og psykisk tortur;

E. der henviser til, at Hviderusland har oplevet hidtil usete protester, der opfordrer til et frit og retfærdigt nyvalg oven på præsidentvalget den 9. august og bekendtgørelsen af et forfalsket resultat, som hævder den siddende præsidents sejr; der henviser til, at protesterne førte til voldelige overgreb og tusindvis af anholdelser, og at der desuden rapporteres om umenneskelige forhold og dårlig behandling på tilbageholdelsesstederne;

F. der henviser til, at den siddende præsident Lukasjenkos nuværende embedsperiode udløber den 5. november, og at han fra denne dato ikke længere kan anerkendes som den legitime præsident;

G. der henviser til, at kvinder spiller en fremtrædende rolle i protesterne og oppositionen; der henviser til, at det nationale koordineringsråd (NCC), der blev nedsat af Sviatlana Tsikhanouskaja, er oprettet for at repræsentere befolkningen i Hviderusland og realisere deres krav om demokratisk forandring og frihed i Hviderusland; der henviser til, at alle medlemmer af NCC's styregruppe er forsvundet, blevet anholdt eller tvunget til at forlade landet, bortset fra Nobelprismodtageren Sviatlana Aleksijevitj, der modtog ekstraordinær støtte fra europæiske diplomater for at beskytte hende;

H. der henviser til, at det miljø, menneskerettighedsforkæmperne arbejder i, løbende er blevet forværret, idet de systematisk udsættes for intimidering, chikane og begrænsninger af deres grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at den udbredte straffrihed for retshåndhævelsespersonale bidrager til yderligere krænkelser af menneskerettighederne og repressalier mod menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer systematisk nægtes registrering, og at medlemskab af ikke-registrerede grupper og modtagelse af udenlandske midler er ulovligt; der henviser til, at menneskerettighedsadvokater fratages deres bestalling, hvis de forsvarer tilbageholdte borgerrettighedsforkæmpere og politiske aktivister, som ikke kan regne med en retfærdig rettergang;

I. der henviser til, at der ikke er registreret nogen uafhængige nyhedsbureauer i Hviderusland, og at pressefriheden i Hviderusland er blevet betydeligt forværret siden 2015; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der iagttog eller dækkede demonstrationer, og dem, der har kritiseret statens miljøpolitik eller udtalt sig om covid-19-pandemien i Hviderusland, også er blevet forfulgt af myndighederne og risikerer strafferetlige anklager; der henviser til, at myndighederne i Hviderusland undlod at fremlægge fakta om og reagere rettidigt på pandemien, og at de i stedet aktivt spredte falske oplysninger, som bragte borgernes sundhed i fare;

J. der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraf;

1. står fast sammen med Hvideruslands befolkning og understreger behovet for en fredelig og demokratisk løsning på den nuværende krise, som understøttes af uafhængige og frie medier og et stærkt civilsamfund; støtter det hviderussiske folks opfordring til et frit, retfærdigt, gennemsigtigt og inklusivt nyvalg i henhold til internationale standarder og under tilsyn af uafhængige observatører;

2. kræver et øjeblikkeligt stop for volden og de ulovlige tilbageholdelser; insisterer på øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af og frafald af alle anklager mod menneskerettighedsforkæmpere, aktivister, journalister og enhver, der vilkårligt tilbageholdes eller er blevet dømt som gengældelse for udøvelsen af deres borgerlige og politiske rettigheder; insisterer endvidere på en grundig og upartisk undersøgelse af alle tilfælde af vilkårlig tilbageholdelse, mishandling og tortur;

3. opfordrer til, at der sættes en stopper for al mishandling og tortur ophører, at der indføres en præcis definition af tortur i Hvideruslands straffelov i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, og at der foretages lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at kriminalisere tvungne forsvindinger;

4. opfordrer indtrængende alle relevante hviderussiske interessenter til at indgå i en konstruktiv, medieret national dialog, herunder det nationale koordineringsråd, samt til fuldt ud at samarbejde med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland, FN's Komité mod Tortur og FN's Menneskerettighedskomité for at gennemføre de længe ventede reformer med henblik på at beskytte menneskerettighederne og styrke demokratiet;

5. fastholder, at det er nødvendigt at sikre borgernes ret til forsamlings-, forenings-, ytrings- og meningsfrihed samt mediefriheden og dermed ophæve alle de retlige og praktiske hindringer, der begrænser disse frihedsrettigheder;

6. understreger det presserende behov for at gennemføre OSCE/ODIHR's henstillinger med henblik på at medtage væsentlige proceduremæssige og retlige garantier, der styrker inklusion, integritet og gennemsigtighed i alle faser af valgprocessen, navnlig for at indføre klare og rimelige kriterier og mekanismer for registrering af kandidater og signaturkontrol;

7. fordømmer undertrykkelsen af udsagn på internettet og i medierne, vejblokader og intimidering af journalister med henblik på at standse strømmen af oplysninger om situationen i landet samt desinformationskampagner, der har til formål bevidst at vildlede den hviderussiske befolkning og give tredjemand skylden for de aktuelle begivenheder;

8. opfordrer indtrængende til, at sundhedssystemet styrkes, og at offentligheden på en gennemsigtig og inklusiv måde modtager alle relevante og livreddende oplysninger om pandemien; understreger, at der er behov for at forbedre adgangen til og tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser på tilbageholdelsessteder, navnlig i betragtning af covid-19-pandemien, samt arbejdsvilkårene for sundhedspersonale på baggrund af rapporter om, at politiet forhindrer hjælp til sårede demonstranter og anholder sundhedspersonale;

9. fordømmer på det kraftigste den fortsatte anvendelse af dødsstraf og opfordrer til en øjeblikkelig og permanent afskaffelse og i afventning heraf en effektiv ret til at klage over dødsdomme;

10. kræver, at der sættes en stopper for alle repressalier mod menneskerettighedsforkæmpere, oppositionsledere, civilsamfundsaktivister, valgobservatører, miljørettighedsforkæmpere, religiøse ledere og uafhængige journalister og bloggere, og insisterer på, at det sikres, at de kan udføre deres aktiviteter uden frygt for repressalier og uden nogen begrænsninger;

11. støtter fuldt ud de hviderussiske arbejdstagere og uafhængige fagforeninger og opfordrer de hviderussiske myndigheder og arbejdsgivere til at anerkende hviderussiske arbejdstageres grundlæggende rettigheder til at strejke uden risiko for afskedigelse, anholdelse eller andre repressalier i overensstemmelse med ILO-konvention 87 og 98;

12. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten og EU's delegation i Minsk til at øge EU's engagement med og finansielle støtte til civilsamfundsaktivister og -organisationer, menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige fagforeninger og uafhængige medier i Hviderusland og i udlandet, samtidig med at man undgår at yde finansiering til regeringen og statskontrollerede projekter, herunder kanalisering af bistand eller finansiering gennem disse enheder, og at standse Den Europæiske Investeringsbanks (EIB), Den Europæiske Udviklingsbanks (EBRD) og andre lån til det siddende regime;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres diplomatiske, humanitære og mediemæssige tilstedeværelse i Hviderusland og intensivere den direkte kontakt med det hviderussiske folk;

14. anmoder Kommissionen om at iværksætte et målrettet EU-bistandsprogram for at hjælpe ofre for politisk undertrykkelse og politivold, navnlig med adgang til juridisk og materiel bistand og lægehjælp samt rehabilitering; opfordrer Kommissionen til at udforme en omfattende finansiel pakke med betingelser til støtte for et fremtidigt demokratisk Hviderusland;

15. anmoder medlemsstaterne om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at modtage personer fra Hviderusland, der søger tilflugt i EU;

16. anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at oprette et stipendieprogram for studerende, der er blevet bortvist fra hviderussiske universiteter på grund af deres prodemokratiske synspunkter, opfordrer til, at der ydes finansiel og akademisk støtte til hviderussiske akademikere ved at give dem adgang til EU's forskningsinstitutioner;

17. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at yde fuld støtte til den indsats, der gøres af FN's Menneskerettighedsråd og OSCE's Moskvamekanisme for at sikre internationale organisationers dokumentation og rapportering af menneskerettighedskrænkelser og efterfølgende ansvarlighed og retfærdighed for ofrene;

18. forventer, at Kommissionen, medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten sikrer mere synlighed for og legitimering af den valgte præsident Sviatlana Tsikhanouskaja og det nationale koordineringsråd for Hviderusland, som hun har taget initiativ til;

19. anmoder næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og Rådet om hurtigt at arbejde hen imod målrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for vold, undertrykkelse og forfalskning af valgresultatet, herunder den siddende præsident Lukasjenko; opfordrer til en revision af EU's politik over for Hviderusland med særlig fokus på EU's støtte til civilsamfundet og befolkningen i Hviderusland samt udnævnelsen af en særlig EU-repræsentant for Hviderusland med henblik på at støtte processen med en fredelig magtoverdragelse i overensstemmelse med det hviderussiske folks ønske;

20. opfordrer NF/HR og Rådet til at undersøge muligheden for at udvide sanktionslisten til at omfatte russiske borgere, der støtter det siddende regime i Hviderusland ved hjælp af propaganda, desinformation, politisk rådgivning, økonomisk støtte og hemmelig eller åben støtte fra militære styrker eller specialstyrker, navnlig ledelsen og personalet i russiske statsejede eller statsstøttede tv-kanaler, herunder VGTRK (Rossiya), Pervij Kanal og RT;

21. opfordrer de nationale ishockeyforbund i EU's medlemsstater og alle andre demokratiske lande til indtrængende at opfordre det internationale ishockeyforbund (IIHF) til at omgøre sin beslutning om delvist at afholde verdensmesterskabet i ishockey i 2021 i Hviderusland, indtil situationen og navnlig menneskerettighedssituationen i landet er blevet bedre;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Hvideruslands præsident, regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 16. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik