Resolutsiooni ettepanek - B9-0272/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0272/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Viola Von Cramon-Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0271/2020

Menetlus : 2020/2779(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0272/2020
Esitatud tekstid :
B9-0272/2020
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0272/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes

(2020/2779(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi olukorra kohta Valgevenes,

 võttes arvesse Valgevenes 9. augustil 2020. aastal peetud presidendivalimiste tulemusi,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja kõiki inimõiguste konventsioone, millega Valgevene on ühinenud,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi fraktsioonide PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE ja ECR 17. augusti 2020. aasta ühisavaldust Valgevene kohta,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 13. augusti 2020. aasta avaldust, milles ta nõudis vägivalla lõpetamist Valgevenes,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldusi pärast Euroopa Ülemkogu liikmete videokonverentsi 19. augustil 2020, samuti välisministrite 14. augusti 2020. aasta videokonverentsi peamisi tulemusi,

 võttes arvesse ELi ja Valgevene kahepoolse inimõigustealase dialoogi 6. vooru, mis toimus 18. juunil 2019 Brüsselis,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli avaldusi ja deklaratsioone, eelkõige neid, mis avaldati 14. juulil 2020, 7. augustil 2020, 10. augustil 2020, 11. augustil 2020, 17. augustil 2020 ja 7. septembril 2020,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 19. juuni 2020. aasta avaldust hiljutiste arengute kohta Valgevenes ja surmanuhtluse kohaldamise kohta Valgevenes, eelkõige 30. juuli 2019. aasta, 28. oktoobri 2019. aasta, 20. detsembri 2019. aasta, 11. jaanuari 2020. aasta ja 7. märtsi 2020. aasta avaldust,

 võttes arvesse ÜRO eriraportööri 10. juuli 2020. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Valgevenes,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 9. augustil Valgevenes toimunud presidendivalimised ei olnud ei vabad ega õiglased; arvestades, et Valgevene valitsus ei esitanud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroole (ODIHR) õigeaegselt kutset nende valimiste vaatlemiseks, mistõttu puudusid sõltumatud rahvusvahelised vaatlejad;

B. arvestades, et Valgevene keskvalimiskomisjon keeldus 2020. aasta presidendivalimistel kandidaatidena registreerimast režiimikriitilisi poliitikuid, kes olid väidetavalt kogunud rohkem kui 100 000 allkirja, nagu riiklikud õigusaktid ette näevad, ning tekitas kandideerimisele ebaproportsionaalseid ja põhjendamatuid takistusi, mis on vastuolus OSCE kohustuste ja muude rahvusvaheliste standarditega;

C. arvestades, et rühm „Inimõiguste kaitsjad vabade valimiste nimel“ on teatanud, et opositsioonikandidaate seati veelgi ebasoodsamasse olukorda, näiteks piirati kohti, kus valimistegevus võib seaduslikult toimuda, peeti kinni kandidaatide valimisrühmade liikmeid ja blokeeriti peaaegu kõigi opositsiooni esindajate kandideerimist valimiskomisjonidesse, mille tulemusel oli valituks osutunud kandidaatidest 1,1% opositsioonierakondadest ja 96,7% valitsusmeelsetest erakondadest;

D. arvestades, et inimõiguste olukord Valgevenes halvenes valimiskampaania ajal ja pärast valimisi, üha rohkem esines meelevaldseid kinnipidamisi ja trahve, sealhulgas rahumeelsetel kogunemistel osalemise eest; arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid ja vaatlejad annavad teada surveavaldustest kodanike vastu, sealhulgas füüsilise vägivalla, inimröövide, haldustrahvide, lapse hooldusõiguse kaotamise ähvarduste, kriminaalmenetluste ning füüsilise ja psühholoogilise piinamise esinemisest;

E. arvestades, et Valgevenes leiavad aset enneolematud protestid, milles nõutakse vabade ja õiglaste uute valimiste korraldamist pärast 9. augustil toimunud presidendivalimisi ja võltsitud tulemusi, mille kohaselt kuulutas end võitjaks ametisolev president; arvestades, et meeleavaldused viisid vägivaldsete repressioonide ja tuhandete inimeste vahistamisteni, millega kaasnesid teated ebainimlikest tingimustest ja kohtlemisest kinnipidamiskohtades;

F. arvestades, et ametisoleva presidendi Lukašenka ametiaeg lõpeb 5. novembril ja alates sellest kuupäevast ei saa teda enam seaduslikuks presidendiks tunnistada;

G. arvestades, et protestides ja opositsioonis on oluline roll naistel; arvestades, et Svjatlana Tsihhanovskaja algatatud riiklik koordineerimisnõukogu loodi selleks, et esindada Valgevene rahvast ja suunata nende nõudmisi demokraatlike muutuste ja vabaduse järele Valgevenes; arvestades, et kõik riikliku koordineerimisnõukogu juhtrühma liikmed on kadunud, vahistatud või sunnitud riigist lahkuma, välja arvatud Nobeli preemia laureaat Svjatlana Aleksijevitš, kelle kaitseks andsid erakordset toetust Euroopa diplomaadid;

H. arvestades, et inimõiguste kaitsjate töökeskkond on pidevalt halvenenud ning inimõiguste kaitsjaid on süstemaatiliselt hirmutatud, ahistatud ja nende põhivabadusi on piiratud; arvestades, et õiguskaitseametnike laialdane karistamatus aitab veelgi kaasa inimõiguste rikkumisele ja inimõiguste kaitsjate vastu suunatud survemeetmetele; arvestades, et inimõiguste organisatsioone keeldutakse süstemaatiliselt registreerimast, ning arvestades, et registreerimata rühmitustesse kuulumine ja välisvahendite saamine on kriminaliseeritud; arvestades, et inimõiguste juristidel on keelatud kaitsta vahistatud kodaniku- ja poliitilisi aktiviste, kes ei saa loota õiglasele kohtumõistmisele;

I. arvestades, et Valgevenes ei ole registreeritud ühtegi sõltumatut uudisteagentuuri ning sealne ajakirjandusvabadus on alates 2015. aastast märkimisväärselt halvenenud; arvestades, et ametivõimud on rünnanud ka inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke, kes on meeleavaldusi jälginud või kajastanud, ning neid, kes on kritiseerinud riigi keskkonnapoliitikat või kommenteerinud COVID-19 pandeemiat Valgevenes, ning neile võidakse esitada kriminaalsüüdistus; arvestades, et Valgevene ametivõimud ei esitanud pandeemia kohta fakte ega reageerinud sellele õigeaegselt ning levitasid selle asemel aktiivselt valeteavet, mis ohustas kodanike tervist;

J. arvestades, et Valgevene on ainuke Euroopa riik, kus ikka veel viiakse täide surmanuhtlust;

1. toetab kindlalt Valgevene rahvast ja rõhutab, et tekkinud kriisile tuleb leida rahumeelne ja demokraatlik lahendus, mida toetaks sõltumatu ja vaba meedia ning tugev kodanikuühiskond; toetab Valgevene rahva üleskutset korraldada uued vabad, õiglased, läbipaistvad ja kaasavad valimised kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja sõltumatute vaatlejate järelevalve all;

2. nõuab vägivalla ja ebaseaduslike kinnipidamiste viivitamatut lõpetamist; nõuab, et inimõiguslased, aktivistid, ajakirjanikud ja kõik teised oma kodaniku- ja poliitiliste õiguste kasutamise eest meelevaldselt kinni peetud isikud viivitamata ja tingimusteta vabastataks; nõuab lisaks, et kõiki meelevaldse kinnipidamise, väärkohtlemise ja piinamise juhtumeid uuritaks põhjalikult ja erapooletult;

3. nõuab, et lõpetataks igasugune väärkohtlemine ja piinamine, et Valgevene kriminaalkoodeksisse lisataks konkreetne piinamise määratlus kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega ning tehtaks seadusandlikke muudatusi, et kriminaliseerida kadunuks jääma sundimine;

4. nõuab tungivalt, et kõik asjaomased Valgevene sidusrühmad osaleksid konstruktiivses ja vahendatud riiklikus dialoogis, sealhulgas riiklikus koordineerimisnõukogus, ning teeksid täielikku koostööd Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri, ÜRO piinamisvastase komitee ja ÜRO inimõiguste komiteega, et viia ellu kauaoodatud reformid inimõiguste kaitsmiseks ja demokraatia tugevdamiseks;

5. rõhutab, et on vaja tagada kodanike õigus kogunemis-, ühinemis-, sõna- ja arvamusvabadusele ning meediavabadusele, ning kaotada seega kõik neid vabadusi piiravad õiguslikud ja praktilised piirangud;

6. rõhutab tungivat vajadust rakendada OSCE ODIHRi soovitusi, et võtta kasutusele olulised menetluslikud ja õiguslikud tagatised, mis suurendavad kaasavust, terviklikkust ja läbipaistvust valimisprotsessi kõigis etappides, eelkõige tuleb lisada selged ja mõistlikud kriteeriumid ning mehhanismid kandidaatide registreerimiseks ja allkirja kontrollimiseks;

7. mõistab hukka interneti ja meedia mahasurumise, teede blokeerimise ja ajakirjanike hirmutamise, et peatada teabevoog riigis valitseva olukorra kohta, ning väärinfo levitamise kampaaniad, mille eesmärk on tahtlikult eksitada Valgevene avalikkust ja süüdistada käimasolevates sündmustes kolmandaid osapooli;

8. nõuab, et kiiremas korras tugevdataks tervishoiusüsteemi ning antaks üldsusele läbipaistvalt ja kaasavalt kogu asjakohane ja elupääsev teave pandeemia kohta; rõhutab, et on vaja parandada tervishoiuteenuste ligipääsetavust, kättesaadavust ja kvaliteeti kinnipidamiskohtades, eelkõige arvestades COVID-19 pandeemiat, samuti meditsiinitöötajate töötingimusi, arvestades teateid selle kohta, et politsei takistab vigastatud meeleavaldajate abistamist ja vahistab meditsiinitöötajaid;

9. mõistab karmilt hukka surmanuhtluse jätkuva kohaldamise ning nõuab, et see viivitamata ja lõplikult kaotataks ning et seni kehtiks tegelik õigus surmanuhtluse määramise peale edasi kaevata;

10. nõuab, et lõpetataks kõik repressioonid inimõiguste kaitsjate, opositsioonitegelaste, kodanikuühiskonna aktivistide, valimisvaatlejate, keskkonnaõiguste kaitsjate, usujuhtide ning sõltumatute ajakirjanike ja blogijate vastu, ning nõuab, et neile tagataks võimalus tegutseda kättemaksu kartmata ja ilma igasuguste piiranguteta;

11. toetab täielikult Valgevene töötajaid ja sõltumatuid ametiühinguid, ning nõuab, et Valgevene ametivõimud ja tööandjad austaksid oma töötajate põhiõigusi streikida ilma vallandamise, vahistamise või muu kättemaksu ohuta, vastavalt ILO konventsioonidele nr 87 ja 98;

12. kutsub komisjoni, liikmesriike, Euroopa välisteenistust ja ELi delegatsiooni Minskis üles suurendama ELi koostööd kodanikuühiskonna aktivistide ja organisatsioonide, inimõiguste kaitsjate, sõltumatute ametiühingute ja sõltumatu meediaga Valgevenes ja välismaal ning andma neile suuremat rahalist toetust, vältides samal ajal mis tahes rahaliste vahendite andmist valitsuse ja riigi kontrolli all olevatele projektidele, sealhulgas abi või rahaliste vahendite suunamist nende üksuste kaudu, ning peatama Euroopa Investeerimispanga (EIP), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) ja muude laenude andmise praegusele režiimile;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama diplomaatilist, humanitaar- ja meedia esindatust Valgevenes ning tihendama otsekontakte Valgevene rahvaga;

14. kutsub komisjoni üles käivitama ELi sihtotstarbelist abiprogrammi, et aidata poliitiliste repressioonide ja politseivägivalla ohvreid, eelkõige seoses juurdepääsuga õigusnõustamisele, materiaalsele ja meditsiinilisele abile ning rehabilitatsioonile; kutsub komisjoni üles kavandama ulatuslikku tingimuslikku rahastamispaketti demokraatliku Valgevene toetamiseks tulevikus;

15. kutsub liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed, et võtta vastu Valgevenest pärit inimesi, kes otsivad ELis varjupaika;

16. palub, et komisjon looks kiiresti stipendiumiprogrammi üliõpilastele, kes on Valgevene ülikoolidest demokraatiameelsete vaadete tõttu eksmatrikuleeritud; nõuab, et Valgevene teadlastele antaks rahalist ja akadeemilist toetust ning juurdepääs ELi teadusasutustele;

17. kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles täielikult toetama ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja OSCE Moskva mehhanismi jõupingutusi, et tagada rahvusvaheliste organisatsioonide poolt inimõiguste rikkumiste dokumenteerimine ja nendest teatamine ning seejärel toimepanijate vastutusele võtmine ja ohvritele õigusemõistmine;

18. ootab, et komisjon, liikmesriigid ja Euroopa välisteenistus suurendaksid valitud presidendi Svjatlana Tsihhanovskaja ja tema algatatud Valgevene riikliku koordineerimisnõukogu nähtavust ja legitiimsust;

19. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja nõukogul tegeleda kiiresti sihipäraste sanktsioonide kehtestamisega vägivalla, repressioonide ja valimistulemuste võltsimise eest vastutavate isikute, sealhulgas ametisoleva presidendi Lukašenka suhtes; nõuab, et vaadataks läbi ELi poliitika Valgevene suhtes, pöörates erilist tähelepanu ELi toetusele Valgevene kodanikuühiskonnale ja rahvale, ning nimetataks ametisse ELi eriesindaja Valgevenes, et toetada võimu rahumeelset üleminekut vastavalt Valgevene rahva tahtele;

20. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja nõukogu üles uurima võimalust laiendada sanktsioonide loetelu nii, et see hõlmaks ka Venemaa kodanikke, kes toetavad Valgevene praegust režiimi propaganda, väärinfo, poliitilise nõustamise ja majandusliku toetusega ning varjatult või avalikult sõjaliste või erijõududega, eelkõige Venemaa riigi omandis olevate või riigi rahastatud telekanalite (sealhulgas VGTRK (Rossija), Pervõi Kanal ja RT) juhtkonda ja personali;

21. kutsub ELi liikmesriikide ja kõigi teiste demokraatlike riikide jäähokiliite üles nõudma, et Rahvusvaheline Jäähoki Föderatsioon (IIHF) tühistaks oma otsuse korraldada 2021. aasta jäähoki maailmameistrivõistlused osaliselt Valgevenes, kuni olukord ja eelkõige inimõiguste olukord riigis on paranenud;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Valgevene presidendile, valitsusele ja parlamendile.

 

Viimane päevakajastamine: 16. september 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika