Πρόταση ψηφίσματος - B9-0272/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0272/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Viola Von Cramon‑Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0271/2020

Διαδικασία : 2020/2779(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0272/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0272/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0272/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία

(2020/2779(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη τις προεδρικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 9 Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλες τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οποίων η Λευκορωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ομάδων EPP, S&D, Renew Europe, Greens/EFA και ECR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Λευκορωσία, της 17ης Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Αυγούστου 2020, με την οποία ζητείται ο τερματισμός της βίας στη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη βιντεοδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 19 Αυγούστου 2020, και τα κύρια αποτελέσματα της βιντεοδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών της 14ης Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη τον 6ο γύρο του διμερούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας στις 18 Ιουνίου 2019, στις Βρυξέλλες,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep Borrell, ιδίως τις δηλώσεις της 14ης Ιουλίου 2020, της 7ης Αυγούστου 2020, της 10ης Αυγούστου 2020, της 11ης Αυγούστου 2020, της 17ης Αυγούστου 2020 και της 7ης Σεπτεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λευκορωσία, της 19ης Ιουνίου 2020, και σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής στη Λευκορωσία, ιδίως εκείνες της 30ης Ιουλίου 2019, της 28ης Οκτωβρίου 2019, της 20ης Δεκεμβρίου 2019, της 11ης Ιανουαρίου 2020 και της 7ης Μαρτίου 2020,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της 10ης Ιουλίου 2020 του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου στη Λευκορωσία δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας δεν απηύθυνε έγκαιρη πρόσκληση στο Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την παρακολούθηση των εκλογών αυτών, με αποτέλεσμα την απουσία ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αρνήθηκε να εγγράψει ως υποψήφιους στις προεδρικές εκλογές του 2020  πολιτικούς που ασκούν κριτική στο καθεστώς, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες συνέλεξαν παραπάνω από 100.000 υπογραφές, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, υπογραμμίζοντας τα δυσανάλογα και παράλογα εμπόδια στην υποψηφιότητα, αντίθετα με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ και με άλλα διεθνή πρότυπα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ελεύθερες εκλογές αναφέρουν περαιτέρω μέτρα που έθεσαν σε μειονεκτική θέση τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης, όπως ο περιορισμός των τόπων όπου οι εκλογικές διαδικασίες μπορούν να λάβουν χώρα νόμιμα, η κράτηση μελών των ομάδων προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων, και ο αποκλεισμός σχεδόν όλων των υποψηφίων της αντιπολίτευσης στις προεκλογικές επιτροπές (PEC), με αποτέλεσμα το 1,1% του συνολικού αριθμού των εκλεγμένων υποψηφίων να προέρχεται από κόμματα της αντιπολίτευσης και το 96,7% να προέρχεται από φιλοκυβερνητικά κόμματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία εξακολούθησε να επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και μετά τις εκλογές, με αυξανόμενο αριθμό αυθαίρετων κρατήσεων και προστίμων, μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή σε ειρηνικές συνελεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΜΚΟ και παρατηρητές καταγγέλλουν αντίποινα εις βάρος πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω σωματικής βίας, απαγωγών, διοικητικών προστίμων, απειλών αφαίρεσης της επιμέλειας τέκνου, ποινικών διαδικασιών και σωματικών και ψυχολογικών βασανιστηρίων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λευκορωσία σημειώθηκαν πρωτοφανείς διαμαρτυρίες όπου οι συμμετέχοντες ζητούσαν ελεύθερες και δίκαιες νέες εκλογές, μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου και την ανακοίνωση νοθευμένου αποτελέσματος, στις οποίες εκλογές ο εν ενεργεία Πρόεδρος υποστήριξε ότι νίκησε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες οδήγησαν σε βίαιη καταστολή και χιλιάδες συλλήψεις, σε συνδυασμό με αναφορές για απάνθρωπες συνθήκες και μεταχείριση σε χώρους κράτησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα θητεία του εν ενεργεία Προέδρου Lukashenko λήγει στις 5 Νοεμβρίου και, από την ημερομηνία αυτή, δεν μπορεί πλέον να αναγνωριστεί ως νόμιμος πρόεδρος·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στις διαμαρτυρίες και στην αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Συμβούλιο Συντονισμού (ΕΣΣ), που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Sviatlana Tsikhanouskaya, συστάθηκε για να εκπροσωπεί τον λαό της Λευκορωσίας και να διοχετεύει τα αιτήματά του για δημοκρατική αλλαγή και ελευθερία στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέλη της διευθύνουσας ομάδας του ΕΣΣ έχουν εξαφανιστεί, συλληφθεί ή εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα, εκτός από την βραβευμένη με βραβείο Νόμπελ, Sviatlana Aleksijevic, η οποία έλαβε ειδική στήριξη από ευρωπαίους διπλωμάτες προκειμένου να προστατευθεί·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον για το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται συνεχώς, με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να υφίστανται συστηματικά εκφοβισμούς, παρενοχλήσεις και περιορισμούς στις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη ατιμωρησία των αστυνομικών συνεισφέρει σε ακόμη περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε αντίποινα κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συστηματικά αντιμετωπίζουν την απόρριψη καταχώρισης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή μελών σε ομάδες που δεν έχουν καταχωριστεί και που λαμβάνουν ξένα κονδύλια ποινικοποιείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικηγόροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαγράφονται από τον δικηγορικό σύλλογο λόγω της υπεράσπισης των κρατουμένων ακτιβιστών από την κοινωνία των πολιτών και τον πολιτικό στίβο, οι οποίοι δεν μπορούν να βασίζονται σε δίκαιη δίκη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητα πρακτορεία ειδήσεων καταχωρισμένα στη Λευκορωσία, όπου η ελευθερία του Τύπου έχει επιδεινωθεί σημαντικά από το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν ή κάλυψαν διαδηλώσεις, καθώς και όσοι έχουν επικρίνει την περιβαλλοντική πολιτική του κράτους ή έχουν σχολιάσει την πανδημία της COVID-19 στη Λευκορωσία, έχουν επίσης αποτελέσει στόχο των αρχών και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας παρέλειψαν να παράσχουν στοιχεία και να αντιδράσουν εγκαίρως στην πανδημία και, αντ’ αυτού, διέδιδαν ενεργά ψευδείς πληροφορίες που έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών της·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ακόμη εφαρμόζει τη θανατική ποινή·

1. συμπαραστέκεται σθεναρά στον λαό της Λευκορωσίας και τονίζει την ανάγκη για μια ειρηνική και δημοκρατική λύση στην τρέχουσα κρίση, η οποία θα υποστηρίζεται από ανεξάρτητα και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών· υποστηρίζει την έκκληση του λαού της Λευκορωσίας για ελεύθερες, δίκαιες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς νέες εκλογές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υπό την εποπτεία ανεξάρτητων παρατηρητών·

2. ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας και των παράνομων κρατήσεων· επιμένει για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση και απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες που αποδόθηκαν κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστών, δημοσιογράφων και κατά παντός άλλου προσώπου που με αυθαίρετο τρόπο κρατήθηκε ή καταδικάστηκε σε αντίποινα για την άσκηση των ατομικών και πολιτικών του δικαιωμάτων· επιμένει επίσης σε ενδελεχή και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των περιστατικών αυθαίρετης κράτησης, κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων·

3. ζητεί τον τερματισμό οιασδήποτε κακομεταχείρισης και κάθε μορφής βασανιστηρίων, για την εισαγωγή ενός ειδικού ορισμού των βασανιστηρίων στον ποινικό κώδικα της Λευκορωσίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να ποινικοποιηθεί η βίαιη εξαφάνιση·

4. ζητεί από όλους τους συμφεροντούχους της Λευκορωσίας να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό, διαμεσολαβημένο εθνικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συμβουλίου Συντονισμού, καθώς και να συνεργαστούν πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι  μεταρρυθμίσεις που έχουν επί μακρόν καθυστερήσει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της δημοκρατίας·

5. επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και της γνώμης, καθώς και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και, ως εκ τούτου, να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στη νομοθεσία και την πρακτική που εμποδίζουν αυτές τις ελευθερίες·

6. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστούν οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) προκειμένου να συμπεριληφθούν ουσιαστικές διαδικαστικές και νομικές διασφαλίσεις που ενισχύουν τη συμμετοχικότητα, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, ιδίως για την καθιέρωση σαφών και εύλογων κριτηρίων και μηχανισμών για την καταχώριση των υποψηφίων και την επαλήθευση της υπογραφής·

7. καταδικάζει την καταπίεση που ασκείται στο διαδίκτυο και τα μέσα, τα οδοφράγματα και τον εκφοβισμό των δημοσιογράφων προκειμένου να διακοπεί η ροή των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, καθώς και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης που έχουν ως στόχο να παραπλανήσουν εσκεμμένα το κοινό της Λευκορωσίας και να κατηγορηθούν τρίτοι παράγοντες για τα τρέχοντα γεγονότα·

8. ζητεί επειγόντως την ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την παροχή στους πολίτες της Λευκορωσίας όλων των σχετικών και σωτήριων για τη ζωή πληροφοριών σχετικά με την πανδημία με διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο·  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης στους χώρους κράτησης, ιδίως δεδομένης της πανδημίας COVID-19, καθώς και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του ιατρικού προσωπικού, δεδομένων των αναφορών ότι η αστυνομία παρεμποδίζει την παροχή βοήθειας στους τραυματισμένους διαδηλωτές και συλλαμβάνει μέλη του ιατρικού προσωπικού·

9. καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της θανατικής ποινής και ζητεί την άμεση μόνιμη κατάργησή της και, σε αναμονή της κατάργησης, ένα αποτελεσματικό δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά των ποινών θανατικής ποινής·

10. ζητεί να σταματήσουν οι καταδιώξεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των στελεχών της αντιπολίτευσης, των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των εκλογικών παρατηρητών, των υπερασπιστών των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, των θρησκευτικών ηγετών και των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων (bloggers), και επιμένει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να εκτελούν τις δραστηριότητές τους χωρίς τον φόβο αντιποίνων και χωρίς οιονδήποτε περιορισμό·

11. υποστηρίζει πλήρως τους λευκορώσους εργαζομένους και τις ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις και καλεί τις αρχές και τους εργοδότες της Λευκορωσίας να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των λευκορώσων εργαζομένων για απεργία χωρίς κίνδυνο απόλυσης, σύλληψης ή άλλων αντιποίνων, σύμφωνα με τις συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ·

12. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μινσκ να αυξήσουν τη δέσμευση και τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ σε ακτιβιστές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητες ενώσεις και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Λευκορωσία και στο εξωτερικό, αποφεύγοντας παράλληλα την παροχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης στην κυβέρνηση και στα ελεγχόμενα από το κράτος έργα, συμπεριλαμβανομένης της διοχέτευσης βοήθειας ή χρηματοδότησης μέσω αυτών των οντοτήτων, και την παύση χορήγησης δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), καθώς και άλλων δανείων στο υφιστάμενο καθεστώς·

13. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να  ενισχύσουν τη διπλωματική, ανθρωπιστική και μιντιακή παρουσία στη Λευκορωσία και να αυξήσουν τις άμεσες επαφές με τον λαό της Λευκορωσίας·

14. ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει ένα στοχευμένο πρόγραμμα βοήθειας για να βοηθήσει τα θύματα της πολιτικής καταστολής και της αστυνομικής βίας, ιδίως με πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο, υλική και ιατρική βοήθεια και αποκατάσταση· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα χρηματοδοτικό πακέτο μεγάλης κλίμακας υπό όρους για τη στήριξη μιας δημοκρατικής Λευκορωσίας στο μέλλον·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποδοχή ανθρώπων από τη Λευκορωσία που αναζητούν άσυλο στην ΕΕ·

16. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει επειγόντως ένα πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές που διαγράφηκαν από πανεπιστήμια της Λευκορωσίας για τη φιλοδημοκρατική στάση τους· ζητεί χρηματοοικονομική και ακαδημαϊκή στήριξη στους ακαδημαϊκούς της Λευκορωσίας με την παροχή πρόσβασης στα ερευνητικά ιδρύματα της ΕΕ·

17. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να παράσχουν πλήρη στήριξη στις προσπάθειες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του μηχανισμού της Μόσχας του ΟΑΣΕ για τη διασφάλιση της τεκμηρίωσης και της υποβολής εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την επακόλουθη λογοδοσία και απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα·

18. αναμένει από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να παράσχουν μεγαλύτερη προβολή και νομιμοποίηση στην εκλεγείσα πρόεδρο Sviatlana Tsikhanouskaya και το Εθνικό  Συμβούλιο Συντονισμού της Λευκορωσίας που συγκροτήθηκε με δική της πρωτοβουλία·

19. ζητεί από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και το Συμβούλιο να εργαστούν ταχέως για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων στους υπεύθυνους για τη βία, την καταστολή και την νοθεία των εκλογικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του εν ενεργεία Προέδρου Lukashenko· ζητεί την επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και του λαού της Λευκορωσίας από την ΕΕ, καθώς και τον διορισμό Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τη Λευκορωσία, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας σύμφωνα με τη βούληση του λαού της Λευκορωσίας·

20. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να διερευνήσουν τη δυνατότητα επέκτασης του καταλόγου κυρώσεων ώστε να συμπεριλαμβάνονται ρώσοι πολίτες που στηρίζουν το σημερινό καθεστώς στη Λευκορωσία μέσω προπαγάνδας, παραπληροφόρησης, πολιτικών συμβουλών, οικονομικής στήριξης και συγκεκαλυμμένης ή ανοικτής στρατιωτικής υποστήριξης ή υποστήριξης με ειδικές ομάδες, ιδίως της ηγεσίας και του προσωπικού ρωσικών κρατικών τηλεοπτικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των VGTRK (Rossiya), Perviy Kanal και RT·

21. καλεί τις εθνικές ομοσπονδίες χόκεϊ επί πάγου των κρατών μελών της ΕΕ και όλων των άλλων δημοκρατικών χωρών να παροτρύνουν τη Διεθνή Ομοσπονδία Χόκεϊ επί πάγου (IIHF) να αποσύρει την απόφασή της να πραγματοποιήσει εν μέρει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί Πάγου το 2021 στη Λευκορωσία έως ότου βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου